Nr 18–19 2014

Signerat

Viktiga frågor för läkare avgörs i EU-valet

»Varje år flyttar hundratals läkare från Sverige till ett annat EU-land, och ännu fler flyttar till Sverige.« (0 kommentar)

Nyheter

Ny modell för ersättningen inom primärvården diskuteras av SFAM

Alla ersättningsmodeller i primärvården har både fördelar och nackdelar. Därför är det bästa systemet en mix av olika komponenter. (0 kommentar)

Jobbknapp får ris och ros

Knappar med politiskt budskap hör inte hemma i vården. Det hävdar Läkarförbundets Thomas Flodin som får medhåll av en jurist på SKL. Men distriktsläkaren Jessica Åhlin menar att en knapp med ett antirasistiskt budskap är ett sätt att framhäva vikten av alla människors lika värde.(16 kommentar)

Landstingens nota för överbeläggningar stiger

Över fem miljoner fick landstingen betala förra året för brott mot föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år, och återspeglar myndighetens skärpta hållning mot överbeläggningar. (1 kommentar)

Ny lag för journaler ska förenkla

I den nya Hälso- och sjukvårdsdatalag som föreslås ersätta Patientdalalagen stryks den problematiska formuleringen om att man endast får ta del av journaluppgifter om man deltar i vården av patienten.(0 kommentar)

Läkaravhopp från ST-arbetet skapar oro

Läkarförbundet vill ha garantier från Socialstyrelsen för att det kommer att finnas tillräcklig medicinsk sakkunskap i det fortsatta arbetet med den nya ST-föreskriften.(0 kommentar)

Debatt

Läkare behöver mer läkemedelskunskap

Blivande läkares kunskaper om läkemedel och äldre bör kraftigt förbättras, skriver Faraidoun Moradi, leg apotekare och AT-läkare. (1 kommentar)

Goda skäl för att pröva nya styrmodeller i vården

Det finns ingen bästa möjliga ersättningsmodell som fungerar i alla vårdsituationer, anser Peter Lindgren. (0 kommentar)

Missnöjda primärvårdspatienter i utsatta områden söker akut på sjukhus

Det bör snarast införas ett socioekonomiskt index i Vårdval Stockholm, skriver Jan Halldin.(2 kommentar)

Begränsning missar målet för jämlik vård

En begränsning av vem som ska få utföra skattefinansierad primärvård missar målet om att åstadkomma en mer jämlik vård, skriver Marie Wedin och medförfattare. (0 kommentar)

Läkarförbundet bör ta ställning mot en marknadsstyrning av sjukvården

Vi hoppas att Läkarförbundet tar sitt förnuft till fånga och tar ställning mot en marknadsstyrning av vården. Både kollegor och patienter riskerar att bli lidande om ideologi får gå före vetenskap. (1 kommentar)

Medicinska krav för körkortsinnehav en svår och angelägen fråga

Ny kunskap och nya diagnoskriterier kan ge anledning till förändring i Transportstyrelsens medicinska föreskrifter, skriver Lars Englund.(0 kommentar)

Alkoholberoende i sig inte anledning att dra in körkortet

Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för körkortsinnehav bör uppdateras, anser Sven Wåhlin och medförfattare. (2 kommentar)

Riktlinjer för kolesterolbehandling – stoppklossen kvar i Stockholm

Det är beklagligt att Stockholms expertråd för hjärt–kärlsjukdomar håller fast vid en suboptimal statinbehandling, anser Anders G Olsson. (9 kommentar)

Krönika

Att signalera välvilja

Läkarens utsträckta hand avvisas av den religiösa patienten. Vem förolämpar vem i en allt vanligare situation i den kliniska vardagen. Jakob Endler utreder. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ny skön läkemedels­reklam?

»Makten över miljonerna sitter inte längre i den enskilda doktorns penna och receptblock.«        (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Säkra den elektroniska journalen!

Sambanden mellan elektroniska patientjournaler och patientsäkerhet är komplexa. Om elektroniska journaler ska användas för att förbättra patientsäkerheten, måste säkra elektroniska patientjournalsystem tillhandhållas och användas på ett säkert sätt. Detta lyckas man, ännu efter två decennier, inte alltid med. (0 kommentar)

Svenska universitet behöver satsa mer på undervisning

En jämförelse mellan två amerikanska och två svenska universitet som utbildningskommissionen vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle gjort visar bland annat att undervisning får alltför litet utrymme vid svenska universitet och att svenska universitet har en otillfredsställande (ofta undermålig) rekrytering. (0 kommentar)

Nya Rön

Ansiktstransplantationer – de första nio årens lärdomar

Sedan den första ansiktstransplantationen gjordes 2005 har det globalt gjorts ytterligare 28 stycken. Det psykologiska resultatet av transplantationerna beskrivs överlag som »överväldigande positivt«, visar en genomgång presenterad i Lancet. (1 kommentar)

Strokeambulanser kortade tid till trombolys

Effekten av att använda en speciellt utrustad strokeambulans för att bland annat minska tiden till trombolysbehandling jämfördes i en studie med sedvanlig ambulanstransport. Omhändertagandetiden från larm till behandling kortades med 25 minuter: mediantiden var 52 minuter. (1 kommentar)

Ökat intag av kaffe minskar risken för diabetes typ 2

Ökat intag av kaffe kopplas till lägre risk för diabetes typ 2,  oberoende av hur stort kaffeintaget är från början, visar en  amerikansk prospektiv studie som publiceras i tidskriften Diabetologia, (0 kommentar)

Medicinens ABC

Axelfrakturer, del 1:

Begreppet axelfrakturer omfattar frakturer i klavikeln, skapula och proximala humerus. Denna ABC-artikel beskriver anatomi och diagnostik vid dessa frakturtyper samt behandlingsstrategier vid klavikelfrakturer. Behandlingsstrategier vid skapula- och proximala humerusfrakturer beskrivs i en andra ABC-artikel om axelfrakturer, denna publiceras i Läkartidningen nr 22–24/2014.(0 kommentar)

Rapport

Urininkontinens hos äldre kan behandlas – för sköra äldre saknas kunskap

Det finns effektiva behandlingar av urininkontinens för äldre.(0 kommentar)

Antikoagulation vid akut stroke med förmaksflimmer

Det finns flera frågor att ta ställning till inför behandling av en patient med akut stroke och förmaksflimmer. I artikeln tas frågorna upp i den ordning de dyker upp i kliniken. Utgångspunkten är de första dygnen, och miljön är en strokeenhet. (0 kommentar)

Originalstudie

Elektronisk patientjournal riskerar patientsäkerheten

Kopiering av journaltext, insprängning av ny text i gammal, avsaknad av väsentlig information, godtycklighet beträffande val av mallar och rubriker för viss typ av information samt otydligt språkbruk var allmänt förekommande i elektroniska patientjournaler som granskats. (4 kommentar)

Recension

Proktologins fader i tryck efter 600 år

Kirurgen John Arderne levde i 1300-talets England och kallades »proktologins fader«. Summan av hans läkekonst finns bevarad i en handskrift från 1400-talet som nu getts ut i en praktvolym. Originaltexten är översatt till modern svenska och kommenterad av Torgny Svenberg och Peter Murray Jones. (0 kommentar)

Nytt om namn

Assar Gabrielssons pris till ung Göteborgsforskare

Marta Persson, forskare vid Sahlgrenska Cancer Center i Göteborg, har tilldelats Assar Gabrielssons pris på 50 000 kr. (0 kommentar)

Fredrik Granholm får pris för föredömligt chefskap

Fredrik Granholm, överläkare vid akutkliniken i Sundsvall, har av Svensk förening för akutsjukvård, SWESEM, utsetts till mottagare av årets pedagogiska pris(0 kommentar)

Utgåvan som PDF