Nr 3-4 2014

Signerat

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

»Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten.«(0 kommentar)

Nyheter

Unikt beslutsstöd för barnsjukvård kan införas nationellt

Regeringen satsar 15 miljoner under två år för att utreda ett brett införande av beslutstödet ePed, som utvecklats vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Läkarförbundet har varit pådrivande.(0 kommentar)

»Generalisterna« vill lyfta primärvården

Hur kom ni på idén? – Jag har en kompis som har en juridik-podcast och tänkte att man kunde göra något liknande inom medicin. En annan drivkraft är frustration. Det finns mycket som vi är frustrerade över. Och vi vill inte bara klaga, utan göra något för att försöka förändra. Vad är ni frustrerade över? […](2 kommentar)

De gör Sveriges första medicinska podcast

Är det värst att dö av kyla eller värme och varför är man en så usel läkare till sina egna barn? Det är typiska ämnen i Sveriges första medicinska podcast Ronden som spelas in av två läkare i Stockholm.(0 kommentar)

Nordisk överenskommelse kan gå i graven

I sommar kan den gamla nordiska överenskommelsen om en gemensam arbetsmarknad för hälso- och sjukvårdspersonal brytas.(4 kommentar)

Pappersrecept kan slopas för narkotikaklassade läkemedel

För att minska problemet med falska recept kan narkotikaklassade läkemedel i framtiden bara få skrivas ut på e-recept. Frågan ska utredas inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin.(0 kommentar)

Debatt

Varför så få kvinnor bland referenterna?

Om ni behöver hjälp att hitta kvinnliga referenter så vet jag hur man kan göra, skriver Mia Fahlén.(1 kommentar)

Vi ska bli bättre

Naturligtvis ska LT verka för att andelen kvinnor i olika sammanhang blir mer representativ för läkarkåren av i dag.(0 kommentar)

Landstinget i Uppsala län fortsätter att följa upp journalloggar

När vi nu ger patienterna möjlighet att ta del av logglistorna genom en webbtjänst förenklar vi för patienterna att utöva sina rättigheter, skriver man från Landstinget i Uppsala län.(0 kommentar)

SSRI-preparat och alkohol

Det finns anledning till oro för patologiskt rus även vid användning av SSRI-preparat tillsammans med alkohol, konstaterar Göran Högberg.(2 kommentar)

Sju förslag

Här kommer sju förslag till Svenska Läkaresällskapets policyarbete från Bengt Järhult.(1 kommentar)

Ett samlat grepp för en jämlik vård

Om vården ska vara behovsstyrd måste vårdvalet begränsas, skrivier Ylva Vladic Stjernholm.(6 kommentar)

Varför alla dessa riktlinjer?

Behöver 20 landstingskommittéer värdera samma kunskapsmassa, och där det finns utvärderingar av svensk, europeisk och internationell expertis?(4 kommentar)

Mistelterapi är inte förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet

Godkännandet av två mistelpreparat innebär att Läkemedelsverket nu lurar patienter, politiker och allmänheten, skriver Gunnar Eckerdal.(2 kommentar)

Kultur

Sovjetisk general, människorättskämpe och mentalpatient

Petro Grigorenko var ett barn av Ryska revolutionen, gjorde karriär i sovjetsamhället, blev inflytelserik militär. Men när han började ivra för reformer inom kommunistpartiet blev han stämplad som sinnessjuk och inspärrad på mentalsjukhus. Grigorenko är ännu ett exempel på tillämpning av politisk psykiatri. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Självständiga universitet med mer kraft

»Att på ett tydligare sätt ’äga sitt eget öde’ skulle gagna profilering och kvalitetshöjning …«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Vassare behandling behövs för dem med svårast opiatberoende

Metadon- och buprenorfinbehandling vid opiatberoende har mycket god evidens. Dock krävs bättre metoder för retention och drogfrihet hos patienter med särskilt svår problematik. Här behövs integrerade insatser med utredning och behandling av psykisk ohälsa, sociala problem och behandling av sidomissbruk.(1 kommentar)

Nya Rön

Ökad risk för atypiska frakturer vid bisfosfonatbehandling

Bisfosfonater har använts med framgång mot benskörhet i ett par decennier. Behandlingen är dock förknippad med utmattningsbrott i femur, så kallade atypiska frakturer, enligt en ny avhandling.(0 kommentar)

Osäker nytta av endovaskulär behandling vid rupturerat bukaortaaneurysm

Endovaskulär aortareparation som behandlingsstrategi vid rupturerat bukaortaaneurysm tycks inte medföra lägre 30-dagarsmortalitet än öppen reparation, enligt en randomiserad klinisk studie som publiceras i BMJ.(0 kommentar)

Kirurger måste få stöd efter vårdskada

Operationssalen är ett av de ställen inom vården där flest allvarliga vårdskador inträffar. En intervjustudie visar att vårdskada efter kirurgi leder till allvarliga, ofta långvariga, känslomässiga reaktioner hos inblandade kirurger.(0 kommentar)

2 000 extra steg minskar kardiovaskulär risk

I Lancet presenteras en studie som visar värdet av att vara fysiskt aktiv om man har ett förstadium till diabetes – oavsett ålder eller kön.(1 kommentar)

Artroskopisk meniskresektion på smärtindikation förefaller onödig

En finsk multicenterstudie som nyligen publicerats i New England Journal of Medicine kunde inte påvisa någon skillnad mellan skenoperation och meniskresektion hos patienter med medial knäsmärta och verifierad meniskruptur men utan säker artros.(3 kommentar)

Misstänk ljumskbråck hos äldre kvinnor med akuta buksmärtor

Enligt en stor studie i British Journal of Surgey drabbar femoralbråck främst äldre kvinnor, vilka i stor utsträckning opereras akut med risk för tarmresektion, förlängd sjukhusvård och mortalitet.(0 kommentar)

Exponering för nötallergen i fosterstadiet kan minska allergirisk

Om gravida kvinnor äter mycket nötter minskar risken att barnet ska bli nötallergiker. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA Pediatrics.(0 kommentar)

Celiaki något vanligare efter sen glutenintroduktion

I en studie som nyligen publicerades i Pediatrics fann norska forskare en ökad förekomst av celiaki (glutenintolerans) hos barn med glutenintroduktion ≥7 månaders ålder, jämfört med barn som introducerats för gluten vid 5–6 månaders ålder.(0 kommentar)

Mutation som orsakar resistens mot malariapreparat upptäckt

Artemisinin har länge varit effektivt för att behandla malaria men resistens mot preparatet har börjat spridas på flera ställen i Asien. Nu har forskare lyckats identifiera mutationer i parasiten som orsakar resistensutvecklingen.(0 kommentar)

Barn och unga med migrän bör erbjudas KBT

I JAMA presenteras en studie där barn och ungdomar med migränhuvudvärk givits kognitiv beteendeterapi under 20 veckor. Vid en uppföljning efter 12 månader hadet antalet dagar med huvudvärk halverats för 86 procent av patienterna.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Graviditet och barnafödande nu möjligt för kroniskt njur­sjuka kvinnor

Rådet till kroniskt njursjuka kvinnor med önskan om barn har tidigare varit att invänta njurtransplantation. I dag kan emellertid graviditet och barna­födande fungera för kvinnor med avancerad njursvikt i dialys.(0 kommentar)

Originalstudie

Hemikraniektomi är livräddande, visar Riks-Stroke

Risken för död är dramatiskt lägre efter hemikraniektomi än vad som rapporterats för obehandlade patienter. Med den selektion av patienter som hittills gjorts i Sverige tycks ingreppet vara till nytta även för patienter över 60 år. (1 kommentar)

Bättre effekt av buprenorfin och metadon vid opiatberoende

Läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende med metadon eller buprenorfin är en väldokumenterad och välfungerande behandlingsmetod. Sidomissbruk av icke-opioida droger kan dock försämra prognosen av behandlingen. Krav på dokumenterad drogfrihet från icke-opioider före påbörjad behandling ger bättre prognos.(0 kommentar)

Nytt om namn

Bo Angelin chef för nytt translationellt forskningscenter

Bo Angelin har utsetts till chef för det gemensamma forskningscentret Karolinska institutet/AstraZeneca ICMC på Karolinska institutets campusområde i Huddinge.(0 kommentar)

Martin Schilling på nytt jobb

Martin Schilling har anställts som verksamhetschef vid Clinicum, Landstinget Östergötland, med tillträde den 1 januari 2014.(0 kommentar)

Rapport

Influensa­n 2012–2013 visar behovet av skydd för riskgrupper i alla åldrar

Influensasäsongen 2012–2013 var ovanligt svår. 213 personer intensivvårdades till följd av influensa. Två tredjedelar hade influensa A(H1N1)pdm09 (svininfluensa), en tredjedel hade annan influensa A eller B. Trots att en majoritet hörde till riskgrupp för svår influensasjukdom, var endast en minoritet vaccinerad.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF