Nr 23 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Medievåld påverkar barn

Hos många vuxna finns en stark oro för att våld i filmer och på TV skall inverka menligt på våra barns utveckling. Särskilt stark är oron för att våldsskildringar skall ge upphov till ängslan hos yngre barn och öka aggressivt beteende hos ungdomar. Det finns också en stigande irritation över att forskningsresultaten om barn och […](0 kommentar)

Nya Rön

Omfattande amerikansk studie visar att rökning försvårar läkning av allvarliga öppna underbensfrakturer

Att rökningen har många negativa effekter på kroppen är väl känt. Inom ortopedin finns ett antal studier som visar på mer eller mindre starka samband mellan rökning och försenad frakturläkning, pseudartrosutveckling, ökad infektionsrisk och sämre läkning efter steloperation. En ny omfattande studie från Johns Hopkins-universitetet i Baltimore har på ett noggrant sätt undersökt effekterna av […](0 kommentar)

»Steg per dag« metod för viktkontroll hos barn

Den ökade förekomsten av övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem. Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent i viktkontroll och i förlängningen kopplad till stora hälsovinster. Fysisk träning är avgjort viktig redan tidigt i åren, för att främja barns och ungdomars hälsa och för att förebygga övervikt. Men hur pass mycket rör egentligen barn och ungdomar […](0 kommentar)

Samernas hälsa påverkas av svenska samepolitiken

Hälsosituationen för många ursprungsbefolkningar runt om i världen har påverkats negativt av mötet med den västerländska kulturen. Livsstilsrelaterade sjukdomar som cancer, diabetes, stroke, övervikt och högt blodtryck har på många håll ökat dramatiskt. Även den mentala hälsan och självmordsfrekvensen har påverkats negativt av denna process. De svenska samernas hälsa verkar dock inte ha drabbats negativt […](0 kommentar)

Hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgiska ingrepp vid spinal stenos och diskbråck i ländryggen

Få epidemiologiska studier på nationell grund finns publicerade angående operation vid spinal stenos och diskbråck. Detta trots att ingreppen utgör de vanligaste åtgärderna vid ryggkirurgi. Inga analyser om spinal stenos- och diskbråcksopererade patienters hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) mätt med EQ-5D-instrument har rapporterats. I ett nytt avhandlingsarbete har livskvaliteten – HRQoL med EQ-5D-data – hos ett antal […](0 kommentar)

Gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi – riskfaktorer värda att beakta

Gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi är ofta svåra att diagnostisera och är även associerade med hög morbiditet och mortalitet. En studie har genomförts i syfte att identifiera riskfaktorer för denna typ av komplikation och för att analysera förekomsten bland hjärtopererade patienter. Prospektiva data samlades in från 6119 patienter som genomgått hjärtoperation under perioden 1996–2001. De gastrointestinala […](0 kommentar)

Ledare

Bot mot bältros

Bältros, herpes zoster, orsakar stort lidande för den enskilde och höga kostnader för sjukvården, eftersom mest äldre personer drabbas. Zoster anses bero på en reaktivering av en tidigare genomgången vattkoppsinfektion. När den T-cellsbundna immuniteten mot vattkoppor sjunker under en kritisk nivå kan viruset som ligger latent i sensoriska ganglier aktiveras. Det vandrar längs med nervbanorna […](0 kommentar)

IPULS – fortbildning i utveckling

För tre år sedan startades IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige) som en gemensam satsning av Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Landstingsförbundet. IPULS uppdrag är att stödja läkares behov av vidare- och fortbildning, samt att se till att kurserna håller hög kvalitet. För detta ändamål granskas kurser utifrån en uppsättning fördefinierade kriterier. […](0 kommentar)

Vårdcentralen Apoteket?

Monopolet Apoteket står i fokus i dagarna. EG-domstolen deklarerade 31 maj att Apotekets ensamrätt till detaljhandel så som den är utformad idag strider mot EG-rätten. Nu tvistar de lärde om tolkningen av utslaget – kan monopolet finnas kvar eller inte? Inte oväntat hävdar regeringen att det räcker med smärre justeringar av dagens regelsystem för att […](0 kommentar)

Aktuellt

»Fritt fram sälja läkemedel redan idag«

– Det betyder i princip att det är fritt fram idag, i förhållande till de bestämmelser som ger Apoteket monopol. Jag skulle kunna ställa mig och sälja mina gamla mediciner på Hötorget, säger Nils Wahl. Om det inte strider mot någon annan bestämmelse förstås, tillägger han. Apropå att vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson har sagt […](0 kommentar)

Hans Rosling gör debut i »Sommar«

Vad ska du prata om? – Ha ha, jag tog den 25 juli för att jag skulle ha tid att tänka på det. Hans Rosling känner sig ödmjuk inför uppgiften, det känns stort att bli tillfrågad, och lite ångestladdat. Vad programmet kommer att kretsa kring är han dock rätt klar över. –Jag ska berätta om […](0 kommentar)

Apoteket lovar ge bättre service

Apoteket lovar att följa regeringens uppmaning att förbättra tillgängligheten. Det ska ske genom ökat öppethållande, minskade kötider, fler apotek och nya distributionsformer. Apotekets VD Stefan Carlsson sa förra veckan att han vill att Apoteket utvecklas som »första länk i vårdkedjan« för att avlasta sjukvården. Enligt Stefan Carlsson har Apoteket redan idag tydliga regler för produktneutralitet, […](0 kommentar)

Domen »en seger«, enligt vårdministern

– Min bedömning är att apoteksmonopolet blir kvar, men vi måste göra en del anpassningar av regelverket, sa vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. – Jag är glad att vi kan fortsätta med apoteksmonopolet. Det är en seger för vårt svenska sätt att hantera läkemedel. Systemet måste anpassas För att all diskriminering ska kunna uteslutas måste […](0 kommentar)

Läkarförbundet hoppas att apoteksmonopolet avskaffas

EG-domstolen konstaterar i sin dom den 31 maj att det svenska apoteksmonopolet så som det nu är utformat strider mot gemenskapsrätten. Men domens konkreta betydelse för monopolets framtid är oklar. Läkarförbundet är negativt till monopolet och hoppas att domen kommer att öppna för konkurrens. –Domen öppnar för olika tolkningar, men vi agerar inte, vi väntar […](0 kommentar)

Åklagaren yrkar på böter och villkorlig fängelsedom

Genom att sätta en grundlagsskyddad rättighet ur spel har de åtalade riskerat att åsamka hela samhället skada. Det hävdade Kerstin Skarp, vice överåklagare, under sin slutplädering i den s k Gillberg-affären. Åtalet handlar i grunden om att Christopher Gillberg vägrat lämna ut handlingar i ett forskningsprojekt om ADHD/DAMP, i enlighet med domslut i kammarrätten. –Beträffande […](0 kommentar)

Professorer vittnade till Gillbergs försvar

Martin Ingvars inställning till ett utlämnande av det material som rättegången gällde var, som han själv uttryckte det, »solklar«. – Den typen av data kan man absolut inte lämna ut. Och oavsett vem som formellt sett äger materialet, forskaren eller universitetet, så är det forskarens skyldighet att tillse att sekretessen upprätthålls, sade Martin Ingvar, som […](0 kommentar)

88 läkare med rätt att skriva rättsintyg sökes

I mars tog riksdagen en ny lag gällande utfärdande av rättsintyg (LT nr 11, 2005), som från och med 2006 ger Rättsmedicinalverket (RMV) huvudansvaret. Verket förfogar i dag över ett 30-tal anställda rättsläkare. Nu ska RMV knyta ytterligare 88 läkare till sin verksamhet. – Läkarna ska inte vara anställda hos oss utan uppdragstagare och det […](0 kommentar)

Minskad antibiotikaanvändning men oroande ökning av MRSA

Den totala antibiotikaförbrukningen i Sverige har på nio år, fram till och med 2004, sjunkit från 17,3 till 14,6 definerade dygnsdoser per dygn/1000 invånare. Det framgår i en gemensam rapport (SWEDRES/SVARM 2004) från Smittskyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och nätverket STRAMA. Sverige har därmed den lägsta användningen av antibiotika av samtliga nordiska länder. Den tydligaste minskningen […](0 kommentar)

Debatt och brev

När får vi se Sveriges »Läkare utan sponsor«?

I Läkartidningen 14/2005 [1] kommenterade fem personer om det är oetiskt att tre läkare från en kirurgklinik låter sig bjudas på en laparoskopikonferens på Hawaii. Meningarna gick isär. Tre av kommentatorerna tyckte att det överhuvudtaget inte var ett problem (förutom att det kan ge negativ publicitet). En kommentator föreslog att bara en person – den […](0 kommentar)

Vad är det vi har skrivit som är så förfärligt?

Nej, det var inget olycksfall i arbetet. Jag måste göra Rolf Zetterström besviken på den punkten. När vi 25 verksamhetschefer från barn- och ungdomspsykiatrin i hela landet skrev en artikel om de apatiska barnen i Dagens Medicin [1] så var det inte alls, som han hoppas eller befarar [2], dåligt genomtänkt. Det var mycket värre […](0 kommentar)

Anpassningen till nya reglerna har gått förvånansvärt snabbt

Forskarna från Akademiska sjukhuset illustrerar med några exempel att införande av ny lagstiftning som påverkar ansöknings-/tillståndsprocedurerna för klinisk forskning kan leda till ett omfattande merarbete för de sökande. De ställer frågan om inte de nya reglerna i praktiken motverkar sitt syfte då forskarna upplever byråkrati och tidsåtgång vid ansökan så betungande att motivationen att bedriva […](0 kommentar)

Betungande regler för klinisk prövning står inte i proportion till patientnyttan

Kjell Strandberg, tidigare generaldirektör vid Läkemedelsverket, ger i Läkartidningen 12–13/2005 (sidorna 962-5) en exposé över allt positivt som de nya reglerna för klinisk prövning, inklusive etikgranskning, biobanktillstånd, EU-harmonisering m m, innebär för den kliniska forskningen i Sverige. Han ställer sig frågan: »Sverige har allt som behövs – varför används det inte?« Kanske beror det på […](0 kommentar)

Unga kvinnors självmord i Sverige: Höga tal i jämförelse med övriga Europa

Den allmänna utvecklingen av förekomsten av självmord har glädjande nog varit mycket positiv i Sverige: Sedan toppåret 1979 har självmordstalet sjunkit med nästan 50 procent, vilket är anmärkningsvärt. Utvecklingen har varit positiv i samtliga befolkningsgrupper, uppdelade efter kön, ålder, region m m. Det enda undantaget har utgjorts av unga personer av båda könen. För dessa […](0 kommentar)

Korrespondens

Människor ska ha rätten till sin död

I början av sin artikel, »Sanktionering av dödshjälp förändrar samhällets etiska värdegrund«, Läkartidningen 16/ 2005 (sidorna 1268-70), nämner Susanne Ringskog att sjukvårdspersonal i några europeiska länder, bl a Sverige, gjort sig skyldig till mord på inneliggande patienter. Hon menar att »en del av förklaringen« till dessa illdåd »kan stå att finna i de senare årens […](0 kommentar)

Studier saknas som styrker Schneedes antydningar

Kollegan Jörn Schneede arbetar bla som konsult för Recip och känner sig därför manad att gå i svaromål avseende min kritik av företagets marknadsföring av TrioBe [1]. Jag visade i min artikel att det inte finns några studier som visar att behandling med TrioBe (eller liknande kombinationer av B6, B12 och folat) har någon förebyggande […](0 kommentar)

Om marknadsföring och undernärda äldre

Anders Lindgren publiserte i LT 15/2005 (sidan 1160-2) ett innlegg om »Oseriös marknadsföring av TrioBe«. Markedsføringens form kan alltid diskuteres, og jeg er enig med Anders Lindgren at markedsföring til TrioBe i sin form kan virke useriøs og provoserende, men innholdet er ved nærmere betraktning ikke mye å kritisere av. Aldring og ernæring Antall eldre […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Ungdomsmedicin – en introduktion

Rent numerärt är ungdomsmedicin viktig, då den omfattar en stor grupp individer. Bara i Sverige har vi en miljon individer i åldern 10–19 år. I världen finns 1,2 miljarder ungdomar, och de utgör 20 procent av världsbefolkningen. Att främja god hälsa för denna åldersgrupp är en vital fråga, inte minst med tanke på HIV-aids-epidemin i […](0 kommentar)

Får asylsökande barn den vård de har rätt till?

Asylpsykiatrin finns i många korsvägar. I sjukvården kan det handla om skärningspunkten mellan otillräckligt utvecklad evidensbaserad vård å ena sidan och personlig klinisk övertygelse å den andra. Det finns också korsvägar mellan kunskapsområden, såsom mellan barn- och ungdomspsykiatri och pediatrik, mellan psykiatri och psykologi och mellan olika behandlingsideologier och förklaringsmodeller. Men asylbarnspsykiatri finns också i […](0 kommentar)

Malaria Day i Ratta

Läkarbanken, som förser många av Afrikas mest behövande områden med frivilliga läkare för kortare eller längre tjänstgöringar, hade med kort varsel inviterats som jämbördig medpart i distriktets Malaria Day. Det var svårt att säga nej. Som läkare i en hjälporganisation (NGO, non-governmental organization) är man gäst i landet och vill på bästa sätt bidra till […](0 kommentar)

Svenska barns hälso- och sjukvård – ett mönster för andra länder

Utvecklingen av vårt lands barnsjukvård leddes under första hälften av 1900-talet av ett flertal kliniskt dugliga och initiativrika barnläkare. De hade tidigt insett vikten av att de då epokgörande medicinska framstegen tillämpades så snart som möjligt. Dessa planer stöddes av Axel Höjer, som under 1930- och 1940-talen var chef för Medicinalstyrelsen och som var en […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Lichen planus av ACE-hämmare?

Frågan om huruvida ACE-hämmare kan orsaka likenoida reaktioner har tidigare besvarats [1]. I detta svar konstateras att det finns en del fallrapporter om likenoida reaktioner orsakade av ACE-hämmare och att det i Läkemedelsverkets biverkningsregister finns fem fall av likenoida utslag av ACE-hämmare. Vid en uppdaterad litteratursökning har vi funnit ytterligare några fallrapporter om likenoida reaktioner […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Förbundsnytt

Förbundsnytt – Läkarförbundets sidor i Läkartidningen – finns att läsa i bilagd PDF-fil. I veckans Förbundsnytt ingår bl a en rapport från Läkarförbundets fullmäktigemöte, nyheter från Läkarförbundets arbetslivsgrupp och fakta om ett sommarerbjudande på förbundets gästrum i Stockholm(0 kommentar)

Inlägg utifrån

Konsten att formulera sig så att man sedan blir citerad

Doctor: A gentleman who thrives upon disease and dies of health. Detta är ett citat ur den amerikanske journalisten Ambrose Bierces bok »The Devil´s dictionary«. Bierce skrev i dagstidningar på slutet av 1800-talet, och hans bok publicerades 1911. Varför formulerar inte nutida personer kända citat? Varför kommer alla citat från avlidna personer? Den frågan ställer […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Spädbarnsskrik – en säkerhetsrisk?

Vad är det för personer som misshandlar sina barn? Man brukar ange att fenomenet är associerat med låg socioekonomisk status, med en kultur som är tillåtande mot våld i allmänhet, med familjeupplösning, social isolering, sjuklighet hos barnen, psykisk sjukdom eller drogmissbruk hos föräldrarna samt med föräldrar som själva misshandlats som barn. Emellertid är orsakskedjan som […](0 kommentar)