Nr 17 2015

Signerat

Viktigt att läkare säger »ja« till chefskap

»Ett förbund för alla läkare, genom hela yrkeslivet, ska vara attraktivt även under den tid man är chef.«   (0 kommentar)

Nyheter

Spridning av MRSA till djur ska hindras

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsunderlag så att smittskyddsläkare, andra läkare och länsveterinärer ska kunna hjälpa MRSA-smittade lantbrukare att undvika smitta sina djur.(1 kommentar)

RÅ vill få dom om misslyckad operation prövad i högsta instans

Riksåklagaren, RÅ, vill att Högsta domstolen tar upp fallet med en kirurg som åtalats för vållande till kroppsskada efter en misslyckad penisförstoring.(0 kommentar)

Fler basspecialiteter i nya ST

Det nya regelverket för ST som börjar gälla 1 maj innebär att antalet basspecialiteter ökar och antalet grenspecialiteter minskar.(0 kommentar)

Piteå vågade satsa på akutläkare

Klockan är strax efter tolv på Piteå älvdals sjukhus och Therese Hansson, ST-läkare i allmänmedicin och akutsjukvård, har precis börjat sitt pass på akutmottagningen. Dagens första patient är en liten pojke som dagen innan har snubblat på en barnstol och nu har besvär med att gå. Therese Hansson känner efter om foten är öm innan […](0 kommentar)

Nu vill »alla« sjukhus ha akutläkare

Efter beskedet att akutsjukvård blir ny basspecialitet är intresset för specialiteten stort på landets sjukhus. De sjukhus som redan har akutläkare vill anställa fler, medan många andra sjukhus har mer eller mindre konkreta planer på att införa sådana. Det visar en enkät som Läkartidningen gjort bland landets akutsjukhus.(1 kommentar)

Centralstyrelsen föreslår namnbyte och tydligare roller

Läkarförbundets centralstyrelse bör döpas om till förbundsstyrelse. Det är ett av flera förslag från just centralstyrelsen inför förbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj.(0 kommentar)

Läkare och sjuksköterskor anställdes utan legitimation

Under ett år var 39 personer anställda i legitimationsyrken i Skåne och Blekinge, trots att de varken hade yrkeslegitimation eller särskilt förordnande. Av dessa var ett tiotal läkare. Det visar en granskning som IVO:s Avdelning syd har gjort inom hela sitt ansvarsområde.  (1 kommentar)

Läkare som larmade om forskningsfusk slipper varningar

De fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset, KS, som anmält en gästprofessor vid Karolinska institutet för forskningsfusk slipper varningar för att de olovligen gått in i journalsystemet för att hämta underlag för sin anmälan.(0 kommentar)

Debatt

Seriös diskussion om kvalitetsregister välkomnas

2014 hade Swedeheart fler datauttag från forskare än någonsin och låg till grund för mer än 36 publikationer i internationella tidskrifter, skriver Tomas Jernberg och medförfattare i denna replik till Åke Thörn och Bengt Järhult. (1 kommentar)

Dags för förnyad diskussion om kvalitetsregistrens roll

Riksrevisionens allvarliga kritik bör tas som utgångspunkt för en förnyad diskussion om kvalitetsregistrens roll i svensk sjukvård, anser Åke Thörn och Bengt Järhult.(1 kommentar)

Sverige nedprioriterar viktiga cancermediciner

Trots att EMA bedömt flera cancermediciner som viktiga tillskott till behandlingsarsenalen prioriterars inte användningen av dessa i Sverige, skriver Jonas Bergh. (1 kommentar)

Två frågor innan AT avskaffas

Man kan befara att utredningens kortade väg till läkarlegitimation införs, men att »bastjänstgöringen« bara blir en tumme, skriver Hannes Jansson. (6 kommentar)

»Ompröva föreskriften om ’obs’ vid off label-förskrivning«

Att införa krav på »obs« på recept vid all off label-förskrivning är en sådan genomgripande förändring för förskrivaren att frågan bör bli föremål för en djupare diskussion, skriver Ylva Böttiger och medförfattare. (0 kommentar)

Kultur

Charcots fotnot – svår för vetenskapen att förtränga

Vår förståelse av såväl hypnotiska fenomen som »dissociativa« symtom och syndrom är en fråga om perspektiv. Och perspektiven i sin tur bestäms av hur man ser på »Charcots fotnot«. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Överens om evidens

»Många gånger brister …  evidensen … omkring 50 procent av rekommendationerna tycks grunda sig på expert-åsikter, fallbeskrivningar och konsensusutlåtanden.«   (1 kommentar)

Nya Rön

Typ av diabetes påverkade risk för död efter kranskärlskirurgi

Typ 1-diabetes, men inte typ-2 diabetes, var förenad med ökad risk för död i hjärt–kärlsjukdom efter kranskärlskirurgi, enligt en svensk nypublicerad studie. (0 kommentar)

Ökad risk för demens vid depression och diabetes

Depression är kopplad till ökad demensrisk, betydligt mer än vad diabetes är. För de patienter som har både depression och diabetes är dock riskökningen för demens större än för sjukdomarna var för sig, visar en studie som presenteras i JAMA och som bygger på registerdata från drygt 2,4 miljoner danskar.(0 kommentar)

Vårdutveckling

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete

I dag vet man att effektivt och säkert arbete i högrisk-arbetssituationer, såsom sjukvård, flyg, sjöfart och kärnkraft, kräver såväl tekniska färdigheter som icke-tekniska färdigheter. Utbildningsprogram börjar nu komma för att kunna lära ut icke-tekniska färdigheter även i sjukvård.(0 kommentar)

Originalstudie

Män kostar mer än kvinnor vid hjärtinfarkt och appendicit

När män vårdas för hjärtinfarkt och appendicit kostar de mer än kvinnor. Det avslöjar en originalstudie, som därmed påvisar nyttan av könsuppdelad statistik.(0 kommentar)

Nytt om namn

Fyra toppforskare först ut som Wallenberg Clinical Scholars

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars och de fyra första forskarna som får anslag är Peter Andersen, Umeå universitet, Anna Wedell, Karolinska institutet, samt David Erlinge och Martin L Olsson, båda verksamma vid Lunds universitet.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Vaskulära lesioner, del 1:

Vaskulära lesioner är vanliga och drabbar upp till 10 procent av alla spädbarn. Lesionerna indelas i tumörer, som är vanliga, och missbildningar, som är relativt ovanliga. Att förstå och kunna tillämpa den moderna klassificeringen av vaskulära lesioner är grundläggande för rätt diagnos och rätt behandling. (2 kommentar)

Rättelse

Rättelse: »Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak«

I artikeln »Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak«, som publicerades i Läkartidningen nr 16 (Läkartidningen. 2015;112:DD3T) blev det fel i Figur3. Den riktiga figuren publiceras här.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF