Nr 17/2016

Inledare

Primärvård i kris har blivit ett gott exempel

Även om det finns inslag i den norska modellen som är kontroversiella måste den ses som en viktig inspirationskälla för den svenska primärvården. (0 kommentar)

Signerat

Sjukförsäkringen behöver snabb hjälp

»Handläggningen måste bli enkel för de enkla sjukskrivningarna och snabb och träffsäker för individer med behov av hjälp och stöd.« (0 kommentar)

Nyheter

»Bevisligen har Norge lyckats«

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ser den norska fastläkarreformen som en förebild. I Norge har man löst problem som vi i Sverige bara pratar om, säger hon. (5 kommentar)

Fastlegeordningen – reformen som alla är nöjda med

När fastläkarreformen genomfördes i juni 2001 var Norges primärvård i kris. I många kommuner var läkarbristen stor och patienterna klagade över dålig tillgänglighet. I dag, femton år senare, är nästan alla överens om att reformen blivit en framgång, och norsk primärvård framhålls som exempel för andra länder.(1 kommentar)

»Som fastläkare är jag fri«

Christina Stangeland Fredheim är allmänläkare i norska Fredrikstad. I likhet med de flesta av sina kollegor är hon nöjd med sitt arbete och klarar sig bra fast hon bara har tusen patienter på sin lista. Fastläkarreformen för femton år sedan gjorde till stor del slut på läkarbrist och dålig kontinuitet i primärvården, och resultaten tycks stå sig.  (1 kommentar)

Fyra av tio nöjda med förbundet

Drygt fyra av tio är nöjda med sitt medlemskap i Läkarförbundet, det visar en färsk medlemsundersökning.(1 kommentar)

Macchiarini utreds på nytt

Karolinska institutet utreder ett nytt fall av misstänkt oredlighet i forskning där Paolo Macchiarini är delaktig.(0 kommentar)

Karolinska institutet i blåsväder

Biobanksprojektet BBMRI, som Karolinska institutet är värduniversitet för, har »havererat«, enligt tidningen Expressen som skriver att »KI anklagas för olagligheter, att ha skott sig, mörkat kvalitetsbrister och mobbat kritiker«.(2 kommentar)

Läkarförbundet: Osäkra metoder utsätter läkaren för etisk stress

Bra att säkra metoder utreds, men felmarginalen är fortfarande betydande. Det säger Elin Karlsson, ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd om Socialstyrelsens utredning av medicinska åldersbedömningar.(5 kommentar)

SFAM:s ordförande väljer att sluta

Det blir byte på ordförandeposten i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin. Det står klart sedan Karin Träff Nordström, ordförande sedan fyra år, beslutat att inte kandidera för omval.(1 kommentar)

Debatt

Vetenskapliga tidskrifter måste ta sitt ansvar

Precis som inom idrotten leder stora belöningar inom den akademiska världen till risker för fusk och oredlighet, skriver Christian Berggren. (0 kommentar)

Att lösa psykiatrikris i glesbygd

»Kopparbergsmodellens« målsättning är att vara första linjens psykiatri och erbjuda professionell behandling vid psykiska besvär. Vi anser att vår glesbygdsmodell har lyckats, skriver Marlenè Alander och Göran Falck. (0 kommentar)

Bastubad ofarligt även för patienter med hjärt–kärlsjukdom

Läkare kan tryggt råda hjärtpatienter att bada bastu om de så önskar, skriver Erik Bäck, läkare och bastubadare. (1 kommentar)

Kvinnliga läkare kan »straffas dubbelt« under föräldraledighet

En vikarierande underläkare som får barn kan samtidigt bli arbetslös och föräldraledig, vilket får konsekvenser för såväl framtida lön som pensionen. Kvinnliga läkare drabbas hårdare, skriver Johanna Ranes.(1 kommentar)

Krönika

»Emotionellt laddade anekdoter väger tungt även i någonting så sakligt som uppföljning av små prickar i lungorna.«

Teori och praktik är ofta två sidor av samma mynt även inom sjukvården – men valet av sida blir genast mycket svårare när myntet är en patient av kött och blod. Joanna Ahlkvists krönika berättar om en disputation i radiologi och en röntgenrond på kliniken. (0 kommentar)

Människor & möten

Hans forskning kan göra vatten till en medicin

Tillräckliga mängder vanligt vatten varje dag kan förändra nivåerna av ett visst hormon i kroppen hos högriskpersoner, så att de skyddas från att utveckla typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Forskaren Olle Melander och hans grupp arbetar just nu med att hitta belägg för detta, och de har just fått ett fint pris från Kungliga Vetenskapsakademien för att kunna göra det.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Jenny M Kindblom

Jenny M Kindblom har tillsammans med Christiane Garnemark och Lina Lilja studerat risker vid läkemedelsbehandling av barn inom slutenvård. (0 kommentar)

Reflexion

Hur litet kan ett liv bli?

Frågan besvaras åtminstone delvis i en artikel av Craig Venter och hans medarbetare i Science för några veckor sedan. (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Sepsis – nya definitioner och kriterier föreslås

Nya definitioner av och kriterier för sepsis och septisk chock har föreslagits. Allvarlighetsgraden har höjts, och sepsissyndromet definieras nu som livshotande organsvikt orsakad av ett stört systemiskt svar på infektion. Kriterierna har förenklats något, men begränsningar kvarstår. (3 kommentar)

Nya Rön

Risk för typ 2-diabetes kunde förutspås med epigenetik

Vissa DNA-metyleringar kunde förutspå individernas risk för att utveckla typ 2-diabetes genom att högre grad av metylering vid första provtillfället var associerad med bättre glukosstimulerad insulinfrisättning och sänkt risk för typ 2-diabetes ca 10 år senare. Det visar en studie från bland annat Lunds universitets diabetescentrum.(1 kommentar)

Bättre utfall för patienter med endovaskulärt behandlade aneurysm

Av de två huvudsakliga behandlingsmetoderna vid intrakraniella aneurysm ger endovaskulär behandling sammantaget bättre kliniskt utfall för patienterna, visar en nyligen publicerad metaanalys.(0 kommentar)

Lågdos-DT av buk och ländrygg var bättre än slätröntgen

Lågdos-DT av buk och ländrygg ger bättre bildkvalitet och diagnostisk information än slätröntgen vid liknande dosnivåer och kan därför ersätta slätröntgen, är slutsatsen av en ny avhandling. (0 kommentar)

Fästingen bär ofta på mer än en art av patogen mikroorganism

Fästingar är ofta saminfekterade, det vill säga samma fästingindivid innehåller två eller fler arter av potentiellt sjukdomsorsakande mikroorganismer, visar en fransk studie.(2 kommentar)

Nytt om namn

Petter Malmborg prisas som bäste ST-handledaren 2016

Petter Malmborg, barngastroenterolog vid Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm, hedrades med Svenska Barnläkarföreningens utmärkelse »Årets ST-handledare i Pediatrik 2016«. Utmärkelsen går till den barnläkare som under det gångna året gjort den mest värdefulla insatsen för ST-läkare i pediatrik i Sverige.(2 kommentar)

Ny ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Sektionen för gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö, valdes till ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet, vid sällskapets fullmäktigeförsamling den 27 april. Han tillträder positionen den 1 juli.(0 kommentar)

Stipendium för projekt om förmaksflimmer

Helga Skúladóttir, specialist i kardiologi och internmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, belönas för sitt arbete med förmaksflimmer. Hon får 2016 års stipendium på 100 000 kronor som delas ut av Svenska kardiologföreningen och läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim. Exakt varför vissa patienter får symtom och andra inte är ett mysterium för kardiologerna, och det saknas verktyg för att hjälpa dem som har starka symtom av sitt flimmer, enligt Helga Skúladóttir. Hon tog emot stipendiet vid Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg.(0 kommentar)

Miljonanslag till Umeåforskare

Diabetesforskaren Helena Edlund och hjärnforskaren Lars Nyberg får 15 miljoner kronor vardera över fem år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskarna, som båda är verksamma vid Umeå universitet, har tidigare utnämnts till Wallenberg Scholars, ett program som vill stödja och stimulera framgångsrika forskare vid svenska universitet.(0 kommentar)

Vårdutveckling

Läkemedelsbehandling av barn på sjukhus kan bli säkrare

Risker i samband med läkemedelsbehandling av barn inom slutenvård (dvs barn som vårdas på barn- eller vuxenklinik) har studerats på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Störst andel risker finns inom delprocess »ordination«, där störst risk för fel ryms inom kategorin läkemedelsdosering. (0 kommentar)

Översikt

Samband mellan stillasittande och ohälsa varierar med mätmetod

Svenskar sitter ungefär 6 timmar per dag. I den här studien sammanfattas det vetenskapliga stödet för sambandet mellan vuxnas stillasittande och risk för insjuknande och dödlighet i hjärt–kärlsjukdomar och cancer, samt dödlighet av alla orsaker. (0 kommentar)

Recension

Kort och koncist om säkerhet och kontroll

Många verksamheter har olika slags dokument syftande till att upprätthålla ett fungerande ledningssystem. Alltför ofta är dessa dokument ineffektiva på olika sätt. Pelle Gustavsson, docent och chefläkare, anmäler en liten bok som försöker tackla problemet. (0 kommentar)

Lättillgängligt om effektivare produktionsstyrning

I den här tunna boken på 74 sidor får man lära sig varför snålt tilltagna resurser i själva verket ökar kostnaderna och komplikationerna, och varför även små kapacitetsökningar i en del av ett flöde kan ge mycket kraftfulla effekter. Recensent: Lars Högström, överläkare, Sports Medicine, Umeå.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF