Nr 18–19 2015

Signerat

Läkarförbundet måste göra de etiska reglerna mer synliga

»Läkaretiken och Läkarförbundets etiska regler behöver lyftas fram och bli mer kända.«   (0 kommentar)

Nyheter

20 år i de utsattas tjänst

Läkare i världens volontärdrivna klinik i Stockholm fyller 20 år. En besvikelse – för egentligen är målet att mottagningen inte ska behövas. Den startade för att hjälpa papperslösa, men i dag är den överlägset största patientgruppen EU-migranter. (0 kommentar)

Nya förslag ska lyfta life science

Sverige befinner sig i ett kritiskt läge när det gäller medicinsk forskning och dess tillämpning, enligt stiftelsen Forska!Sverige, som nu presenterar en lista på förslag för att vända utvecklingen.(0 kommentar)

Läkare förlorar legitimation efter att ha gjort dataintrång 177 gånger

Läkaren gick systematiskt in och läste i journalerna hos unga kvinnor med samma etniska bakgrund. Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattat det unika beslutet att dra in hans legitimation, vilket normalt endast sker vid grövre brott.(1 kommentar)

Läkarupprop startat för generisk förskrivning

Många remissinstanser är starkt kritiska till att Läkemedelsverket i en utredning åter avstyrker att Sverige inför generisk förskrivning. Nu har ett läkarupprop på nätet startats för att ge ökat tryck i frågan. (4 kommentar)

För hög arbetsbelastning för läkarna i Falu primärvård

Arbetsbelastningen för läkarna inom Falu primärvårdsområde är alltför hög. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter att ha gjort en inspektion på plats. Nu överväger verket att besluta om ett föreläggande mot arbetsgivaren.(2 kommentar)

Allvarlig JO-kritik för ECT utanför landstingets lokaler

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Stockholms läns landsting för att tvångsvårdade patienter ges ECT i Capio S:t Görans sjukhus lokaler. Lagen tillåter bara tvångsvård på vårdinrättningar som drivs av landsting, anser JO. (1 kommentar)

Fack kräver skadestånd av landstinget i Västernorrland

Läkarföreningen och Fysioterapeuterna i Västernorrland kräver skadestånd av landstinget på sammanlagt 375 000 kronor, rapporterar Sundsvalls tidning.(0 kommentar)

Kirurg friad från fuskanklagelser

Karolinska institutet friar en toraxkirurg från anklagelser om oredlighet i forskning. Han har visserligen i flera fall brutit mot god forskningssed, enligt KI, men det ska ha skett av oaktsamhet.(0 kommentar)

Taxeläkare vann även i hovrätten

Den taxeläkare från Gävleborg som vägrat lämna ut journaler till landstinget får nu rätt även i hovrätten. (0 kommentar)

Debatt

Genvägar till nya och bättre människor?

Möjligheten att »redigera« det mänskliga genomet bör debatteras också i Sverige – innan forskningspolitiska beslut tagits och investeringar skett, skriver Göran Hermerén. (0 kommentar)

God förlossningsvård kräver tvärprofessionellt samarbete

Genom tvärprofessionellt ­arbete kan vi fortsätta att ­utveckla vården i samband med graviditet och barna­födande, skriver Svenska barnmorskeförbundet. (0 kommentar)

Teamträning för förlossningsvård

Även i svensk förlossningssjukvård finns maktstrukturer som i en akut situation kan få oönskade utfall. Författarna har utvecklat ett utbildningssystem som överför metoder och erfarenheter från flyget och sjöfarten till vården. (0 kommentar)

Psykisk ohälsa och våldsbrott – inget okomplicerat samband

Samhällets resurser för att förhindra våldsbrott hos individer med psykisk sjukdom bör riktas mot att tidigt stävja missbruk och tidig debut i våld och andra norm- och ­regelbrytande beteenden, skriver Ann-Sophie Lindqvist Bagge och medförfattare. (0 kommentar)

MDPV: ny missbruksdrog som kommit för att stanna?

En sammanställning av telefonfrågor rörande så kallade nätdroger till Giftinformationscentralen visar att MDPV har etablerat sig som en illegal missbruksdrog i Sverige. Detta skedde tidsmässigt i nära anslutning till ett vägledande avgörande i Högsta domstolen där straffvärdet för MDPV reducerats påtagligt. (0 kommentar)

Kultur

Bära bud

Därinne väntar någon. Nyss såg jag döden i mikroskopet döden i ditt blod. “Preparatet domineras av omogna celler av myeloblastutseende” skrev jag med stela fingrar. Efter all denna kamp, allt ditt hopp. Genom hela denna tid av kamp och plåga lyste ditt hopp för oss och gav oss styrka.   Kur på kur förgäves allt […](0 kommentar)

Sjukdomsberättelsen i centrum

Sjukdom består av patientens upplevelse av ohälsa kombinerad med de kroppsliga förändringar som läkaren kan observera och kanbske påverka. I vilken ände börjar man utreda? (0 kommentar)

Innovationen som tog skruv

Läkaren och professorn Per-Ingvar Brånemark är känd för innovationen osseointegration med hjälp av titanskruvar. Metoden används i dag över hela världen i proteser i olika delar av kroppen. Per-Ingvar Brånemark avled den 20 december 2014. Läkartidningens artikel ger en kort summering av hans livsgärning. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Klinisk handledare tillgång för kliniken

»Det avgörande för studenternas upplevelse av sin kliniska placering är nog stödet och omhändertagandet på kliniken …«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Värdeskapande styrning kan återupprätta läkares inflytande

Dagens ersättningssystem styr mot produktion snarare än mot kvalitet, och många läkare känner sig marginaliserade. För att skapa bättre vård och bättre hälsa behövs ett värdeskapande styrsystem, som ökar vårdpersonalens engagemang och sätter vårdens kvalitet och patienternas behov först. (3 kommentar)

Hormonbehandling i klimakteriet kan ge risk för ovarialcancer

Risk för ovarialcancer bör bifogas till listan över negativa effekter med hormonbehandling i klimakteriet, men någon förändring av de nationella riktlinjerna för förskrivning av hormonersättning är inte aktuell. Dagens rekommendation är så låg dos som möjligt under kortast möjliga tid.  (0 kommentar)

Nya Rön

Var tionde blodgivare hade D-vitaminbrist

En nyligen publicerad studie från Sahlgrenska akademin visar att 9 procent av friska blodgivare mellan november och april hade serumnivåer av 25-hydroxivitamin D lägre än 25 nmol/l och hälften av individerna nivåer under 50 nmol/l. (0 kommentar)

Liten risk för missbildningar med SSRI-läkemedel

SSRI och venlafaxin används ibland under graviditet för behandling av depression och olika ångesttillstånd. I en stor studie, presenterad i BMJ, undersöktes eventuellt samband mellan behandling med flera SSRI-läkemedel och venlafaxin och missbildningar hos barnen. (2 kommentar)

Fördubblad risk för suicid efter stroke

Depression efter stroke är vanligt, och det finns en ökad risk för suicid och suicidförsök efter stroke. En aktuell svensk studie som presenteras i Neurology visar en fördubblad risk för suicid första året efter stroke. (0 kommentar)

Avsiktlig förgiftning hos unga markör för framtida suicid

Barn och ungdomar som förgiftar sig frivilligt i suicid- eller självskadesyfte löper kraftigt ökad risk att senare fullborda ett självmord, trots att åtskilliga år kan ha gått sedan händelsen, visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry.(0 kommentar)

Goda resultat av minimalinvasiva ingrepp vid lumbal spinal stenos

En jämförande studie publicerad i BMJ visar att patienter som opererats med mikrokirurgisk dekompression upplever efter ett års uppföljning samma förbättring som vid traditionell laminektomi. (2 kommentar)

Så skyddar blodgrupp O vid svår malaria

Personer med blodgrupp O skyddas från att dö i en svår malariasjukdom, något som är känt sedan tidigare. I en studie publicerad i Nature Medicine har forskare vid Karolinska institutet nu kartlagt mekanismerna bakom skyddet.(1 kommentar)

DT-angiografi överskattar risken för hjärtinfarkt vid operation

DT-angiografi som preoperativt bedömningsinstrument överskattar risken för hjärtinfarkt i samband med operation, enligt en studie som publiceras i BMJ.(0 kommentar)

Originalstudie

Läkare ser både för- och nackdelar med vårdens ekonomiska styrning

En majoritet av deltagarna i en enkätstudie ansåg att fel yrkeskategorier styr vården och definierar hur vårdens resurser ska användas. En majoritet ansåg också att läkare inte blivit manipulerade av nuvarande ekonomiska styrmedel. (0 kommentar)

Nytt om namn

David Engblom får Linköpings Kandidat Kork-pris

Avgångsklassen på läkarprogrammet i Linköping har utsett David Engblom, universitetslektor i neurobiologi, till mottagare av Kandidat Kork-priset för vårterminen 2015.(0 kommentar)

László Tabár belönas med hedersutmärkelse

László Tabár, tidigare medicinskt ansvarig och överläkare vid mammografiavdelningen, Falu lasarett, har utsetts till hedersdoktor (doctor honoris causa) vid medicinska fakulteten, Pécs universitet, Ungern(0 kommentar)

Medicinens ABC

Vaskulära lesioner, del 2:

I denna ABC-artikel presenteras behandling av och komplikationer vid vaskulära lesioner samt några vanliga syndrom och missbildningar som är associerade med kärllesioner. (0 kommentar)

Vårdutveckling

När beteendet blir en patientsäkerhetsrisk

Oprofessionellt och respektlöst beteende i vården kan påverka samarbetet och kommunikationen och därmed säkerheten i den vård som ges. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF