Nr 17/2017

Inledare

Det är bra om beredskapen kan diskuteras

»Bilden visar ett Sverige som är dåligt rustat för en plötslig situation med många traumapatienter. Det är en följd av att den militära kirurgiska kapaciteten nästan är helt avvecklad och att den civila sjukvården under lång tid dragit åt svångremmen.« (0 kommentar)

Signerat

Avtalsförhandlingar går in i en ny fas

»Ett modernt och hållbart arbetsliv förutsätter mer flexibla arbets­villkor …« (0 kommentar)

Nyheter

Tre läkare berättar om terrordådet på Drottninggatan

Läkarna Per Skoglund, Pernilla Wall och Tobias Perdahl blev på olika sätt berörda av terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april. Här berättar de om sina upplevelser.(1 kommentar)

Brister finns i Sveriges beredskap

När terrordådet i Stockholm var ett faktum agerade sjukvården och dess anställda snabbt och utan att tveka. Samtidigt är situationen inom akutsjukvården på många håll ansträngd och sjukhusen övar allt mindre på stora katastrofer. Hur klarar Sverige ett attentat med hundratals skadade? (3 kommentar)

Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren valdes på torsdagen till ny ordförande i World Medical Associations etikkommitté. (0 kommentar)

Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd

Läkarförbundet är i stort sett positivt till förslaget om en nationell läkemedelslista – men kommer också med en rad invändningar i sitt remissvar.(0 kommentar)

Franska ST-läkare i storstrejk

De franska ST-läkarna strejkar för att få längre utbildning. Konflikten inleds bara några dagar före presidentvalet. »Den avgående regeringen försöker driva igenom en halvdan reform«, säger en fackledare. (0 kommentar)

Flera brister i vården efter förlossning

Kontinuiteten brister, amningsproblem och psykisk ohälsa fångas inte upp och kvinnor som får problem efter förlossningen vet inte vart de ska vända sig. Det visar resultatet av en ny enkätundersökning som Socialstyrelsen har gjort. (0 kommentar)

»Kvartningsknapp« gav bättre flöde

Anestesi- och operationsteamet på ortopeden vid Danderyds sjukhus var sällan klara när arbetsdagen var slut. Men via en särskild arbetsmiljösatsning skapades ett mer effektivt perioperativt flöde – och en bättre sammanhållning. (0 kommentar)

Anställningstak i Skåne

Vården i Region Skåne får inte anställa fler. Budgeten hålls inte och därför inför regionen ett anställningstak. Samtidigt ska Skåne bli kvitt hyrpersonal, en ekvation som kan bli särskilt problematiskt för primärvården.(2 kommentar)

Debatt

Varning för övertolkning av SBU:s slutsatser om ketamin

Vi ser en risk för övertolkning av SBU:s slutsatser om ketamin som antidepressivt läkemedel. Ökad kunskap och erfarenheter kan minimera riskerna för att vården av svårbehandlade patienter förvandlas till ett »farmakologiskt High Chaparall«, skriver Joakim Ekstrand och Pouya Movahed. (2 kommentar)

Ersätt kvalitetsregistren med förbättringsnätverk

Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister, skriver Martin Reijler och medförfattare. (0 kommentar)

Resursslöseri motverkar individanpassad KOL-behandling

Trots att det finns internationella och nationella riktlinjer för KOL-behandling har 21 landsting olika rekommendationer för vilka läkemedel som ska väljas i första hand. Detta resursslöseri motverkar individanpassad vård, anser Kjell Larsson. (0 kommentar)

Krönika

»Ibland undrar jag om beroendesjukdom… avleder mina kollegors medicinska sinne«

Akutpatienter med beroendesjukdomar behandlas inte riktigt som andra akutsökande. Alkoholism, till exempel, kan föranleda såväl en utskällning som sämre vård, berättar underläkaren Johanna Ranes i sin krönika. (5 kommentar)

Kultur

Sjunger läkekonsten på sista refrängen?

Barnläkaren Mårten Hallberg funderar återkommande på läkarrollen. Kanske innebär de långa väntetiderna i den gängse vården, liksom konsultationerna via internet utan handfast undersökning, att den gamla läkekonsten riskerar att dö ut?(2 kommentar)

Två svenska läkare på var sin sida om fronten

Under första världskrigets första år sökte sig två svenska läkare till var sin sida av den tysk-franska fronten. Medan Gunnar Nyström skildrar en effektiv tysk krigssjukvård berättar Axel Munthe om döende soldater bortom all räddning på den franska sidan. (1 kommentar)

Människor & möten

»Hur kan vi vara moraliska när vi är så irrationella?«

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, är ny medlem i EU:s forskningsetiska råd, en oberoende grupp som bistår kommissionen med råd när vetenskaplig och teknisk utveckling leder till etiska utmaningar. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Björn Eliasson

Björn Eliasson presenterar, tillsammans med kollegor, en HTA-rapport om behandling av fetma och övervikt utan kirurgi. (0 kommentar)

Reflexion

Underordnad undervisning

»Överläkaren ifråga tillhör den grupp eldsjälar som faktiskt tar sig tid att förklara …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya nationella riktlinjer för extremt för tidigt födda

Förra året publicerades riktlinjerna »Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för överlevnad«. Riktlinjerna fokuserar på centralisering, antenatal steroidbehandling, förlossningssätt och neonatal hjärt–lungräddning. För varje intervention görs ett ställnings­tagande: »rekommenderas ej«, »kan övervägas« eller »rekommenderas«. (0 kommentar)

Nya Rön

Yoga hade effekt på fysisk funktion vid obstruktiv lungsjukdom

Yoga och konventionell träning hade jämförbara effekter på gångtest vid obstruktiv lungsjukdom. Det visar en ny avhandling. Konventionell träning hade dock signifikant bättre effekt än yoga på sekundära utfallsmått kopplade till trötthet och emotionella funktioner. (0 kommentar)

Digital vård ledde till ökad tillgänglighet men kostade mer

Vid luftvägsinfektioner innebar privata nätläkare lägre direkta kostnader per besök än vanlig vård. Tjänsten ledde dock till ett högre vårdutnyttjande, och därmed ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården. Det är slutsatsen av en amerikansk studie. (3 kommentar)

Fördröjd kirurgi efter strålning gav färre komplikationer

Fördröjd kirurgi efter strålbehandling för rektalcancer kan minska risken för biverkningar. Det visar en ny svensk studie. (2 kommentar)

Partners suicid kopplades till ökad risk för suicid och sjukdom

Personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Det visar en ny studie från Danmark, Sverige och USA, utförd på danska registerdata.(0 kommentar)

Rapport

Riktlinjer vid hotande förtidsbörd ska ge bättre och mer jämlik vård

Det har tidigare funnits skillnader inom landet i omhändertagande av gravida kvinnor och nyfödda barn vid (hotande) förtidsbörd vilket resulterat i ojämlik vård. Här presenteras ett konsensusdokument som kommer att innebära en mer jämlik och förbättrad vård för kvinnor och barn. (0 kommentar)

Recension

Läkaren som blev premiärminister

Den franske politikern George Clemenceau är mest känd för sin roll som premiärminister under första världskriget. Att han också var läkare berättas i en nyutkommen biografi. (1 kommentar)

Översikt

Viktminskning utan kirurgi kräver energirestriktion och följsamhet

Viktminskningsbehandling utan kirurgi minskar inte risken för död och sjuklighet i hjärt–kärlsjukdom, men risken för utveckling av typ 2-diabetes minskar och kardiovaskulära riskfaktorer förbättras. Energirestriktion är grundläggande för viktminskning. Följsamhet till behandlingen och bibehållande av viktreduktion är nödvändig för långsiktigt resultat. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Diafragmabråck ledde till kolonileus med sekundär mediastinal överskjutning

En ovanlig komplikation till diafragmabråck presenteras. På grund av divertikulitstenos utvecklade patienten kolonileus, som sekundärt ledde till mediastinal överskjutning. Patienten opererades akut med laparatomi och anterolateral torakotomi.  (2 kommentar)

Utgåvan som PDF