Nr 17 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Klart, korrekt och på svenska

Läkartidningen strävar efter att publicera artiklar med ett klart, korrekt och konsekvent språk. Många gånger innebär det att accepterade artiklar bearbetas en hel del av redaktionen innan de kommer i tryck. Det gäller både stavning och syntax. Dessutom slår vi vakt om det svenska medicinska språket. Engelska ord och uttryck används alltmer bland läkare, men […](0 kommentar)

Babels torn … eller systematiska begrepp, termer och koder

Läkekonsten har sedan tidernas begynnelse använt benämningar för att beskriva fenomen inom verksamhetsområdet, både sådana man kunnat förklara och sådana man ännu inte förstått. Att fånga i ord ger i alla fall en viss känsla av kontroll. Att enhetliga benämningar och språk är en framgångsfaktor är en mycket gammal sanning. I första Mosebokens 11 kapitel […](0 kommentar)

Nya Rön

Resultat efter öppen ljumskbråckskirurgi – vilken roll spelar nätet?

Vid majoriteten av alla ljumskbråcksoperationer läggs någon form av syntetiskt nät in i avsikt att förstärka inguinalkanalens bakvägg. Det vanligaste – mest använda – syntetmaterialet är polypropylen, ett propanderivat (CnH2n) som lanserades på 1950-talet. Detta material har efter hand fått en bred och bestående användning i vårt dagliga liv – allt från borststrån i sopkvastar […](0 kommentar)

Fotodynamisk terapi bra mot multipla basalcellscancertumörer

Patienter med basalcellsnevussyndrom – en autosomalt dominant sjukdom, utvecklar tidigt i livet multipla basalcellscancertumörer. Det är inte ovanligt att patienterna kan ha hundratals tumörer. Kirurgisk behandling av dessa innebär en krävande procedur för både patient och behandlande läkare. I en nyligen publicerad studie från USA beskrivs hur man använt fotodynamisk terapi (PDT) på 3 barn […](0 kommentar)

Kartläggning av samband mellan födelsemånad och risk för MS

Risken att få multipel skleros är komplex och beroende av både miljö och genetiska faktorer. Att många med MS är födda under våren har tidigare studier visat. En studie publicerad i BMJ har kartlagt om risken att få MS har ett samband med födelsemånad. Författarna spekulerar bland annat kring att folsyra- eller D-vitaminbrist hos mamman […](0 kommentar)

Tidig diagnos av melanom underlättas med utvidgade ABCD-kriterier

Sett i ett 20-årsperspektiv är hudmelanom en av de snabbast ökande maligna tumörerna i Sverige med en genomsnittlig incidensökning av 2 procent per år. Tidig diagnos är avgörande för prognosen och för ökad överlevnad. År 1985 skapades ABCD-kriterierna i avsikt att skapa ett diagnostiskt »kom ihåg« riktat till icke dermatologiskt tränad sjukvårdspersonal och allmänheten. Syftet […](0 kommentar)

Uppföljning av brittiskt protokoll för handläggning av plötslig och oväntad spädbarnsdöd

Brittiska patologer och barnläkare har utarbetat en manual för hur plötslig och oväntad spädbarnsdöd (SIDS) skall handläggas [1]. Grundprotokollet bygger på erfarenheter från Avon och har sin bakgrund i det offentligt mycket omtalade fallet Sally Clark – en brittisk advokat som åtalades för mord på två egna barn men som senare frikändes. Dödsfallen rubricerades först […](0 kommentar)

Patientens upplevelse av egen kognitiv förmåga
påverkar livskvalitet och återhämtning vid kranskärlssjukdom

Ett antal randomiserade studier talar entydigt för att blodfettssänkande läkemedel till patienter med kranskärlssjukdom leder till en kostnadseffektiv minskning av dödlighet och fortsatt hjärtsjuklighet. En betydande skillnad kvarstår dock mellan vetenskapligt välgrundade mål och det som uppnås i rutinsjukvård. I en kontrollerad, randomiserad, pedagogiskt inriktad interventionsstudie utvärderades effekterna av olika metoder att sprida nya vetenskapliga […](0 kommentar)

Datortomografi utan kontrast
ger säker diagnos av appendicit

Flera tidigare studier har visat att datortomografi av buken med kontrast – intravenöst och/eller oralt/rektalt – med relativt hög säkerhet kan fastställa diagnosen appendicit. I en nederländsk prospektiv studie har 103 patienter över 16 år med kliniskt misstänkt appendicit genomgått DT utan kontrastförstärkning efterföljt av diagnostisk laparoskopi. Laparoskopifyndet betraktades som »golden standard«. Kirurgen var ovetande […](0 kommentar)

Inget stöd för att SSRI ger ökad suicidrisk

Läkemedelsverket varnade nyligen för att SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) kan öka självmordsrisken hos deprimerade barn. Bakgrunden till varningen var en drastisk tolkning av några kliniska prövningar där ett ökat antal biverkningar i form av suicidtankar och suicidalt beteende rapporterats bland de barn som fått SSRI jämfört med placebogruppen. Depression är den främsta riskfaktorn för suicid bland […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Får en laboratorieundersökning kallas vad som helst?

Varje år utförs hundratals miljoner laboratorieundersökningar i svensk sjukvård. Somliga är enkla att utföra, tex genom att doppa en testremsa i ett urinprov, andra mera komplicerade. Gemensamt för både enkla och komplicerade undersökningar är att resultaten och andra uppgifter från undersökningen alltid överförs i ett eller flera led från den som utför undersökningen (tex laboratoriet) […](0 kommentar)

Trikinos – infektionssjukdom som ökar på nytt i Östeuropa och på Balkan

Trikinos är en gammal och i Sverige nästan bortglömd infektionssjukdom. Det senaste utbrottet inträffade 1969. För de flesta är trikinos kanske mest känd som den möjliga dödsorsaken hos Andrée och medföljande nordpolsresenärer. Infektionsrisken har på nytt ökat i Europa, framför allt i Östeuropa och på Balkan, på grund av brister i livsmedelskontrollen. Antalet oupptäckta fall […](0 kommentar)

Endovaskulär metod möjlig vid rupturerade bukaortaaneurysm

Under de senaste åren har resultaten vid elektiv operation av bukaortaaneurysm förbättrats med en mortalitet i vissa serier på mindre än 4 procent [1]. Trots förbättrad anestesiologisk och kirurgisk teknik ligger dock mortaliteten för de konventionellt opererade rupturerade bukaortaaneurysmen kvar på en så hög nivå som 32-64 procent [2-4] trots att alla inte opereras [4]. […](0 kommentar)

Endovaskulär behandling vid massiv okontrollerad intestinal blödning

Patienter med lokalt avancerad tumörsjukdom och massiv blödning från tumörområdet i buken utgör ofta svåra kirurgiska utmaningar. Svårigheten att identifiera och operativt åtgärda blödningskällan i ett tumöromvandlat område är uppenbar. En minimalinvasiv och därmed säkrare metod kan vara att hemodynamiskt stabilisera patienten med en temporärt ockluderande aortaballong (Figur 1) och därefter angiografiskt kartlägga blödningens ursprung […](0 kommentar)

Val och konsekvens: mätnivån avgör den statistiska verktygslådan

Experter gör det, patienter gör det, barn och vuxna gör det – värderar och bedömer egenskaper såsom funktion, förmåga, kvalitet, upplevd hälsa, oro, smärta, lycka mm. Kännetecknande för dessa variabler är att definitionen av dem, både teoretiskt och operationellt, beror på sammanhanget och tilllämpningsområdet. Det finns inga standardiserade regler för hur en egenskap som inte […](0 kommentar)

Ledare

Nytt hopp för vitaminernas vänner

Läkarkåren brukar anklagas för att medikalisera hälsoproblem som beror på vårt sätt att leva. I stället för att hjälpa patienterna att ändra sina levnadsvanor skriver man ut piller som skall motverka effekterna av en ohälsosam livsstil. Att piller är en väg till bättre hälsa är dock en djupt rotad föreställning hos allmänheten, i varje fall […](0 kommentar)

Vacklande kravlista

Västmanlands läns tidning (lib) gisslar sitt landsting för dess upphandling av familjeläkarenheter. Den gick från övernitisk lagtolkning till direktupphandling av tidigare underkända enheter: »När väl Carema fått välja ut sex enheter var lagen och landstingets egna krav inte längre lika entydiga. Övriga familjeläkarenheter direktupphandlades, och avtal skrevs för verksamhet som tidigare hade underkänts. Även kraven […](0 kommentar)

Läkarutbildning i blindo?

Allt fler röster har under senare tid höjts för en utökning av antalet utbildningsplatser inom läkarnas grundutbildning. Högskoleverket föreslog i december en utbyggnad med 320 platser, dvs en ökning med runt 30 procent. Socialstyrelsen presenterade någon månad senare Nationella planeringsstödets årsrapport, där man också förordar en ökning, dock utan att precisera storleken. Sveriges Kommuner och […](0 kommentar)

Aktuellt

Personalägda Nackageriatriken utsedd till Sveriges bästa arbetsplats

»Ett personalägt företag där de anställda har stort inflytande och värderas högt. De anställda visas stor omsorg.« Så lyder motiveringen från Great Place to Work Institute, det internationella undersöknings- och managementkonsultföretag som gjort undersökningen, och som varje år tar fram listor över de bästa arbetsplatserna i 24 länder. Resultatet bygger på frågor till företagets personalansvariga […](0 kommentar)

Tre läkare avstängda för illojalitet

De tre läkarna är involverade i ett företag som vunnit en upphandling i konkurrens med ett bud som deras arbetsgivare Universitetssjukhuset Örebro stod bakom. Enligt sjukhusledningen har läkarna inte på eget initiativ informerat om sina planer och sitt bud. Förra måndagen stängdes läkarna därför av från allt arbete på sjukhuset. Enligt läkarföreningen har de också […](0 kommentar)

Läkarnas avgift förhållandevis låg

Läkartidningen har jämfört Läkarförbundets medlemsavgifter inklusive a-kasseavgift med avgifter inom några andra fackförbund. I kronor räknat är det inte så stor skillnad på avgifterna. Det blir det däremot om man sätter avgiften i relation till lönen. Lägst avgift i förhållande till medellön har civilingenjören och läkaren. Omkring 0,75 procent av inkomsten går till fack och […](0 kommentar)

»Nödvändigt för att behålla servicen«

LT: Tror du att fullmäktige kommer att gå med på årets förslag? – Det vet man ju aldrig. Fullmäktige får ställa det i relation till den verksamhet som fullmäktige tycker att vi ska bedriva. Jag hoppas vi får en bra diskussion. Vi håller ju på med en verksamhetsöversyn av kärnverksamheten och försöker hitta effektivitetsvinster. Trots […](0 kommentar)

Höjd medlemsavgift för att täcka underskott

Läkarförbundets så kallade kärnverksamhet, det vill säga den fackliga verksamheten och Läkartidningen, går inte ihop ekonomiskt. Det sammanlagda resultatet för tidning och förbund visade år 2004 ett underskott på drygt 14 miljoner kronor. Det beror till största delen på att tidningen inte längre ger det överskott som tidigare har varit en viktig intäkt för förbundet. […](0 kommentar)

Politikerna delar de anställdas missnöje med arbetssituationen

Om det inte blir bättre måste vi ingripa, sa landstingsrådet Dag Larsson (s) vid flera tillfällen. Enkäter vid Karolinska Universitetssjukhuset visar allt sämre resultat vad gäller personalens trivsel och engagemang. Stressen har ökat och personalen känner sig inte delaktig i de förändringar som sammanslagningen inneburit. Till mötet i Stockholms läkarförening var majoritetens Dag Larsson (s) […](0 kommentar)

Förnyat ersättningssystem men bevarat antal listade och samma områdesansvar

Arbetsmiljön för de skånska allmänläkarna är tuff (Läkartidningen 49/2002, 7/2003 och 30-31/2004). Flera vårdcentraler dras med vakanser och nu riskerar rekryteringen att bli än svårare. Det skånska familjeläkarsystemet infördes 2002 men fungerade aldrig som det var tänkt på grund av bristen på allmänläkare. Redan 2003 aviserades därför en översyn. Översynen har resulterat i ett tjänstemannaförslag […](0 kommentar)

Vårdministern ger inga löften om svensk navelsträngsblodbank

Uppgifter i bland annat Läkartidningen om att det danska företaget Copygene mot betalning samlar in nyföddas blod i Sverige, navelsträngsblod som sedan fryses in och lagras i blodbanker, får vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson att överväga att inrätta en svensk navelsträngsblodbank. Nationella och offentligt finansierade sådana finns i bland annat Italien, Finland och USA. Flera […](0 kommentar)

Den nationella handlingsplanen förlängs

Eftersom den Nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården för åren 2001–2004 inte fick önskad effekt, ska handlingsplanen gälla ytterligare några år. Det har stat, kommuner och landsting nu kommit överens om. Det är bland annat läkartäthet och fast läkarkontakt inom primärvården som inte förbättrats i takt med planen. Enligt handlingsplanen ska det finnas […](0 kommentar)

Notiser

I höst ska Karolinskas personal må bättre

Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset, kallar mediebilden av vantrivsel för politik och »häxjakt«. -Det finns mycket som inte överensstämmer med verkligheten och många som inte håller med. Missnöje vid förändringar är inte specifikt för Karolinska, säger hon. – Gör man världens största fusion av två universitetssjukhus så är det ett förändringsarbete som naturligtvis […](0 kommentar)

Vanliga infektioner tros orsaka leukemi

Vanliga infektioner bland mycket små barn tros kunna ligga bakom vissa fall av leukemier senare i barndomen. Det visar en brittisk långtidsstudie som inkluderar fler än 10 000 barn, varav drygt 1 700 har drabbats av leukemi. Det är tidskriften Natures nätupplaga som nu berättar om resultaten av studien, kallad United Kingdom Childhood Cancer Study. […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Apatiska barn – var står vetenskapen idag?

Svenska barnläkarföreningen och dess arbetsgrupp för flyktingbarn anordnade i samarbete med Barnhälsovården, Akademiska sjukhuset i Uppsala, den 31 mars 2005 ett vetenskapligt seminarium om apatiska flyktingbarn. Här presenteras en sammanfattning av seminariet. Under senare år har man vid barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) kliniker i Sverige sett alltfler asylsökande barn som utvecklat ett tillstånd präglat av […](0 kommentar)

Praktisk sjukvård på bynivå i Afrika – god träning i bedside-medicin

»Diagnosis« betyder genom kunskap. Vägen till diagnos går numera i hög grad via mätmetoder och teknisk apparatur. Det finns en föreställning bland många, även läkare, att kunskap är detsamma som ett till synes objektivt värde i en maskin eller på en dataskärmskurva. Bedside-medicin och social anamnes i den diagnostiska processen synes få en allt mer […](0 kommentar)

Debatt och brev

Förväntan, vänligt bemötande, lugn och ro och beröring lindrar – inte akupunktur

I två olika randomiserade, kontrollerade studier från Linköping rapporteras om mycket goda effekter av akupunktur på klimakteriebesvär [1, 2]. Med stöd av dessa studier rekommenderar författarna därför akupunktur som en alternativ behandlingsform vid klimakteriebesvär. Resultaten av undersökningarna är emellertid långt mer intressanta och spännande än vad som tydligt framgår av artiklarna, fast från ett annat […](0 kommentar)

Korrespondens

Vilket ansvar har kirurgen?

Det är med stort intresse som vi tagit del av Läkartidningens artikelserie om intimkirurgi. Vi har sedan flera år uppmärksammat dessa frågor i en rad motioner i riksdagen. Dessvärre utan att ha fått särskilt mycket gehör. Autonomi och ansvar Debatten om intimkirurgi har tenderat att utanför den medicinska sfären bli en fråga om självbestämmande och […](0 kommentar)

Lokala förhandlingar ger mer än att fortsätta centralt

Jag kan hålla med Fredrik Robertson om att det varit ganska tyst sedan vårt avtal blev klart. Men jag håller inte med om att det skulle bero på någon uppmaning. Inför årets avtalsförhandlingar har vi från Läkarförbundet arbetat för att informera alla medlemmar så mycket som möjligt omaktuella frågor. Vi genomförde för ett år sedan […](0 kommentar)

Uselt avtal

»Får jag be om största möjliga tyyyystnad …« Det känns som om den svenska läkarkåren har anammat cirkusdirektör Bronetts uppmaning. Det är faktiskt jävligt tyst beträffande vårt nya usla avtal rörande löner och arbetstid. Är Ni nöjda?? Det är inte jag. Andra fackförbund strejkar. Vad gör vårt????? Pinsamt …(0 kommentar)

Svaret är nej

Ingen form av ersättning har utgått till mig från LIF eller något läkemedelsföretag. Man kan uttrycka kritiska uppfattningar utan att vara betald eller ingå i en konspiration. Och, ärligt talat, tycker Staffan Svensson att läkemedelskommittéerna idag fungerar så optimalt att deras verksamhet inte skall kunna diskuteras?(0 kommentar)

Redaktionell kommentar

Malou Hultcrantz har i själva verket skrivit ett referat av BMJ-artikeln på redaktionens förfrågan. Detta kunde tydligare ha framgått av presentation och rubriksättning. Vi vet erfarenhetsmässigt att »evidensbaserade rekommendationer« publicerade i stora internationella tidskrifter får genomslag även i Sverige, och det var anledningen till att vi ville ha ett referat. Skriftväxlingen kring referatet visar att […](0 kommentar)

Evidensbaserade behandlingsriktlinjer saknas, nya studier behövs

I artikeln »Behandling av facialispares – evidensbaserade rekommendationer«[1] skriver Malou Hultcrantz att patienter med Bells pares skall behandlas med högdos kortison och antivirala mediciner. Hon hänvisar till evidensbaserade rekommendationer. Men hade etiska kommittén godkänt den pågående placebokontrollerade svenska studien som beskrivs i samma artikel om evidensbaserad behandling redan funnits? Vid en sökning i Cochrane-biblioteket är […](0 kommentar)

Bells pares – evidensbaserad behandling?

Akut dövhet (sudden deafness), akut ensidigt balansbortfall (vestibularisneuronit) och perifer ansiktsförlamning (Bells pares) är tre neurologiska katastrofer som oftast handläggs av öron-, näs- och halsläkare. Alla tre tillstånden har hittills i majoriteten av fall haft okänd genes. Det är därför lättförståeligt att diverse olika behandlingsmetoder har kommit att användas, och konsensus härvidlag har ej uppnåtts. […](0 kommentar)

Får Milton betalt?

I ett inlägg i Läkartidningen 11/2005 (sidan 881) ställer sig Anders Milton bakom ett förslag riktat mot läkemedelskommittéerna. Inget jäv uppges. Jag drar mig emellertid till minnes att Milton figurerat tidigare i samband med marknadsföring av besläktade budskap. Det var i en reklambilaga från Läkemedelsindustriföreningen 2002 [1], där det agiterades mot parallellimport, Läkemedelsförmånsnämnden, generisk substitution […](0 kommentar)

Perifer facialispares? Uteslut borrelios först, gör en LP!

I Läkartidingen 10/2005 (sidorna 744-5) hävdar Malou Hultcrantz att det nu finns konsensus kring vilken behandling av perifer facialispares som kan anses evidensbaserad [1]. Hennes artikel är baserad på en översiktsartikel i BMJ [2], och för den som läst kommentarerna på Üwww.bmj.comY´ efter artikeln framgår att den fick skarp kritik. I ett senare svar backade […](0 kommentar)

Avsikten med referatet var inte att ge behandlingsrekommendationer

Artikeln om behandling av facialispareser i LT 10/2005 är ett referat av en »clinical review« som LT önskade få refererad. Jag vill här framföra att avsikten ej var att ge rekommendationer för behandling av Bells pares i Sverige. Den studie (Skandinaviska Bell’s Pares-studien) som kommenteras pågår för närvarande och planeras att pågå ytterligare minst 2 […](0 kommentar)

Missas neuroborrelios som orsak till facialispares?

Facialispares är ett vanligt symtom vid neuroborrelios. Hos cirka 10-20 procent av alla patienter i Sverige med facialispares har Borrelia-infektion diagnostiserats [1, 2]. Hultcrantz refererar i sin artikel till en engelsk »clinical review« [3]. Uppfattningen där är dock inte representativ för svenska förhållanden. I Storbritannien är Borrelia-infektioner mycket sällsynta. I Hultcrantz artikel omnämns Borre-lia-infektion endast […](0 kommentar)

Marias historia

De flesta läkare förknippar nog Maria sjukhus främst med de tragiska händelser som ledde till Lex Maria [1]. Sjukhuset är sedan länge nedlagt men byggnaderna finns delvis kvar, och de och kvarteret rymmer mycket av medicin- och Stockholmshistoria förutom anknytningen till händelserna i augusti 1936 [2-5]. Historien tar sin början år 1663 Det hela började […](0 kommentar)

Nya böcker

Familjemedicinsk lärobok av hög vetenskaplig kvalitet

Professor Ian McWhinney är en av den unga disciplinen familjemedicins (allmänmedicins) största tänkare, lärare, författare och forskare. Han gav 1981 ut sin första upplaga av läroboken »Familjemedicin«, som därefter har reviderats vid tre tillfällen. Den tredje upplagan har nu översatts till svenska. Det är en mycket efterlängtad översättning, eftersom vi saknar en modern svensk lärobok […](0 kommentar)