Nr 16 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Skrämmande siffror om bröstcancerrisk vid östrogensubstitution bör tolkas försiktigt

På relativt kort tid har inställningen till substitutionsbehandling med östrogen svängt dramatiskt. Den tidigare positiva attityden fick stöd i ett flertal observationsstudier, som talade för skydd mot bla kardiovaskulär sjukdom. De studier som faktiskt visade risk, framför allt för bröstcancer, väckte förhållandevis liten uppmärksamhet, möjligen beroende på att äldre studier visade varierande resultat med ibland […](0 kommentar)

Nya Rön

Tumörer i papilla Vateri bör behandlas med »kirurgisk aggressivitet«

Cancer i papilla Vateri är en ovanlig tumörform, studerad endast i begränsad omfattning. Långtidsöverlevnaden efter resektion har i allmänhet i flertalet redovisade patientserier varit bättre vid cancer i papilla Vateri än vid annan periampullär cancer. Detta har tyvärr resulterat i missuppfattningen att dessa tumörer kan behandlas med lokal excision, kirurgisk eller endoskopisk. I en nyligen […](0 kommentar)

Bröstcancerrisk påverkas ej av frukt och grönt

Det finns ett allmänt intresse av hur livsstilsfaktorer kan skydda eller förorsaka cancersjukdomar, bröstcancer inte undantaget. Flera undersökningar har antytt en förebyggande effekt av grönsaks- och fruktintag vad gäller risk för bröstcancer. European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) har nu genomfört en kost- och livsstilsundersökning bland flera prospektivt följda europeiska populationer, inkluderande två […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Kompetensutveckling – mer än att åka på kurs

När vi talar om kompetensutveckling menar vi ofta olika saker. För många innebär det att »åka på kurs« för att fylla på faktakunskaper eller för att lära sig något som man hoppas förr eller senare skall komma till användning i vardagsarbetet. Andra anser att kompetensutveckling handlar om att aktivt delta i olika typer av verksamhets- […](0 kommentar)

Fällande dom i fyra fall

Vissa läkemedel säljs utan recept i små förpackningar. Till skillnad från receptbelagda läkemedel får läkemedlen i denna grupp marknadsföras till allmänheten, och de marknadsförs flitigt, inte minst i TV. Ärenden som rör läkemedel i gruppen är ofta aktuella hos Informationsgranskningsmannen (IGM) och Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL). För marknadsföring till allmänheten gäller väsentligen samma […](0 kommentar)

Ledare

Inkonsekvent statistik

Socialstyrelsen har nyligen avgett en årsrapport om det nationella planeringsstödet, NPS 2005, med en analys av bla läkares framtida arbetsmarknad. Man skriver på ett ställe att nettoimmigrationen av utländska läkare förväntas bli ca 350 per år. Detta stämmer väl med Läkarförbundets bedömningar. Men egendomligt nog räknar SoS sedan i sin prognos för framtiden med 0 […](0 kommentar)

Satsa på företagshälsovård!

Företagshälsovård – begreppet i sig åskådliggör klart vad det handlar om – en hälsovård med nära anknytning till företagen och deras anställda. En resurs som kan förebygga och åtgärda dåliga arbetsmiljöer, hantera arbetsrelaterade hälsoproblem och bidra till rehabilitering och anpassade arbetsvillkor för anställda som råkat illa ut. Vad vore naturligare än att se just fö-retagshälsovården […](0 kommentar)

Minikurs i medicinhistoria

»Medicinhistorisk minipaus« heter de korta medicinhistoriska anekdoter som sedan en tid tillbaka ligger insprängda här och var i Läkartidningen. Många handlar om vad berömda doktorer har sagt eller gjort. Av de läsarbrev vi får framgår att det är både roande och avkopplande att läsa om framstående personers skarpsinniga observationer eller träffsäkra formuleringar. Utan att förringa […](0 kommentar)

Aktuellt

Ökad effektivitet kortade köerna

Elva procent fler operationer under 2004 med oförändrad arbetsstyrka. Det blev facit när förändringsarbetet vid Område öron-, näs- och halssjukdomar på Universitetssjukhuset i Lund utvärderades. Förbättringen är klart positiv men inte lika kraftig som vid huvud- och halssektionen (LT 25/2004). Sektionen har varit drivande i förändringsarbetet och lyckades på kort tid minska väntetiderna för sina […](0 kommentar)

Industrin finansierar 29 procent av läkarnas fortbildning

Några säkra uppgifter om hur stora de totala kostnaderna för läkarnas fortbildning är och hur de fördelar sig på industri och arbetsgivare finns fortfarande inte. IPULS VD Magnus Cederholm har gjort en uppskattning baserad dels på fakta, dels på en rad antaganden. Han har kommit fram till att de totala kostnaderna, såväl direkta som indirekta, […](0 kommentar)

Specialisterna i Malmö flyttas från centrum till förorterna

Privatläkarna i Malmö håller till alldeles för mycket i centrum. Det tycker distriktsnämnden för Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt. Därför ändrar man nu förutsättningarna när en rad kontrakt för privat vård löper ut vid årsskiftet 2005/ 2006. Under våren äger nämligen en ny upphandling rum, värd 11,5 miljoner kronor, och där anbudsgivarna förbinder sig att lägga verksamheten […](0 kommentar)

Nya behandlingar för den »bräckliga kvinnan« följer ett historiskt mönster

Rapporter om bröstcancerrisk efter lång tids substitutionsbehandling med främst östrogen och gestagen för kvinnor i klimakteriet, har lett till en idag närmast överdriven, negativ inställning till östrogen (se sid 1217 och 1228 i detta nummer). Östrogenet kan symbolisera en medikaliserad syn på kvinnans kropp, som varit förhärskande under 1900-talet. Den synen leder fortfarande till att […](0 kommentar)

Nytt vårdavtal med Capio möjliggör privatpatienter på S:t Göran

Stockholms läns landstings nya avtal med Capio godkändes av landstingsfullmäktige förra veckan. Det innebär att S:tGörans sjukhus i enlighet med den väntade stopplagens så kallade gräddfilsförbud inte längre ska ta emot privatfinansierade patienter. Dock ska sjukhusets Artro Clinic brytas ut ur sjukhuset, flytta till lokaler utanför sjukhuset och få ett eget vårdavtal – en lösning […](0 kommentar)

Vårdministern välkomnar försök med nationellt familjeläkarsystem – delvis

Förra året var dåvarande socialminister Lars Engqvist positiv till att pröva Protos, läkarnas eget förslag till nationellt familjeläkarsystem. Så avgick han och allt var ovisst. I fredags var det efterträdaren Ylva Johanssons tur att bekänna färg inför Distriktsläkarföreningens fullmäktige i Stockholm. Jodå, hon är också positiv, åtminstone delvis. Rekryteringen till primärvården skulle underlättas och kontinuiteten […](0 kommentar)

Nya studentordföranden tror på ihärdighet

Hanna Åsberg är 23 år och ursprungligen från Hallstavik i Uppland. Sedan tre år bor hon i Umeå där hon hunnit till termin sju på läkarutbildningen. I ett och ett halvt år har hon suttit i MSFs förbundsstyrelse och för en dryg vecka sedan valdes hon att efterträda Johan Zelano som ordförande i Medicine studerandes […](0 kommentar)

Stor okunskap om lagarna som styr hantering av forskningsmaterial

Den 24 maj inleds förhandlingarna vid Göteborgs tingsrätt, rörande Justitieombudsmannens, JO, åtal mot bland andra professor Christopher Gillberg och rektorn vid Göteborgs universitet, Gunnar Svedberg. Åtalet gäller hanteringen av ett ärende med forskningsmaterial som begärts ut av andra forskare (LT nr 4 sidan 195). Det som hänt vid Göteborgs universitet lyfter fram den okunskap som […](0 kommentar)

Ökad patientsäkerhet ska rädda 100 000 amerikanska liv

I USA pågår en stor kampanj för att minska antalet dödsfall orsakade av misstag inom sjukvården. Målet är att rädda 100000 liv. I en rapport från år 2000 varnade amerikanska hälsomyndigheter för att just brister i vårdsäkerhet kunde leda till så många som 100000 dödsfall årligen i USA. Kampanjen heter 100k lives och har arbetats […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sanktionering av dödshjälp förändrar samhällets etiska värdegrund

Den 28 januari i år dömdes en sjuksköterska i Schweiz för mord på 22 patienter och mordförsök på ytterligare fem. Sjuksköterskan hade strypt eller förgiftat patienterna. Hans motiv var medlidande. Domen löd på livstids fängelse. Hur kan det komma sig att en sjukvårdsutbildad person gör precis tvärtom mot det han är utbildad för, nämligen avslutar […](0 kommentar)

Vad har gjorts och vad bör göras?

I den första artikeln om vården och de mest utsatta [1] konstaterades att det idag inom Stockholms län bland samhällets mest utsatta finns personer med allvarlig ohälsa som står utanför vård och omsorg, vilket strider mot Hälso- och sjukvårdslagen. Långsiktig samverkan måste styra Sjukvårdens vårdproducenter måste samverka nära och långsiktigt med varandra (exempelvis psykiatri och […](0 kommentar)

Beslut om användningen av läkemedel bör baseras på kostnader och nytta

Ett av våra förslag i den senaste rapporten från Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Välfärdspolitiska råd, »Hälsa, vård och tillväxt«, handlar om läkemedelskommittéerna. Av någon anledning har just det föranlett en rad inlägg i Läkartidningen, senast av Peter Allebeck [1]. Kan det bero på att just det berör en verksamhet med tydligt ansvariga personer, medan […](0 kommentar)

Även arbetsformerna i SNS bör kunna ses över

SNS rapporter och kunskapssammanställningar är som regel mycket gediget gjorda och utgör värdefullt underlag för en saklig och konstruktiv samhällsdebatt. Att fläta in tillspetsade eller slagordsmässiga formuleringar i rapporterna tror jag dock inte gagnar den sakliga debatten. De riskerar att bli rubriker i dagspress, och debatten hamnar lätt i låsningar. Samma gäller, menar jag, om […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Skrev ut 14-årig pojke med buksmärtor utan läkardokumentation – varnas

Den 14-årige pojken insjuknade den 7 mars med kräkningar, lös avföring och buksmärtor. Han inremitterades samma dag till kirurgakuten vid ett sjukhus. Han hade ont, lite feber men låg snabbsänka och lades in för observation och fick dropp. Dagen därpå hade hans feber stigit upp mot 40 grader framåt eftermiddagen. Han fick febernedsättande. Senare samma […](0 kommentar)

Allvarligt dröjsmål med diagnostisering och behandling av 17-årings tarmvred

Pojken hade tidigare genomgått blindtarmsoperation. Den 2 juli 2004 kom han till akutmottagningen vid ett universitetssjukhus med buksmärtor och kräkningar sedan tre dagar. Han var uttorkad och hade inte haft avföring sedan insjuknandet, men han var feberfri. Vid undersökningen konstaterade ST-läkaren ömhet i bukens övre del och att ändtarmen var tom. Han bedömde därefter att […](0 kommentar)

»15-årig pojke utsattes för allvarlig risk att hamna i livshotande diabeteskoma«

Efter en anmälan enligt Lex Maria anmälde Socialstyrelsen fallet vidare till Ansvarsnämnden. Patienten besökte läkare A den 23 april. Hans mamma hade dagen innan varit i kontakt med A och berättat om sonens viktnedgång, om en ökad infektionskänslighet och oprovocerad näsblödning. Sonen, som var 170 cm lång, hade på tre månader minskat nästan 15 kg […](0 kommentar)

Felaktig operationsteknik orsakade ung kvinna en svår gallgångsskada

Socialstyrelsen anmälde kirurgen för oaktsamhet i samband dissektion vid laparoskopisk gallvägsoperation. Dissektionen gjordes på avstånd från gallblåsan med en ovanligt traumatisk teknik med mycket diatermi på och omkring den aktuella gallgången. Patienten åsamkades en icke ringa skada. Orsaken till skadans uppkomst är att dissektionen inte bedrivits enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i kombination med en […](0 kommentar)

Medicinens ABC

Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar

Mola hydatidosa är en tumörform som tillsammans med övriga trofoblasttumörer internationellt brukar benämnas gestational trophoblastic disease (GTD). De representerar en unik sjukdomsgrupp, eftersom tumören har sitt ursprung i graviditeten och således innehåller för kvinnan främmande genetiskt material. GTD kan uppstå efter normal graviditet, extrauterin graviditet, spontan abort och inducerad abort. Det förekommer också icke-graviditetsrelaterade trofoblastsjukdomar, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Undervisning i konsultationsmetodik behövs i läkarutbildningen

Konsultationens tre funktioner är att bygga en relation, att samla information och att komma överens om behandling, och i över hälften av fallen kan läkaren ställa rätt diagnos enbart utifrån anamnesen [1, 2]. Hur lyckad konsultationen blir beror på hur väl läkaren och patienten kommunicerar med varandra, och kvaliteten på den kommunikationen är av stor […](0 kommentar)

Nätverksarbete inom palliativ medicin främjar forskning och utveckling

Den palliativa vården i Sverige har utvecklats mycket under de senaste 10–15 åren. Nya hemsjukvårdsorganisationer och palliativa slutenvårdsenheter gör det möjligt för en allt större del av patienterna som befinner sig i livets slut- skede att få del av den kunskap och erfarenhet som byggts upp inom ämnesområdet palliativ medicin. Tillgången till denna typ av […](0 kommentar)

Amiodaron som behandling mot förmaksflimmer gav tyreotoxikos

Amiodaron är ett jodhaltigt bensofuranderivat som i Sverige hittills främst använts vid kammartakykardier men som på senare år fått en ökad användning i samband med svårbehandlade förmaksflimmer. Försäljningen av amiodaron har ökat i Sverige under de senaste åren [Ulf Persson, Enheten för läkemedelsepidemiologi, Läkemedelsverket, pers medd; 2004]. Amiodaron är ett klass III-antiarytmikum enligt Vaughan Williams […](0 kommentar)

Hormonbehandling i klimakteriet ökar risken för bröstcancer

Könshormoner är den etiologiska hörnstenen i uppkomsten av bröstcancer, och sambandet mellan hormonbehandling och denna sjukdom har länge varit i fokus. I den brittiska prospektiva kohortstudien »The Million Women Study« följdes 1,4 miljoner kvinnor med avseende på insjuknande i bröstcancer [5]. Forskargruppen, där en av oss – Gillian Reeves – ansvarar för de statistiska analyserna, […](0 kommentar)