Nr 20 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Kirurgisk bot vid förmaksflimmer är på gång

Förmaksflimmer är den vanligaste åtgärdskrävande hjärtrytmrubbningen [1]. Enligt aktuella uppskattningar har 90000– 100000 individer i Sverige förmaksflimmer. Generellt sett medför förmaksflimmer vanligen förhöjd vilopuls samt för snabb pulsstegring vid ansträngning. Tillsammans med bortfall av förmakskontraktionens bidrag till kamrarnas fyllnad och den oregelbundna rytmen leder detta till sänkt fysisk prestationsförmåga. Därtill finns en tromboembolirisk som varierar […](0 kommentar)

Nya Rön

Lysosomer mål för behandling av p53-muterade cancerceller. Ny metod mäter cellgifters effekt

Ett av de största problemen vid behandling av cancer är att tumörceller kan bli resistenta mot behandling. Syftet med nedan refererade avhandlingsarbete var att hitta nya anticanceragens med specifik förmåga att inducera p53-oberoende apoptos samt att karaktärisera sådana substansers verkningsmekanismer. Ett ytterligare syfte är utveckling av en ny metod för påvisande av behandlingseffekter hos cancerpatienter. […](0 kommentar)

Hjälm vid skid- och snowboardåkning minskar risken för skallskador

Skid- och snowboardåkning är förenat med risk för både lindriga och allvarliga skallskador. Tidigare studier har visat att användning av hjälm hos cyklister minskar risken för skallskador. När det gäller skidor och snowboard har en – relativt sett mindre – studie på barn under 13 år visat att användning av hjälm kan skydda mot skallskador. […](0 kommentar)

Råd om gentest för specifik mutation vid familjär Parkinsons sjukdom

Ärftliga former av Parkinsons sjukdom har tidigare identifierats, bl a med förekomst av sjukdomsframkallande mutationer i generna Parkin , PINK1 och DJ-1. Vissa familjer med autosomalt dominant ärftlig parkinson av typen PARK 8 har även uppvisat mutation i LRRK2 – den gen, som kodar för proteinet dardarin. I en studie, publicerad i Lancet har man […](0 kommentar)

Kan hastighetskameror förebygga trafikolyckor och personskador?

Globalt sett dör årligen 1,2 miljoner människor i trafikolyckor och omkring 50 miljoner människor trafikskadas. Åtgärder för att reducera hastigheten på vägarna är nödvändiga för att minska olyckstalen. I takt med att användningen av hastighetskameror ökar i många länder finns det skäl att mer systematiskt utvärdera deras effektivitet. Ordentlig utvärdering behövs även med tanke på […](0 kommentar)

Surfaktantbrist hos nyfödda: Behandling med »INSURE«-metoden ger förbättrad syresättning och minskar behovet av mer än en dos surfaktant

Surfaktantbrist hos för tidigt födda barn är huvudorsak till utveckling av lungsjukdomen Respiratory Distress Syndrome (RDS). Det är dock ofullständigt känt exakt hur produktion och omsättning av surfaktant hos måttligt prematura och fullgångna barn påverkas av lungsjukdomar och ventilationsstrategier. I en avhandling har endogen surfaktantmetabolism studerats med hjälp av en nyligen utvecklad stabil isotopteknik. Studien […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Mutation av strukturella proteiner vanlig orsak till ärftlig kardiomyopati

Hjärtsvikt som följd av primär hjärtmuskelsjukdom, kardiomyopati, är en allvarlig sjukdom och utgör en viktig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga och till allvarligt nedsatt funktionsförmåga hos unga och äldre. För tio år sedan var kardiomyopati en sjukdom som oftast beskrevs som idiopatisk, och spekulationer om orsaken rörde sig ofta kring toxiska, metabola och infektiösa […](0 kommentar)

Inbyggd nödbroms i balanssystemet

Vår balans – vestibularissystemet – lämpar sig utmärkt som modell för experimentell forskning. Det är det enda sensoriska systemet där man inte bara exakt kan mäta »input« i form av sensoriska stimuli utan också kvantifiera »output« i form av motoriska reflexer, dessutom med icke-invasiva metoder. Vidare är vestibularissystemet anatomiskt och fysiologiskt väl kartlagt samt fylogenetiskt […](0 kommentar)

Välutbildade läkarsekreterare lönar sig

Det nationella patientregistret vid Socialstyrelsens epidemiologiska centrum bygger på landstingens rapportering av diagnosuppgifter från den slutna vården vid sjukhus. Från och med 1997 har insamlingen börjat göras även av uppgifter från den öppna vården vid sjukhus. Diagnosuppgifterna i denna studie bygger på den slutna vården. Registreringen görs ibland av läkare och ibland av läkarsekreterare. Validiteten […](0 kommentar)

Med nära-infrarött ljus kan luktsvaret i hjärnbarken undersökas

Luktsinnet var länge svårförklarligt. Man förstod inte ens grundprinciperna för hur vi kan känna igen och minnas mer än 10000 olika dofter. De två Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin år 2004 – Richard Axel och Linda B Buck – löste detta problem, och i banbrytande arbeten har de visat hur vårt luktsinne fungerar. Nobelpriset belönade […](0 kommentar)

Var femte man över 50 år som remitteras till urolog har cancer

Män över 50 år utgör drygt hälften av dem som remitteras till en urologisk specialistmottagning. Orsaken är den höga incidensen av blåstömningsproblem (LUTS, lower urinary tract symtoms) hos äldre män [1, 2]. Den vanligaste orsaken till detta är godartad prostataförstoring, men det finns fler, varav en är prostatacancer. Detta är väl känt bland allmänheten, och […](0 kommentar)

Korrespondens

Otydlig formulering kommer att ändras till nästa år

Det blad som bifogas Fass 2005 är en följd av de regler som gäller enligt Personuppgiftslagen, PUL. Företaget Cegedim, som driver det mest omfattande adressregistret till hälso- och sjukvårdspersonal, är skyldigt att bilägga upplysningarna med Fass 2005. Företaget är bla skyldigt att meddela hur man går tillväga för att inte längre stå med i registret. […](0 kommentar)

Feministiskt initiativ, långtidssjukskrivning och försäkringsmedicin

Den 4 april presenterades ett nätverk, Feministiskt initiativ (Fi), vid en presskonferens. I panelen fanns en kvinna som berättade att hon var långtidssjukskriven på grund av utbrändhet och att hon ville bidra i Fi:s arbete med bl a erfarenheter från detta och om kvinnors situation på arbetsmarknaden. Redan den 6 april publicerade elva försäkringsläkare i […](0 kommentar)

Ett väntat fynd att solljus kan skydda mot cancer

Dr Ekström Smedby och professorerna Glimelius och Adami har skrivit en mycket intressant och aktuell artikel i Läkartidningen [1]. Det enda vi vill anmärka mot är rubriken (»Oväntade fynd – solljus kan skydda mot cancer«), som vi finner missvisande. Vitamin D och sol kan skydda mot cancer Sedan flera år är det känt att vitamin […](0 kommentar)

Apatiska individer

För trettio år sedan visades [1]experimentellt på bl a människor att när man utsätter individer för slumpmässigt svårt lidande lär de sig att det är meningslöst att försöka rymma. De blir omotiverade,hjälplösa och apatiska, och ibland dör de. Apatin uppstår inom kommunikationen plågande–plågad. Nyligen har det visats [2] feletmed att försöka behandla»diagnosen« hos den plågade […](0 kommentar)

Om nyttan med PKU-provet

En kvinna föddes i Albanien 1963, flyttade till Tyskland, gifte sig med en man som hon inte är släkt med och födde sju utvecklingsstörda och missbildade barn. Ett barn dog av hjärtfel (Fallots tetrad) vid 3 månaders ålder. Övriga barn överlevde den tidiga barndomen, men med svåra handikapp. Modern talar inte tyska men är troligen […](0 kommentar)

Nu går skam på torra (Fass)land!

Med den Fass som tillsändes mig som vanligt, sedan årtionden tillbaka, medföljde denna gång ett gult papper som meddelade att om jag inte ville ha riktade marknadsaktiviteter från Cegedim AB och anslutna företag skulle jag i fortsättningen inte få Fass. I texten uppges: Om uppgifterna »spärras« på grund av att att man inte vill ha […](0 kommentar)

Mammografiscreening och begreppet överdiagnostik

Tillkomsten av mammografi har helt förändrat sjukdompanoramat vid bröstcancer. Tidigare dominerades bilden helt av stora, avancerade fall, medan efter heltäckande mammografiscreening fall på 3 cm eller däröver helt har försvunnit. Detta är en oerhörd vinst eftersom – även om prognosen är ett mångfacetterat problem – tumörens storlek vid diagnostillfället förblir den viktigaste faktorn när det […](0 kommentar)

Överdiagnostik efter mammografiscreening

Kollegan Jan Söderström uppfattar min kommentar om mammografiscreening och överdiagnostik av invasiv bröstcancer som ett underkännande av svenska patologers arbete. Så är det inte alls. Söderström missuppfattar vad jag skrev, kanske därför att jag var otydlig i definitionen av begreppet »överdiagnostik«. Förenklat kan man säga att begreppet används både för att beskriva »onödig« diagnos och […](0 kommentar)

Nya böcker

Traumatologisk introduktion

Detta är bokens andra upplaga. När den första upplagan kom 1993 var det en frisk fläkt som fyllde ett tomrum. Sammanhängande traumatologi på svenska fanns då i stort sett endast som avsnitt i katastrofmedicinska böcker. Åke Andrén-Sandberg medverkade tillsammans med många andra till att föra upp traumaomhändertagandet på dagordningen. Debatten fördes då i många forum, […](0 kommentar)

Doktorn: en vänlig försäljare i vårdshoppingcentret

Raymond Tallis är professor i geriatrisk medicin vid Manchesters universitet. Han har en stor medicinsk vetenskaplig produktion bakom sig, i vilken också ingår uppmärksammade publikationer i bla filosofi och litteraturkritik. Förra året bedömdes han höra till Englands 100 viktigaste intellektuella. I sin analys av missnöjet med dagens sjukvård har Tallis den praktiskt arbetande klinikerns utgångspunkt. […](0 kommentar)

Inlägg utifrån

Jag, en hypokondriker?

Det kan hända att jag är en hypokondriker. I alla fall blev jag en gång diagnostiserad som inbillat sjuk. Jag trodde det var en hjärtattack. Läkaren trodde det var inbillning, och han hade problemformuleringsföreträdet. Kanske var det då jag faktiskt började utveckla lätt hypokondriska drag. Inte prompt för att jag är så auktoritetsbunden, utan mera […](0 kommentar)

Ledare

Sista striden är här…

Allmänläkaren Björn Olsson, Luleå, fd ordförande i SFAM, går i tidskriften Medicinsk axess till angrepp mot landstingsbyråkratiernas införande av en »sköterskeledd b-sjukvård«: »Det pågår en revirstrid inom den svenska allmänmedicinen. Allmänläkarnas revir heter personlig vård baserad på skickliga allmänläkare med god personlig kännedom om sina patienter och god förmåga att ställa rätt diagnos och utifrån […](0 kommentar)

Ett förbund för alla läkare

Läkarförbundets högsta beslutande organ, fullmäktige, har i nästa vecka sitt årliga möte i Stockholm. Drygt 140 förtroendevalda läkare från hela Sverige samlas under två dagar för att diskutera och besluta om inriktningen på förbundets arbete under det kommande året. Under mötet redovisas förra årets verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. Den framåtsyftande delen av diskussionen ska […](0 kommentar)

Medicinskt misstag kan bli dråp i domstol

År 2003 blev en engelsk onkolog dömd till åtta månaders fängelse för dråp. Den tredje dagen av sin praktiktjänstgöring gav han fel vincristinblandning intratekalt. Misstaget ledde till att patienten, en 18-årig leukemisjuk pojke dog. En detaljanalys av händelseförloppet i tidskriften Quality and Safety in Health Care (2004;13:28-33) visade inte helt oväntat att felmedicineringen hade föregåtts […](0 kommentar)

Aktuellt

Yngre läkare i Östergötland missnöjda med landstinget

Att det fanns ett missnöje i läkarkåren i Östergötland med anledning av de stora organisationsförändringarna i landstinget var känt, men hur såg missnöjet egentligen ut? Östergötlands yngre läkares förening skickade ut en enkät via e-post till omkring 250 yngre läkare i landstinget för att få klart för sig vad man ska koncentrera det fackliga arbetet […](0 kommentar)

Landstingsledningen kritiseras av revisorer

Sjukvårdspersonalen i Östergötland har lågt förtroende för sina politiker och för sin landstingsledning. Det visar en granskning som landstingsrevisorerna har låtit Komrev göra, och kritiken från revisorerna är inte nådig. Komrev har studerat sättet att genomföra strukturomvandlingen av sjukvården i landstinget utifrån kriterier för en framgångsrik förändringsprocess. Det låga förtroendet försämrades ytterligare av sättet att […](0 kommentar)

»Det är en patientgrupp som måste synliggöras«

Det säger Johanna Eriksson, ST-läkare i allmänmedicin vid Kista vårdcentral strax norr om Stockholm. Hon ingår i det nätverk som Läkare utan gränser byggt upp i Stockholmsregionen och som erbjuder hjälp till gömda flyktingar. Verksamheten har funnits sedan januari 2004, och för Johanna Eriksson är det självklart att även människor som håller sig undan svenska […](0 kommentar)

Brittiska läkare vill vaccinera alla barn mot hepatit B

Sedan tidigare har WHO framfört önskemål om att vaccination mot hepatit B ska integreras i alla nationella vaccinationsprogram. Det brittiska läkarförbundet, BMA, ställer sig nu bakom det önskemålet och ska verka för att alla barn i Storbritannien vaccineras mot hepatit B. Bakgrunden till BMAs ställningstagande är den kraftigt stigande kurvan av smittade med hepatit B. […](0 kommentar)

Recip åter fällt för felaktig information

Recip AB har allvarligt brutit mot industrins informationsregler genom att överdriva nyttan av medlet TrioBe och genom att ange icke godkända indikationer och doseringar. Informationen har varit osaklig och vilseledande. Det säger Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, i sitt yttrande den 6 maj. Eftersom NBL i två tidigare ärenden kritiserat Recip för liknande brott […](0 kommentar)

Socialmedicinens framtid utreds

Socialmedicin skulle enligt Socialstyrelsens förslag till framtida specialitetsindelning helt upphöra som specialitet. Bakom förslaget låg principen om att endast de medicinska specialiteter som hade direkt patientkontakt skulle regleras. Svensk socialmedicinsk förening kommenterade förslaget i Läkartidningen som en »katastrof«, se LT nr 43/2002. Socialmedicinen skulle bli »helt marginaliserad«. Men Socialstyrelsen ansåg också att det behövdes en […](0 kommentar)

Vårdförbundet får ny ordförande

Anna-Karin Eklund har sedan 2002 varit en av Vårdförbundets två vice ordförande, och hon har suttit i förbundsstyrelsen sedan1999. Med Anna-Karin Eklund får Vårdförbundet en sjuksköterska som ordförande. Avgående Eva Fernvall, som varit förbundets ordförande sedan 1994, är biomedicinsk analytiker. Hon går nu vidare till en chefspost inom Apoteket AB. De två viktigaste frågorna för […](0 kommentar)

Stort intresse för debatt om medlemstidning

Över 350 inlägg har på bara en dryg vecka inkommit till Läkartidningens diskussionsforum på nätet som svar på frågan »Läkartidningen som medlemstidning – vad tycker du?« För att ta del av inläggen eller delta i debatten, gå in under Debatt. Frågan avgörs på Läkarförbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj.(0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Periartros i axeln« var hjärtinfarkt

Mannen kom till vårdcentralen eftersom han besvärades av vänstersidiga axelsmärtor, som strålade ut i armen och som hade uppstått utan föregående trauma. Läkaren konstaterade normal rörlighet i axellederna. Det förelåg varken rodnad eller värmeökning och han noterade endast lätta krepitationer i ytterställningarna. Han bedömde att besvären orsakades av lätt periartros i axelleden och ordinerade Arthrotec. […](0 kommentar)

Även hovrätten fäller sjuksköterska för vållande till annans död

Det var för tre år sedan som en tre månader gammal flicka fick en tio gånger för hög dos kramplösande medel och avled. Fallet togs upp av en åklagare som väckte åtal. I tingsrätten dömdes sjuksköterskan för vållande till annans död till villkorlig dom. Såväl åklagaren som sjuksköterskan överklagade domen, den förra ville att den […](0 kommentar)

Vill ha prövning i HSAN – inte i allmän domstol

Läkarförbundet hävdar bland annat att händelser inom sjukvården ska utredas och prövas enligt det regelverk och i den instansordning som är anpassad för och har bäst kunskap om sjukvårdens förutsättningar. Det innebär Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), länsrätten, kammarrätten och så vidare. »Mycket olyckligt« Sedan en psykiater dömts för vållande till annans död efter […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Statininducerad impotens?

Erektil dysfunktion har inte rapporterats som en biverkan i de stora randomiserade, kliniska studierna av HMG-CoA-reduktashämmarna, de sk statinerna. Enligt data från 4S-studien, där 4444 patienter med kranskärlssjukdom randomiserades till att få antingen simvastatin eller placebo, rapporterades impotens eller sexuell dysfunktion av 37 patienter som fick simvastatin och 28 patienter som fick placebo. Denna skillnad […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Lukten – ett sinne som styr människan under livets skeenden

Synen och hörseln är aristokraterna bland människans fem sinnen. Synen, som anses svara för 70 procent av våra sinnesintryck, låter oss uppleva världens sköna former och färger under det att hörseln förmedlar ackorden i Bachs och Beethovens musik. Smaken sätts ofta högt även om den är ett fattigt sinne som endast kan skilja på sött, […](0 kommentar)

Ny handlingsplan utarbetas inom EU för att främja amningen i Europa

Sverige har varit mycket framgångsrikt när det gällt att introducera UNICEFs sk Baby friendly-initiativ (BFHI). Mellan 1993 och 1997 utnämndes samtliga då existerande 65 BB-avdelningar som »amningsvänliga« enligt en särskild procedur, som innefattade självevaluering, lokal utbildning och slutligen extern evaluering enligt UNICEFs modell. Gensvaret från BB-avdelningarna var genomgående mycket gott, och UNICEF/WHO-diplomet har hängts upp […](0 kommentar)

Gömda vågar inte söka vård

Gömda flyktingar saknar till stor del tillgång till offentlig hälso- och sjukvård. Den främsta orsaken till detta är deras egen rädsla för att bli anmälda till någon myndighet. Höga kostnader, restriktiva lagar, okunskap och avvisande attityder på vårdinrättningarna är andra bidragande orsaker. Sedan januari 2004 förmedlar Läkare utan gränser sjukvård för gömda flyktingar mfl i […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sprickorna inom barn- och ungdomspsykiatrin måste repareras

Alltsedan början av innevarande år har situationen för de apatiska flyktingbarnen varit föremål för ett omfattande och delvis förvirrat professionellt, politiskt och massmedialt engagemang. Den klargörande rapporten i Läkartidningen 17/2005 var därför synnerligen välbehövlig [1]. Barnläkarföreningens arbetsgrupp I enlighet med läkaretiska principer har Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn verkat för att ändra på migrationsministerns och […](0 kommentar)

Ersätt HSANs bestraffningskoncept med modern skadeprevention

I LT 12–13/2005 (sidorna 966-74) refereras ett antal anvarsärenden som vittnar om undermålig funktion hos HSAN. Detta är inget nytt. Vi har sett anmärkningar utdelas då inget uppenbart fel har begåtts, men även bevittnat att grava händelser, som borde ha lett till påföljd, lämnas utan åtgärd. Vi vill nu föra diskussionen vidare och ifrågasätta HSANs […](0 kommentar)

Väntetiderna på BUP kan åtgärdas!

Vårt upptagningsområde utgörs av Karlskrona och Ronneby kommuner med tillsammans ca 90000 invånare. Klinikens huvudsakliga förankring finns i Karlskrona med mottagning plus fem slutenvårdsplatser. Vi har dessutom en nyöppnad mottagning i Ronneby. Vi bedömer att de vanligaste kontaktorsakerna är beteendeförändringar till följd av störningar i relationerna till den närmaste omgivningen (föräldrar, syskon, kamrater etc), men […](0 kommentar)

Sjukvårdens ointresse för näringsämnens effekter måste brytas

Att det finns risker med stora doser av vissa vitaminer under lång tid är välkänt. För kosttillskott, läkemedel och andra åtgärder behövs kunskap om effekter och bieffekter, och allt måste vägas samman i en helhetsbedömning. Becker [1] påpekar att två aktuella metaanalyser [2, 3] av kosttillskott har brister, men hävdar ändå att resultaten entydigt talar […](0 kommentar)