Nr 15 2005

Krönika

Våga flytta!

I snart tre år har jag arbetat som »consultant« (överläkare) i barnnefrologi vid Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) i London. När man kommer från Sverige till detta barnsjukvårdens mecka är det lätt att känna sig som kusinen från landet. Här finns ett oändligt stort patientunderlag om man jämför med min tidigare arbetsplats, Astrid […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Läkemedelsgenomgång på distans – en tillfällig nödlösning

I veckans nummer av Läkartidningen finns en artikel om ett projekt med läkemedelsgenomgångar på distans skriven av en geriatriker och en apotekare. Projektet genomfördes på 17 kommunala »särskilda boenden« (här nedan angivet som »äldreboenden«) under två år. Arbetet lades upp som ett utvecklingsprojekt utan kontrollgrupp och utan ansökan till forskningsetisk kommitté. Resultaten av projektet visade […](0 kommentar)

Nya Rön

Livsuppehållande behandling vid livets slut i sex europeiska länder

Modern medicin ger nya och bättre möjligheter till diagnostik och behandling. Dessa möjligheter utnyttjas inte alltid till att förlänga patientens liv. Rådande klinisk praxis för potentiellt livsförlängande behandling vid livets slut i sex europeiska länder är nyligen granskad. Med »potentiellt livsförlängande behandling« avses varje medicinsk åtgärd, teknik, procedur eller medicinering som ges till en patient […](0 kommentar)

Behövs det en tredje person vid gynekologisk undersökning?

Traditionellt rekommenderas närvaro av tredje person vid gynekologisk undersökning av kvinnor. Syftet är att skydda kvinnor från övergrepp och läkare från orättvisa beskyllningar. En enkätstudie har kartlagt hur Royal Colleges rekommendation om tredje persons närvaro efterlevs bland allmänläkare i Storbritannien. Enkäten, som gick ut till 1813 geografiskt spridda brittiska allmänläkare visade att 54 procent av […](0 kommentar)

Sökstrategier för att hitta systematiska litteraturöversikter i Medline/PubMed

Tillgång till systematiska litteraturöversikter, systematic reviews, kan anses vara grunden för evidensbaserad praxis. Det är också viktigt med sökrutiner som gör det lätt att hitta systematiska översikter om en eftersökt klinisk problemställning. Det finns ingen indexeringsterm, varken MeSH eller Publication Type, som kan användas för att identifiera systematiska översikter i Medline och PubMed. I stället […](0 kommentar)

Aktuellt

Landsting, Försäkringskassan och läkarna eniga om sjukskrivningsåtgärder

Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Försäkringskassan, som ingår i Nationellt försäkringsmedicinskt forum, har nu enat sig om en rad åtgärder som behövs för att sänka sjuktalen och förbättra sjukskrivningsprocessen. Förslaget lämnades till Socialdepartementet i förra veckan. – Det viktiga är att landstingen på ledningsnivå prioriterar sjukskrivningsfrågan, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet. En […](0 kommentar)

Ylva Johansson vill effektivisera vården med IT

– Sverige behöver en nationell IT-policy för hela vård- och omsorgsområdet, och jag räknar med att ha en sådan klar innan året är slut. Min ambition är att Sverige skall höra till de världsledande länderna när det gäller att använda IT som ett verktyg för patientservice, kvalitet och effektivisering inom vård och omsorg, säger Ylva […](0 kommentar)

Stopplagsproposition väntas om några veckor

Lagrådet anser att förslaget till ny och permanent stopplag öppnar för kryphål och stora variationer i tillämpningen. Men vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson tror att det kommer att gå fort att ta fram en proposition, två till tre veckor. – Jag är glad att vi fått ett så bra yttrande. Jag tycker inte att det […](0 kommentar)

Nationell patientöversikt prövas i oktober

Projektet Nationell patientöversikt ska utveckla en tjänst som kan hämta och samla den mest relevanta informationen om en patient ur flera olika journalsystem och andra källor hos patientens olika vårdgivare. Det gäller inte att samla all information, det kan handla om att få fram det viktigaste, såsom läkemedel, diagnos och labbsvar. – Idag är det […](0 kommentar)

En av många åtgärder för ekonomi i balans

Hon framhåller att det handlar om att vidta en rad åtgärder för att långsiktigt – senast år 2008 – uppnå en balans i driftsbudgeten för förbundets kärnverksamhet och Läkartidningen tillsammans. – Jag vill inte ropa »vargen kommer«, men utifrån de scenarier som vår eko-nomichef Johan Bohman ställt upp för framtiden kan vi se att vi […](0 kommentar)

Sambandet mellan nervgift och ALS kartläggs

Nervgiftet är en aminosyra med beteckningen beta-N-metylamino-L-alanin, som förkortas BMAA. Det upptäcktes redan 1966, då ämnet spårades till nötterna från kottapalmen på ön Guam i Stilla havet. Den upptäckten bidrog till, vad man då trodde, en förklaring till den mycket höga förekomsten av en dödlig neurodegenerativ sjukdom på ön kallad ALS-PDC. Sjukdomen har likheter med […](0 kommentar)

Redaktionella kvaliteten kan påverkas men inte annonsförsäljningen

Läkarförbundets centralstyrelse ska vid kommande fullmäktige föreslå att Läkartidningen bör ingå i medlemsavgiften (se LT nr 14, sidan 1023). Åtgärden ska bland annat bidra till att på sikt förbättra Läkarförbundets totala ekonomi (se separat artikel). Läsarna, dvs en stor andel av Sveriges läkarkår, kan komma att se effekterna av en sådan förändring i form av […](0 kommentar)

Notiser

Försäljningsstopp för Bextra efter biverkningar

Bakgrunden till försäljningsstoppet är resultaten av en utredning utförd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. De visar att Bextra (valdecoxib) ökar risken för allvarliga hudbiverkningar (toxisk epidermal nekrolys, Stevens–Johnsons syndrom samt erythema multiforme) jämfört med andra coxiber. FDA har därför uppmanat Pfizer att dra tillbaka produkten från marknaden. Efter en bedömning av det europeiska samarbetet för […](0 kommentar)

Inga omedelbara uppehållstillstånd för apatiska barn

Riksdagen avslog flera motioner apropå de apatiska barnen. Flera av motionerna föreslog omedelbart ingripande så att de barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd beviljas permanent uppehållstillstånd. Motionärerna ansåg inte att man kunde invänta regeringens nationella samordnare, som ska se över asylprocessen. Det arbetet ska avrapporteras senast i december. Men beslut fattades enligt Socialförsäkringsutskottets […](0 kommentar)

Fetma hotar korta amerikaners livslängd

USAs eskalerande fetmaepidemi hotar korta den förväntade livslängden för landets invånare. Det varnar forskare för i en artikel publicerad i New England Journal of Medicine. Jay Olshansky, verksam i området biodemografi vid University of Chicago, menar att livslängden kan vara 2–5 år kortare år 2050 än den är idag. Detta på grund av fetmarelaterade hälsorisker […](0 kommentar)

Läkarförbundet minskar ägarandelen i Salus Ansvar

Läkarförbundet minskar sitt aktieinnehav i Salus Ansvar och blir därmed inte längre största aktieägare. Den rollen övertas av investmentbolaget Öhman AB. För Läkarförbundet ingår beslutet i en långsiktig strategi, säger förbundets VD Catarina Andersson Forsman. – Vi vill som fackförbund inte vara huvudägare i ett börsnoterat bolag, och i praktiken innebär förändringen att vi kan […](0 kommentar)

Ledare

Sämre vård i Stockholm

Riksdagsledamoten Karin Enström (m) oroas över följden för stockholmarna av den föreslagna stopplagen. Hon skriver i tidningen Stockholm City: »På Karolinska Universitetssjukhuset är väntetiden för en hörseloperation 55 veckor. Till sjukhuset i Solna är väntetiden för samma operation över två år! Tid full av mänskligt lidande. Nu vill den socialdemokratiska regeringen med sin stopplag försvåra […](0 kommentar)

Spontan kommentar till Läkartidningen

Nu avvisas döende barn. En humanitär katastrof att låta dem stanna, säger ministern. Vad är det för ett språk? Myndigheterna gör som de vill, kallar det individuell bedömning. Vad är det för ett språk? Röstat för solidaritet och får hjärtlöshet. Känner inte igen mig! Regeringen talar juridiska. Själv talar jag svenska och skäms.(0 kommentar)

Bra med EU-konkurrens!

Den gångna helgens fullmäktigemöte för Medicine studerandes förbund, MSF, rymde bland annat diskussioner om internationell samverkan. MSF har blivit medlem i European Medical Students Association, den studerandeorganisation som är knuten till den europeiska läkarorganisationen CPME, där Läkarförbundet är medlem. MSF vill vara med och påverka internationellt av flera skäl. Många blivande svenska läkare deltar i […](0 kommentar)

Flyktingskräck har drabbat makthavare

FNs flyktingorgan United Nations High Commissioner for Refugees har nyligen uppskattat antalet asylsökande flyktingar i världen till 17084 100. 4242300 av dessa sökte asyl i Europa. Hälsotillståndet hos dessa människor som inget land vill ha är ofta bedrövligt. Många lider av obehandlade infektionssjukdomar som tuberkulos och HIV/aids, och ännu fler har psykiska problem. Bakom EU-ländernas […](0 kommentar)

Inlägg utifrån

Bra läkare ser människan bakom könet

På den tiden vi som barn lekte doktor – det är mycket längesen nu – var det alltid så att Inga Lisa var patient; hon var äldst och hade redan fått bröst. Sven Olof som var några år yngre var alltid doktor och stod för undersökningarna. Jag var yngst och skulle vara sjuksköterska, men fick […](0 kommentar)

Korrespondens

Russin ger säkrare hälsovinst än vin!

I flera år har det duggat rapporter om hälsoeffekter av ett glas rödvin per dag, företrädesvis från vinodlande länder, såsom Frankrike m fl. Mer undanskymt har det påvisats ämnen i skalet på de blå vindruvorna som motverkar uppkomst av aterioskleros; kanske är det detta ämne mer än vinets alkoholeffekt som förvillat statistiken. Undertecknade är medlemmar […](0 kommentar)

Effekterna tycks bero på alkoholen i sig

Eva Dicander m fl framför i sitt brev tanken att det är vissa ämnen i vindruvornas skal som ger upphov till de positiva hälsoeffekterna av måttlig vinkonsumtion. Denna uppfattning delar de med flera forskare som tror att de positiva effekterna beror på förekomsten av olika antioxidanter i vin, exempelvis resveratrol [1]. Men hittills har ingen […](0 kommentar)

Aldrig suturera hundbett?

I Läkartidningen 10/2005 (sidorna 772-3) beskrivs två fall av bitskador, där behandlande läkare kritiseras av HSAN och fälls för sin handläggning. I ett kort referat måste naturligtvis Ansvarsnämndens utlåtande bli något ofullständigt. Och en rubriksättning blir lätt väl kategorisk. Olika handläggning Det torde vara allmänt accepterat att t ex hundbett i ansiktet med nödvändighet kräver […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Läkemedelsgenomgång på distans ger bättre farmakabruk bland äldre

Den beräknade befolkningsutvecklingen i Sverige de kommande 30 åren visar på en förväntad 50-procentig ökning av personer över 75 års ålder. Den svenska hälsoundersökningen (SWEOLD) 2002 visar på tendenser till sviktande hälsa och funktionsförmåga i denna åldersgrupp [1]. Sjukvården har således en utmaning i att ta hand om en allt större patientgrupp med multipla sjukdomar, […](0 kommentar)

Claudicatio och lungembolism kan orsakas av venöst aneurysm

En 19-årig yngling, ickerökare och idrottsligt aktiv, hade sedan ett knappt år märkt en resistens av varierande storlek i vänster knäveck. Utredning hade visat en sannolik Bakercysta, och patienten hade då satts på väntelista för exstirpation av denna. Ett observandum var dock att en undersökning med magnetisk resonanstomografi hade visat en något atypisk bild med […](0 kommentar)

Löftesrika annonser i dagspress saknar vetenskaplig grund

Genom läkekonstens historia har behandlingsmetoder kommit och gått, det senare av flera skäl: Nya bättre metoder har etablerats, gamla har visat sig ineffektiva eller till och med skadliga, av likvärdiga metoder kan någon ha visat sig ekonomiskt mer gynnsam. Som läkare skall vi handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den vetenskapliga delen har […](0 kommentar)

Oväntade fynd – solljus kan skydda mot cancer

Två aktuella studier [1, 2] i den ansedda Journal of the National Cancer Institute visar att solbestrålning kan minska risken för maligna lymfom respektive öka överlevnaden hos dem som drabbas av malignt melanom. Solexponering och lymfom Antalet nya fall av maligna lymfom har ökat betydligt under flera decennier, men orsakerna är väsentligen okända. En hypotes, […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Sverige har en hel del att lära av engelsk sjukvård

Den grundläggande skillnaden mellan svensk och engelsk sjukvård är organisatorisk. Systemet i England är uppbyggt kring allmänläkare, GP (general practitioner). En annan skillnad är kulturell. Mycket inom sjukvården, liksom i hela det engelska samhället, påminner om hur det var i Sverige för 30–40 år sedan. Det gäller bland annat personalens status, löner, attityder och standard […](0 kommentar)

Oseriös marknadsföring av TrioBe

TrioBe – en kombinationstablett som innehåller cyanokobalamin (B12) 0,5 mg, folat 0,8 mg och pyridoxin (B6) 3 mg – har på några år seglat upp som en storsäljare på den svenska läkemedelsmarknaden. År 2000 såldes preparatet i Sverige för 7 miljoner kronor, och fram till nu har försäljningen mer än tiodubblats till ca 76 miljoner […](0 kommentar)

Hot om uppsägning på grund av extraarbete – fingerat diskussionsfall

För de flesta kirurger tycks arbetet vara något av det mest positiva i livet. Inte så att vi går omkring och småler hela dagarna och tycker att allting är trevligt, men så gott som alla upplever att de gör något meningsfullt och att de genom sin kirurgi på ett bra sätt kan hjälpa medmänniskor till […](0 kommentar)

Debatt och brev

Biverkningar av sjukskrivning

Man har länge krävt gedigna studier för att kartlägga ett läkemedels biverkningar inför registring. Likaså ställs stora krav på den medicintekniska utrustning som vi använder. Vad gäller biverkningar av sjukskrivning är läget dock helt annorlunda. Kunskaper saknas, forskningen är sparsam och tillsyn har inte synts till, förrän nyligen, då Socialstyrelsen på regeringens uppdrag haft tillsyn, […](0 kommentar)

Dataregister inte bara av godo Glöm inte patientens integritet!

»Jag vill införa elektroniska patientjournaler i hela sjukvårdssystemet. IT är ett bra verktyg inom vård och omsorg, men utvecklingen måste gå snabbare än idag«, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Regeringen har tagit initiativ till en fördjupad samverkan med sjukvårdshuvudmännen kring IT-frågorna. I Dagmaröverenskommelsen för 2005 har regeringen och huvudmännen för första gången tecknat en […](0 kommentar)

Lagstridigt att inte ge utsatta vård

I Hälso- och sjukvårdslagens 2 § står följande: »Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.« Några rader längre ner i samma paragraf anges: »Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.« Slutsatsen är entydig: Vårdutbudet skall främst […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Läkarförbundets internationella arbete

(0 kommentar)