Nr 32 2005

Krönika

»Här upptäckte Scheele syret – tyvärr tog han det med sig när han gick«

Min sammanställning av citat och tankar kring aforismens funktion i medicinarvärlden (Läkartidningen 10/05) har givit upphov till många trevliga brevkontakter. Flera kolleger har bidragit med självupplevda händelser, varur tänkvärda citat har emanerat. Några är anonyma. I ett forum av den typ som en gång i tiden brukade benämnas »drängkammaren« på Serafen har det i det […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Mikroskopisk kolit drabbar allt fler

Besvär med uppspändhetskänsla, ökad gasbildning, krampliknande buksmärta och trängande och/eller frekventa tarmtömningar är inte helt ovanliga gastrointestinala symtom. Denna typ av besvär leder ofta till läkarkontakt, och en mindre andel patienter har signifikanta patologiska förändringar som glutenintolerans, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD [inflammatory bowel disease]), divertikelsjukdom eller neoplasi (adenom, cancer). I avsaknad av patologiska blod- och […](0 kommentar)

Nya Rön

Folat och vitamin B12 minskade risken för höftfraktur efter slaganfall

Hög plasmakoncentration av homocystein är en riskfaktor för både stroke och benskörhetsfraktur. Plasmakoncentrationen av homocystein är dessutom omvänt relaterad till plasmakoncentrationen av kobalamin (vitamin B12) och folat, och behandling med kobalamin och folat sänker plasmakoncentrationen av homocystein. Med denna kunskap framkom hypotesen att behandling med folat och kobalamin skulle kunna användas i frakturpreventivt syfte hos […](0 kommentar)

Ökad risk för uterusruptur efter tidigare kejsarsnitt, särskilt vid induktion med prostaglandiner

Incidensen av uterusruptur och perinatal död hos 35854 kvinnor i Skottland som genomgått sectio och som planerade vaginal förlossning nästa gång analyserades i en populationsbaserad retrospektiv kohortstudie. Data är från åren 1985–1998. Man uteslöt kvinnor med mer än ett tidigare sectio, tvillinggraviditet, prematuritet och överburenhet från analysen. Resultatet visade att 74 procent födde vaginalt. Uterusruptur […](0 kommentar)

Psykiska symtom minskade efter gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen

Enligt studier under 1990-talet är förekomsten av sexuella barndomsövergrepp bland kvinnor i normalbefolkningen 15–30 procent (Fergusson och Mullen, 1999), och studier bland kvinnliga psykiatriska patienter visar en förekomst på 25–77 procent. Risken att som vuxen drabbas av psykiska svårigheter, som depression, ångest, fobi, ätstörningar och missbruk, är stor. Också självmordsförsök och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har […](0 kommentar)

Betalaktamer förstahandsval vid lindrig till måttlig samhällsförvärvad pneumoni

Den optimala antibiotikabehandlingen vid samhällsförvärvad pneumoni är oklar. Det beror bland annat på svårigheterna att ställa etiologisk diagnos. Det är också omdiskuterat i vilken utsträckning primär behandling av pneumoni, förutom för Streptococcus pneumoniae, också bör täcka atypiska patogener (Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp och Chlamydophila pneumoniae). I en metaanalys inkluderades alla randomiserade, dubbelblinda studier av vuxna […](0 kommentar)

Endast på webben

Dags att ge förnyelsedos mot kikhosta till 10-åringarna

Kikhosta drabbade förr i stort sett alla förskolebarn och var en av de sjukdomar som gav de mest besvärliga sociala konsekvenserna. Det var då allmänt känt att kikhosta är en mycket smittsam och långdragen luftvägsinfektion, som kan ge allvarliga följder, särskilt i de lägsta åldrarna. Vaccin har funnits tillgängligt sedan 1950-talet och ingår idag i […](0 kommentar)

Kikhosta livshotande för de minsta barnen

Kikhostebakterien, Bordetella pertussis, överförs via droppsmitta från hostande individer. Bakterien producerar ett flertal ämnen som angriper luftvägarnas epitel och skadar flimmerhårscellerna. Ett exotoxin (pertussistoxin) anses spela en central roll. Inkubationstiden är vanligen en till två veckor men kan uppgå till tre veckor [1, 2]. Överföringsrisken i familjer är hög, 70–90 procent av mottagliga familjemedlemmar anges […](0 kommentar)

Dags att ändra barnvaccinationerna

Barnvaccinationsprogrammet aktualiseras i detta nummer av Läkartidningen i två artiklar av Rose-Marie Carlsson och medarbetare. Författarna tar upp dels problemet med att korrekt diagnostisera kikhosta, dels det möjliga behovet av att öka skyddet mot kikhosta med boostervaccination. Dagens program – rätt vaccin vid rätt tidpunkt? Det aktuella vaccinationsprogrammet (SOSFS 1996:1) sammanfattas i Fakta. Barnhälsovården har […](0 kommentar)

Aktuellt

Forskare vill testa ny behandling mot alzheimer

Kapslar som utsöndrar nervtillväxtfaktorn NGF (nerve growth factor), i hjärnan kan bli ett behandlingsalternativ för alzheimerpatienter i framtiden. Det hoppas forskare vid Karolinska institutet, som nu sökt etiskt tillstånd för att få genomföra en mindre patientstudie. Kapslarna är små som risgryn och placeras i den basala framhjärnan med hjälp av en kateter. I kapslarna finns […](0 kommentar)

Nytt centrum samordnar forskning inom mitokondriell medicin

Många vävnader kan påverkas vid mitokondriella sjukdomar, och det är framför allt den samtidiga förekomsten av symtom från energikrävande vävnader hos en patient som inger misstanken om en mitokondriell bakgrund till symtomen. Att defekter i mitokondrierna påverkar livslängden hos möss visades förra året av forskargruppen kring professor Nils-Göran Larsson vid Karolinska institutet, Huddinge. I en […](0 kommentar)

Sjukvårdspartierna siktar på riksdagen

Floran av presumtiva riksdagspartier växer. Nu bildar med största sannolikhet Sveriges sjukvårdspartier ett gemensamt parti som ställer upp i riksdagsvalet 2006. Ett preliminärt partiprogram är ute på remiss bland de regionala sjukvårdspartierna. I oktober avgörs om partierna kan enas till ett enda gemensamt. Lisa Lind, politisk sekreterare i Sjukvårdspartiet Gävleborg (där partiet har fem mandat […](0 kommentar)

Störd mitokondriefunktion – ny infallsvinkel inom psykiatrin

Ann Gardner, institutionen Neurotec, sektionen för psykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge har använt modern molekylärbiologisk teknik för att studera mitokondriefunktionen hos patienter med kronisk depression och somatiska symtom. Hon disputerade förra året i klinisk psykiatri. Störning på cellnivå Ann Gardner visade i sin avhandling att en patientgrupp med depression och kroppsliga symtom, som muskelvärk och tinnitus, […](0 kommentar)

Svenska narkosläkare bakom förslag till akutvårdssatsning i Thailand

Thailändsk sjukhusvård håller en hög kvalitet, såväl den offentliga som den privata. Det stod klart för omvärlden efter tsunamin i december 2004. Men det finns en mycket svag länk i sjukvårdskedjan: det som kallas emergency medical services, EMS. Denna ganska oklara benämning syftar oftast på insatser innan patienten når sjukhuset, som ambulanssjukvård, larmcentraler med gemensamma […](0 kommentar)

Och så en sportnyhet …

Stefan Rykowski, öron-, näs- och halsspecialist från Täby, kammade hem en delad bronsmedalj i tennis under världsmästerskapen för medicinare (World Medical and Health games) som hölls i början av juli i spanska Alicante. Kanske bör det ändå tilläggas att endast fyra spelare tävlade i Stefan Rykowskis klass. Världsmästerskapen är öppna för all personal i hälso- […](0 kommentar)

Personalen bildade katastrofteam och använde skrivbord som bårar

Bussen som exploderade i samband med bombattackerna i London den 7 juli befann sig precis utanför huset där Brittiska läkarförbundet (BMA) och tidskriften BMJ håller till. Kieran Walsh, geriatriker och BMJ-medarbetare, beskriver i en artikel i BMJ hur det hade stänkt blod ända upp till andra våningen på BMA-husets väggar. Andrew Dearden, allmänläkare och styrelseledamot […](0 kommentar)

Gratisprov på läkemedel för patienter i Burträsk

– Det är påfallande många, ungefär en tredjedel av patienterna, som avbryter medicineringen eller byter läkemedel efter två veckor. Därför upplever vi att kontrollstationen behövs för att hitta exakt rätt läkemedel till rätt patient, säger Sven-Eric Åslund, familjeläkare och chef för vårdcentralen i Burträsk, som ligger några mil från Skellefteå. Satsningen på gratis läkemedel under […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Mikroskopisk kolit
– vanligare diarrésjukdom än du tror

Kronisk diarré ger nedsatt livskvalitet för den drabbade individen. Hos äldre personer med nedsatt sfinkterfunktion kan anal inkontinens ytterligare förvärra tillståndet och leda till social isolering. Nyupptäckta orsaker till kronisk diarré har uppmärksammats under senare år. I denna översikt diskuteras epidemiologi, diagnostik och behandling av mikroskopisk kolit, som är en vanlig och behandlingsbar orsak till […](0 kommentar)

Mindre risk för fettbildning och fibros om lymfödem behandlas i tid

Omkring 10 miljoner människor beräknas ha lymfödem till följd av behandling av bröstcancer och cancer i bäckenregionen eller efter återkommande infektioner, skador och kärlkirurgi. I hela världen beräknas omkring 90 miljoner människor ha lymfödem efter parasitinfektion [1-4]. Riksplaneringsgruppen mot lymfödem utgav 2003 på initiativ av Cancerfonden ett nationellt vårdprogram med riktlinjer för lymfödembehandling (www.lymfödem.nu). Lymfödem […](0 kommentar)

Etiska skäl talar för screening för bukaortaaneurysm hos 65-åriga män

Ungefär var tjugonde äldre man (65 år eller äldre) bär på ett bukaortaaneurysm, och var tredje av dessa män kommer att dö till följd av detta [1]. Vid ruptur, som är det helt dominerande problemet vid bukaortaaneurysm, lyckas endast hälften av patienterna ta sig till sjukhus innan döden inträffar, och den totala dödligheten är 80 […](0 kommentar)

Journalen – bristfällig informationskälla om patienter som vårdats för stroke

För patienter som drabbas av slaganfall är det primära omhändertagandet inom akutsjukvården den första länken i en ofta komplex vårdkedja av fortsatt medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering, förebyggande insatser samt socialt stöd och omsorg. Det är därför av stor betydelse att överföring av information från akutsjukvården till de vårdgivare som tar över det långsiktiga vårdansvaret fungerar […](0 kommentar)

Debatt och brev

Dags för Läkarförbundet att yttra sig om de apatiska flyktingbarnen

Som läkare har undertecknade blivit illa berörda av den behandling de apatiska flyktingbarnen utsätts för. Följande inlägg fokuserar på Läkarförbundets roll i situationer där patientens bästa och statens intresse inte överensstämmer. Debatten om flyktingbarnen har varit intensiv det senaste året, inte minst genom artiklar och inlägg i Läkartidningen [1-4]. Läkarförbundet har inte yttrat sig om […](0 kommentar)

Brytpunkten i debatten är flyktingpolitikens roll för tillståndet

Philip Gottlieb med flera efterfrågar ett ställningstagande till hur vi som läkare utifrån ett läkaretiskt perspektiv skall förhålla oss när konflikt uppstår mellan läkaretik, medicinsk etik och samhällsetik, och exemplifierar detta med bland annat det ställningstagande som Läkarförbundet gjorde till tvångsmatning av hungerstrejkande interner. Den etiska brytpunkten Det finns därför anledning att mycket kort påminna […](0 kommentar)

Ju större andel kolhydrat vi äter, desto mer äter vi

I debatten kring kostrelaterad ohälsa har framförts att övervikten skenar i höjden inte trots kostråden utan på grund av dem [1]. Kritiken menar att råden att ersätta fettet i vår kost med kolhydrat var fel. USAs övervikt tog fart när fettsnåla produkter började lanseras i början av 1980-talet. I Sverige kom nyckelhålsmärkningen 1989 [2], och […](0 kommentar)

Meddelanden

Sommarkryss 32–33/2005

Läkartidningen bjuder här på sommarens sista dubbelkryss. Lös ordnycklarna A–V och skriv in bokstäverna i motsvarande rutor i det nedre rutsystemet där en mening bildas. En korrekt lösning ska samtidigt vertikalt i första rutraden A–V ge författarens för- och efternamn, samt titeln på dikten som citeras. Skicka utskriften till: Läkartidningen Box 5603 114 86 Stockholm. […](0 kommentar)

Kalendarium

Snabb och effektiv behandling av specifika fobier, utbildning fredagen den 16 september, kl 09.00–16.00, psykologiska institutionen, Stockholms universitet, i arrangemang av Beteendeterapeutiska föreningen Medverkande: Lars-Göran Öst För ytterligare in formation, se webbplatsen: http://www.kbt.nu Sista anmälningsdag är den 1 september Läkemedel, hälsa och miljö, seminarium fredagen den 16 september, kl 09.00, Sjöfartshuset, Stockholm, i arrangemang av […](0 kommentar)

Disputation

19 augusti, pediatrisk vetenskap, Karolinska institutet, kl 09.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna: Cognitive rehabilitation in children with acquired brain injuries (Ingrid Hagberg-van’t Hooft). Fakultets-opponent: George Prigatano, USA. •(0 kommentar)

Nytt om namn

Prisad handledning vid Södersjukhuset Professor Birger Winblad, studierektor för pediatrikkursen vid Sachsska barnsjukhuset, har utsetts till årets mottagare av SÖS-studenternas utbildningspris. Priset delas ut till den lärare på någon av de kliniska kurserna inom läkarutbildningens som de tycker är värd att uppmärksammas och består i en vandringspokal i silver. Studenternas motivering till utmärkelsen lyder: »Genom […](0 kommentar)

Korrespondens

Ironi, min bäste dr Olofsson

Jag skrev: »Var det min uppgift att recensera och moralisera över kenyanska försök att ta itu med sina problem?« Jag kom fram till att det inte var det och beslöt att delta i Malaria Day. Jag tyckte det kunde ha ett intresse för LTs läsare att mer personligt redovisa: I läkargärningen, var vi än arbetar, […](0 kommentar)

Hur behandla prostatacancer?

Urologer propagerar i en nyhetsartikel om prostatacancer i Läkartidningen 26–27/2005 (sidan 1966) för ökad förskrivning av antiandrogen behandling i stället för kastration (kirurgisk eller hormonell). De motiverar detta med att patienten då i större utsträckning kan behålla sin sexuella förmåga, och de tror att det sker en underförskrivning på grund av okunskap hos läkare. Prisskillnaden […](0 kommentar)

Doktor Järhults afrikanska resa

Bengt Järhults artikel »Malaria Day i Ratta« i Läkartidningen 23/2005 (sidorna 1825-6) säger en del om Afrika. Men kanske mer om hur vi, ännu år 2005, utifrån vår europeiska postkoloniala horisont, kan betrakta Afrika som exotiskt, spännande, obegripligt – och farligt. Järhults skildring, på temat »när jag var i Afrika och hade 186 patienter på […](0 kommentar)

»Open access« är bra! Pröva själv

Det är mycket bra att det numera finns en lång rad medicinska »Open access journals«. En del uttalanden i Peter Tillhammars referat från Vetenskapsfestivalen (LT nr 30–31/2005) tycker jag är omotiverat negativa till öppna tidskrifter. Nu är alla svenska sjukhusbibliotek med i konsortiet Eira som förhandlat sig till rimliga priser för prenumeration på elektroniska upplagan […](0 kommentar)

Conan Doyle blev dubbad – inte adlad

Artikeln om Conan Doyle i LT 14/2005 var mycket intressant. Jag har bott och verkat en hel del i UK och känner därför rätt väl till adlandets finesser, då det får stort utrymme i engelsk press. Vi kan i den medicinhistoriska minipausen på sidan 1081 läsa att Conan Doyle blev adlad och fick titeln sir. […](0 kommentar)

Apoptos i CNS ingår i symtombilden vid pisksnärtsskada

Mycket av det som redogörs för i Sten Gibsons inlägg stämmer väl med vad som brukar framhållas i artiklar om pisksnärtsskada. Att Sten Gibsons och mina tolkningar av de besvär drabbade utvecklar skiljer sig åt beror kanske på våra skilda verksamhetsfält. Att en ortoped i första hand är inriktad på rörelseorganen är helt naturligt. Min […](0 kommentar)

Hypotes om pisksnärtsskada

Bo Sonnsjös inlägg i LT 24–25/2005 (sidan 1925) om några följder av whiplashskada aktualiserar behovet av klarläggande forskning. Det är lätt att både förstå och missförstå den symtomflora som patienter med pisksnärtsskada kan lida av i åratal eller decennier efter trafikolyckan. Möjligen beror det på att det är svårt eller ännu i dag omöjligt att […](0 kommentar)

Kommentar om sköterskeledd b-sjukvård

Lars Linnersten har i sitt inlägg i LT 28–29/2005, sidan 2093, nog missförstått min artikel i Medicinsk Axess nr 2/2005. Kanske beror det på att han baserar sitt inlägg på ett citat och inte på hela artikeln? Det jag angripit är det så kallade närsjukvårdskonceptet, där kontinuerlig personlig kontakt mellan familjeläkare och patient inte är […](0 kommentar)

Kärnvapnen får aldrig användas igen

Risken för att atomvapen kommer att användas finns fortfarande, 60 år efter förstörelsen av Hiroshima och Nagasaki. Flera av kärnvapenländerna hotar nu att använda atomvapen, inte bara att behålla dem i avskräckande syfte. Denna nya attityd ökar benägenheten hos andra länder att själva skaffa kärnvapen. Risken för kärnvapenkrig, eller för terroristanvändning av atombomber, ökar därigenom. […](0 kommentar)

Hur angelägen är generisk förskrivning?

I Läkartidningen nr 26–27/2005 redovisas ett försök med generisk förskrivning i Västra Götaland. Undersökningen visade att det finns acceptans för systemet hos läkare och farmacevter, men att den inte fungerar utan en utbyggd IT-support. I rapporten anges följande skäl för försöket. 1. Generisk förskrivning blir ett gemensamt och entydigt språk för sjukvårdens professioner. För statistik […](0 kommentar)

Vådan av Internet och lavar

Per Arneborn, Åsa Jansson och Ylva Böttiger skrev I LT 28–29/2005 en fallbeskrivning om en kvinna som intagit usninsyra i form av Termoxical. Som vanligt presenterar Läkemedelsinformationscentralen fallet med en god klinisk beskrivning och väl dokumenterad diskussion. I artikeln har det dock smugit sig in ett litet fel, som jag gärna ser att läsare med […](0 kommentar)

Det var Listerlandet Ask-Upmark föraktade

Med anledning av notisen i nr 26–27/ 2005 om professor Eric Ask-Upmarks aversion mot Blekinge: Enligt vad jag funnit från flera källor var det inte Blekinge som Ask-Upmark föraktade utan Listerlandet, som är en triangelformad halvö längst västerut i Blekinge. Han ansåg alltså att befolkningen på Listerlandet var särdeles degenererad. Ask-Upmark var sannlolikt influerad av […](0 kommentar)

Inlägg utifrån

När golf blir ett större problem än blöjor

I år firas det fler 60-årsdagar än någonsin tidigare i Sveriges historia. Aldrig har vi haft så många 60-åriga medborgare som nu. Det beror på att det föddes kolossalt många barn i Sverige 1945 och 1946, vilka är de år då födelsekurvorna gick i topp. Om man räknar framåt i tiden betyder det att vi […](0 kommentar)

Ledare

Ett ansvar för många

Det är alldeles uppenbart att läkarna har sjukskrivit för lättvindigt i en del fall. Den uppfattningen framförde arbetslivsminister Hans Karlsson nyligen i ett TV-inslag. Han menade bla att vårdcentralernas och läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen borde kunna bli »dramatiskt mycket bättre«. Att läkarna har en viktig funktion i samband med sjukskrivningarna är en självklarhet, men det […](0 kommentar)

Utökat studieår? Nej tack!

I Högskoleverkets rapport Konsekvenser av ett utökat studieår (HSV 2005:12 R) utreds möjligheten att införa ett sk utökat studieår i svenska högskoleutbildningar. Med ett utökat studieår menas ett läsår som är upp till 50 veckor långt jämfört med dagens 40. Det utökade studieåret skulle erbjudas som ett alternativ till det normala studieåret på vissa utbildningar […](0 kommentar)

Bomb utanför BMJ

Den Londonbuss som sprängdes den sjunde juli befann sig vid tidpunkten för attentatet precis utanför brittiska läkarförbundets och BMJs lokaler. BMJs nummer den 16 juli, veckan efter terroristattacken har en bild av den materiella förödelsen på omslaget. Konsekvenserna för dem som befann sig nära explosionen syns inte på fotot men beskrivs i detalj av de […](0 kommentar)

Notiser

Oklarheter om allvarlig smitta i Kina

I provinsen Sichuan i sydvästra Kina, pågår ett sjukdomsutbrott, med en förhållandevis hög dödlighet, orsakat av bakterien Streptococcus suis typ 2. Av 117 smittade personer har hittills 24 avlidit. Samtliga smittade har haft kontakt med gris. Enligt Smittskyddsinstitutet finns flera oklarheter rörande utbrottet och de kinesiska myndigheternas rapportering. Bland annat passar symtombilden, framför allt den […](0 kommentar)

Medicinsk konstpaus

Barnafödsel och missfall på 1500-talet en blandning av magi och logik

I beseech you now with all my heart to know your whole mind as to the love between us; for necessity compels me to plague you for a reply, having been more than a year now struck by the dart of love, and being uncertain either of failure or of finding a place in your […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Missade armbågsfraktur

Kvinnan anmälde kirurgen och berättade att hon ramlade med cykeln och slog i vänster armbåge. Dagen därpå träffade hon kirurgen på närakuten. Hon kunde inte böja armen som vanligt och inte heller sätta ner handflatan. Kirurgen undersökte armen och sade att hon inte hade någon fraktur utan en blödning nedanför armbågen. Någon röntgenundersökning gjordes inte. […](0 kommentar)

Uppmärksammade inte kraftig försening av remissvar för hjärtpatient

Den 69-åriga kvinnan, undersöktes på medicinkliniken i juli 2002 med arbets-EKG, som visdade tecken på kranskärlssjukdom. Under provet upplevde hon smärta i bröstryggraden. Hon ordinerades Tenormin, Nitroglycerin och Trombyl och fick rådet att uppsöka vårdcentralen på hemorten. I mitten av december sökte hon vårdcentralen för smärtor i nackregionen med utstrålning i armarna. Hon undersöktes av […](0 kommentar)

»Upptäckten av axelskadan fördröjdes avsevärt«

Den 58-åriga kvinnan kom den 16 februari 2004 till distriktsläkaren efter att ha fått höger axel vriden ur led på en utlandsresa. Hon hade haft mitella sedan den 7 februari. Distriktsläkaren konstaterade begränsad rörelseförmåga i leden, skrev remiss till sjukgymnastik och sjukskrev patienten. Den 1 mars förlängde distriktsläkaren sjukskrivningen. Behandlingen hos sjukgymnasten fortsatte. Den 12 […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Interaktion mellan Levitra och glycerylnitrat

Vardenafil är en fosfodiesteras 5-hämmare (PDE5 som används vid behandling mot erektil dysfunktion. Genom att hämma PDE5 hämmar substansen nedbrytningen av cGMP, vilket orsakar glattmuskelrelaxation och ökat blodflöde. Vardenafils halveringstid är 4–5 timmar [1]. Glycerylnitrat metaboliseras på cellulär nivå, vilket ger en frisättning av kväveoxid. Detta medierar relaxation av den inre analsfinktern, och därigenom sänks […](0 kommentar)