Nr 20 2014

Signerat

Utredning föreslår utökat meddelarskydd

»Friheten att meddela misstankar om felaktigheter och risker borde gälla alla inom all offentligt finansierad sjukvård.« (0 kommentar)

Nyheter

»Det här ska bli grymt roligt och spännande«

Intervju med Heidi Stensmyren efter att hon valts till ny ordförande i Läkarförbundet.(1 kommentar)

Patientansvarig läkare tillbaka i ny form

Under vården ska det alltid finnas en namngiven läkare med ansvar för patienten. Det beslöt fullmäktige, som inte är nöjt med den nuvarande ordningen.(1 kommentar)

Nationell plan för läkarförsörjningen

Läkarförbundet ska ta initiativ till att det görs en nationell analys av behovet av läkare i framtiden. Någon sådan långsiktig analys finns inte i dag i Sverige.(0 kommentar)

Mer statlig styrning av sjukvården

Läkarförbundet ska verka mer kraftfullt för statlig finansiering och styrning av sjukvården. Men meningarna var delade om Socialstyrelsens roll.(0 kommentar)

Hur synas mer i sjukvårdsdebatten?

Hur ska Läkarförbundet göra större avtryck i sjukvårdsdebatten? Meningarna var delade om värdet av tvärprofessionellt samarbete.(0 kommentar)

Beslut i korthet: Fortbildning, medlemskap, snabbare mediereflexer …

Ett stort antal motioner avhandlades. Bland annat en från Kvinnliga läkares förening som gav flera exempel på att ersättningen för vård av »kvinnosjukdomar« är lägre än vid liknande sjukdomar som drabbar båda könen. Något som måste ändras, enligt fullmäktige.(0 kommentar)

Förbundet ska verka för ökat läkarinflytande över IT-systemen

Upplands allmänna läkarförening fick till slut med sig CS och fullmäktigemötet på att Läkarförbundet ska verka för att tillsammans med sina skyddsombud bli delaktiga och få inflytande i utvecklingen av nationella IT-system för vården.(0 kommentar)

»Kontorslandskap är en styggelse«

Läkarförbundet ska verka för att arbetsplatser och lokaler ska utformas på ett sådant sätt att de uppfyller krav på såväl god arbetsmiljö som andra författningskrav, till exempel sekretess.(0 kommentar)

Motion om läkareden bifölls

»Jag vill inte läsa i en tidning att frågan om läkared var uppe på fullmäktige, men att Läkarförbundet inte ens ville utreda frågan«, sa Mattias Hällje, Östergötlands läkarförening.(2 kommentar)

Heidi Stensmyren valdes till ordförande i Läkarförbundet

Heidi Stensmyren valdes till ordförande i Läkarförbundet på fredagseftermiddagen. Även övriga val följde valberedningens förslag. Artikeln uppdaterad kl 22.30.(3 kommentar)

Extra programpunkt om lägenhetsturerna inledde fredagen

– Vi som revisorer har inga invändningar mot CS principiella handläggning av frågan. Det sa Bernhard Grewin, en av Läkarförbundets lekmannarevisorer, till fullmäktige på fredagsmorgonen. (0 kommentar)

SKL inför gemensam förhandlingsdelegation för läkemedel

Sveriges landsting och regioner inför en gemensam förhandlingsdelegation för läkemedel. Genom att samordna förhandlingarna tror SKL att det går att spara betydande summor.(0 kommentar)

»Let us run together«

WMA:s ordförande Margaret Mungherera från Uganda uppmanade kollegerna från den mer lyckligt lottade delen av världen att arbeta ihop med kolleger som fortfarande kämpar med den mest basala hälso- och sjukvård. (0 kommentar)

Marie Wedin ställer inte upp till omval

På grund av illojalitet inom förbundets centralstyrelse ställer Marie Wedin inte upp till omval som ordförande. Det meddelande hon i sitt inledningsanförande på fullmäktigemötet. Artikeln har uppdaterats kl 21.00.(11 kommentar)

Träff Nordström omvald

Karin Träff Nordström valdes på onsdagen om som ordförande för Svensk förening för Allmänmedicin, SFAM. Efter en sluten omröstning stod det klart att hon hade valts om med röstsiffrorna 36-34.(0 kommentar)

KI får halv miljard till »drömrekryteringar«

Karolinska institutet får en halv miljard kronor under tio år av Vetenskapsrådet för rekrytering av internationellt framstående forskare.(0 kommentar)

Läkarföreningen anmäler Skaraborgs sjukhus för brott mot arbetstidslagen

Skaraborgs sjukhus anmäls till Arbetsmiljöverket för brott mot arbetstidslagen av Skaraborgs läkarförening, som vill värna om 200 timmar per medarbetare som maximalt övertidstak.(0 kommentar)

»Alla ersättningssystem kan manipuleras«

Det blev en engagerad debatt när SFAM:s nya policy för ersättningssystem i vårdvalet diskuterades på SFAM:s pågående kongress. Som väntat kretsade mycket kring det omdiskuterade ACG-systemet.(0 kommentar)

Detaljstyrning tar fokus från egna kvalitetsprojekt

Varför är så många läkare kritiska mot NPM, New public management? Läkartidningen har följt husläkaren Gustaf Allerstrand under en förmiddag för att ta reda på vad NPM betyder för hans arbete. (6 kommentar)

»Vi såg att det fanns möjligheter att förändra«

De hoppades kunna samla in ett par tusen namnunderskrifter under sommaren, och sedan kanske försöka få uppropet publicerat på DN Debatt. Men det visade sig att Läkaruppropet hade betydligt större sprängkraft än så.  (0 kommentar)

»Det värsta är avprofessionaliseringen«

Läkaresällskapet har flyttat frågan om NPM högt upp på sin agenda och har startat ett projekt för att utveckla alternativ. Drivande i detta arbete är Ingemar Engström, barnpsykiater i Örebro och ordförande i delegationen för medicinsk etik. (0 kommentar)

»En gradvis framväxande frustration«

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin tror inte att NPM i sjukvården kan avskaffas helt. Men hon arbetar för att det ska förändras i en bättre riktning. (0 kommentar)

»Läkaruppropet kom i rätt tid«

Heidi Stensmyren är förste vice ordförande i Läkarförbundet, och valberedningens kandidat till ny ordförande vid fullmäktigemöte i maj. Hon tycker att förbundet ska stödja initiativ som Läkaruppropet. (1 kommentar)

Debatt

Läkemedelsgenomgångar är en läkaruppgift

Vården vinner på att låta läkaren sköta läkemedelsarbetet, skriver Susanna Wallerstedt och medförfattare. (3 kommentar)

Det splittrade ansvaret centralt problem

Vi hoppas att regeringen åter tar sig an frågan, skriver Marie Wedin i denna replik angående den långa vägen till svensk läkarlegitimation. (0 kommentar)

Brist på struktur och upphackat ansvar gör vägen till svensk legitimation lång

Splittringen mellan ansvariga aktörer gör vägen till svensk läkarlegitimation lång, konstaterar Ingvar Karlberg. (0 kommentar)

Dags att upptäcka noninvasiv pulsvågsanalys

Den noninvasiva pulsvågsanalysen bör komma till praktisk användning både inom primärvården och i hjärtspecialistvården, anser Gunnar Nyberg.(1 kommentar)

Låt oss slippa införa en »lex Gärd« i vården

Vi ska inte behöva införa en »lex Gärd« inom vården, skriver Johan Lökk apropå det goda patientmötet. (0 kommentar)

Kultur

Grattis 2-åringen – du är publicerad!

Efter en spännande, dynamisk process som tog både mailprogram och nerver oblygt i anspråk finns den vetenskapliga artikeln av Björn Landström et al i tryck på engelska. Han berättar om turerna som föregick publicering. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Mötesplatser för utveckling

»Läkare behöver träffa sina kollegor, men även samhället i övrigt i form av politiker, administratörer och blivande eller aktuella patienter.« (0 kommentar)

Nya Rön

Komjölksfraktion i mjölkersättning förbättrade kognitiv utveckling

I en studie genomförd i Umeå visas att tillsats av en komjölksfraktion till modersmjölksersättning påverkade barnens neurologiska utveckling positivt och att sjukligheten i öroninflammationer minskade. (0 kommentar)

Humana stamceller »reparerade« skadat hjärta hos apor

I Nature presenteras en studie i vilken mänskliga embryonala stamceller använts för att behandla apor med ischemisk skada i hjärtat. I genomsnitt blev runt 40 procent av skadan »reparerad«. (1 kommentar)

Antipsykotisk medicinering kopplat till minskad risk för våldsbrott

Patienter som behandlas med antipsykotika blir i mindre utsträckning dömda för våldsbrott, visar en studie baserad på svenska register som presenteras i Lancet. Även behandling med stämningsstabiliserande preparat ger samma effekt, dock mindre uttalad. (0 kommentar)

Översikt

Dags för en modern syn på artros

Artros är en folksjukdom. I Sverige har var fjärde person äldre än 45 år läkardiagnostiserad artros, och förekomsten ökar med ökande antal överviktiga och äldre. Ändå har bara hälften av dem med knäsmärta och artros sökt vård under de senaste 5 åren. Även globalt är artros en tung sjukdomsbörda: mätt som »years lived with disability« […](0 kommentar)

Träning är en grundsten i behandlingen

Fysisk träning minskar ledsmärta och förbättrar ledfunktion hos patienter med artros. Artospatienter bör därför få recept på träning. Men det gäller att skriva receptet rätt – träningen måste vara anpassad och ledd av sjukgymnast. (3 kommentar)

Primärvården har en nyckelroll för tidig diagnos och uppföljning

Tidig diagnos av knä- och höftartros och primärvårdens insatser – handledd träning, test av benstyrka, funktion och kondition, FaR, uppföljning med specifika frågeformulär och hjälp med viktnedgång – kan göra stor skillnad för patienten.(0 kommentar)

Artros efter allvarlig ledskada – stort behov av fler studier

Främre korsbandsskada och meniskskada har stark koppling till artros. Orsakssambandet är dock inte klarlagt, och behandling av den akuta skadan minskar inte nödvändigtvis risken för framtida artros.(0 kommentar)

Möjligt samband mellan artros och kardiovaskulär sjukdom

Det tycks finnas en viss förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom vid artros. I läkemedelsbehandlingen är det viktigt att väga nyttan mot risken med NSAID, speciellt hos äldre med kardiovaskulära riskfaktorer. (1 kommentar)

Artros allt vanligare folksjukdom

Med en stadigt åldrande och alltmer överviktig befolkning kommer prevalensen av artros att öka, vilket förväntas öka trycket på bland annat primärvården. (0 kommentar)

Utbildning och forskning

Bättre omhändertagande av patienter med artros, BOA

Genom bättre omhändertagande av patienter med artros erbjuds patienter artrosskola som leds av sjukgymnaster och arbetsterapeuter i primärvård. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF