Nr 12 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Risker med ansvarslös (homo)sexualitet

Smittskyddsmyndigheten i New York har nyligen rapporterat om en homosexuell man, som i december 2004 konstaterades vara infekterad med HIV [1]. Det speciella med denne patient var att virusstammen uppvisade resistens mot 3 av 4 läkemedelsgrupper och att han kort tid, maximalt 20 månader, efter smittotillfället, hade lågt antal CD4-positiva T-celler. Dessa utgör de huvudsakliga […](0 kommentar)

Nya Rön

Amerikansk studie visar samband mellan brusten blindtarm och faktorer som etnicitet och typ av sjukförsäkring

Perforerad appendicit medför en ökad risk för postoperativa komplikationer såsom intraabdominella infektioner. För att undvika detta har tidigare en hög frekvens negativa laparotomier ansetts acceptabel. I Sverige har det under senare år förts en diskussion kring huruvida radiologisk diagnostik kan reducera antalet negativa appendektomier på barn. Kaiser och medarbetare [1] har visat att så är […](0 kommentar)

Glitazoner – ny behandlingsprincip med frågetecken

Läkemedelsverket har publicerat en uppdatering av kunskapsläget om glitazoner, en ny behandlingsprincip vid typ 2-diabetes. I Sverige finns två glitazoner registrerade: rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos). Glitazonerna tillhör gruppen PPAR-gamma-agonister, och utövar sin effekt i cellkärnan på fettomsättning, kolhydratomsättning och insulinkänslighet. Behandlingsprincipen är intressant då centrala mekanismer vid typ 2-diabetes som insulinkänslighet och betacellsfunktion påverkas. […](0 kommentar)

Försök med anti IL-12 vid aktiv Crohns sjukdom

Vid Crohns sjukdom (CD) förefaller Th1-dominerad kronisk inflammation, medierad av TNF(alfa)-, interleukin-12 och interferon-(gamma) spela en viktig roll. Det är därför naturligt att stort intresse riktas mot möjligheterna att nedreglera proinflammatoriska cytokiner. I en randomiserad dubbelblindstudie undersöktes effekten av humana monoklonala antikroppar mot IL-12. Studiegruppen omfattade 79 patienter med medelsvår CD och – i flertalet […](0 kommentar)

Manipulation av kotpelaren inte bättre än standardbehandling

En artikel från Cochrane utvärderar litteraturen om handläggning vid akut och kronisk ryggsmärta. Artikeln beaktar framförallt randomiserade kliniska studier [1]. I allt kunde 39 studier som fyllde inklusionskriterierna identifieras och konklusionen är helt entydig: Det finns ingen evidens för att manipulation av kotpelaren är effektivare än standardbehandling vid behandling av akut eller kronisk ryggsmärta. Varken […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Etiskt acceptabelt med icke-terapeutisk ventilation av möjlig organdonator

Transplantation av organ har blivit en effektiv och livräddande behandling, men det finns stor brist på organ för transplantation. Olika initiativ har tagits för att komma till rätta med detta. Bland annat har en större informationskampanj, »Livsviktigt«, genomförts. Den handlar om att människor ska ta ställning till organdonation »i god tid«. Enligt olika undersökningar finns […](0 kommentar)

Fler polisanmäler våldsbrott och gängvåldet ökar

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga våldet i Umeåområdet utifrån de personer som sökt vård på Norrlands Universitetssjukhus under 2002. En jämförelse gjordes med motsvarande data från 1997 respektive 1985 [1]. Vidare studerades hur ofta misshandeln anmäldes till polisen. Material Norrlands Universitetssjukhus (NUS) har ett upptagningsområde med en radie på ca 60 km runt […](0 kommentar)

Våldets följder – en fråga om folkhälsa

Flera undersökningar har visat att kvinnor som sökt på olika mottagningar för långvariga smärttillstånd ofta har varit utsatta för våld eller övergrepp tidigare [1-6]. Det fåtal studier som även inkluderat män har visat liknande resultat [7, 8]. Få populationsbaserade undersökningar har studerat smärta eller sjuklighet hos kvinnor eller män som utsatts för våld, och dessa […](0 kommentar)

Likvoranalys av 14-3-3-protein och T-tau/P-tau-kvot ger säkrare diagnos

Prionsjukdomar är ett samlingsbegrepp för en grupp ovanliga neurodegenerativa sjukdomar med typiska tvättsvampslika (spongiforma) hjärnförändringar, som orsakas av utfällning av ett abnormt veckat endogent protein i hjärnvävnad. Proteinet benämns PrPSc (prion protein scrapie), eftersom det först identifierades i hjärnor från får med scrapie. PrPSc är en förändrad variant av det cellulära proteinet PrPC. Såväl PrPC […](0 kommentar)

… kan vi behålla försprånget?

Från och med den 1 maj 2004 var det tänkt att den nya lagen för kliniska prövningar skulle börja tillämpas i samtliga 25 EU-länder. Ansöknings- och hanteringsprocesserna hos myndigheter och etikkommittéer skulle då vara desamma i samtliga medlemsländer och därmed säkra att de kliniska prövningarna genomförs enligt »good clinical practice« (GCP). Det nya regelverket överensstämmer […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Dagliga mål befrämjar kommunikationen på IVA

I Journal of Critical Care juni 2003 redovisar Peter Pronovost och hans medarbetare resultaten av ett förbättringsarbete inom just kommunikation av de dagliga målen för den individuella patienten på en intensivvårdsavdelning. [»Improving communication in the ICU using daily goals«. J Crit Care. 2003 Jun; 18(2); 71-5]. De mätte personalens kännedom om dagens mål för de […](0 kommentar)

Misstänkt subaraknoidalblödning måste undersökas akut för att bekräfta eller utesluta tillståndet

Den 61-årige mannen fick plötsligt kring midnatt natten till den 10 juni 2004 magsmärta, huvudvärk, smärta i nacken och kräkningar. Han undersöktes efter cirka en timme på akutmottagningen vid sjukhuset av en underläkare, som efter att hon konsulterat sin bakjour beslöt att låta patienten återvända hem med rådet att komma tillbaka om han blev sämre. […](0 kommentar)

Anmärkningsvärt att ingen urinodling togs på två år

Den 33-åriga kvinnan insjuknade år 2000 med sveda, brännande värk och täta urinträngningar. Under våren 2001 uppsökte hon upprepade gånger husläkare för sina besvär. I maj 2001 undersöktes hon av urolog A. Denne uppfattade att besvären berodde på uretrit. Kvinnan fick sedvanlig lokalbehandling med vidgning av urinröret, kombinerat med kortisonsalva lokalt. Urinprov visade inte något […](0 kommentar)

Hon friades, fälldes och frias igen – hennes fel var ursäktliga

En gammal man togs in på en avdelning för särskilt vårdkrävande patienter på en psykiatrisk klinik. Där misshandlades han av en 20-årig kvinnlig patient, som slog honom i huvudet och på halsen med en karmstol. Mannen undersöktes av en AT-läkare som inte noterade några allvarliga skador. Några dagar senare visade en datortomografi att mannen hade […](0 kommentar)

Psykiater dömd för vållande till annans död efter patients självmord

Den 19-årige mannen var blandmissbrukare och hade gjort flera suicidförsök. Efter ett allvarligt sådant i juni 1999 utfärdades ett vårdintyg och han fördes till en psykiatrisk klinik, varifrån han en vecka senare överfördes till ett sjukhus. Följande dag hävdes tvångsvården av psykiater B och mannen skrevs ut på egen begäran. En månad senare gjorde han […](0 kommentar)

Rättsprocessen tar ibland flera år

Under 2004 fick 258 läkare en disciplinpåföljd av HSAN. Under samma period ändrades totalt 43 av HSANs beslut. I 33 av fallen mildrades bedömningen, det vill säga att antingen upphävdes disciplinpåföljden eller så omvandlades den från varning till erinran. För läkares del varierar utfallet av överklagandena. I ett fall fälldes läkaren i HSAN men friades […](0 kommentar)

Distriktsläkarens behandling och uppföljning av patienten var adekvat – därför frias han

Vi berättade om fallet i Läkartidningen 20/2004, HSAN 2616/03. En storrökande, överviktig 62-årig kvinna sökte doktorn sedan hon plötsligt fått underbenssvullnad och tungandning. Distriktsläkaren uppgav att han på grund av kvinnans relativt opåverkade allmänstatus och de fynd, eller brist på fynd, han gjorde bedömde att prover och hjärt–lungröntgen inte behövde ordnas direkt. Det var också […](0 kommentar)

Läkarförbundet oroas av domen

Det beror inte på att domstolarna skulle sakna kapacitet att göra oaktsamhetsbedömningar, utan för att processen inte tillåter samma hänsynstagande till det för sjukvårdspersonalen nödvändiga ursäktlighetsrekvisitet. Det är ett rekvisit som är nödvändigt för att bedöma personal med särskilt yrkesansvar som arbetar i en högriskverksamhet med ibland avsaknad av nödvändiga säkerhetssystem. Ett rekvisit som också […](0 kommentar)

»Samstämmighet fordras för disciplinpåföljd«

Förlossningsläkaren anmäldes av Socialstyrelsen efter en tvillingförlossning där tvilling II konstaterades ha omfattande hjärnskador. Enligt Socialstyrelsen och åberopad expertis hade förlossningsläkaren avvaktat alltför länge med att ta ut tvilling II. »Operativ förlossning, vaginal extraktion eller kejsarsnitt borde ha initierats ca 30 minuter tidigare än vad nu skedde, detta pga bradykardi följd av avsaknad av registrerat/observerat […](0 kommentar)

Ledare

En omvänd doktor

Professorn och barnläkaren Hugo Lagercrantz vid Karolinska sjukhuset i Solna har sällat sig till dem som tror på behovet av privata alternativ i vården. Orsaken är självupplevda erfarenheter av offentlig och privat vård internationellt och i Sverige, förklarar han på Svenska Dagbladets Brännpunkt: »Vi som arbetat länge inom landstingets sjukvård har stenhårt trott på att […](0 kommentar)

vof.se – en viktig vakthund

Samhället har strikta definitioner på vad som får kallas saft eller falukorv och har en kontrollapparat för att beivra missbruk av dessa produktnamn. Någon samhällsgranskning av vad som är forskning och vetenskap och vad som bör betecknas som antivetenskap och peudoforskning finns ej. Frivilliga medborgargrupper och organisationer, »watchdogs«, får ta på sig dessa kontrollfunktioner. Deras […](0 kommentar)

Vår fackliga stafettpinne…

Den 1 april är det fullmäktigemöte för Sveriges yngre läkares förening (Sylf), inledningstalar gör vård- och äldreomsorgsministern Ylva Johansson. Motionerna till mötet speglar några av de frågor som engagerar underläkarna: hur vi ska bistå läkare med utländsk examen, vikten av fler alternativa vård- och arbetsgivare, lönesättning av forskarutbildade läkare, arbetssituationen för underläkare vid HSAN-anmälan etc. […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkarens kläder – hett ämne

Redan på 1600-talet förstod läkarna vikten av att använda skyddskläder. Titta bara på den korpliknande dräkt på bilden nedan som användes under pesten. Men hur är det med den saken idag? Det undrade många på Läkarsällskapet i Stockholm i tisdags förra veckan. Läkarstudenter hade botaniserat i det nedläggningshotade Medicinhistoriska museets garderob, och en panel av […](0 kommentar)

Sjukvårdens bemötande ofta tanklöst och fördomsfullt

Skuld och skam, nedbruten självkänsla, förnekelse, isolering och makt – samma mekanismer som leder till och upprätthåller våldet inom heterosexuella parförhållanden återfinns bland homosexuella. Men i samhället råder en heterosexuell norm;debatten om partnervåld handlar i stort sett uteslutande om mannens våld mot en kvinna, och de som utsätts för våld i en samkönad parrelation är […](0 kommentar)

Kliniska försök inom några få år tror svenska stamcellsforskare

Den nya lagen gör det bland annat tilllåtet att arbeta med terapeutisk kloning, dvs att föra över cellkärnor från adulta celler till äggceller vars egna kärnor avlägsnats. Det blir också tillåtet att framställa befruktade ägg enbart för forskning. De embryon som på så vis skapas får utvecklas i högst 14 dagar. Outi Hovatta, professor i […](0 kommentar)

FN uppmanar till förbud mot all kloning

Efter flera års diskussioner inom FN om huruvida mänsklig kloning bör förbjudas har generalförsamlingen nu beslutat om en deklaration som uppmanar samtliga världens länder att förbjuda all form av mänsklig kloning. Tvistefrågan har främst varit huruvida terapeutisk kloning ska ingå i förbudet eller om det bara ska gälla reproduktiv kloning. USA har på regeringsnivå drivit […](0 kommentar)

Gemensamma indikationer framtagna inom ortopedin

Sveriges Kommuner och Landsting förbereder på olika sätt för behandlingsgarantin som träder i kraft den 1 november, bland annat genom att rensa i väntelistorna. En annan del av projektet Vårdgaranti 2005 är att låta den medicinska professionen ta fram gemensamma indikationer i några utvalda specialiteters stora sjukdomsgrupper, se faktaruta, där köerna är långa och evidensen […](0 kommentar)

Medicinens ABC

Temporalisarterit

Temporalisarterit, eller jättecellsarterit, är en förhållandevis vanlig sjukdom i Skandinavien, vanligare än i övriga världen [1]. Antalet nydiagnostiserade fall per år är här ca 20 per 100000 personer äldre än 50 år, och medelåldern vid diagnosen är idag drygt 65 år [2]. Kvinnor drabbas två till tre gånger oftare än män. Incidensen har ökat i […](0 kommentar)

Debatt och brev

Nationell smittspårning av tuberkulos bör införas

Epidemiologisk övervakning av smittspridning av tuberkulos i landet borde ha hög prioritet. År 1993 publicerades en standardiserad teknik, restriktions-fragment längd-polymorfism (RFLP), sk fingeravtrycksteknik, som gör det möjligt att identifiera spridningen av enskilda tbc-stammar i samhället [1]. Sådan övervakning sker sedan länge avgiftsfritt i Danmark (med början 1992), Norge (1994) och i Finland (2000). Smittskyddsinstitutet i […](0 kommentar)

Läkarstudenternas kliniska handledning måste förbättras

Under 1990-talet minskade antalet utbildningsplatser på läkarutbildningen på de flesta studieorter, men från och med år 2000 har antalet utökats kraftigt. Samtidigt har antalet slutenvårdsplatser minskat på grund av strukturförändringarna i sjukvården där fler patienter behandlas polikliniskt och slutenvårdspatienterna vårdas kortare tid före hemgång. De fulla konsekvenserna av detta för utbildningens del har vi inte […](0 kommentar)

HSAN måste ställa högre krav på sig själv

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fyller en viktig funktion. Nämnden ger en möjlighet för patienter och anhöriga att få klagomål mot vården prövade av en oberoende instans. En anmälan till HSAN är en av de få möjligheter som allmänheten har att påverka vårdens kvalitet. Även för sjukvårdspersonalen spelar nämnden en viktig roll i både positiv och […](0 kommentar)

Slå vakt om den personliga integriteten!

När sjukvårdsminister Ylva Johansson i en proposition (Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet, Prop 2004/ 05:70) föreslår att Apoteket AB skall få upprätta två nya receptregister är det tveksamt om hon fullt ut inser konsekvenserna av sina förslag. Det är bra om modern teknik nyttjas för att göra vården säkrare ur patientens synvinkel. Negativt är däremot riskerna […](0 kommentar)

Korrespondens

Arbetsrutinerna vid sjukskrivning behöver förnyas

Bidragande orsaker till alltför många av sjukskrivningarna är vår tids förändrade attityd till arbete, läkarnas eftergivlighet i den svåra sjukskrivningssituationen samt att arbetsförmedlingen alltför lite är till för dem som behöver byta arbete av hälso- och trivselskäl utan att ta vägen via sjukskrivning och arbetslöshet. Antalet personer som är så sjuka att de skall avhålla […](0 kommentar)

Menar Järhult att operationsvolymen inte spelar någon roll?

Vi tackar Johannes Järhult för hans medicinska kommentar till och intresse för vår artikel »Övning ger färdighet – Utbildning och operationsvolym är starka prognostiska faktorer vid rektalcancerkirurgi« i Läkartidningen 6/2005 (sidorna 374-6; medicinska kommentaren på sidorna 361-2). Precis som vi gjorde i vår artikel pekar Järhult på tre viktiga faktorer som bidragit till den förbättrade […](0 kommentar)

KS – dags att visa »världsklass« i löneförhandlingarna

Läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset har ännu inte lyckats få en uppgörelse med ledningen om lönerna för 2004! Värst är att ledningen styvnackat vägrat följa en tidigare överenskommelse, §6, om att en läkare som ökar sin kompetens genom att till exempel disputera eller bli docent skall ha rätt att förhandla sin lön individuellt. Istället har alla […](0 kommentar)

Det finns skäl för min skepsis

Anna Martling och jag verkar vara överens om att preoperativ strålbehandling och TME-teknik liksom operativ träning inom kolorektalkirurgi är av godo för resultaten vid rektalcancer. Ingen självklar slutsats Om Martling läser min artikel en gång till ser hon att vi också är överens om att subspecialisering mot kolorektalkirurgi är en »bevisad« fördel. Vi är däremot […](0 kommentar)

Syndabockstänkande av HSAN att lägga skulden på läkaren

»Utomordentligt viktigt med väl utformade och fungerande rutiner för introduktion«. Med denna rubrik inleds i Läkartidningen 4/2005 (sidan 228) ett referat av ett nyligen avgjort ansvarsärende (HSAN 412/04). Efter att ha läst denna redogörelse blir jag både förvånad och arg. Stämmer verkligen detta eller har jag läst fel? Fattas det några väsentliga data som kommit […](0 kommentar)

Notiser

Kvinnliga läkares medianlön 5100 kronor lägre

Medianlönen för kvinnliga landstingsanställda läkare var förra året 45 000 kronor i månaden, vilket var 5 100 kronor lägre än medianlönen för de manliga kollegerna. En klar tendens är också att kvinnodominerade specialiteter, till exempel barnpsykiatri, geriatrik och hud, har lägre lönenivåer än specialiteter med en liten andel kvinnor, som kirurgi, urologi och ortopedi. Det […](0 kommentar)

Fler överviktiga men inte fler diabetiker

Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka, samtidigt som spädbarnsdödligheten är lägst i världen efter Japan. Den främsta enskilda orsaken till ökad medellivslängd är minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar till följd av bättre matvanor, minskad rökning och förbättrade medicinska insatser. Bland annat har drygt 3000 liv kunnat räddas varje år de senaste 15 åren till […](0 kommentar)