Nr 21 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Medicinsk kontrovers
– ny artikelform i LT

Kontroverser är vanliga inom klinisk medicin. Vanligtvis berikar de utvecklingen genom en vetenskaplig diskurs där båda sidor får skärpa sin vetenskapliga argumentation. Med tiden klarnar evidensläget, och kunskapen kan omsättas i kliniska rekommendationer till patientens fromma. Vissa frågor förblir dock kontroverser under lång tid, trots ett stundtals intensivt meningsutbyte med negativa konsekvenser för allmänhetens tilltro […](0 kommentar)

Nya Rön

Screening för celiaki vid osteoporos

Varje år drabbas 70000 svenskar av osteoporosrelaterade frakturer. En screeningundersökning har påvisat celiaki hos 9 (3,4 procent) av 266 patienter med osteoporos jämfört med 0,2 procent av 574 kontroller [1]. Celiaki förekom hos 2,9 procent av de screenade kvinnorna och 7,4 procent av männen. Antikroppsnivåerna mot transglutaminas korrelerade med graden av osteoporos. Kalciumnivåerna låg normalt […](0 kommentar)

Gemensam ärftlig faktor för hjärtinfarkt, reumatoid artrit och MS är identifierad

Många av våra folksjukdomar har inflammatoriska komponenter. De kännetecknas också av att sjukdomsmekanismen anses vara en komplex interaktion mellan ärftliga faktorer och miljö. Det har dock visat sig vara svårt att identifiera enskilda ärftliga komponenter med hjälp av traditionella kopplings- eller associationsstudier. Kartläggning av genetiska variationer i djurmodeller har föreslagits som en alternativ strategi för […](0 kommentar)

Att kommunicera nytta-risk i dialogen mellan förskrivare och patient

Indragningen av rofecoxib och möjliga hjärt-kärlrisker med höga doser av celecoxib har aktiverat debatten om direktreklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten. På basen av ett antal amerikanska exempel diskuteras temat i en översikt i New England Journal of Medicine. Vilken effekt har direktreklam till allmänheten på läkare–patientförhållandet? Vilken översyn gör läkemedelsmyndigheten FDA av annonsering av […](0 kommentar)

Kan döende cancerpatienter »senarelägga« sin egen död på viljemässig grund?

Det hävdas ibland – och har även visats i mindre studier – att döende cancerpatienter viljemässigt kan överleva ett visst datum om det är viktigt för dem. För att studera denna fråga har man i USA genomfört en registerstudie, omfattande drygt 300000 personer som dött i cancer. Målet var att studera om det fanns en […](0 kommentar)

Bedömning av svårighetsgrad och livskvalitet vid atopiskt eksem

En kraftig ökning av atopiskt eksem har noterats under de senaste 20 åren. Idag förekommer atopiskt eksem hos 20–25 procent av förskolebarn i västvärlden. Studier pågår för att försöka utröna bakomliggande orsaker till denna ökning, och flera olika teorier diskuteras. I andra studier pågår försök att kartlägga bakomliggande mekanismer vid atopi och för att utveckla […](0 kommentar)

Synbiotika reducerar infektionsfrekvensen efter levertransplantation

Trots »aggressiv« antibiotikabehandling rapporteras infektioner i 50–86 procent av fallen under första månaden efter levertransplantation. Synbiotisk behandling – kombination av laktobaciller/probiotika och växtfibrer/prebiotika – har i olika studier visat sig signifikant minska förekomst av infektioner efter operativa ingrepp. I en prospektiv randomiserad studie behandlades 66 patienter som genomgått levertransplantation med ett synbiotikapreparat innehållande fyra bioaktiva […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Statiner och depression

Frågor om kopplingen mellan kolesterolnivåer och depression har vid flera tillfällen handlagts vid läkemedelsinformationscentralerna [1-3]. Man har då funnit epidemiologiskt stöd för att lågt serumkolesterol skulle kunna vara förenat med en ökad risk för depression eller onaturlig död. I stora randomiserade statinstudier sågs dock ingen sådan koppling. Vid en uppdaterad litteratursökning identifierades flera nya studier […](0 kommentar)

Inlägg utifrån

Finns det ett slags specialiseringens paradox?

I november förra året beviljade ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap fem anslag till forskare i filosofi. Forskningen handlade om ideell observatörsteori, om den sk lotteriansatsen i värdeteori, om pekning och demonstrativ referens i språkfilosofi, om exakt studium av språk och om vaghet och kontextualitet. Ämnesrådet består av elva ledamöter, sju utsedda av forskarsamhället och tre […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

»Varför blir det inte som man tänkt sig?«

Den 29 oktober 2004 försvarades en avhandling av läkaren Anders Jeppsson vid samhällsmedicinska institutionen, Malmö, Lunds universitet [1]. Arbetet handlar om de hälsosektorreformer som ägde rum i Uganda under 1990-talet och som syftade till att bygga upp en behovsbaserad sjukvårdsorganisation efter den politiska och militära turbulens som rådde i landet under tidigare decennier. Första delarbetet […](0 kommentar)

Debatt och brev

Kokleära implantat vid 1 års ålder kan ge habilitering på nya villkor

Till nu har de flesta döva barn som fått kokleära implantat opererats relativt sent, som regel mellan 5 och 15 års ålder. Det torde då vara uppenbart att teckenspråket är oerhört väsentligt för dem. Om man nu börjar operera in kokleära implantat vid omkring 1 års ålder uppkommer en ny situation, som jag kallat »paradigmskifte«! […](0 kommentar)

Mer forskning behövs om olika behandlingsformer – inklusive akupunktur

Klimakteriella besvär med framför allt värmevallningar och svettningar (vasomotorsymtom) är vanliga i västvärlden och behandlas ofta med kombination av östrogen och gestagen (HRT). Vissa kvinnor med besvär önskar inte sådan behandling, andra har på grund av biverkningar eller risk för biverkningar sökt alternativa behandlingsformer. Under de senaste åren har användningen av HRT minskat, sannolikt framför […](0 kommentar)

Kontrollmetoden lika bra

I sin replik diskuterar Hammar och medarbetare vikten av forskning kring alternativa behandlingsmetoder vid klimakteriebesvär och där akupunktur har rönt stort intresse. Vad gäller mina synpunkter på diskussionen om placeboeffekter vill jag hänvisa till det som jag redan har skrivit kring detta [1, 2]. I stället vill jag fokusera på ett par andra kärnfrågor som […](0 kommentar)

Döva barn bör få lära sig både teckenspråk och svenska

I Läkartidningen 38/2004 (sidorna 2863-4) sammanfattar professor emeritus Per-Gotthard Lundquist ett utlåtande han avgivit till Socialstyrelsen angående kunskapsläget om kokleära implantat hos barn. Huvudfokus ligger på frågan huruvida implantaten bör vara bilaterala eller ej, men också konsekvenser för undervisningen av barnen berörs. Skralt kunskapsläge Som språkforskare är jag bekymrad över hur litet vi egentligen vet […](0 kommentar)

Leder ett nationellt kvalitetsregister för diabetes till bättre medicinsk kvalitet?

Svenska Diabetesförbundets ordförande Stefan Leufstedt uppmanar i ett inlägg i LT 6/2005 [1] sjukvårdshuvudmän och profession till insikt om det gemensamma ansvaret för att Nationella diabetesregistret (NDR) blir nyckeln till bättre resultat inom diabetessjukvården. Med jämna mellanrum förs en ofta, men inte alltid, klokt ifrågasättande debatt om huruvida stora och arbetskrävande insamlingar av kvalitetsdata verkligen […](0 kommentar)

Skrota landstingsmonopolen nu!

Det svenska politiska landskapet är världsunikt på vissa sätt. En kringvandrande ornitolog kan få se märkliga fåglar häcka. Ibland visar sig de mest otroliga djur, sådana som är utdöda sedan länge i andra ekosystem. Årets avtalsdans Denna vår träffades några stora fåglar och utförde en rituell dans. Jag syftar på den avtalsrörelse som avslutades den […](0 kommentar)

Framtidens läkare sprider det sjukvårdspolitiska programmet

Läkarförbundet startade 1998 ett projekt, Framtidens läkare, vars målsättning var att öka kårens självkänsla, anseende och inflytande. Centralt fackliga ombudsmän samt ca 30 gruppledare har rest runt i landet och träffat Läkarförbundets medlemmar. Till dags dato är det drygt 5000 läkare som deltagit i diskussioner och grupparbeten runt dagens och morgondagens läkarroll. Man har bla […](0 kommentar)

Korrespondens

Läkarförbundets syn på rättslig hantering av oaktsamhet i yrket

»Finns tidigare prejudikat inom somatiken, där en kollega dömts för vållande till annans död för en förseelse som i HSAN endast lett till en erinran?« Det frågade Margda Wærn och Hans Ågren, dåvarande vetenskaplig sekreterare respektive ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, i LT48/2004 (sidan 3940) sedan en psykiater av tingsrätten dömts för vållande till annans […](0 kommentar)

Trikiner hade drabbat soldaterna

I Läkartidningen 17/2005 (sidorna 1316-7) finns en intressant artikel om trikinos av Jonas Ahl och medarbetare. Jag erinrar mig då en över 20 år gammal artikel i Deutsche Medizinische Wochenschrift 38/1982 (W Fröscher et al, sidorna 1432-7). Den artikeln har jag av och till funderat över under årens lopp. När jag läste den första gångenvar […](0 kommentar)

Företagshälsovård, jo då, men det finns problem

I Läkartidningen 16/2005 pläderas på ledarplats för utbyggnad av företagshälsovård, och det låter bra: speciellt tänker man förstås på sjukskrivningarna, att kunna motarbeta dem genom förebyggande och rehabilitering så nära arbetslivet som möjligt. Och de intressanta resultaten från Stora Enso under senare år har stimulerat till att tänka på företagshälsovården som ett möjligheternas fält. Men […](0 kommentar)

Nyklippt

Verklig förändring

Vårdförbundets nyvalde ordförande Anna-Karin Eklund avger en policydeklaration i Blekinge Läns Tidning. Ett avsnitt: »Vi behöver verklig förändring och det får man inte om man omorganiserar för ekonomins eller chefens skull. Uppmuntra ledarskapet och öka mångfalden bland cheferna. I de flesta andra verksamheter är det självklart att chefer och ledare i första hand ska vara […](0 kommentar)

Ledare

IT i nya stöpslevar

Svensk sjukvård tar nu stora steg för att tillämpa och dra nytta av många års utveckling inom IT-området. Nivån för hur långt man kommit i införandet av elektroniska journaler brukar anges till drygt 95 procent av primärvården, respektive ca 50 procent av slutenvården. Genomgående för processerna har dock varit att utvecklingen drivits på av lokala […](0 kommentar)

Tillit och kontrovers

Tilliten till offentliga institutioner är en viktig faktor för styrkan i demokratiska värderingar. Svenskarna rankar sjukvård och forskning högt, men tilltron är inte längre lika absolut. Oförmåga att lösa långdragna konflikter inom vetenskapssamhället och kontroverser mellan sjukvårdens företrädare och intresseorganisationer tär på det förtroende vi är satta att förvalta. Både sjukvården och akademin visar oförmåga […](0 kommentar)

Aktuellt

Eva Nilsson Bågenholm kommittéordförande i WMA

WMAs arbete innefattar numera fler områden än medicinsk etik, men det är fortfarande de etiska frågorna som väger tyngst. Det är också frågan om medicinsk etik som efter andra världskriget ledde till att WMA bildades överhuvudtaget och som gett den medicinska professionen Helsingforsdeklarationen, Lissabondeklarationen etc. Idag har organisationen ett 80-tal medlemsländer, och fortfarande finns många […](0 kommentar)

Läkarförbundets rutiner ändras

Då Östergötlands läkarförening skulle inleda löneförhandlingar 2004 behövde föreningen veta vilka av landstingets läkare som var medlemmar och som föreningen skulle förhandla för. Landstinget i Östergötland tillhandahöll en excelfil på samtliga anställda läkare, en fil som läkarföreningen skickade till Läkarförbundet centralt, där den stämdes av mot medlemsregistret. Av samtliga anställda läkare var 180 inte medlemmar […](0 kommentar)

Apoteken ska anmäla läkare som överförskriver narkotiska läkemedel

Efter en hearing i mars 2004 om överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel beslutade Mobilisering mot narkotika att tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga om det överhuvudtaget finns någon överförskrivning av dessa läkemedel. Om så var fallet skulle gruppen även föreslå åtgärder för att minska den. Nu finns den preliminära rapporten klar, och slutrapporten överlämnas till regeringen […](0 kommentar)

Barnen straffades för det hat danskarna kände mot tyskarna

Andra världskriget var inne i slutfasen. Röda armén ryckte fram på östfronten. Hundratusentals civila från Tyskland valde att fly. Från mars till maj 1945 anlände runt 250000 av dem till Danmark. De isolerades i taggtrådsomgärdade och bevakade läger runt om i landet. Nio månader senare var 13492 av dem döda. Det framgår av överläkaren Kirsten […](0 kommentar)

Thailändska läkare tackas för sina insatser med studiebesök i Lund

I måndags anlände fyra läkare från Thailand till Universitetssjukhuset i Lund. Under två veckor ska de studera svensk sjukvård. Sjukhuset står för resa, kost och logi. Läkarnas stipendium utgör ett tack till sjukhuset i Phang Nga, som fylldes till bristningsgränsen under flodvågskatastrofen i julas. Trots språksvårigheter och brist på resurser lyckades personalen hantera anstormningen genom […](0 kommentar)

Hon hjälper sörjande svenskar i Thailand

Den 26 december 2004 är ett datum som etsat sig fast. I vår del av världen vaknade vi till nyheten om att en jordbävning inträffat i Asien, och så småningom fick vi höra att en efterföljande flodvåg sköljt över de kustnära områdena. Tusentals människor saknades och bland dem många svenskar i Thailand. Antalet döda gick […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Explosionsartat intresse för vertebroplastik och kyfoplastik

Osteoporos är ett av dagens stora sjukvårdsproblem, då antalet benskörhetsfrakturer hos både kvinnor och män stadigt har ökat under de senaste 50 åren [1]. Skelettets åldersrelaterade minskning av benmassan och förändrade mikroarkitektur leder med stigande ålder till en ökning av antalet frakturer (Figur 1). Då förlusten av benmassa sker först i trabekulärt ben är ofta […](0 kommentar)

Skilj på ätstörning och beroende – även om biologiska mekanismer är lika!

Sockerintaget håller på att bli ett problem i västvärlden, och fetmaepidemin börjar synas även i fattiga länder. Överintag av kolhydrater är därmed ett globalt folkhälsoproblem, oavsett vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom. I det perspektivet söker vi en förklaring, och frågan om det finns ett specifikt sockerberoende är högaktuell. Beroende innebär att individen har […](0 kommentar)

Nya kunskaper – som också förvillar

Jag tackar för kommentarerna till min artikel på sidan 1620 i detta nummer; de är mycket välskrivna och genomtänkta. Jag drar mig till minnes ett citat av den franske filosofen Michel Foucault: »Vad skulle det ivriga studerandet vara värt om det bara ledde till förvärv av kunskaper och inte – i viss mån och inom […](0 kommentar)

Könsstympning av barn är ett övergrepp

Kvinnlig könsstympning är ett ämne som kan uppfattas som tabubelagt. Sedvänjan anses drabba maktlösa kvinnor och flickor i låginkomstländer långt ifrån Sverige, men det finns många könsstympade flickor och kvinnor i Sverige. Inom gynekologi/obstetrik arbetar man sedan länge på att förbättra vården för de drabbade kvinnorna. Det är viktigt att förstå att könsstympning kan ske […](0 kommentar)

Basalcellscancer bör i första hand behandlas kirurgiskt

Basalcellscancer (BCC) i huden är människans vanligaste cancerform. Den växer ofta långsamt och är lokalt invasiv. Metastasering är extremt sällsynt [1]. Fram till den 15 september 2003 registrerades den inte i svenska cancerregistret, eftersom den inte ansågs vara definitivt malign [2]. Däremot har den registrerats i en del andra nationella cancerregister, tex i Finland. Många […](0 kommentar)

Socker triggar våra belöningssystem

Konsumtionen av sötade livsmedel ökar, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Vilken är då förklaringen till denna ökning? Saknar vi biologiska spärrar mot hög sockerkonsumtion eller är det spärrar som är lätta att forcera och som sedan är borta för gott? Det har talats om att vissa personer till och med är sockerberoende. […](0 kommentar)

Ytterligt svaga bevis för sockerberoende hos människa

Fet och söt mat smakar gott och ger oss lättillgänglig energi. En överkonsumtion av sötsaker kan för många vara ett problem, och frågan är om svårigheten att motstå sötsaker kan förklaras av ett fysiologiskt beroende av socker eller om suget efter sötsaker kan förklaras av andra mekanismer. I sin artikel fördjupar sig Charlotte Erlanson-Albertsson i […](0 kommentar)

Nya böcker

Obligatorisk läsning för alla som arbetar med missbrukare

Goldbergs bok »Samhället i narkotikan« borde vara obligatorisk läsning för alla som arbetar med missbrukare, eller som vill uttala sig om narkotikapolitiken. Jag är personligen övertygad om att boken i huvudsak har fel, både i sina teser om narkomanins mekanismer och i sina förslag till åtgärder, men rekommendationen kvarstår. Stämplingsspiralen narkomanins orsak Goldbergs bok består […](0 kommentar)