Nr 38 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Placebo biter inte alltid på nocebobaciller

Enligt Aristoteles finns två sorters fysik: en jordisk och en himmelsk. Enligt den jordiska rör sig kroppar linjärt och är ofullkomliga, enligt den himmelska rör sig kropparna i cirklar och är fullkomliga och gudomliga. Denna uppdelning av världen i två principiellt skilda sfärer med varsin fysik blev överflödig i och med Newtons gravitationsteori. Enligt Newton […](0 kommentar)

Sätt alternativmedicinen under luppen!

I en debattartikel i veckans nummer av Läkartidningen (sidan 2671) attackerar Jesper Jerkert miljöpartiet på grund av dess stöd till »ovetenskap«. Han avser dels alternativ medicin, dels de diskutabla miljöanknutna sjukdomsbegreppen elöverkänslighet och amalgamsjuka. Var och en kan yttra sig offentligt om något som hon/han har liten eller ingen kunskap om. Om yttrandet kommer från […](0 kommentar)

Nya Rön

Bra att vänta med plaströr efter sekretorisk mediaotit hos barn

Kvarstående vätska i mellanörat (sekretorisk otitis media; SOM) är mycket vanligt hos barn. Vätskan förorsakar en hörselnedsättning som kan uppgå till 40 dB, och om SOM är bilateral och långvarig kan barnets förmåga att lära och utvecklas påverkas. Insättande av transmyringeala plaströr vid SOM är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen på barn. Efter långvarig […](0 kommentar)

Muskeltonus skulle kunna förklara viktskillnaden mellan feta och magra

Under senare år har man börjat studera effekten av små variationer på båda sidor i jämviktsekvationen, som på sikt kan tänkas påverka viktutveckling i endera riktningen. Ett minimalt överintag av energi, som inte ens kan mätas i kalorimetern, kan över flera års tid ge signifikant viktökning. Omvänt är det möjligt att liten fysisk aktivitet – […](0 kommentar)

Hårfärgning och risken för cancer

Alltsedan Ames år 1975 visade att aromatiska aminer i hårfärg var mutagena in vitro har djurförsök och epidemiologiska studier undersökt ifall ämnen i hårfärger kan leda till cancer hos människan. Trots flera sammanställningar av det vetenskapliga underlaget saknas en metaanalys över de studier som undersökt cancerrisken efter personlig användning av hårfärg. Efter sedvanlig kvalitetsgranskning kunde […](0 kommentar)

Tidig transplantation med navelsträngsblod vid infantil Krabbes sjukdom förbättrar naturalförloppet

Krabbes sjukdom är en recessivt ärftlig, lysosomal, neurodegenerativ sjukdom orsakad av brist på eller avsaknad av enzymet galaktocerebrosidas. Den infantila formen av Krabbes sjukdom debuterar oftast före 6 månaders ålder med irritabilitet, spasticitet, kramper, mental retardation och död inom ett par år. Allogen stamcellstransplantation, som via donatorns leukocyter tillför det saknade enzymet till mottagaren, har […](0 kommentar)

Endast på webben

Sparare uppmanas
lämna Salus Ansvar

– Jag skulle inte rekommendera någon att stanna kvar hos oss, sade Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande i Salus Ansvars livbolag, samt VD i moderbolaget Salus Ansvar, då uppgörelsen med SEB Trygg Liv offentliggjordes. För de omkring 60 000 kunder som berörs, 52 000 pensionssparare plus 8 000 sparare som idag får ut sin pension, ska övergången […](0 kommentar)

Ny sjukskrivningspolicy på Sahlgrenska

Från och med den första september ska återkommande korttidsfrånvaro på grund av sjukdom utredas för dem som är anställda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område Sahlgrenska. När någon är sjuk ska chefen räkna baklänges ett år och summera antalet sjuktillfällen. Om detta visar att den anställda varit sjuk mer än tre gånger ska en rehabiliteringsutredning initieras. Nästa […](0 kommentar)

Samspelet mellan kropp och själ
ännu höljt i dunkel

Läs artiklarna: »Placebo biter inte alltid på nocebobaciller« Nils Lynöe »Psyket som försvann – eller Helhetssynen som plattade till patienten« Jörgen Malmquist, Christer Petersson(0 kommentar)


Läkarförbundet aktivare i alkoholpolitiken?

Läs debattartiklarna: »Läkarna och alkoholen:Förbundet får inte abdikera« Peter Allebeck, Sven Andréasson »Vi går vidare och undersöker möjligheterna att ta ställning« Eva Nilsson Bågenholm(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Psyket som försvann – eller Helhetssynen som plattade till patienten

En av sjukvårdens viktigaste uppgifter är att försöka avgöra vilken eller vilka orsaker patientens sjukdom eller symtombild har och vilka omständigheter som påverkar symtomens intensitet, karaktär, utveckling och varaktighet. En välgrundad uppfattning om allt detta är nödvändig bla när lämplig behandling ska väljas, i en öppen dialog med patienten. När uppgiften är svår beror det […](0 kommentar)

Tidig yrkeskontakt stärker
studenternas professionella utveckling

Kursen i tidig yrkeskontakt (TYK) startade höstterminen 2001 som en 4-poängskurs på läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. I slutet av 1990-talet arbetade en grupp lärare och studentrepresentanter med att ta fram en ny utbildningsplan, som skulle utgå från modern pedagogik om lärande och som bättre skulle motsvara samhällets behov av välutbildade läkare. I denna […](0 kommentar)

Läkarutbildningen i Linköping förnyas

Hälsouniversitetet i Linköping startade 1986, och den nya läkarutbildningen var därmed den andra i Europa efter Maastricht i Holland som konsekvent genomförde problembaserat lärande (PBL). Denna modell bygger på pedagogisk forskning, som betonar vikten av kunskapens sammanhang samt studentens aktivitet och egna ansvar för att ett meningsfullt lärande skall äga rum. I den nya utbildningen […](0 kommentar)

Svensk praxis för vätsketerapi
i skede av stark förändring

Vård av patienter med störd vätskebalans utgör en relativt vanlig utmaning för sjukvårdspersonal inom den slutna vården. Detta gäller i hög grad för såväl läkare som sjuksköterskor som handhar patienter på operations(OP)- och intensivvårdsavdelningar (IVA). Kunskap om utlösande patofysiologiska mekanismer vid olika typer av vätskebalansstörningar liksom om framgångsrika behandlingsalternativ är viktig för att man skall […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Hjärntumör, inte katarakt, bakom synnedsättning – ögonläkaren borde ha gjort synfältsprövning

Den 57-årige mannen uppsökte den 11 juni en optiker på grund av synförsämring. Optikern remitterade honom vidare till en akutmottagning och angav i remissen: »P upplever markant synförsämring ca 2 mån. Bilden P upplever verkar inte hel (fattas delar) enl. P. Tacksam för snabb kontroll.« Patienten undersöktes senare samma dag av ögonläkaren. Denne bedömde att […](0 kommentar)

»Allvarligaste felet är att inte punktion beställdes«

Den 42-åriga kvinnan sökte allmänläkaren vid ett sjukhus den 22 mars 2004 på grund av en nytillkommen knöl i höger bröst. Hon var gravid i vecka 30. I journalanteckningen framkom att hon inte hade bröstcancer i släkten och att hon hade känt knölen i en vecka. Vid undersökning fanns en knappt ärtstor förändring i det […](0 kommentar)

Överdoserade epilepsimedicin till 1-åring

Pojken hade återkommande ryckningar i kroppen, men fungerade i övrigt normalt och var fullt kontaktbar mellan episoderna. EEG-undersökning under sömn visade fynd förenliga med primärt generaliserad epilepsi, och den 27 oktober 2004 ordinerade barnmedicinare A Ergenyl droppar 200 mg/ml. Han upprättade doseringsschema för behandling med Ergenyl mixtur 60 mg/ml med startdosen 1 ml x 2 […](0 kommentar)

Debatt och brev

Miljöpartiet vilse i vetenskapen

Det brukar finnas två situationer då forskare finner sig nödgade att protestera mot politikers åsikter i vetenskapliga frågor. Den första – och vanligaste – är då politiker försöker styra forskningen mer än de borde. Den andra är när politiker uttalar sig i sådana vetenskapliga frågor där de bevisligen saknar insikter. Den senare situationen rör mest […](0 kommentar)

Nytt lagförslag strider mot mänskliga rättigheter och läkaretiska regler

Den medicinska etikens mest grundläggande princip är alla människors rätt till vård efter behov. Ekonomisk, social eller juridisk ställning, politisk eller religiös tillhörighet, etnisk bakgrund, kön och liknande faktorer får inte påverka den medicinska professionens handlande, som i stället ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet brukad för patientens bästa. Dessa principer utvecklades redan av […](0 kommentar)

Vi går vidare och undersöker möjligheterna att ta ställning

Peter Allebeck och Sven Andréasson tar upp en mycket viktig fråga för läkarkåren och för våra politiker – hur skapar vi bästa möjliga alkoholpolitik i Sverige? En statlig utredning har nyligen granskat frågan och dessutom särskilt försökt besvara frågan om hur hög alkoholskatten bör vara. För läkare och för Läkarförbundet är alkoholpolitiken viktig; alkohol har […](0 kommentar)

Läkarna och alkoholen: Förbundet får inte abdikera

I skrivande stund är det oklart om regeringen får igenom sitt förslag om en 40-procentig skattesänkning på sprit i årets budgetförhandlingar. Men att regeringen aktivt driver frågan och att protesterna mot förslaget varit relativt lama är något som läkare och andra inom hälso- och sjukvården borde reagera på. Finska erfarenheter Statistik från Finland visar att […](0 kommentar)

Ledare

Om lagar och läkaretik

»Det är faktiskt fullt möjligt att människor som sökt sig en fristad i vårt land undan förföljelse och förtryck i en framtid kan komma att dö utanför sjukhusen eftersom lagen förvägrar dem rätt till sjukvård eller att de inte har råd att betala den.« Det skriver tio läkare på debattplats i detta nummer. De har […](0 kommentar)

Prioritera med omtanke!

En absolut trovärdighetsfråga för samhället är att kunna ge tillgång till kvalificerad sjukvård den dag vi behöver den. Det är ett självklart samhällsansvar att ställa resurser till förfogande – för patienten och sjukvården. Inom professionen förväntar vi oss att få förmedla det bästa och senaste be-handlingsalternativet till våra patienter. När vi som läkare rekryteras till […](0 kommentar)

Brist på kunskaper där man minst anar det

Undersökningar visar att allmänheten anser att alternativmedicin är bra för många krämpor. Det finns ingen anledning att ifrågasätta dem som anser sig ha blivit hjälpta. Välbefinnande handlar mer om en personlig upplevelse än om konkret mätbara data. Däremot kan man inte dra slutsatser om terapiers faktiska effektivitet genom att fråga om den som fått behandlingen […](0 kommentar)

Notiser

Ipuls VD slutar

Ipuls vd Magnus Sederholm lämnar Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige, Ipuls. Magnus Sederholm har erbjudits posten som VD för Stockholmsbriggen AB, som står bakom byggandet av ett segelfartyg i Stockholm. Enligt Ellen Hyttsten, ordförande för Ipuls, ska arbetet med att rekrytera en ny vd för Ipuls inledas omgående. LT(0 kommentar)

Smittskyddsläkare får starkare roll

En samlad proposition om hur antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar ska motverkas väntas från regeringen i slutet av hösten. Förslaget kommer bl a att skärpa hygienkraven inom vården och ge smittskyddsläkarna en starkare roll gentemot sjukvårdshuvudmännen. Smittskyddsläkarna ska få ett uttryckligt ansvar för att följa vårdgivarnas förebyggande åtgärder och för att påtala brister och uppmana till […](0 kommentar)

Forskarkväll på gator och torg

På fredag är det »European Researchers Night«. Tanken är att allmänheten i hela Europa ska få komma i kontakt med forskning och forskare genom utställningar, demonstrationer, debatter, vetenskapscaféer m m. Initiativet till forskarkvällen kommer från EU-kommissionen och vänder sig särskilt till ungdomar med budskapet »forskning är kul«. Samordare i Sverige är EU/FoU-rådet, se vidare http://www.eufou.se […](0 kommentar)

Datainspektionen kritiserar vårdens IT-system

Känsliga patientuppgifter är inte tillräckligt skyddade i sjukvårdens IT-system, enligt Datainspektionen. Landstingen har liten eller ingen kontroll alls av att obehöriga inte får tillgång till patientuppgifterna i de elektroniska patientjournaler som blir allt vanligare. Det konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat hur personuppgifter behandlas på några sjukhus och vårdcentraler i sju landsting. Att tillgängligheten till […](0 kommentar)

Nya webbsidor om patientsäkerhet

Socialstyrelsen startar nya webbsidor om patientsäkerhet. Sidorna är en utbyggnad av Riskronden och innehåller medicinsk information om risker, vägledning och råd om förbättrad säkerhet i vården. Dessutom ska fallstudier med analyser av händelser där patienter kommit till skada eller utsatts för risker i vården publiceras varje månad. Se http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet LT(0 kommentar)

Sahlgrenska klättrar i AT-rankningen

I den AT-rankning som Sylf (Sveriges yngre läkares förening) gör sedan sex år tillbaka har Göteborgssjukhusen rankats lågt i flera år. I fjol seglade SU/Sahlgrenska upp på topp-tio-position bland 60-talet sjukhus. Tidigare har Sahlgrenska legat på den undre halvan av rankningslistan. Mölndal låg både 2004 och 2003 på 45:e plats. I år har de tre […](0 kommentar)

Aktuellt

Mer pengar till att förbättra sjukskrivningsprocessen

– Bra, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Ännu finns inget mer specifikt besked för hur pengarna ska användas eller fördelas, men Eva Nilsson Bågenholm säger att hon hört att Hans Karlsson nu är beredd att pröva den modell med vinstdelning (det vill säga att vården får del av de besparingar som görs i samband […](0 kommentar)

»Halveringsmålet inom räckhåll«

Under 2002 betalade försäkringskassan ut ersättning för 94494096 sjukpenningdagar till sjuka svenskar. Dessutom var vi sjukskrivna cirka 16000000 dagar inom karens- och sjuklönespannet. När Hans Karlsson tillträdde som statsråd i oktober 2002 blev hans uppdrag att halvera antalet sjukdagar till 2008. Nu har halva tiden gått och Hans Karlsson och hans tjänstemän anser att målet […](0 kommentar)

»Antibiotikaresistens lika allvarligt som HIV«

Strama, strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, ett nätverk av experter från myndigheter och organisationer, bildades i Sverige för tio år sedan och arbetet har haft effekt. Det märktes vid Stramas internationella jubileumssymposium i Stockholm förra veckan. Sverige har blivit ett föregångsland på området. Det globala frivilliga nätverket React som samlades i Uppsala efter […](0 kommentar)

Andra skadliga effekter av antibiotika

Förutom resistens kan antibiotika ha andra allvarliga konsekvenser. Den frågan ville Pentti Huovinen, forskningsprofessor vid finska Folkhälsoinstitutet, lyfta fram vid Stramas jubileumssymposium när han talade på temat Mikrober och människa – mindre kända hälsoeffekter av antibiotikaanvändning. Förskrivare bör betänka inte bara resistensproblemet utan också att den normala bakteriefloran påverkas av antibiotika och att det kan […](0 kommentar)

Dansk sjukhuspersonal får direktlinje till polis

Bakgrunden till satsningen på säkerhet för personalen är ökningen av incidenter där sjukhusmedarbetarna känner sig hotade och har svårt att utföra sina arbetsuppgifter. Kulmen nåddes i början av sommaren då en fritagningsaktion av en häktad patient ägde rum. – Även om vi värnar om att förbli ett öppet sjukhus måste vi på olika sätt trygga […](0 kommentar)

»Vården spär på trygghetsnarkomanin«

Du skriver att ett nationellt paniksyndrom har förvandlat oss till rädda trygghetsnarkomaner. Ett exempel är kravet på barn att ha cykelhjälm. Bör barn cykla utan hjälm? – Jag ser det inte som ett problem om barn cyklar utan hjälm på platser där risken är låg. Enligt en avhandling*) skulle en obligatorisk hjälmlag minska antalet dödsfall […](0 kommentar)

Eksjö i topp på årets AT-rankning

Sylf (Sveriges yngre läkares förening) presenterade i förra veckan årets AT-rankning. Och årets vinnare är Eksjö som fått det sammanfattande betyget 9,0 (av 10). Bland de tio bästa sjukhusen hörde sju av dem till tio-i-topp även i fjol. Allra sämst till ligger Piteå med 5,3 poäng. Piteå har inte varit med i tidigare års listning. […](0 kommentar)


Bättre AT i Göteborg med delaktiga studenter

När de tre Göteborgssjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus i slutet på 1990-talet slogs ihop till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) hade AT-utbildningen i Göteborg inte så bra rykte. Docent Caterina Finizia, som sedan 1999 är sjukhusgemensam studierektor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med personalansvar för 50 AT-läkare, funderade på hur AT på SU skulle kunna förbättras och hur […](0 kommentar)

Handledning tillfälle göra reklam för specialitet

Allmänläkaren Christina Malm, som är disktiktsläkare vid Brämaregårdens vårdcentral på Hisingen i Göteborg, har arbetat med TYK-handledning (se artikeln intill) ända sedan starten 2001. – Mitt mål är att studenterna ska känna sig trygga och glada även om de inte vill bli distriktsläkare. Christina Malm minns sin egen tid som läkarstudent. – Jag var rädd […](0 kommentar)


»Viktigt få se människorna bakom sjukdomarna«

– Kommer du ihåg du tre f:en? Det är distriktsläkaren Christina Malm som ställer frågan till läkarstudenten Jeuline Cavlin. Det är en onsdag i början av september och studenterna har terminens första praktikdag. Trots ett långt sommarlov har Jeuline Cavlin inga problem med att återkalla vad hon lärde sig förra terminen. – Farhågor, förväntningar och […](0 kommentar)