Nr 36 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Kunskaper om anorexi
måste nå fler

I veckans nummer av Läkartidningen tar Jan Ejderhamn och medarbetare upp ett mycket viktigt ämne. I artikeln »Somatiska komplikationer vid anorexia nervosa hos barn och unga« beskriver de hur olika organ drabbas av svälten och de symtom som uppkommer. Det är angeläget att kunskap om medicinska komplikationer vid anorexi sprids i sjukvården [1, 2]. Som […](0 kommentar)

Nya Rön

Mjölk ökar inte risken för hjärt-kärlsjukdom

Intag av mjölk och mjölkprodukter anses av många ha ogynnsamma effekter på hjärta och kärl. Olika stöd för hypotesen har använts; dels att mjölk höjer kolesterolvärdet, dels att epidemiologiska studier visat ett starkt samband mellan olika nationers intag av mjölk och samma länders hjärtmortalitet. Nyligen publicerade Elwood och medarbetare resultaten av en 20-årig prospektiv kohortstudie […](0 kommentar)

Testosteron till kvinnor som saknar äggstockar har positiv effekt på sexualitet, välbefinnande och metabolism

Den förväntade livslängden för en västerländsk kvinna efter menopaus är omkring 30 år. Flera tidigare studier har visat att hormoner som östrogen och gulkroppshormon har effekt på livskvaliteten efter övergångsåldern. Androgener verkar på en mängd olika organ och vävnader i kroppen, men alltför lite är känt om deras betydelse hos kvinnor. När båda äggstockarna opereras […](0 kommentar)

Acetylcystein gör ingen nytta vid KOL

Acetylcystein används ofta som mukolytikum vid kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Långtidsbehandling med acetylcystein har i tidigare studier minskat antalet exacerbationer med cirka en fjärdedel, framför allt vid kronisk bronkit. Mycket talar för att oxidativ stress spelar en viktig roll för patogenesen vid KOL. Antioxidanter som acetylcystein skulle teoretiskt kunna minska den oxidativa […](0 kommentar)

Psykisk sjuklighet och ökad dödlighet hos kvinnor med kosmetisk bröstförstoring

Epidemiologiska studier har påvisat ett samband mellan kosmetisk bröstförstoring och suicid. Tidigare studier har även visat att kvinnor som genomgått en sådan operation på flera sätt skiljer sig från andra kvinnor. Däremot har stöd för en underliggande psykopatologi före bröstförstoringen saknats. I denna registerstudie från Danmark av kvinnor som genomgick kosmetisk bröstoperation 1973–1995 inhämtades uppgifter […](0 kommentar)

Debatt och brev

Kliniska erfarenheter av behandling med Lantus i svensk rutinsjukvård

Det senaste året har nyttjande och nytta av insulinglargin (Lantus) diskuterats mot bakgrund av såväl ökade läkemedelskostnader som randomiserade kontrollerade prospektiva studier, vilka vanligen visat på förbättrad blodsockerstabilitet och minskad hypoglukemirisk jämfört med NPH-insulin. Sådana randomiserade kontrollerade studier tillåts spela en avgörande roll för evidensbaserade behandlingsriktlinjer. Samtidigt kan sådana studier ha svagheter, inte minst vid […](0 kommentar)

Oetiskt att i dagens kunskapsläge införa PSA-screening för prostatacancer

Dagens beslutsfattande i hälso- och sjukvården skall enligt den allmänna retoriken vara evidensbaserad. Vikten av empiriska fakta framhävs ständigt. Men tillgången till empiriska fakta kan vara ensidig och dessa är därför inte detsamma som »sanningen«. När fakta kommuniceras och diskuteras förändras kunskapen, om inte till sitt innehåll så till sin tolkning och betydelse [1, 2]. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hur Semmelweis kombinerade till synes oförenliga idéer

Syftet med denna artikel är att presentera vår syn på vetenskapsteori. Vi gör detta genom att tillämpa en filosofisk distinktion på ett exempel hämtat från medicinens historia. Först beskrivs hur Semmelweis gick till väga när han studerade barnsängsfeber. Därefter förklaras skillnaden mellan två olika traditioner: den »nomotetiska« som studerar det allmänna och den »idiografiska« som […](0 kommentar)

Somatiska komplikationer vid anorexia nervosa hos barn och unga

Cirka 1 procent av kvinnorna och 0,1 procent av männen upp till 18 års ålder i Sverige insjuknar i anorexia nervosa [1]. Anorexia nervosa medför stor risk för somatiska komplikationer som kan störa den normala kroppsutvecklingen hos en växande individ och även försvåra den nödvändiga nutritionsbehandlingen vid svår svält. Ett flertal kroppsfunktioner påverkas av svälten […](0 kommentar)

Starka belägg för att proffsboxning leder till kroniska hjärnskador

Proffsboxning är förbjuden i Sverige sedan 1970 enligt lagen om förbud mot professionell boxning (1969:612). Sedan dess har proffsboxning varit ett stående tema i den politiska dagordningen i riksdagen, där risken för hjärnskador debatterats. Regeringen tillsatte 2001 en utredning om professionell boxning och andra kampidrotter. I utredningen »Kampidrott i fokus« (SOU 2003:24) föreslår Britt Solberg […](0 kommentar)

PCI är idag en förfinad metod för behandling av kranskärlsförträngningar

Den kateterburna tekniken för att vidga kranskärlsförträngningar, som idag oftast benämns PCI (perkutan koronar intervention), har sedan det första ingreppet 1977 utvecklats till en metod som idag används på alla regionsjukhus och flera länssjukhus i Sverige. Vi beskrev i Läkartidningen 2002 de viktigaste framstegen i denna utveckling [1]. Stentimplantation, förbättrad trombocythämning och läkemedelsavgivande stentar har […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Gynekologisk bedömning bör erbjudas frikostigt till yngre kvinnor med akuta buksmärtor«

Den 21-åriga kvinnan födde barn i februari 2004. Den 23 januari 2005 sökte hon akut vid ett universitetssjukhus på grund av smärtor nedtill i buken. Tillståndet bedömdes bero på brusten äggstockscysta och hon fick åka hem. Tolv timmar senare återkom hon till sjukhuset på grund av fortsatta buksmärtor. Man beslutade om remiss till gynekologisk undersökning […](0 kommentar)

»Två distriktsläkare beskrev symtomen men förstod inte att patienten hade infektiös tenovaginit«

Kvinnan uppsökte den 7 juni 2004 vårdcentralen på grund av värk över vänster handrygg med svullnad och värk över långfingret och förhöjd temperatur. Distriktsläkare X misstänkte infektion i fingret och ordinerade antibiotika. Patienten kom tillbaka fyra dagar senare och undersöktes då av Y. Hon hade kontinuerligt haft feber upp emot 39 grader, som nu sjunkit […](0 kommentar)

Kvinna avled av akut läkemedelsförgiftning efter att ha fått stora doser dextropropoxifen

Den 35-åriga kvinnan led av läkemedelsmissbruk och hittades död i sin bostad den 20 mars 2004. Efter rättsmedicinsk utredning gjorde rättsläkaren bland annat följande bedömning. Vid obduktionen av kvinnan påvisades inte några skador som skulle kunna förklara dödsfallet. Blödningarna i pannregionen kan ha uppkommit på grund av fall, stöt mot ett föremål eller slag, dock […](0 kommentar)

Reagerade inte på balansstörningar och såg inte till att skiktröntgen genomfördes

Den 44-årige mannen var tidigare frisk. Den 28 januari 2004 sökte han vid vårdcentralen för nedstämdhet. Bedömningen var depression. Behandling med antidepressiva medel sattes in. Den 12 februari kom han tillbaka till vårdcentralen med fortsatta besvär och suicidtankar. Han remitterades akut till en psykiatrisk klinik, där han blev inlagd. På grund av platsbrist överfördes han […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Lokalt glycerylnitrat vid venprovtagning

Glycerylnitrat eller nitroglycerin upptäcktes av Alfred Nobel och är en huvudingrediens i dynamit. Inom medicinen används det framför allt vid behandling av angina pectoris, eftersom dess huvudsakliga verkningsmekanism är att relaxera glatt muskulatur [1]. Substansen tas upp väl genom huden, har en effektduration på cirka 30 minuter och en halveringstid i plasma på cirka 2 […](0 kommentar)

Seloken och viktuppgång

I Fass beskrivs viktuppgång som en mindre vanlig biverkning [1]. Trots detta finner man relativt begränsat med information om denna biverkning vid sökning i biverkningshandböcker och biverkningsdatabaser. I en norsk översiktsartikel från 1991 beskrivs viktuppgång som en av de tio vanligaste biverkningarna för betablockerande läkemedel [2]. Experimentella studier har talat för att betablockad sänker den […](0 kommentar)

Korrespondens

Homocystein, hälsa och ålder

Magnus Karlssons analys i LT 32–33/ 2005 (sidan 2208) av en japansk studie över effekten av behandling med kobalamin (B12), 1,5 mg dagligen, och folsyra, 5 mg dagligen, som profylax mot höftfraktur hos slagrörda patienter [1] födde funderingar. I linje med våra observationer Trots olika metoder och inriktning ligger de japanska fynden i linje med […](0 kommentar)

Nyklippt

Ekonomi och rättvisa

Större uppmärksamhet borde ägnas åt att få till stånd fungerande vårdkedjor, framhåller Folket (s). Rättvisa och kvalitet får inte offras för de ekonomiska kraven: »Många apotek har numer, som det verkar, merarbete med att ta reda på människors betalningsförmåga. Här krävs en återställare just för det svaga, Göran Persson! Så här rullar det på. Ansvariga […](0 kommentar)

Jämställd vård

Gefle Dagblad (lib) kommenterar kardiologkongressen i Stockholm och dess tema om hjärtsjukvård för kvinnor: »Kvinnor har mindre hjärtan. De har finare, det vill säga tunnare, blodkärl. De har andra hormoner än män, vilket gör att läkemedel tas upp på olika sätt. Detta vet man. Ändå finns inga specifikt kvinnliga behandlingar vid till exempel hjärtinfarkt eller […](0 kommentar)

Ledare

Inför generisk förskrivning!

För snart tre år sedan ändrades reglerna för läkemedelsförmånen. Apoteken ska numera byta ut ett förskrivet läkemedel mot billigaste likvärdiga läkemedel (sk generisk substitution) eller låta patienten betala mellanskillnaden. Läkarförbundet motsatte sig föränd-ringen, bla med motiveringen att systemet skulle bli förvirrande för patienterna, särskilt för äldre och kroniskt sjuka med många läkemedel. De riskerade att […](0 kommentar)

Långa jourpass farligare än alkohol

Specialistutbildningen i USA kännetecknas av täta jourpass och arbetstider på upp till 80 timmar per vecka. Detta anses öka risken för misstag i vården samt bidra till fysisk och emotionell utmattning bland unga läkare. För att få en mer konkret uppfattning om sambandet mellan arbetstider och prestationsförmåga undersökte Arendt och medarbetare om en tung jourbörda […](0 kommentar)

Notiser

SMER föreslår biobank för navelsträngsblod

Det bör inrättas en allmän biobank för sparande av navelsträngsblod. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, SMER i ett yttrande till Socialdepartementet. Men samtidigt bör, enligt SMER, föräldrar informeras om att det idag inte finns några starka medicinska skäl att spara navelsträngsblod för eget bruk. Att SMER ändå föreslår en allmän bank beror på att stamceller […](0 kommentar)

Povel Ramel hedersdoktor

Musik och humor är hälsofrämjande, och det gör en kompositör, pianist och revyartist som Povel Ramel till en värdig hedersdoktor i folkhälsovetenskap. Det anser Nordiska högskolan i folkhälsovetenskap i Göteborg, som den 26 augusti promoverade Povel Ramel till hedersdoktor. I motiveringen skriver rektor Lars Gernerud bland annat att »Povel Ramel väver humor, musik och framförande […](0 kommentar)

Aktuellt

Remisskrav infört i Frankrike

Franska invånare har ofta en familjeläkare i form av en privatpraktiserande allmänläkare, men det har alltid gått att söka direkt till specialistvården oavsett om den är offentlig eller privat. Men nu vill regeringen skapa bättre ordning i vårdprocessen. Liksom vid en rad andra reformer under de senaste åren handlar det om att försöka stoppa en […](0 kommentar)

Generisk förskrivning övervägs

Utredningen ska vara klar till årsskiftet och ska om fördelarna överväger innehålla förslag till förändring. Resultatet kan huvudsakligen utmynna i ett av tre alternativ: Ingen förändring. Generisk förskrivning ersätter dagens utbytbarhet. Generisk förskrivning införs vid sidan av utbytbarheten. Läkemedelsverket har nyligen skickat ut en remiss till ett 50-tal instanser, däribland Läkarförbundet. Verket anser i remissen […](0 kommentar)

Frånvaro av toraxkirurgisk backup på sjukhuset ökar inte riskerna vid ballongvidgningar

Jörg Carlsson är en av forskarna bakom en studie på tyska data som presenterades på europeiska hjärtläkarkongressen. Studien omfattar över 30000 ballongvidgningar (PTCA, perkutan transluminal koronarangioplastik) på tyska sjukhus under 2003. Drygt hälften gjordes på sjukhus utan toraxkirurgisk backup på plats och knappt hälften med. – Det fanns ingen skillnad i vare sig dödlighet eller […](0 kommentar)

Viss vinstutdelning blir möjlig vid sjukhusentreprenader

Idag står de vinstdrivande bolagen för ökningen bland de privata vårdgivarna. Och Ylva Johansson vill se fler nya ideella aktörer. – Nu får de en aktiebolagsform som underlättar deras verksamhet. Den nya bolagsformen är anpassad för verksamheter utan vinstsyfte. Samtidigt tillåter den en viss vinstutdelning, statslåneräntan plus en procentenhet av vad aktieägarna tillskjutit får delas […](0 kommentar)

Läkarförbundet förordar generisk förskrivning

– Förut tyckte vi det var helt fel väg att gå, men den generiska substitutionen har betytt så mycket extraarbete, så då har man tyckt att man kan gå hela vägen till generisk förskrivning, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Extraarbetet är att ta hand om den återrapportering av utbytta läkemedel som kommer från apoteket och […](0 kommentar)

Erektil dysfunktion kan tyda på hjärt-kärlsjukdom

Det har länge varit känt att riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdomar och för erektila störningar till stora delar sammanfaller. Man vet också att upp till hälften av de män som haft hjärtinfarkt eller angina pectoris har någon form av erektil störning. Men enligt den ännu opublicerade studien skulle det alltså kunna vara tvärtom också, så att den […](0 kommentar)

Medicinsk konstpaus

Sjukdom och död vanliga teman i Edvard Munchs verk

Vad är sambandet mellan tuberkulos och konstnären Edvard Munch? Jo, dels tragiska händelser i den egna familjen, dels det faktum att han tidigt kom i nära kontakt med sjukdomen när han på 1880-talet följde sin far, som var läkare, på sjukbesök [1]. Gamla tiders obotliga lungsot har lämnat ett tydligt avtryck i dåtida konst och […](0 kommentar)

Nya böcker

Spännande antologi granskar medicinen i genusperspektiv

Att lägga ett genusperspektiv på medicin innebär att nya frågor ställs kring mäns och kvinnors olika villkor i samhället och hur dessa påverkar deras hälsa. Att utifrån ett genusperspektiv medvetandegöra och analysera hur mötet mellan patient och läkare präglas av den maktrelation som finns och att med genusperspektivet som modell söka förklaring till varför tex […](0 kommentar)

Komplett bok om lymfsystemet och dess sjukdomar

Detta är en gedigen och i stort sett komplett bok om lymfsystemet och dess sjukdomar. Den är indelad i två sektioner, allmänna principer och kliniska problemställningar, med totalt 19 kapitel. Den är skriven av tre ledande auktoriteter inom lymfologin med bidrag från tongivande internationella kolleger från Europa och USA. Den framhäver kombinationen av både kirurgiska […](0 kommentar)

»En slipad diamant med glänsande facetter av poetiska citat«

Johan Beck-Friis är docent i psykiatri, tidigare högskolelektor vid Karolinska institutet och på senare år praktiserande psykoanalytiker. Han har tagit Orfeusmyten som utgångspunkt för en beskrivning av psykoanalysens teori och användbarhet vid behandling av depression. Orfeus sorg var en drivkraft i hans vandring till underjorden för att hämta tillbaka sin döda Eurydike. Sorgen förvandlades till […](0 kommentar)

Sjukhusorganisation- mål eller medel?

»Den stora vändningen?« är en boktitel som avslutas med ett frågetecken, vilket gör att man öppnar boken med extra nyfikenhet. Redan i förordet framgår att det rör sig om universitetssjukhuset i Göteborg, Sahlgrenska. Det ger boken en extra krydda. Fram till sammanslagningen av sjukhusen i Solna och Huddinge har Sahlgrenska varit det i särklass största […](0 kommentar)

Inlägg utifrån

Mat och lycka

När jag var liten sade farbröderna: Äta bör man annars dör man. Idag är detta en fasansfullt evident sanning i delar av världen, men inte i vår del. Där dör vi tvärtom av att äta. Vi dör av att vi äter för mycket mat eller fel sorts mat. Resultatet av vår kosthållning har utnämnts till […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Svåra besked – om vikten av rätt information i rätt tid på rätt sätt

Svåra, tråkiga eller dåliga besked är något alla människor får både ge och ta emot i livet. Särskilt gäller det personer inom människovårdande yrken, speciellt läkare. Vårdens företrädare har mest utbildning för och inriktar sig gärna på tekniska frågor, såsom diagnosmetoder, behandlingsteknik och medicinering, medan patienterna tycks lägga större vikt vid mjukare värden, som bemötande […](0 kommentar)