Nr 22 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

DT-kolografi i stället för koloskopi

Symtom hänförbara till tarmarna är vanliga och differentialdiagnoserna många. Sambandet kan vara uppenbart som vid diarré, förstoppning, blod i avföringen eller gasbesvär, men också mera indirekt, tex anemi, viktnedgång eller buksmärtor. I de flesta fall rör det sig om funktionella tarmbesvär. Allvarligare tarmsjukdomar, såsom kolorektal cancer och inflammatorisk tarmsjukdom, är emellertid så frekventa att fortsatt […](0 kommentar)

Nya Rön

Kan antiepileptika stoppa åldrandet?

En ny studie visar att antiepileptika förlänger livet hos Caenorhabditis elegans, en nematod som ofta används som försöksdjur inom forskningen. Forskarna har nu förhoppningar om att läkemedlen kan ha samma verkan på människor. I studien testades 19 preparat som verkar på kroppens neuromuskulära system och normalt används mot epilepsi. Forskarna hade tidigare utan framgång testat […](0 kommentar)

Antibiotika mot neurodegenerativ sjukdom?

Upptäckten att penicillin är effektivt mot bakterieinfektioner är utan tvivel en av medicinhistoriens största. Sedan antibiotika började användas kliniskt på 1940-talet har många miljoner människors liv kunnat räddas genom antibiotisk behandling. Nu visar forskning att antibiotiska läkemedel även skulle kunna bli användbara vid behandling av neurodegenerativa sjukdomar. I en studie publicerad i Science screenades 1040 […](0 kommentar)

Samband mellan »fitnessgener« och fysisk prestationsförmåga

Känner du att du tränar och tränar men att ingenting händer? Det kan i sådana fall bero på dina gener. Enligt en stor amerikansk studie – The Heritage Family Study – har våra gener en väsentlig inverkan på förmågan att kunna tillgodogöra sig fysisk träning. Huvudsyftet med studien, som startade i början av 1990-talet, är […](0 kommentar)

Läkares kommunikation med multisjuka patienter angående behandlingsalternativ

Hur bemöter läkare en multisjuk patient som har en akut åkomma med risk för dödlig utgång oavsett behandling? Får patienten information om behandlingsalternativen och deras konsekvenser? Ger läkaren råd? Involveras anhöriga? Vid ett australiskt sjukhus studerades hur 30 läkare på ST-nivå hanterar situationen. En skådespelare agerade en svårt sjuk man med symtom på aortaruptur. Samtalen […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Inga bevis för nytta av pacemaker vid paroxysmalt förmaksflimmer (lång version)

Förekomsten av förmaksflimmer i populationen är generellt ca 2 procent, något högre bland män än bland kvinnor. Paroxysmalt förmaksflimmer (paroxysmal atrial fibrillation, PAF) beräknas utgöra ca 40 procent därav [1]. Incidensen ökar efter 65 års ålder till ca 5 procent, och till ca 10 procent vid samtidig förekomst av annan kardiovaskulär sjukdom [2]. Förmaksflimmer är […](0 kommentar)

Antidepressiv medicinering allt vanligare vid psykoterapi

Samtidig behandling med psykoterapi och antidepressiva medel har tidigare förekommit i begränsad omfattning och varit förbehållen patienter med svårare psykiska störningar. Idag är det mycket som tyder på att sådan kombinationsbehandling bedrivs i betydligt större skala och till fler patientkategorier. Företeelsen har påvisats i aktuella studier från USA, där det inte är ovanligt att läkare […](0 kommentar)

Datorisera läkemedelshanteringen!

Läkemedelsordinationer och läkemedelshantering vid sjukhusen sker fortfarande enligt samma manuella rutiner som för 30 år sedan. Läkemedelskomplikationer utgör en signifikant andel av de sjukvårdsrelaterade problemen [1-4]. Enligt en amerikansk studie dör årligen 7000 personer till följd av medicineringsfel [4]. Medicineringsfel är en av de vanligaste orsakerna till tillbud i sjukvården. Drygt 40 procent av händelser […](0 kommentar)

Inga bevis för nytta av pacemaker vid paroxysmalt förmaksflimmer

Förekomsten av förmaksflimmer i den generella populationen är ca 2 procent, något högre bland män än bland kvinnor. Paroxysmalt förmaksflimmer (PAF) beräknas utgöra ca 40 procent därav. Incidensen ökar efter 65-årsåldern till ca 5 procent, och till ca 10 procent vid samtidig förekomst av annan kardiovaskulär sjukdom. Förmaksflimmer är associerat med en 3–5 gånger ökad […](0 kommentar)

Aktuellt

Krav på fem miljarder till landstingen

Sjukskrivningsprogrammet, som är på remiss till den 17 juni, ger 30 förslag till läkarstöd och ekonomiska drivkrafter för att skapa de rätta förutsättningarna vid sjukskrivning och rehabilitering, bland annat följande: Information om läkarnas roll Stärk sjukskrivningsstödet för behandlande läkare med riktlinjer och sjukskrivningskommittéer till en kostnad av 50 miljoner kronor. Landstingsledningen bör förtydliga att sjukskrivningsarbetet […](0 kommentar)

Oförändrad avgift för pensionärerna

Centralstyrelsen fick dra tillbaka sin proposition att alla medlemmar över 70 år respektive alla över 60 år med avslutad yrkesverksamhet ska betala 20 procent av förbundsavgiften i stället för, som i dag, 10 procent. Tillbakadragandet skedde sedan Barbro Westerholm som representant för Samfundet äldre läkare, SÄL, pläderat för att förbundsavgiften för de äldre bör fortsätta […](0 kommentar)

Motion till stöd för anmälda läkare

Sylf har räknat ut att varje läkare statistiskt sett kommer att bli anmäld tre gånger under sitt yrkesliv. I en motion till fullmäktigemötet yrkade Sylf att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivarna erbjuder alla läkare som anmäls i tjänsten möjlighet att bearbeta anmälan under arbetstid. Fullmäktige biföll motionen.LT(0 kommentar)

Fler politiskt aktiva läkare, hoppas MSF

–Läkare är ofta aktiva i vårdfrågor som experter, men det är en begränsad plattform. Ett ökat partipolitiskt engagemang skulle underlätta att få gehör, ansåg Hanna Åsberg, MSF. Hon fick stöd av den politiska veteranen Barbro Westerholm, med elva riksdagsår bakom sig: –Jag har sett hur viktigt det är att det finns en mottagningsapparat i riksdagen […](0 kommentar)

Lång debatt ledde till enhälligt beslut

Debatten inleddes med en utförlig redogörelse från förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm om den historiska och ekonomiska bakgrunden till förslaget. Hon framhöll bla att den minskande upplagan och de sviktande annonsintäkterna radikalt försämrat de ekonomiska förutsättningarna. –Jag tror att en förändring till medlemstidning är enda sättet att säkra Läkartidningens framtid. Och då är det bättre att […](0 kommentar)

»Sund finans« motiverade höjning av medlemsavgiften

Förbundets nyblivna VD Catarina Andersson Forsman erinrade om det uppdrag hon fått – att göra en verksamhetsöversyn för förbundets kansli. Målsättningen är att vända nuvarande underskott till ett nollresultat 2008. Hon betonade den stora ekonomiska risk man tagit genom att förlita sig på Läkartidningens intäkter och utvecklingen av det finansiella kapitalet. Det scenario som man […](0 kommentar)

Behoven ska styra, inte vinstintresset

–Det är inte säkert att entreprenörer alltid är bättre, men de har bidragit till att vi har lärt oss mer, något som hela systemet kan dra nytta av, framhöll statsrådet Johansson, som dock inte ville ange någon optimal andel entreprenörer i vården. Hon ville också lyfta fram ledarskapets betydelse. Erfarenheterna visar att där man lyckats […](0 kommentar)

Livlig diskussion om ledarskap

Johan Zelano, MSFs förre ordförande, ansåg att fakulteternas ledarskapsutbildning fokuserar för mycket på personlig utveckling i den lilla gruppen och för lite på ledarskap i större administrativa sammanhang. Ellen Liedstrand berättade att MSF planerar ledarskapskurser för i första hand aktiva inom MSF och efterlyste ekonomiskt stöd från moderförbundet. Anders Wennerberg från Stockholms läkarförening menade att […](0 kommentar)

Samarbete om primärvårdsmodell

–I höst presenterar vi en ny primärvårdsmodell i samarbete med andra vårdförbund inom SACO, lovade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i sitt tal på fullmäktigemötet. Hon sa att även om förbundet förespråkar att alla ska ha tillgång till familjeläkare betyder det inte att läkaren ensam måste ta hand om alla patientproblem. Andra yrkeskompetenser kan komma […](0 kommentar)

Vägledning för fötroendevalda tas fram

Sylfs enkät från hösten 2004 som visade brist på tid, kunskaper, engagemang och framgång i det fackliga arbetet (se sidan 1714 i denna tidning) genomsyrade motionerna. Ingen bör jobba fackligt på heltid I den första noterar Sylf att eftersom den fackliga arbetstiden inte är reglerad finns det personer i förbundet som jobbar fackligt på heltid. […](0 kommentar)

Nya styrelsen: mer jämställt kan det inte bli

När Läkarförbundets fullmäktige förra året valde Eva Nilsson Bågenholm till ordförande konstaterades att det tagit förbundet 101 år att välja en kvinnlig läkare till den posten. Men trots att förra årets fullmäktigemöte ägnade stor uppmärksamhet åt jämställdhetsfrågor gick man därifrån med en styrelse bestående av nio män och fem kvinnor samt Johan Zelano adjungerad för […](0 kommentar)

Personliga motsättningar banade väg för åtal

Åtalen vid Göteborgs tingsrätt gäller tjänstefel genom att åsidosätta vad som gäller vid myndighetsutövning. Men i grunden finns det starka personliga motsättningar mellan flera av de inblandade. Till viss del gäller det inom universitet, men framför allt mellan professor Christopher Gillberg och barnläkaren Leif Elinder i Uppsala och sociologen Eva Kärfve i Lund. Vid rättegången […](0 kommentar)

Besviken Christopher Gillberg lägger skulden på arbetsgivaren

Istället för att universitetsledningen gav ett klart besked om äganderätten till forskningsmaterialet i Göteborgsstudien rörande ADHD/DAMP, och själv tog ansvar för att eventuellt bryta den till patienterna utlovade sekretessen, så hängde den ut Christopher Gillberg i medierna. Dessutom spreds en mängd myter från en avdelningschef på rektorsämbetet, såsom att materialet låg förvarat i ett säkert […](0 kommentar)

Sylf-enkät avslöjar brist påfacklig tid och facklig utbildning

Uppgifterna baseras på en enkät som Sylf genomförde under senhösten 2004. Sylfs kanslichef Jan Larsson säger att han egentligen inte är så förvånad över enkätsvaren sedda var för sig. – Men litet överraskande var kanske att den samlade svarsbilden gav ett så pass dystert intryck. Man får en stark känsla av att det gäller att […](0 kommentar)

Läkartidningen får ny chefredaktör

Läkarförbundet har tillsatt Jonas Hultkvist som ny chefredaktör för Läkartidningen med tillträde den 1 september 2005. Han efterträder Kristina Räf som går i pension. – Jonas Hultkvists bakgrund och tidningserfarenhet kommer väl till pass i vår utveckling av tidningen, säger Catarina Andersson Forsman, VD i Läkarförbundet. Jonas Hultkvist har arbetat med dagspress, månadsmagasin och TV. […](0 kommentar)

Norska läkare nöjda med ny sjukskrivningspraxis

När läkarna förra året skulle fås att ändra sin sjukskrivningspraxis möttes det av väldigt stor skepsis från de norska läkarna, berättar Kjell Maartmann Moe, ordförande i APLF, Alment praktiserende lægers forening. Man upplevde att Trygdeetaten (norska motsvarigheten till försäkringskassan, tidigare Rikstrygdeverket) hade krävt väldigt många läkarintyg genom åren, intyg som inte användes. Läkarna var trötta […](0 kommentar)

»Arbetet har blivit lättare«

Det är lättare på det sättet att andra har blivit ansvariga. Jag tycker inte det är mycket extra arbete. Jag har tänkt väldigt mycket så här tidigare men saknat stöd från samhället. Tidigare var det alldeles för lätt för arbetsgivaren att säga till patienten »Du är sjuk, håll dig undan tills du är frisk«, menar […](0 kommentar)

»Läkarna var sista pusselbiten«

På uppdrag av Trygdeetaten, den norska försäkringskassan, har Leif Moland följt arbetet med att få med läkarna i den förändrade sjukskrivningsprocessen. »Med legene på laget« heter rapporten, som kom i januari. Hur stor roll läkarnas ändrade attityd har spelat går inte att säga. Han uttrycker det hellre som att läkarna var den sista pusselbiten. – […](0 kommentar)

Svenska försäkringskassan åker på studiebesök till Norge

Vi åker dit för att prata med dem om vilka erfarenheter de gjort och se om vi kan lära oss något, säger Siwert Gårdestig, chef för avdelningen Sjukförmåner på försäkringskassan. – Vi är nyfikna på hur förutsättningarna i systemet överensstämmer med de svenska. Kan man vänta sig samma effekter här? Kan det vara intressant att […](0 kommentar)

Nu jobbar norrmännen trots att de är sjuka

Efter det att sjukfrånvaron ökat under hela 1990-talet lanserade den norska regeringen år 2001 en typ av samarbetsavtal under namnet »Inkluderande arbetsliv«. Syftet med de sk IA-avtalen mellan staten och arbetsgivare och arbetstagare på enskilda arbetsplatser var att underlätta för anställda att arbeta även om de inte är helt friska. Avtalen innebär särskilda förpliktelser för […](0 kommentar)

Debatt och brev

LFNs värdering av Inspra illustrerar behovet av läkemedelskommittéer!

Det har bedrivits en debatt i bla Dagens Nyheter (DN Debatt 2004-11-22), Dagens Medicin och Läkartidningen [1-3] huruvida sjukvården och samhället har något fortsatt behov av läkemedelskommittéernas (LK) terapirekommendationer. LK rekommenderar läkemedel som visats ge en tydlig patientnytta, som har en god dokumentation avseende säkerhet och vars kostnader är rimliga i förhållande till nyttan. Studieförbundet […](0 kommentar)

Icke-terapeutisk ventilation, organtransplantation och medicinsk etik

Utvecklingen när det gäller organtransplantation tillhör den moderna medicinens största framsteg, och de nya metoderna har räddat många liv. Bristen på organ är ett problem, i Sverige och annorstädes, och en viktig fråga är hur man ska kunna öka tillgången på organ på ett etiskt försvarbart sätt. Som många andra nya biomedicinska landvinningar och möjligheter […](0 kommentar)

Intensivvård efter svår hjärnblödning: Bättre överlevnad – fler organdonatorer!

I Läkartidningen 18–19/2005 finns två intressanta artiklar om elektiv eller icke-terapeutisk ventilation av potentiella organdonatorer [1, 2]. Båda diskuterar ett tidigare närmast tabubelagt ämne, nämligen frågan om när organdonation kan tas upp med närstående. Tre typfall I den första artikeln (Nilstun, Desatnik, Lundberg och Olofsson) skisseras tre olika typfall, varav de två sista diskuteras med […](0 kommentar)

Döendet i vår tid -ett etiskt ingenmansland?

Stellan Welin och medförfattare har i sin artikel »Etiskt acceptabelt med icke-terapeutisk ventilation av möjlig organdonator« [1] på ett tydligt och bra sätt definierat begreppet elektiv ventilation liksom dess passiva respektive aktiva form. De föredrar termen icke-terapeutisk ventilation för att klarlägga att respiratorbehandlingen i dessa fall inte sker för patientens skull, utan för att organdonation […](0 kommentar)

Korrespondens

Laparoskopiska bråckoperationer gav mindre kroniska känselbortfall

Erik Nilssons referat under »Nya rön« [1] är inte helt invändningsfritt. Referatet avsåg en stor brittisk multicenterstudie, där 928 patienter med ljumskbråck randomiserats till öppen eller laparoskopisk nätplastik [2]. Nilssons referat rubricerades »Efter fem år mår patienterna ungefär lika bra«, vilket ger ett annat intryck än artikelförfattarnas redovisning och bedömning. Nilsson betonar att de statistiska […](0 kommentar)

Försäkringsläkarna i Västernorrland har agerat hedervärt

Sven Larsson ondgjorde sig i Läkartidningen 20/2005 (sidan 1563) över att elva försäkringsläkare vid Försäkringskassan i Västernorrlands län ifrågasatte att en kvinna som i medierna presenterade sig som långtidssjukskriven var en av de fyra–fem kvinnor som utgjorde den interimistiska styrelsen för Feministiskt initiativ. Kritiken klingar falskt Sven Larssons inlägg är i väsentliga delar korrekt; det […](0 kommentar)

Ledare

Sagan om kalven…

Det var en gång en kalv. En helt vanlig brun liten kalv, syntes det som. Men kalven växte och huden blev sakta allt mer gyllene. Både ägarna, koskötarna och folket förundrades. Snart var kalven stor och började ge mjölk. Och som den mjölkade! Den blev en gyllene mjölkko. Ägarna jublade och koskötarna jublade. Och folket […](0 kommentar)

Rökfria restauranger!

Denna vecka träder en ny viktig lag i kraft – från och med den 1 juni ska alla serveringslokaler vara rökfria. Det är en stor framgång för det tobakspreventiva arbetet. Sverige följer nu efter de länder som redan infört liknande lagar, t ex Irland och Norge. Sverige har en gynnsam situation när det gäller tobaksrökning […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Utbytet av läkare inom Norden blev en begränsad företeelse

Artikeln om svenska läkares arbete inom norsk sjukvård i Läkartidningen nr 6/1999 skrevs i en period när uppskattningsvis som mest bortåt 700 svenska läkare tjänstgjorde i Norge i fasta anställningar. Denna rörlighet av läkare mellan Sverige och Norge var emellertid en tämligen sentida och trots allt rätt begränsad företeelse inom ramen för den gemensamma nordiska […](0 kommentar)

Norska läkare utbildades i Göteborg efter andra världskrigets härjningar

Vid sidan av mer officiell nordisk samverkan har det funnits ett samarbete inom medicinska discipliner som inte väckt särskild uppmärksamhet. Det gäller t ex det svensk-norska samarbete som från andra världskriget och framåt etablerats mellan olika individer i de två nationerna, på den svenska sidan ofta baserat i Göteborg. Ockupationen av Norge under andra världskriget […](0 kommentar)

Norsk barnläkare i Sverige …och svensk i Norge

Upplösningen av den svensk-norska unionen är ett exempel på en fredlig separation mellan två brödrafolk. Förhandlingarna som ledde fram till unionsupplösningen ägde rum i Karlstad sommaren 1905. De svenska och norska delegationerna förhandlade fram avtalet i ordenshuset vid Stora torget i Karlstad. År 1955 reste innevånarna i Värmland ett fredsmonument på Stora torget i Karlstad […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ny nationell konferens om patientsäkerhet hålls i höst hålls i september

I det seminariet, som är ett av många, beskrivs den teoretiska bakgrunden till risk- och orsaksanalyser. Där redovisas ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvård och praktiska råd om hur det ska användas. I ett uppföljningsseminarium diskuteras illustrativa exempel från enskilda patientfall och organisationer. Praktiska övningar genomförs. Konferensen är den andra i sitt slag och hålls […](0 kommentar)

Vållande till annans död eller justitiemord?

Den 25 mars 2004 blev psykiater J instämd till tingsrätten för påstått grovt vållande till annans död. Dödsfallet inträffade natten mellan den 25 och 26 augusti 1999. Psykiater J hade vid 17-tiden den 25 augusti 1999 bedömt att P, en man född 1980, inte uppfyllde kriterierna för tvångsintagning enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Följaktligen […](0 kommentar)

GAF-skalan inom psykiatrin – kejsarens nya kläder?

Om man har en skattningsskala för hur kallt man tror att människor tycker att det är vid olika temperaturer och jämför skattningarna med motsvarande avlästa temperaturer, kan man med cirkelresonemang och statistisk okunskap få fram fina »korrelationer« som man tycker »validerar« skattningsskalan. Sedan tar man medelvärdena (!) av folks skattningar på olika orter i Sverige […](0 kommentar)

OECD-panel föreslår internationella patientsäkerhetsindikatorer

Säkerhetsindikatorer behövs för att kunna följa upp och utvärdera effekter av säkerhetsfrämjande åtgärder, men också för att jämföra kvaliteten mellan olika vårdgivare, regioner och sjukvårdssystem. Denna artikel beskriver ett förslag till internationella patientsäkerhetsindikatorer, som tagits fram av en expertpanel inom OECD. Har saknat uppgifter om kvalitet I många länder, däribland Sverige, pågår diskussioner om hälso- […](0 kommentar)