Nr 18/2017

Inledare

Engagemanget ger hopp för utsatt grupp

I denna utgåva uppmärksammar vi Närhälsans flyktingmedicinska mottagning i Göteborg. Där möter personalen bland annat barn och ungdomar som har blivit misshandlade, torterade och våldtagna (sidan 814). Trots de många gånger oerhört svåra upplevelser som patienterna bär med sig inleds Läkartidningens besök med att Eva Theunis, allmänläkare, Tove Folkesson Orrbeck, sjuksköterska, och Britt Tallhage, verksamhetschef, […](0 kommentar)

Signerat

Oroande ojämn kvalitet på grundutbildningen

»Det kommande året planerar vi att besöka alla läro­säten.« (0 kommentar)

Nyheter

»Om det inte finns hopp blir det svårt«

På Närhälsans flyktingmedicinska mottagning möter läkaren Eva Theunis barn och ungdomar som har blivit misshandlade, torterade och våldtagna och som ofta lever i en psykiskt tärande ovisshet om framtiden. För Läkartidningen berättar hon och hennes kollegor hur de hanterar dessa berörande möten.(2 kommentar)

»Skärpt flyktingpolitik ökar risk för psykisk ohälsa«

Ovissheten om framtiden och att de riskerar att utvisas från Sverige när de fyller 18 bidrar till att försämra de ensamkommande flyktingbarnens psykiska hälsa. Det uppmärksammar både Barnombudsmannen (BO) och Sveriges Kommuner och landsting (SKL).(0 kommentar)

»Fokusera inte bara på teknik«

Det blir ingen lätt uppgift, men det kan gå. Det säger den amerikanske läkaren och e-hälsospecialisten Robert Wah om Sveriges mål att bli världsbäst på e-hälsa 2025.(0 kommentar)

120 läkare kräver svar på hur bemanningskrisen ska lösas i Östergötland

Vilken vård ska bort? Det är frågan som 120 läkare på Universitetssjukhuset i Linköping ställer i ett öppet brev till regionledningen i Östergötland. Lokala medier rapporterar att läkarna inte längre kan garantera patientsäkerheten.(2 kommentar)

Svenska läkarstudenter testskrev medicinska kunskapsprovet

Efter kritiken mot det medicinska kunskapsprovet har Umeå universitet låtit en testgrupp med läkarstudenter och nyutexaminerade läkare skriva provet. Resultatet visar att personer med en modern svensk läkarutbildning klarar godkänt.(5 kommentar)

Hundratals skånska läkare i upprop för bättre primärvård

Politikerna måste prioritera primärvården i Skåne och skrida till handling. Det menar 573 läkare i ett öppet brev där de bland annat kräver mer pengar och ett nytt journalsystem. (1 kommentar)

Datainspektionen stoppar sammanhållen journalföring i Gävleborg

Datainspektionen riktar skarp kritik mot journalsystemet i Region Gävleborg eftersom det i praktiken inte finns några begränsningar för personalens möjligheter att komma åt patientuppgifter. (0 kommentar)

Debatt

Dags att implementera nya rön om graviditetsdiabetes

2010 föreslogs nya internationella diagnoskriterier för graviditetsdiabetes och 2015 gav Socialstyrelsen samma rekommendation. Kriterierna baseras på kunskap om ökade risker men har ännu inte implementerats i Sverige, skriver Caroline Lilliecreutz och Marie Blomberg. (0 kommentar)

Ökad läkemedelsförskrivning – risk för överbehandling vid hypotyreos

Förskrivningen av levotyroxin har ökat med cirka 32 procent från 2006 till 2016. Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff föreslår åtgärder för att optimera omhändertagandet av patienter med subklinisk hypotyreos. (5 kommentar)

Krönika

»Vi på psykosvårdsmottagningen får ta hand om patienterna som är utnyttjade av dessa ’friska medborgare’«.

Grannar bjuder på vin, någon knackar på för att »låna« pengar eller lura till sig sex. Många svårt psykiskt funktionshindrade individer blir utnyttjade av så kallade friska medborgare, berättar Hans Olsson, överläkare i psykosvården, i sin krönika. (0 kommentar)

Kultur

Hon sprang sig frisk

Patienten sprang för livet – och klarade sig. I många år. Den som tipsade om metoden var hennes distriktsläkare. (0 kommentar)

Bilden av en mystisk neurologisk sjukdom

En kvinna med gener från Sverige tar sig fram krypande i gräset på en tavla av den amerikanske målaren Andrew Wyeth. Kvinnans neurologiska sjukdom förblev odiagnostiserad under hennes livstid. (1 kommentar)

Människor & möten

Stipendiet – hjälp att jobba för global hälsa

Nasim Hanie Hoseini, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, har fått Cullbergstipendiet, utdelat av bokförlaget Natur & Kultur, för en klinisk auskultation i Libanon under hösten 2017. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Charlotta Ingvoldstad Malmgren

Charlotta Ingvoldstad Malmgren presenterar tillsammans med medförfattare nationella riktlinjer för NIPT. (0 kommentar)

Reflexion

Vilka signaler sänder orden?

»Gränserna mellan sjukdom och en tillfällig formsvacka riskerar att suddas ut.« (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Antalet självmord kan minskas – evidens finns

Åtgärder som försvårar åtkomsten av medel för självmord minskar antalet självmord. Skolbaserade program med medvetandeträning minskar självmordsförsök hos tonåringar. En tydlig vårdkedja och såväl samtal som läkemedel vid depression minskar antalet självmord. Kognitiv beteendeterapi minskar självskadebeteende och självmordsförsök hos barn och ungdomar. (3 kommentar)

Nya Rön

Kollagen II-antikroppar kopplades till god prognos vid RA

Antikroppar mot kollagen typ II är kopplade till akut insjuknande men god prognos vid reumatoid artrit. Det visar en ny studie som bygger på data från Svensk reumatologis kvalitetsregister. (0 kommentar)

Hjärt–kärlsjukdom och död minskade hos individer med diabetes

Förekomsten av hjärt–kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige har minskat mellan 1998 och 2014, men fatala händelser har minskat mindre hos individer med typ 2-diabetes än i den allmänna befolkningen. Det visar en ny svensk studie.(0 kommentar)

Anorexia nervosa vanligare vid celiaki

Kvinnliga celiakipatienter hade en något ökad risk för anorexia nervosa. Det framgår av en ny svensk kohortstudie. (0 kommentar)

Mental ohälsa vanligt efter naturkatastrof

Psykosociala insatser bör genomföras i ett tidigt skede i samband med katastrofer. Katastrofradio kan vara en sådan insats. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling som baseras på erfarenheter från supertyfonen Haiyan som drabbade Filippinerna 2013. (0 kommentar)

Nytt om namn

Anslag till två yngre forskande läkare

Två yngre forskande läkare vid Lunds universitet belönas med 400 000 kr vardera för sin respektive forskning angående kopplingen mellan diabetes och hjärtsjukdom samt Parkinsons sjukdom. Sara Hall vid institutionen för Klinisk minnesforskning, Lund, får anslaget för mätningar av biomarkörer i blod och ryggmärgsvätska hos patienter med Parkinsons sjukdom för att därigenom hitta sätt att ställa diagnos så tidigt som möjligt. Robert Jablonowski, i Hjärt-MR-gruppen vid institutionen för Klinisk fysiologi, får stödet till att arbeta med att studera hjärtats funktion och struktur hos patienter med diabetes med hjälp av magnetkamerateknik (MR). Målet är avslöja tecken på småkärlssjuka i hjärtat hos denna patientgrupp innan sjukdomen har gått för långt.(0 kommentar)

Trio hyllad av kollegerna

Tre värdiga kandidater fick 2016 års handledarpris av kollegerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Eythór Jonsson, ortopedkliniken, Sofia Lundberg, kirurgkliniken, och José Rodriguez, psykiatrikliniken, fick ta emot diplom, blommor och biobiljetter under festliga former i närvaro av applåderande kolleger.(0 kommentar)

Två vinnande handledare

Charis Karakosta Papachristou, ST-läkare på hjärt- och akutmedicinkliniken, samt Robert Holik, specialistläkare på hudkliniken, båda på Centralsjukhuset i Karlstad, har  utsetts till årets AT- respektive ST-handledare av Sveriges Yngre Läkares Förening, Sylf Värmland. De vann i hård konkurrens med ett 30-tal nominerade kandidater, och fick diplom och betygelser på uppskattning vid en ceremoni på Centralsjukhuset i Karlstad.(0 kommentar)

Originalstudie

Dynamiken i förskrivningen av opioider i Sverige 2000–2015

Någon uttalad »opioidepidemi« föreligger inte i Sverige. Ett markant skifte har däremot skett mellan olika opioider: dextropropoxifen har avregisterats och tramadolförskrivningen minskat, medan framför allt förskrivningen av oxikodon har ökat.   (7 kommentar)

Utbildning och forskning

SFOG ger nationella riktlinjer för fosterdiagnostik med NIPT

Svensk förening för obstetrik och gynekologi har i samverkan med ett multiprofessionellt team inkluderande etiker och i samråd med intresseföreningar utvecklat nationella riktlinjer för implementering och användning av NIPT (icke-invasivt prenatalt test) för trisomi 13, 18 och 21. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Mycket tveksamt samband mellan isotretinoin och IBD

Det är mycket tveksamt om isotretinoin innebär en ökad risk för uppkomst eller reaktivering av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Misstanken om samband baseras främst på isolerade fallrapporter där man sett ett tidssamband. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF