Nr 19-20 2020

Inledare

Hembesök blir ortopeders nya sätt att jobba

Det nya coronavirusets spridning påverkar givetvis sjukvården genom att leda till en kraftigt ökad arbetsbörda. Men den kan även leda till att nya sätt att arbeta prövas.(0 kommentar)

Signerat

Ett steg närmare en nationell primärvårdsreform

Det är bra att regeringen… nu föreslår ett nationellt grunduppdrag för primärvården.(0 kommentar)

Avveckla inte den småskaliga professions­styrda vården

Därför måste vi tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag.(0 kommentar)

Nyheter

Läkare tar strid för en hållbar sjukvård

Läkarna har varit trögstartade i klimatarbetet – men nu händer något. Bara det senaste året har Läkare för miljön fått sju nya lokalföreningar.(2 kommentar)

Ortopeder rycker ut på hembesök

Äldre och sköra patienters oro för covid-19 märktes tydligt vid ortopedmottagningen i Huddinge. Flera patienter avbokade besök trots att de var i behov av uppföljning. Lösningen blev att införa mobila team med ortopeder som gör hem­besök.(0 kommentar)

Läkare på krisavtalet: »Svårt med en period till«

I snart fyra veckor har vårdpersonal inom intensivvården i Region Stockholm arbetat enligt krislägesavtalet. På Karolinska universitetssjukhuset planerar man nu en förlängning av avtalet. (0 kommentar)

Förstärkningsavtal ska ge läkare i Sörmland bättre ersättning

På grund av coronasituationen har Sörmlands läkarförening och regionen slutit ett förstärkningsavtal för alla läkare på anestesiklinikerna. Jämfört med krislägesavtalet ska det ge bättre möjligheter till återhämtning.(0 kommentar)

Grönt ljus för fallrapport utan etikprövning

Överklagandenämnden för etikprövning har nu satt ned foten efter att ha fått in en ansökan om etikprövning av en fallbeskrivning. Enligt nämnden utgör det aktuella fallet inte forskning – och därmed ska ingen etikprövning ske.(2 kommentar)

C vill att taxeläkare ska få betalt för digitala vårdbesök

Centerpartiet vill att läkare som får ersättning enligt nationella taxan även ska kunna få betalt vid digitala besök. Därför kräver man nu en lagändring.(5 kommentar)

En av fem på Danderyd har haft covid-19

Var femte medarbetare på Danderyds sjukhus i Stockholm har haft covid-19. Det visar de första resultaten från en studie med antikroppstester.(1 kommentar)

Debatt

Ta hänsyn till barnkonventionen i klinisk forskning

Barnkonventionen är numera lag i Sverige, vilket stärkt barns rättigheter. Behovet av evidens för behandlingar som ges till barn och ungdomar är dock fortfarande stort och den kliniska forskningen behöver stärkas, skriver Jenny M Kindblom och medförfattare.(0 kommentar)

Oklara dyspnéattacker – fall för teofyllin?

Kurt Boman efterlyser en randomiserad studie för att fastställa om teofyllin är en säker behandling med positiva effekter på symtom, sjuklighet och dödlighet hos patienter med hjärtsvikt och central sömnapné.(0 kommentar)

Behovet av rehabilitering måste mötas efter svår covid-19

Vi kan vänta oss komplexa rehabiliteringsbehov och behov av långvariga insatser av specialiserade rehabiliteringsteam hos personer som överlevt covid-19, skriver Kristian Borg, ordförande i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin, och medförfattare.(2 kommentar)

Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid-19

Behandling med »megadoser« av C-vitamin har ännu inte testats hos covid-19-patienter, men då detta är helt ofarligt finns det all anledning att pröva denna terapi under pågående coronaepidemi, skriver Uffe Ravnskov.(10 kommentar)

Krönika

»Vårt möte för 25 år sedan kom att spela en viktig roll även för hennes framtid«

Diplomet med en krokodil på hängde inramat på väggen i alla år, strax intill det stora promoveringsdiplomet. Utfärdaren av det förra dök upp plötsligt 25 år senare, nu som kollega. Tina Vilhelmsson berättar i sin krönika om ett oväntat möte.(3 kommentar)

Kultur

Karantän betyder fyrtio dagars väntan

Karantän. I dag lär de flesta känna till vad begreppet innebär. Men varifrån kommer ordet? Vad betyder det? Karin Lodin, läkare och PhD, Karolinska institutet, har undersökt historien.(1 kommentar)

Ska spridningen sjunka snart?

Sjukdomen som smittat supermånga samhällsmedborgare stressade specialtjänstgörande ST-läkaren, som skriver: Ska spridningen sjunka snart?(3 kommentar)

Människor & möten

Jobbet med sjuktransporter inspirerade till att bli läkare

I jobbet som taxichaufför blev det många sjuktransporter, vilket ledde till beslutet att bli läkare. Martin Biström, läkarstudent i Umeå, har nyligen disputerat på en avhandling om miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av multipel skleros, MS.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Universiteten ställer om men inte in

»Det är sannolikt att den oerhört snabba digitalisering av undervisningen som framtvingats av den rådande situationen oåter­kalleligen kommer att förändra hur utbildningen sker framgent.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kardiovaskulär prevention bör ha längre perspektiv

Ett verktyg verktyg specifikt för ålder, kön och kardiovaskulära riskfaktorer som bygger på icke-HDL-kolesterol har tagits fram för att fastställa den individuella långtidssannolikheten för kärlsjukdom vid 75 års ålder.(2 kommentar)

Fladdermöss och människor

Det finns en väntande pool av coronavirus, inte minst hos fladdermöss, med potential att infektera människor. Därför är det av stor vikt att förbereda oss för nya coronaepidemier. Detta genom att utveckla läkemedel, vacciner och strategier för att motverka konsekvenserna av ett utbrott.(3 kommentar)

Nya Rön

Allt fler behandlas för lokalt avancerad prostatacancer och allt färre dör

En studie visar att en del av minskningen av död i prostatacancer bland män med lokalt avancerad prostatacancer förklaras av en ökad användning av radikalbehandling. Samma studie visar också att svenska urologer och onkologer överlag följer rekommendationer i vårdprogram för prostatacancer.(0 kommentar)

Risk för lokalt återfall vid rektalcancer är beroende av resektionsmarginal

Risken för lokalrecidiv vid rektalcancer är beroende på cirkumferent resektionsmarginal. Det visar en populationsstudie med patientdata från Svenska kolorektalcancerregistret.(0 kommentar)

Rivaroxaban minskar komplikationer efter revaskularisering

Rivaroxaban minskar kardiovaskulära komplikationer efter revaskularisering vid benartärsjukdom. Det visar VOYAGER-studien, där 6 564 patienter ingick.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Naproxenutlöst anafylaxi kan kräva varning även för ASA

Peroral provokation med acetylsalicylsyra efter reaktion mot naproxen är inte helt riskfri, och om stark indikation för NSAID-behandling föreligger kan det vara säkrare att överväga coxibprovokation. Om inte övervakad provokation med konstaterad tolerans mot acetylsalicylsyra genomförts bör journalen varningsmärkas även för acetylsalicylsyra.(0 kommentar)

Medicinens ABC

ABC om cancer utan känd primärtumör

Första steget i en malignitetsutredning vid metastaserad cancersjukdom består vanligen av att identifiera primärtumören, men hos 1–2 procent av patienterna kan primärtumören inte hittas, varpå de får dia­gnosen »cancer utan känd primärtumör«.(1 kommentar)

Fallbeskrivning

Dubbel diabetes – metabol utmaning

Det förhållandet att man kan drabbas av (åtminstone) två olika typer av diabetes, samtidigt eller konsekutivt, diskuteras sällan. Här beskrives ett fall av monogen diabetes med autoimmun pålagring.(0 kommentar)

Rapport

Behandling med 4-aminokinoliner vid covid-19 kan ge allvarliga biverkningar

4-aminokinoliner har föreslagits som terapikandidater vid covid-19, men en del patienter drabbas av allvarliga biverkningar vid behandling med 4-aminokinoliner, såsom QTc-förlängning, hypoglykemi och allvarliga hudreaktioner. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF