Nr 14 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Social återuppbyggnad kan ge bästa läkningen efter tsunamin

Psykiater Elsbeth Brännström har i ett korrespondensinlägg i Läkartidningen [1] skrivit om psykologiskt omhändertagande efter tsunamin i Sydostasien utifrån sin egen bakgrund och erfarenhet som flykting under andra världskriget. Hon ser en risk i att vi stämplar »stora delar av svenska folket som patienter som behöver professionellt omhändertagande«. Hon betonar vikten av att se resursen […](0 kommentar)

Bush främjar inte världens hälsa

Många människor inom och utom USA hade hoppats på en förändring av inriktningen av det amerikanska inflytandet över världens hälsopolitik i samband med presidentvalet 2004. Den amerikanska dominansen inom olika områden är mycket påtaglig; det må gälla utrikespolitik, ekonomi, forskning och bistånd till fattiga länder. Under president George W Bush har den amerikanska hälsopolitiken karakteriserats […](0 kommentar)

Nya Rön

Fortsatt strikta indikationer för tonsillektomi på barn med lindriga besvär

I en öppen randomiserad studie från Holland har värdet av adenotonsillektomi på barn med lätta till måttliga symtom undersökts. Studien är – vad gäller bakomliggande motiv – relaterad till de vida indikationer för tonsillektomi som tillämpas. Tonsillektomifrekvensen i Holland är så hög som 115/10000 barn och år jämfört med exempelvis England (65/10000) och USA (50/10000). […](0 kommentar)

Alltför långa arbetstider för utbildningsläkare i USA äventyrar patienternas hälsa och säkerhet

Diskussionen om läkarbetstider och dess betydelse för arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinska resultat är aktuell i både Europa och USA. I juli 2003 införde ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education) i USA nya regler som begränsar veckoarbetstiden till 80 timmar för utbildningsläkare. Fletcher och medarbetare betecknar i en artikel i Annals of Internal Medicine denna […](0 kommentar)

Kontroll över arbetstid och belastning kan motverka utbrändhet

Utbrändhet bland ST-läkare borde, på grund av stora arbetskrav och begränsade möjligheter till kontroll av arbetstider och arbetsbelastning, vara ett utbrett och omfattande problem. Det är utgångspunkten när Niku K Thomas i JAMA sammanfattar en genomgång av 15 artiklar baserade på sinsemellan mycket olika studier publicerade 1983–2004. De flesta av studierna har använt Maslachs Burnout […](0 kommentar)

Oexploderad ammunition större hot än minor

Åren 2000–2002 hade Afghanistan det högsta antalet människor i världen som skadats av oexploderad ammunition och landminor. Bilukha och medarbetare ger i BMJ en beskrivning av FNs databas för minkontroll i Afghanistan [1]. Data kommer främst från Röda korsets arbete vid 390 hälsostationer och är klinikbaserade. Sensitiviteten för data bedöms till 50 procent. Man fann […](0 kommentar)

Ledare

Nytt avtal i hamn!

Efter några veckors intensivt förhandlande är nu det nya läkaravtalet på landstingskommunala sektorn klart. En timme innan det gamla avtalet gick ut var det nya undertecknat. Som alltid finns både vinster och förluster efter en förhandling. Centralstyrelsen ansåg dock att vinsterna övervägde, och beslutade anta avtalet. Två mycket viktiga frågor som vi nått framgång i […](0 kommentar)

Vilka är drivkrafterna?

Göran Rosengren, kolumnist i Dagens Nyheter, oroas över debatten om privatisering av sjukvård. Erfarenheterna från USA är avskräckande, anser han: »I USA har vinst- och marknadstänkandet inom sjukvården gått längst och lett till världens dyraste och mest ojämlika sjukvård. I länder som Sverige riskerar en motsvarande utveckling att leda till en försvagning av den kollektivt […](0 kommentar)

Syster ibland dyrare än doktor

Många inom sjukvården anser att sjuksköterskor är mer praktiskt lagda, arbetar bättre i team och är mer patientorienterade än doktorer. Avdelningar med enbart sjuksköterskor borde alltså kunna ge bättre och billigare vård till utvalda patienter. En modell som prövats i England är sköterskeledda intermediärenheter för klinikfärdiga men inte utskrivningsklara patienter. Geriatrikern Andrea Steiner som gjorde […](0 kommentar)

Debatt och brev

Kamrater! Någon jävla ordning får det vara på blodtrycksområdet!

Många minns säkert CH Hermanssons bevingade ord om oordningen i dåvarande vpk, och många har också travesterat hans yttrande. Nu är det hög tid att göra det på blodtrycksområdet. Det är motiverat dels av hur användningen av blodtryckssänkande läkemedel ser ut i landet, dels, och framför allt, av den höggradiga förvirring som uppstått i samband […](0 kommentar)

Läkemedelskommittéerna behövs, enligt SNS referensgrupp

Det är en märklig upplevelse att hamna som gisslan i vad som förefaller vara en ideologisk debatt kring läkemedelskommittéernas vara eller icke vara. Som representant för en av finansiärerna (Riksbankens jubileumsfond) till SNS-rapporten »Hälsa, vård och tillväxt« deltog jag i några intensiva dygns arbete via e-post och telefonkontakter i bearbetningen av referensgruppens kommentarer till rapporten. […](0 kommentar)

Dagboksanteckningar om anhörigas och närståendes situation vid psykisk sjukdom

Det är tre år sedan jag insåg att jag inte orkade leva med en manodepressiv man. Då hade jag för tredje gången på ett par år misslyckats med att få hjälp i ett tidigt skede av den maniska psykosen. Det fanns ingen vård förrän jag reste hemifrån. Då blev det i gengäld tvångsinläggning inom ett […](0 kommentar)

Läkarförbundet bör utvidga sitt arbete mot diskriminering

Läkarförbundet arbetar sedan länge för jämställdhet, lika rättigheter för män och kvinnor. Bland annat presenterar och analyserar förbundet återkommande förekomsten av osakliga löneskillnader. Att bryta gamla maktstrukturer och odemokratiska mönster är ett gigantiskt men nödvändigt arbete. Den övertygelsen har gjort att förbundet i avtalsrörelsen 2005, trots lagstiftningen mot osakliga löneskillnader, kräver en särskild lönerevision för […](0 kommentar)

Dagboksanteckningar om anhörigas och närståendes situation vid psykisk sjukdom

Det är tre år sedan jag insåg att jag inte orkade leva med en manodepressiv man. Då hade jag för tredje gången på ett par år misslyckats med att få hjälp i ett tidigt skede av den maniska psykosen. Det fanns ingen vård förrän jag reste hemifrån. Då blev det i gengäld tvångsinläggning inom ett […](0 kommentar)

Självmordspreventiva program för unga behövs i Sverige också

Sin vana trogen förenklar Göran Isacsson sitt resonemang och låter datakalkylprogrammet dra slutsatser i stället för att själv tolka statistiska uppgifter i ett bredare sammanhang. Effekterna av det självmordspreventiva programmet i Dade county utvärderades genom att utfallet före och under interventionen jämfördes med resultat från övriga Florida och hela USA (Figur 1;Tabell I). Självmordstalet bland […](0 kommentar)

Antidepressiv behandling bästa preventionen mot självmord bland unga

Jag tror att jag och professor Danuta Wasserman kan enas om att det år 2001 skedde 110 självmord i åldrarna 15–24 år medan antalet år 2002 var 146. Man kan dock inte från enstaka data med vetenskaplig trovärdighet dra generella slutsatser såsom att »självmord bland unga ökar ytterst oroväckande«, som professor Wasserman gjorde i sin […](0 kommentar)

Självmord hos barn och unga förebyggs säkrast genom effektiv behandling mot depression

Professor Wasserman hävdade i sin ursprungliga medicinska kommentar att så kallade suicidpreventiva program visats ge en signifikant minskad suicidfrekvens bland unga. När jag nu klargjort att den studie hon hänvisade till inte visade det som hon påstod, återkommer professor Wasserman till studien av Aseltine och DeMartino [1], som jag anklagas för att ha förbigått med […](0 kommentar)

Korrespondens

Motiverar den absoluta riskreduktionen förflyttning av stora patientkategorier?

Professorerna van der Linden och Taube har helt rätt; mitt lite slarviga uttryck »motsatsen« betyder att studien inte funnit något statistiskt signifikant, positivt samband mellan ökande operationsvolym och förbättrat resultat. Även om det teoretiskt sett vore möjligt att påvisa ett »negativt samband« talar en rimlig insikt i ämnets praktik för att det vore något anmärkningsvärt […](0 kommentar)

Milgrams experiment i annan belysning

Josef Milerad skriver i sin spalt om »Mannen som elchockade världen« i LT 6/2005 (sidan 369). Jag vill i anslutning härtill rekommendera en bok av Johan Asplund, »Det sociala livets elementära former« (1987), som tar upp detta Milgrams klassiska experiment ur en annan synvinkel. Asplund ifrågasätter Milgrams slutsats om att lydnad är en viktig socialpsykologisk […](0 kommentar)

Första lyckade hjärttransplantationen i Sverige

I serien Läkartidningen 100 år beskrev Torbjörn Lundman utvecklingen av svensk kardiologi, som den återspeglats i Läkartidningen (32–33/2004, sidorna 2470-5). Han nämner där den förste svensk som erhöll ett nytt hjärta (LT 38/1982, sidorna 3315-9). Det fall som vi beskrev var dock inte det första, men vi hade turen att få ta hand om det […](0 kommentar)

Sena infektioner i huden efter tsunamiskador

Sedan början av mars 2005 har sju patienter, varav fem vårdats inneliggande för delhudstransplantationer av större defekter efter skador i samband med tsunamikatastrofen i Asien 2004, fått sena infektionstecken i huden med långsamt tilltagande, blåröda, uppdrivna lesioner utanför transplantaten, i vissa fall med purulent sekretion. Inga allmänsymtom har förekommit. Biopsier från lesionerna har visat jätteceller […](0 kommentar)

Divergerande studieresultat och en »magisk« gräns

I 6/2005 (sidorna 374-6) har Läkartidningen publicerat en artikel från ett forskarteam vid Karolinska Universitetssjukhuset som under rubriken »Övning ger färdighet« redogör för sina fynd rörande betydelsen av utbildning och volym för resultaten av rektalcancerkirurgi. Redaktionen har tagit upp samma ämne i en inviterad kommentar (sidorna 361-2). Vi vill gärna framföra följande. Bevisar inte nollhypotesen […](0 kommentar)

Notiser

Planerade vaccinförsök riskerar bli flopp

Flera länder vill inte vänta med att få igång en vaccintillverkning till dess att en fågelinfluensapandemi är ett faktum och den rätta virusstammen blir känd. I stället används virusstammar som idag kan ge fågelinfluensa för att hitta vaccinprototyper för kliniska försök. De senaste årens utbrott har främst orsakats av influensa A/H5N1. USA har kommit längst […](0 kommentar)

Antivirala hamstras

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att köpa in antivirala läkemedel, som bekostas av Krisberedskapsmyndigheten och ska lagras och användas i händelse av ett pandemiutbrott. De ska räcka till behandling av 220000 patienter ur riskgrupper som gamla, HIV-smittade eller cancersjuka samt till förebyggande behandling av personer i funktioner som är viktiga för samhället, till exempel polis, […](0 kommentar)

Läkartidningen kan bli medlemstidning

Centralstyrelsen beslöt redan i april förra året att ta upp en beredning av Läkartidningens framtida ställning. Ett diskussionsunderlag sändes till samtliga lokal- och yrkesföreningar för behandling vid representantskapsmötet den 8 december 2004. Representantskapet tog ingen klar ställning i sak men markerade vikten av att tidigt informera medlemmarna vid en eventuell förändring. Läkartidningen är idag en […](0 kommentar)

Alzheimerdiagnos med ny MR-teknik

Med en ny typ av magnetkamerateknik har japanska forskare diagnostiserat demens av typen Alzheimer på möss långt innan sjukdomen ger symtom. Detta enligt en artikel publicerad på tidskriften Nature Neurosciences webbplats. Det är väl känt att Alzheimer orsakas av amyloida plack som ackumuleras i hjärnan och leder till kognitiva förändringar som nedsatt minne och förvirring. […](0 kommentar)

Allt om arbetsmiljö på ny sajt

Ett trettiotal fackförbund, arbetsgivarorganisationer, forskningsinstitut, myndigheter och andra aktörer inom arbetsmiljöområdet står bakom en ny portal på Internet, Arbetsmiljöupplysningen (www.arbetsmiljoupplysningen.se). Syftet är att kraftsamla för sänkta sjuktal och ökad hälsa genom att samla all tillgänglig arbetsmiljökunskap på ett ställe. Det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete, men också om ledarskap, stress, rökning, mobbning, mångfald och mycket annat. […](0 kommentar)

Aktuellt

Ny zoonos lika dödlig som fågelinfluensa

Infektion med West Nile-virus i Nordamerika, Margburgvirus i Angola, fågelinfluensavirus i Sydostasien – listan på nya (eller nygamla) allvarliga virussjukdomar tycks bli allt längre. Men alla sjukdomsutbrott får inte samma massmediala uppmärksamhet eller fångar forskarnas intresse med samma kraft. Nipahviruset, som första gången beskrevs 1999 efter sjukdomsutbrott i Malaysia, har stora likheter med det mer […](0 kommentar)

Inget stöd för långsiktig effekt av lymfdränage

Armlymfödem är ett vanligt problem hos patienter som behandlats för bröstcancer med strålning och kirurgi som omfattar lymfkörtlar i armhålan. Årligen beräknas runt 800 svenskar drabbas av tillståndet, som resulterar i svullnad av armen, tyngdkänsla och i svårare fall smärta och nedsatt rörlighet. Den traditionella behandlingen har varit kompression med hjälp av bandage eller elastisk […](0 kommentar)

Fler dör av alkohol i Skåne

I den folkhälsorapport som Socialstyrelsen kom ut med härom veckan visades att svenskarna dricker allt mer alkohol men att dödligheten till följd av alkohol trots det ligger stabil. Runt 2000 personer dör årligen i Sverige till följd av alkoholmissbruk – en siffra som inte förändrats nämnvärt under de senaste 15 åren. Men mönstret med fallande […](0 kommentar)

Nytt läkaravtal träffat från 1 april

Det första året (från 1 april 2005) ger avtalet ett garanterat utfall om 2 procent för vissa läkargrupper, medan övriga läkare omfattas av ett opreciserat utrymme på samma vis som det förra avtalet var utformat. De grupper som omfattas av garantin har mer än 50 procent kvinnor. Därutöver gäller det garanterade utrymmet hela primärvården och […](0 kommentar)

»Skralt« med fem miljoner till forskning om sjukfrånvaro

Fem miljoner ska enligt den forskningspolitiska propositionen öronmärkas för försäkringsmedicinsk forskning rörande ohälsa och sjukfrånvaro. Det sker genom att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, år 2008 får ett engångsbelopp på 5 miljoner kronor att fördela på forskning om ohälsa och sjukfrånvaro. FAS satsade förra året 22 miljoner av sina 300 miljoner på sådan forskning. […](0 kommentar)

Försenad forskningsproposition utan överraskningar

Den medicinska forskningen ska få ytterligare totalt 400 miljoner kronor under 2005–2008, och Vetenskapsrådet får fördela 380 miljoner av dessa. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap fördelar 20 miljoner. Men den ökade tilldelningen sker stegvis, och det är först år 2008 som merparten av tillskottet (250 miljoner kronor) kommer forskarna till del av den andel som […](0 kommentar)

Första handboken om att sätta ut och trappa ner läkemedel

– Det fanns inte så mycket att hämta i litteraturväg, och inte heller inom forskningen pågår särskilt mycket på det här området. Men det finns mycket kunskap och erfarenheter inom vården som jag försökt samla i handboken, säger Claes Lundgren. Han är själv överläkare i Skellefteå, och handboken knyter an till ett lokalt engagemang som […](0 kommentar)

Svenska privatläkare ska få begära polishjälp

Myndighetsutövning får inte överlämnas till privata utförare utan lagstöd. Av landets specialister i allmänmedicin arbetade 2004 omkring en fjärdedel på vårdavtal med landstinget eller enligt taxa. På vissa håll är andelen privata familjeläkare stor, till exempel i Västmanland och södra Stockholm. Redan idag får alla legitimerade läkare oavsett specialitet eller anställningsform skriva vårdintyg. Regeringen vill […](0 kommentar)

Fransk läkare med för hög arbetstakt avstängd

Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket en privatpraktiserande allmänläkare kan arbeta i Frankrike. Men 79 patienter om dagen bäddar för medicinska fel. Det hävdar den regionala styrelse som för första gången i fransk historia har beslutat att tillfälligt avstänga en läkare på grund av för stor arbetsbörda. Den 56-årige läkaren arbetar betydligt mer […](0 kommentar)

Dansk hälsominister föreslår »skampåle« för läkare

Förslaget om att offentliggöra alla fällande beslut i det så kallade Patientklagenævnet (motsvarande Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) lanserades av hälsominister Lars Løkke Rasmussen i höstas. Tanken är att publiceringen ska ge patienterna en mer kvalificerad grund för att kunna välja husläkare och sjukhus. – Tiden för slutenhet och förmynderi är förbi. Med vilken rätt undanhåller […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ung kvinna fick metotrexat utan klar indikation – löpte risk att drabbas av livshotande biverkningar

Den 24-åriga kvinnan sökte vårdcentralen den 5 februari på grund av smärtor i finger-, hand-, armbågs- och skulderleder. Hon behandlades initialt med Betapred utan effekt. I slutet av mars fick hon genomgå provtagning, eftersom läkaren misstänkte att hon, liksom sin syster, hade Wegeners granulomatos. Provresultaten var dock negativa. Med anledning av ökad värk i handleder, […](0 kommentar)

Lärdomar från andras erfarenheter av fel vid peroral metotrexatbehandling

Metotrexat, som är en folsyraanalog, används för behandling av många olika sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasis och olika cancerformer som exempelvis akut leukemi, malignt lymfom. Doserna kan variera från 7,5 mg en gång per vecka vid reumatism eller psoriasis upp till 12 000 mg/m2 givet under ett dygn vid högdosbehandling mot non-Hodgkin lymfom och då […](0 kommentar)

Upptäckte inte kolontumör på röntgenbilder

Den 66-åriga kvinnan remitterades från vårdcentral till sjukhus med frågeställningen cancer i tjocktarmen. Hon genomgick den 6 maj 2003 en tjocktarmsundersökning på röntgenavdelningen vid sjukhuset. Undersökningen utfördes och bedömdes av radiolog A. Röntgenbilderna granskades också av en europeisk röntgenläkare B. Vid granskningen observerades inte en förändring, som visade sig vara en tumör. Patienten anmälde röntgenläkarna […](0 kommentar)

Missade koloncancerdiagnoser ständigt återkommande i HSAN-fällningar

I ett fall (HSAN 1129/04) sökte en 46-årig kvinna vårdcentralen på grund av anemi. Distiktsläkaren ordinerade Duroferon och skrev remiss till gastroskopi, som gjordes den 26 november 2002. Han planerade också koloskopi. Men i mars 2003 hade koloskopin ännu inte gjorts och den 24 april upplystes distriktsläkaren om att kvinnans blodvärde sjunkit. Koloskopin gjordes den […](0 kommentar)

»Vid röd ändtarmsblödning ska så långt möjligt tumörsjukdom bekräftas eller uteslutas«

Den 55-åriga kvinnan gick på årliga hälsokontroller. Inför sitt besök den 24 september 2003 fyllde hon i ett formulär, där hon uppgav bland annat att hon haft röd blödning från tarmen (»blöder vid toabesök«) samt en del andra besvär. Hon träffade en internmedicinare, som tog en del prover. Internmedicinaren bedömde sedan att blödningen orsakades av […](0 kommentar)

Datorstöd vid blodsockerkontroll på intensivvårdspatienter

En studie av Van den Berghe i Leuven, Belgien [1] om strikt B-glukoskontroll genom insulininfusion hos intensivvårdspatienter visar på en minskad mortalitet och morbiditet i den behandlade gruppen när man höll B-glukos mellan 4,4 och 6,1 mmol/l. Undersökningen fick stor publicitet såväl i massmedia som i medicinsk press. Trots undersökningens övervikt av toraxkirurgiska patienter anammades […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

På väg mot individbaserad uppföljning av resultat i vård och omsorg

Uppföljning inom vård och omsorg bör visa vilka resultat som uppnås för de individer som får vård och omsorg. Idag saknas konsensus avseende vilken information som är nödvändig för detta, liksom gemensamma begrepp/termer och en nationellt definierad informationsstruktur. Den största arbetsinsatsen är idag att samla in data – av varierande kvalitet. Ringa kraft ägnas åt […](0 kommentar)

Kronisk granulomatös sjukdom – inte bara brist på syreradikaler

OBSERVERA! (Vissa formler och namn i texten får en felaktig typografi på denna sida, därför rekommenderar vi våra läsare att ladda ner en pdf på hela artikeln. Reds anm) * Kronisk granulomatös sjukdom (CGD, chronic granulomatous disease) är en sällsynt medfödd sjukdom, som anses drabba cirka 1–2 av 400000 individer. I Sverige känner vi till […](0 kommentar)

Välj medellinjesnitt för bästa åtkomst till bukhålan

När det krävs god åtkomst till bukhålan står valet mellan ett medellinjesnitt och ett stort tvärsnitt. Den lokala traditionen eller den aktuella situationen kan påverka valet av snitt. Ofta sker tex akut aortakirurgi via ett medellinjesnitt, medan tvärsnitt ibland används vid elektiv kirurgi. Uppfattningen att frekvensen av postoperativa komplikationer skiljer sig åt mellan medellinje- och […](0 kommentar)

Nipahvirus – ännu en produkt från den asiatiska »virusfabriken«

Nya infektioner (»emerging infections«) brukar man tala om när en tidigare okänd infektionssjukdom upptäcks i en befolkning eller om en känd sjukdom snabbt ökar i incidens eller får ny geografisk spridning. Listan på nya infektioner växer ständigt, och sedan mitten av 1970-talet har åtminstone 20–30 nya smittämnen upptäckts [1]. De två som kanske fått mest […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Användning av Topimax vid övervikt

Topiramat är en antiepileptisk substans som klassificeras som en sulfamatsubstituerad monosackarid. De godkända indikationerna för topiramat är tilläggsbehandling eller monoterapi till patienter med epilepsi med partiella anfall och/eller generaliserade tonisk-kloniska anfall. Normaldos vid antiepileptisk behandling är 200–400 mg per dygn uppdelat på två doseringstillfällen. Farmakologiskt är hittills tre olika egenskaper identifierade hos topiramat. Dels ökar […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Är det oetiskt att låta sig bjudas på konferens på Hawaii?

Trots att det finns regler för samarbete mellan läkemedelsproducenter och läkare underskrivna av sjukvårdshuvudmännen, läkarnas representanter och läkemedelsindustrin är detta föremål för en ständig debatt i både Läkartidningen och övriga massmedier. Läkarna framställs därvid inte sällan som mutkolvar som reser till lyxiga hotell på trevliga platser och träffar kamrater. Detta känns både förnedrande och ohederligt. […](0 kommentar)

Kontroversiell förgiftningsepidemi lade grund för yrkesmedicinen

Jörgen Malmquist har i Läkartidningens jubileumsnummer 1–2/2004 under rubriken »Sjukdomsföreställningar under 1900-talet« omnämnt kronisk kol-oxidförgiftning, en högaktuell diagnos under tiden för andra världskriget 1939– 1945, som ett exempel på föreställningar som dött ut [1]. Carl-Johan Göthe, Carl Molin och Carl-Gustaf Nilsson hänför den kroniska koloxidförgiftningen till de »yttre miljösyndromen« (environmental somatization syndromes), vid vilka patienterna […](0 kommentar)

Nya böcker

Viktig bok om könets betydelse vid psykisk sjukdom

Har könet någon betydelse för att utveckla psykisk sjukdom? Gestaltar kvinnor och män sitt »illamående« med olika symtom? Betyder det något för den kvinnliga respektive manlige patienten vilket kön behandlaren, doktorn, har för hur patienten blir sedd och hur behandlingen utformas? Det här är några av de frågor som ställs och avhandlas i denna danska […](0 kommentar)

När Stalins paranoia grep tag i läkarna

Bulganin – en av fyra makthavare som åt middag med Stalin strax innan denne insjuknade och några dagar senare avled (5 mars 1953) – har sagt följande om diktatorn: »Man kommer till Stalins bord som vän, men man vet aldrig om man får ta sig hem med egna krafter eller om man får skjuts – […](0 kommentar)

Inlägg utifrån

Sjuk av sorg?

Sorg – »I vården behandlas den med piller som om den vore en sjukdom och inte en del av livet«, sade en kvinna i ett reportage i Dagens Nyheter nyligen. Hon förlorade man och barn i en villabrand. »[Hon] varken sov eller åt. Dagarna gick och fick hon i sig något kräktes hon upp det […](0 kommentar)