Nr 10 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Stora vitamindoser kan vara riskabelt!

Flera epidemiologiska studier har antytt att högt intag av eller höga blodnivåer av ämnen med antioxidantegenskaper kan associeras med minskad risk för olika kroniska sjukdomar. Sådana studier ger dock inga bevis för ett orsakssamband. En rad kontrollerade studier har därför genomförts, där man testat om stora doser antioxidanter kunnat förebygga bla cancer och hjärt–kärlsjukdom. Bjelakovic […](0 kommentar)

Nya Rön

Merparten av all kronisk smärta en följd av vårdens tillkortakommanden

Flera aktuella studier visar att postoperativ smärta fortfarande är signifikant underbehandlad. Detta är generande för det medicinska samhället mot bakgrund av att all behandlingsbar smärta borde behandlas omgående för att undvika utveckling av långvarig smärta. Långvarig smärta är mänsklighetens största handikapp, epidemiologiskt sett. Strategin för smärtbehandling bör skräddarsys i förhållande till smärtdiagnosen, inte i förhållande […](0 kommentar)

Postoperativ hypoxi kan förebyggas med övertrycksandning

Postoperativ hypoxi är vanligt efter större bukoperationer. En randomiserad studie från Italien undersökte om hypoxin och dess konsekvenser kan förhindras genom övertrycksandning under de första timmarna efter operationen. Studien avsåg att randomisera 600 patienter, men den första interimsanalysen visade en statistisk skillnad till övertrycksandningens fördel varför studien avbröts. Den primära resultatvariabeln, endotrakeal reintubation för andningssvikt […](0 kommentar)

Kardiovaskulära riskfaktorer påverkas av behandling med moderna läkemedel mot insulinresistens

Sedan ca 5 år har vi i Sverige tillgång till en behandlingsprincip mot typ 2-diabetes som via aktivering av kärnreceptorn PPAR(peroxisome proliferator-activated receptor)-gamma leder till ökad insulinkänslighet och förbättrad blodsockerkontroll. De registrerade läkemedlen är i dagsläget två, rosiglitazon respektive pioglitazon, och de tillhör klassen tiazolidindioner. Det har föreslagits att pioglitazon inte bara aktiverar receptorsubtypen gamma […](0 kommentar)

Femton års uppföljning av en randomiserad studie av screening för prostatacancer i primärvården

Allmän screening för prostatacancer har diskuterats sedan mitten av 1980-talet när det blev möjligt att avbilda prostatan med ultraljud. När användningen av prostataspecifikt antigen (PSA) som blodprov och markör för tidig upptäckt av prostatacancer spreds allt mer i mitten av 1990-talet blev diskussionerna allt hetare. Ännu har dock ingen randomiserad studie entydigt visat på att […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Att välja utredningsmetod för vårdens haverier

Då den första studien om säkerhetsbrister inom sjukvården publicerades blev den mycket ifrågasatt [1]. Men det har blivit alltmera uppenbart att sjukvården som system betraktat har brister ur ett säkerhetsperspektiv [2, 3]. Ett säkerhetsarbete innehåller flera komponenter, en är att arbeta med avvikelser. Det är dessutom ett krav att sjukvården skall ha och använda väl […](0 kommentar)

Sår efter hundbett ska aldrig sys ihop

Kvinnan blev biten av en hund i höger handled. Hon sökte den 12 oktober på en akutmottagning där läkaren fann ett 5 cm långt sår, som även omfattade en senskada. Läkaren valde att sy ihop såret. Det upptäcktes sedan att såret var infekterat och att en sena till tummen var av. Senan kunde inte sys […](0 kommentar)

Allt fler läkare fälls av Ansvarsnämnden

Under 2004 kom det in 3 663 anmälningar till Ansvarsnämnden, en ökning med 286 från året innan. Antalet anmälda personer var 6 118 varav 407 fick någon form av sanktion. Såväl bland de anmälda som fällda dominerar läkarna. De svarar för över 70 procent av disciplinpåföljderna. Disciplinpåföljderna, som ska vara preventiva såväl individuellt som allmänt, […](0 kommentar)

Stor risk för led- och senskador efter kattbett

En man blev biten av en katt i vänster tumme den 10 juni. Nästa dag undersöktes han av en kirurg. Denne utförde en sårrevision och gav stelkrampsvaccination. Patienten ordinerades också medicinering med Heracillin. Han återkom till mottagningen den 14 juni. Kirurgen gjorde en förnyad sårrevision och ordinerade Tramadol. Den 23 juni gjordes sårodling och kirurgen […](0 kommentar)

Korrespondens

Behandlingsrekommendationer måste ta hänsyn till all tillgänglig kunskap

Betydelsen av fortlöpande efterkontroll och säkerhetsuppföljning av SSRI och fosterexposition illustreras av en nyligen publicerad genomgång med material från Uppsala WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring. Utifrån neonatala biverkningar sammanfattas: »Thus paroxetine should not be used in pregnancy or, if used, should be given at the lowest effective dose. With the other SSRIs, especially […](0 kommentar)

En eloge till Daniel!

En stor eloge till Daniel Håkansson för hans inlägg(LT 9/2005, sidorna 671-2) i debatten om sjuka kvinnors vinst i att stanna hemma! Monica Renstig och Hélène Sandmark anför i sin replik, punkt 4,att beräknade merkostnader för att arbeta beror på att kvinnorna äter i matsalen varenda arbetsdag! Varje arbetande varelse i detta land vet att […](0 kommentar)

Ogynnsamma långtidseffekter inte påvisade, dokumentationen bristfällig, mer forskning angelägen

Läkemedelsverket om SSRI till gravida och risk för påverkan på fostret:(0 kommentar)

Kompetens att samtala?

Den fantastiska rubriken »Läkarna saknar kompetens att samtala med patienterna« slår emot mig på Dagens Nyheters debattsida fredagen den 11 februari. Rubriken, med tillhörande artikel, är författad av Bo Lindblom, chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Socialstyrelsen. Hur blir vi bättre på att kommunicera? Artikeln meddelar att vi ST-läkare skall bli bättre läkare framgent då […](0 kommentar)

Antidepressiva läkemedel inducerar interferens av fosfolipid metabolism – tänkbar patogenes till fetal neurotoxicitet

Ulf Högbergs och Mingde Wangs artikel»SSRIundergraviditetochrisk för fetalneurotoxicitet.Följförsiktighets- principenochsökandrabehandlingsalternativ« (Läkartidningen 3/2005, sidorna 113-5) belyser intressanta aspekter av antidepressiva läkemedel och eventuella neurotoxiska effekter. Interfererar med fosfolipidmetabolism Det är välkänt att antidepressiva läkemedel, såväl tricykliska (TCA) som SSRI-preparat, interfererar med fosfolipidmetabolism. Strukturmässigt kan de sägas höra till gruppen amfifila molekyler. Denna grupp av substanser påverkar plasmamembranet, […](0 kommentar)

Är »alltför god« arbetsetik en orsak till utbrändhet i Sverige?

Jag har arbetat som läkare på 20–25 arbetsplatser i tre nordiska länder, USA och Storbritannien. Utbrändhet har jag bara hört talas om i Sverige. Samtidigt märker jag att etiken bland arbetande svenskar av alla nivåer, hemma och utomlands, är speciell på det viset att svenskarna även under svåra omständigheter fortsätter att vara trevliga och duktiga. […](0 kommentar)

Tillspetsad rubrik fick många att läsa

Bäste Niclas! Tack för att du tog dig tid att skriva. Det gläder mig att du är positiv till rapporten med den nya modellen för målbeskrivningar, som DN-artikeln utgick ifrån. I modellen ifråga har just kommunikativ kompetens en viktig plats. Jag har fått otaliga brev, e-brev och telefonsamtal i denna fråga, och reaktionerna på artikeln […](0 kommentar)

Nya böcker

Den ojämlika livsmiljön och folkhälsan

Status Syndrome. How your social standing directly affects your health and life expectancy»The most deadly and prevalent of all diseases«, skrev den amerikanske dramatikern Eugene O´Neill om fattigdom – en sjukdom i samhällskroppen. Och Charles Darwin menade att »If the misery of the poor be caused not by the laws of nature, but by our […](0 kommentar)

Välkommet bidrag till kunskapsbasen om vensjukdomar

Vensjukdomar, tex varicer och bensår, är mycket vanliga och drabbar många av oss någon gång i livet. Trots det är kunskapen om dessa sjukdomar generellt bristfällig. Det leder till underbehandling av många manifestationer framför allt bland äldre patienter och sannolikt överbehandling av andra i vissa fall. Kunskapsbristen om vensjukdomar har sannolikt flera orsaker, bla deras […](0 kommentar)

En sång till livet

Kan man över huvud taget recensera lyrik? Det är en intressant fråga. En människa skriver djupt, utlämnande och äkta om något som berört deras innersta. Skall man som recensent leverera en schablonartad, negativ kritik måste man verkligen ha mer på fötterna än det egna godtycket. Recensentens risk för kränkande maktutövning gentemot poeten är stor. Så […](0 kommentar)

Debattbok eller lärobok?

Denna utökade och omarbetade upplaga vänder sig till alla som arbetar i skolan, men framför allt till skolsköterskor och skolläkare, även blivande. Sven Bremberg, barnläkare och docent i socialmedicin, har varit skolöverläkare i Linköping och är nu verksam vid Statens folkhälsoinstitut. Skolhälsovårdens utformning varierar kraftigt över landet, och ett komplement till Socialstyrelsens ganska kortfattade rekommendationer […](0 kommentar)

Aktuellt

Nytt kvalitetssäkrat läkemedelsregister

Ett nytt nationellt läkemedelsregister, Nationellt produktregister för läkemedel, erbjuder hälso- och sjukvården och andra aktuell och kvalitetssäkrad information om läkemedel godkända i Sverige. Bakom registret, som finns tillgängligt från 1 mars 2004, står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen. Registret innehåller basfakta, såsom läkemedelsnamn, priser och de substanser som ett läkemedel innehåller. Bakgrunden till det […](0 kommentar)

Mest bisysslor bland prefekter

Att så många har bisysslor är positivt, tycker Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson. –Bisysslor är tilllåtet och jag uppmuntrar det. För att förbättra människors hälsa måste vi samverka med industrin och den offentliga sektorn. Det ligger i vårt uppdrag. Men för att inte tappa i förtroende måste vi ha tydliga regler. Extra tag i etiska […](0 kommentar)

Ingen forskning på äldrevårdscentral

I en artikel i detta nummer förordar Akner en ny typ av samlad primärvårdsbaserad vårdorganisation för äldre, äldrevårdscentraler. Vid årsskiftet öppnas två äldrevårdscentraler i Stockholm, en i Hässelby och en i Solna. Och sedan juli 2004 finns en närvårdscentral för äldre i Hökarängen i Stockholm, se LT nr 4 /2005, men av lite annat slag […](0 kommentar)

Svensken som skrämmer amerikanska läkemedelsjättar

Det vore mer logiskt om han höll tyst, kan man tycka. Företaget han arbetar för är med och sätter priser, och hans bransch lobbar frenetiskt i Washington för att billiga mediciner från Kanada och Europa ska fortsätta förbjudas i USA. Men Peter Rost, som har arbetat över 20 år i läkemedelsindustrin, väljer att tala ut […](0 kommentar)

Umeå backade om valfria kurser efter utvärdering

–Överlag har vi lyckats väl med de målsättningar vi har haft med den nya utbildningsplanen. Men man gör inte en sådan stor förändring en gång för alla. Det är en dynamisk process, och där har utvärderingarna varit till stor nytta, säger Christina Lindén, ordförande i programkommittén för läkarutbildningen på Umeå universitet. Som LT beskrev i […](0 kommentar)

Ledare

Brister i fortbildningen

Under året har läkarnas fortbildning diskuterats i många medier. Intresset har inte fokuserat på läkarnas kompetens utan i stället på läkarnas beroende av lä-kemedelsföretagen. Flera av aktörerna har försökt ta fram fakta, många olika siffror figurerar. I Dagens Nyheter förra året uppgav Lä-kemedelsindustriföreningen (LIF) att lä-kemedelsföretagen satsade motsvarande 60000–70000 kr per år och läkare på […](0 kommentar)

Profet i eget land

En av USAs mest ansedda forskare inom klinisk hjärt–kärlforskning är Curt Furberg, klinisk fysiolog från Skellefteå, numera professor i internmedicin vid universitetet i Wake Forest. Furberg besitter en utomordentlig förmåga att omsätta forskningsresultat i klinisk praxis som gagnar patienters hälsa och samhällets ekonomi. Han besöker ofta Sverige och föreläste senast i samband med Anna Kiesslings […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Nya riktlinjer ger bättre dokumentation av undersökningsmetoder och resultat

Två artiklar i JAMA från mitten och slutet av 1990-talet redovisade betydande kvalitetsbrister i vetenskapliga artiklar inom medicinen. Reid och medarbetare granskade artiklar om undersökningsmetoder (»tests«) publicerade i fyra ledande medicinska tidskrifter under en tidrymd av 16 år. Av 1302 studier fyllde 112 kriterierna för vidare granskning. Av dessa befanns i medeltal bara en av […](0 kommentar)

Akut-p-piller avbryter inte graviditet

Akutpreventivmedel (emergency contraception) är en metod som tyvärr inte är tillgänglig för ett stort antal kvinnor i världen, till stor del beroende på bristande kunskap om metodens verkningsmekanismer. Den felaktiga föreställningen om att behandlingen kan likställas med abort har gjort att metoden förbjudits i många länder av religiösa/politiska skäl. Även i vår del av världen […](0 kommentar)

Analys och handläggning av äldres multisjuklighet måste samordnas

Inom geriatrik och äldrevård framförs ibland argumentet att det viktiga inte är att »ställa en diagnos« utan att bedöma och stödja olika funktioner. Detta synsätt kan tolkas så att efter en viss ålder blir det viktigare med analys av olika helkroppsfunktioner/integrerade funktioner (tex förmåga att gå, klara ADL [aktiviteter i dagligt liv], social interaktion) snarare […](0 kommentar)

Fysisk träning bör erbjudas alla KOL-patienter – oavsett sjukdomsgrad

Vid fysisk träning av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) förbättras den fysiska kapaciteten, livskvaliteten och den kognitiva förmågan [1, 2], men lungfunktionen påverkas inte. Förbättringen i livskvalitet är oberoende av träningsform och träningsintensitet [1] medan förbättringen av den fysiska kapaciteten är beroende av både träningsform och träningsintensitet. Ett stort antal träningsstudier har genomförts på […](0 kommentar)

Kvalitetssäkrad analys av tillväxtfaktor erbjuds nu på svenska laboratorier

Drygt 6000 kvinnor drabbas varje år av bröstcancer i Sverige. Vid bröstcancerdiagnostik bedömer patologen – utöver radikalitet, tumörtyp, storlek och histologisk grad – idag även andra egenskaper hos tumörcellerna. Dessa är ofta av prognostisk betydelse eller avgörande för valet av eventuell adjuvant terapi. Exempel på egenskaper som bedöms av patologen är förekomst av östrogen- och […](0 kommentar)

Behandling av facialispares – evidensbaserade rekommendationer

Bells pares drabbar 20 av 100000 individer och utgör ca 70 procent av alla facialispareser. Män och kvinnor drabbas i samma utsträckning, men tillståndet är vanligare bland gravida (45/100000). I en klinisk översiktsartikel från England, omfattande konsensus från nyckelpublikationer och extensiv litteratursökning, diskuteras handläggning och behandling av dessa facialispareser [1]. Ett referat av artikeln ges […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Orudis och fotosensitivitet

Fotosensitivitetsreaktioner av NSAID-preparat är vanligare vid topikal behandling än vid systemisk behandling. Detta beror troligen på ackumulation av substansen i huden. Ketoprofen verkar vara mer benäget att ge fotosensitivitetsreaktioner än andra NSAID, både vid systemiskt och topikalt bruk [1]. Topikalt ketoprofen godkändes i Sverige 1995. Sedan dess har det svenska biverkningsregistret erhållit 84 rapporter om […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Vem skapar nutida citat?

För många år sedan stötte jag på en bok med en oemotståndlig titel »They never said it« av Paul Boller Junior och John George [1]. Båda är professorer verksamma i USA. De har ägnat tid åt att vederlägga citat som vi gärna tillskriver vissa kända figurer, men där det vid närmare efterforskning visar sig att […](0 kommentar)

Pappans blod räddade sonens liv

När kirurgin under andra hälften av 1800-talet, bla genom narkosens införande och utveckling, gick mot alltmer avancerade ingrepp blev blodförluster hos patienterna en starkt begränsande faktor. Många försök att ersätta blodförlusterna gjordes till en början, dock med nedslående resultat. Karl Landsteiners påvisande av de fyra huvudblodgrupperna år 1901, vilket lände till Nobelpris 1930, öppnade möjligheter […](0 kommentar)

Debatt och brev

Både individåtgärder och folkhälsoåtgärder behövs

Debatten i Läkartidningen [1, 2] om primärprevention av hjärt–kärlsjukdom illustrerar återigen det gamla talesättet: »Var fågel sjunger efter sin näbb«. Om vi lämnar invektiven därhän så är kärnpunkterna de följande: 1. Primärprevention av hjärt–kärlsjukdom är en angelägen uppgift där många aktörer kan göra nytta. Grunden är upplysning, skatters utformning, prispolitik och sociala åtgärder. Detta är […](0 kommentar)

Läkemedel har – fortfarande – en mycket låg effektivitet i primär prevention av hjärt-kärlsjukdom

Att debattera med Peter Nilsson är meningslöst, eftersom han inte håller sig till saken. I detta fall är saken vårt enkla konstaterande att läkemedel har en mycket låg effektivitet i primär prevention av hjärt–kärlsjukdom, ett konstaterande som är mycket väl grundat i ett flertal allmänt accepterade kliniska prövningar på friska personer. Inget av det Peter […](0 kommentar)

Vågar man leva ett tag till?

Det är inte lätt att vara människa i vår postmoderna tid. Trots att objektiva mått på vårt hälsotillstånd som exempelvis medellivslängd och incidens av hjärt– kärlsjukdomar ser allt bättre ut får man intrycket av motsatsen när man tar del av mediebevakningen inom området. När jag fyllde 50 år för ett tag sedan fick jag ett […](0 kommentar)

Tunn is i coxibdebatten

Flera av de stora internationella medicinska tidskrifterna har i årets start publicerat ledarartiklar om COX-2-hämmarna, läkemedelsindustrins bristande ansvar och myndigheternas senfärdighet att skydda allmänheten [1]. New England Journal of Medicine ser så allvarligt på frågan att man i förpublicering lagt ut ett antal originalartiklar på nätet med tillhörande ledarkommentarer [2, 3]. Biverkningarna är inte eventuella […](0 kommentar)

Coxiber idag och i framtiden

Som framgått av mitt föregående debattinlägg (Läkartidningen 9/2005, sidorna 666-71) har under de senaste veckorna presenterats en stort antal nya definitiva och flera preliminära resultat av studier med COX-2-hämmare (coxiber) och NSAID-preparat. Som ett mönster i dessa heterogena studier framträder att behandling med flera COX-2-hämmare varit förenad med en ökad risk för hjärt–kärlkomplikationer. Risken förefaller […](0 kommentar)