Nr 43 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Äldres hälsa: en svårpenetrerad fråga!

I en artikel i detta nummer skriver Mats Thorslund – ett superproffs i sammanhanget – och Marti G Parker om en genomgång de gjort av svensk och internationell forskning om huruvida den ökande livslängden hos befolkningen i länder som Sverige inneburit att de äldres hälsa förändrats i positiv eller negativ riktning – en mycket svårpenetrerad […](0 kommentar)

Nya kunskaper om amyloid kan ge ny behandling vid alzheimer

Tack vare ansträngningar från olika delar av forskarsamhället, särskilt inom molekylärbiologi men också inom epidemiologisk och klinisk forskning, har vi de senaste åren kommit en bra bit på väg att förstå mekanismerna bakom neurodegeneration. Det har lett till ökad kunskap om sjukdomar såsom frontallobsdemens, amyotrofisk lateralskleros (ALS) och parkinson. Bland demenssjukdomarna har forskningen och den […](0 kommentar)

Nya Rön

Även låggradig albuminuri ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

Mikroalbuminuri är en väldokumenterad riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom, framför allt hos diabetiker och hypertoniker. Relationen mellan låggradig albuminuri (under gränsvärdet för mikroalbuminuri) och incidens av hjärt–kärlsjukdom hos individer utan vare sig högt blodtryck eller diabetes är dåligt belyst i tidigare forskning. I The Framingham Heart Study undersöktes relationen mellan albuminexkretion i urinen (morgonurinalbumin indexerat för kreatinin) […](0 kommentar)

Nedsatt elasticitet i benvävnaden ökar risken för höftfraktur

Risken för höftfraktur multipliceras med stigande ålder. Frakturrisken påverkas av yttre faktorer, falltendens och benvävnadens egenskaper. Skelettets hållfasthet beror på mängden mineraliserad vävnad samt skelettets mikro- och makrostruktur. Skelettets hållfasthet är också relaterad till förmågan att motstå stress och belastning, varvid elasticiteten är en väsentlig komponent. I denna studie har man mätt kortikalistjockleken i collum […](0 kommentar)

Läkemedel – bra alternativ för barn med lindrig obstruktiv sömnapné

Obstruktiva sömnapnéer (OSA) förekommer hos 2–3 procent av alla barn. I de flesta fall är andningsuppehåll under sömn associerade med adeno-tonsillär hypertrofi. OSA kan leda till kardiovaskulära och neurologiska avvikelser samt beteendestörningar. För att förebygga dessa är adeno-tonsillektomi den gängse behandlingen hos barn med svårare form av OSA (definerad som mer än fem episoder av […](0 kommentar)

Endast på webben

Svensk sjukvård jämförd med andra länders

Dessa och andra vårdjämförelser går att göra i databasen Sjukvårdsdata i fokus, som uppdaterats med internationella data. Läs rapporten “Svensk sjukvård i internationell belysning” på Sveriges kommuner och landstings webbplats.(0 kommentar)

Hur mår egentligen de äldre?

Fortsättning på artikeln “Hur mår egentligen de äldre?” Motstridiga trender döljs i den genomsnittliga utvecklingen På befolkningsnivå utgör utvecklingen över tid ett genomsnitt av ett komplext mönster av olika trender, där olika grupper kan skilja sig åt. Att olika forskare kommer till olika resultat är därför inte förvånande. För att kunna väga ihop de olika […](0 kommentar)

Hur mår de äldre?

Läs artiklarna: Äldres hälsa: en svårpenetrerad fråga! Hur mår egentligen de äldre?(0 kommentar)

Förgiftning med analgetika och narkotika – oroande utveckling

Läs mer: Unga använder paracetamol för att skada sig själva Regeringen vill begränsa tillgängligheten Akuta förgiftningar bland vuxna och ungdomar år 2000Gynnsam utveckling – men oroande vad gäller narkotika och analgetika Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonårsflickor(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hur mår egentligen de äldre?

1900-talet var ett oerhört framgångsrikt sekel när det gäller åldrandet. Förbättrade levnadsförhållanden och medicin-tekniska framsteg har medfört att de allra flesta i Sverige och andra industriländer fått chansen att leva ett långt liv. Sjukvårdens och välfärdsstatens utveckling har medverkat till att sänka såväl barnadödligheten som risken att dö innan man blivit gammal. År 1913 infördes […](0 kommentar)

Gynnsam utveckling – men oroande vad gäller narkotika och analgetika

Giftinformationscentralen (GIC) har till uppgift att informera om risker, symtom och behandling vid akuta förgiftningar [1, 2]. I flera decennier har GIC kontinuerligt fått avidentifierade epikriskopior på förgiftningsfall från landets sjukhus. De epikriser som är av värde för centralens rådgivningsverksamhet sammanfattas, och epikriserna utgör också en av hörnstenarna i det profylaktiska arbetet. GIC har fortlöpande […](0 kommentar)

Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonårsflickor

Den vanligaste orsaken till läkemedelsförgiftning är överdosering av psykofarmaka. En nyligen genomförd studie visade att dessa förgiftningar var mer godartade år 2000 än tio år tidigare. När det gäller analgetika kunde man inte se samma gynnsamma utveckling [1]. Det har därför varit motiverat att särskilt studera omfattningen och de eventuella förändringarna när det gäller överdosering […](0 kommentar)

Vänsterkammarrekonstruktion vid ischemisk hjärtsjukdom

Ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärtsvikt. Merparten av patienterna med denna sjukdom har genomgått en eller flera hjärtinfarkter. Trots lyckad tidig reperfusion (trombolys eller perkutan koronar intervention, PCI) uppkommer hos ca 20 procent av patienterna vänsterkammardilatation som leder till hjärtsvikt [1]. Kammarvolymen den viktiga faktorn Vid en obehandlad transmural hjärtinfarkt fortskrider cellskadan […](0 kommentar)

Vad är behandlingseffekt om patienten blev bättre men ingen vet hur mycket ?

Vid utvärdering av möjlig effekt av en behandling, intervention eller annan åtgärd studeras samma individ minst två gånger, nämligen före och efter behandlingen i fråga. Datamaterialet kommer alltså att bestå av par av värden från varje individ, vilket måste beaktas vid valet av statistisk analysmetod. En annan viktig faktor, som är avgörande för valet av […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Plavix och gastrointestinala biverkningar

En multisjuk man med ischemisk hjärtsjukdom och diabetes med komplikationer har befunnits även ha en ilsken esofagit. Bland många läkemedel använde han också acetylsalicylsyra (Trombyl) 75 mg. Man satte in kontinuerlig behandling med protonpumpshämmare, och acetylsalicylsyra 75 mg byttes mot klopidogrel (Plavix) 75 mg. I Fass-texten anges att risken för gastrointestinala händelser är signifikant lägre […](0 kommentar)

Medicinsk konstpaus

»Institutionen arbetar« – en professors grupporträtt av sig själv och sin stab

Monumentalmålningen – 18 kvadratmeter! – på »gamla patologen« vid Karolinska institutet har en intressant historia. Den var ett beställningsarbete som patologiprofessor Folke Henschen gav till sin svärson Peter Weiss och visar ett myller av människor på temat »Institutionen arbetar«, dvs professorn själv och hans medarbetare. Lär känna dem här! I januari 1940 flyttade Folke Henschen […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Satsning på ledarskapet kan ge en bättre och mer effektiv arbetsmiljö

Vårdpersonalens samlade medicinska kompetens och empatiska förmåga är några av vårdens grundläggande framgångsfaktorer. Läkaren med sin långa utbildning till specialist har en särskild roll och ska i sin yrkesutövning förmedla sina och vårdteamets samlade kunskaper till patientens bästa. De överordnade och mer erfarna läkarna har också uppgiften att delge de mindre erfarna medarbetarna sina kunskaper […](0 kommentar)

Debatt och brev

MTS, ATS, CTAS eller ESI – passar någon för svensk akutmottagningstriage?

Nina Widfeldt och Per Örtenwall belyser i Läkartidningen 39/2005 (sidorna 2751-3) ett angeläget ämne, processen att bedöma och prioritera patienter när de anländer till akutmottagningen. Artikeln är en av ytterst få svenska rapporter inom området [1, 2]. Forskning om triage på akutmottagning är vanligare i flera anglosaxiska länder [3-5]. Triage är ett relativt outforskat område […](0 kommentar)

Bättre enas om metod som redan finns än ta fram en specifik svensk

Målet med vår artikel var att belysa just den centrala och viktiga funktion som triage på akutmottagning utgör. Det är glädjande att Katarina Göransson och medförfattare hör till dem som intresserat sig för problematiken runt triage och ägnat ämnet sin forskningsmässiga uppmärksamhet. Vi är väl medvetna om att det finns flera metoder för triage. Vi […](0 kommentar)

Extern auskultation – lyckad kursform för praktisk och klinisk fördjupning

Sedan 1999 har en ny två veckor lång kurs, förlagd till termin 10, prövats i läkarnas grundutbildning i Göteborg – »Extern auskultation« (EA). Erfarenheterna av EA, som utformades av tre lärare (Kerstin Andersson, gynekolog, Ola Hjalmarson, barnläkare, och Sven Wallerstedt, invärtesmedicinare), en AT-läkare (Ilja Gustavsson, sedermera Laesser) och en läkarstuderande (Annika Lindén, sedermera Nordanstig) torde […](0 kommentar)

Politisering försenar medicinsk förankring och skapar medicinsk »vårdnadstvist«

Ett stort antal barn från traumatiserade familjer som flytt från forna Jugoslavien och f d sovjetrepubliker i Centralasien har under asylperioden i Sverige utvecklat funktionsbortfall som inte förklaras av somatisk sjukdom [1-3]. Barnen har mycket varierande grad av s k uppgivenhetssymtom och har följaktligen mycket olika behov av vård. Är detta ett reaktivt beteende som […](0 kommentar)

Korrespondens

Jag var inte berusad
– det var B12-brist!

Vid ett tillfälle under hösten 2003 stod jag och pratade med en av mina sköterskor i sjukstugans korridor, då hon sade »Tar du snedsteg?« Månne trodde hon att jag var berusad? En tid hade jag känt en viss osäkerhet och ostadighet i gången. Jag tog omotiverade snedsteg och att stiga upp på en stol kändes […](0 kommentar)

Nya böcker

»Varför gör di inte som vi säger?« Om samsyn och följsamhet

»Felaktig läkemedelsbehandling förorsakar kostnader på mellan 15 och 20 miljarder kronor varje år i Sverige. Följsamheten till ordination är ett absolut krav för att en läkemedelsbehandling skall kunna genomföras. Med bättre samverkan och samsyn mellan patienten och förskrivaren, sjuksköterskan och farmaceuten på apoteket skulle hälsoläget förbättras och kostnaderna för sjukvården minska.« Så börjar boken »Enligt […](0 kommentar)

Pjäs att hyra som diskussionsunderlag

Pjäsen »Mottagningen« hade premiär på teater Giljotin i Stockholm den 16 september 2005. Efter nio dagars föreställning där gav sig ensemblen ut på turné. Man kan boka denna föreställning för att använda den tex som bakgrund till diskussioner. Jag kan väl tänka mig att den är en förträfflig utgångspunkt för diskussioner under planeringsdagar på tex […](0 kommentar)

Ledare

Sveriges akademiker på G!

Det har gått drygt 60 år sedan Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation bildades på grund av svårigheter att finansiera högre studier. Tack vare Syacos engagemang infördes 1946 förebilden till dagens studielån. Två år senare bildades Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, av 18 förbund med sammanlagt 16 000 medlemmar. Under åren som gått har uppdraget för Saco varierat […](0 kommentar)

Hotet i medicinskåpet

Det är ett samhällsproblem att unga kvinnor vill skada sig. Ett inte så uppmärksammat sätt att göra det på är att överdosera paracetamol – vårt mest sålda receptfria läkemedel. På nyhetsplats i detta nummer diskuteras om tillgängligheten av paracetamol på något sätt bör begränsas. Åldersgräns för försäljning? Försäljning enbart över disk? Begränsning av förpackningsstorlekar? Eventuellt […](0 kommentar)

Svart dag i Vita huset

Politiker som skapar problem för medicinsk forskning brukar kaxigt hävda att riskerna för att deras förslag skall leda till forskarflykt är överdrivna. Veckans nummer av New England Journal of Medicine (NEJM 2005;351:1645) redovisar hur delar av stamcellsforskningen är på väg att lämna USA, ett scenario som även borde ge svenska folkvalda något att tänka på. […](0 kommentar)

Nyklippt

Kalmaritisk planekonomi

Barometern (m) kritiserar landstingsoppositionen för att vilja bryta överenskommelsen om sjukhusstrukturen i Kalmarlandstinget: »Det är som att läsa ett referat från en sovjetisk kommission om planekonomisk ståltillverkning, där fabrikskombinat kämpar mot varandra. / – – – / Att på politisk nivå gå in och använda patienternas vårdbehov som ett slags regionalpolitisk regulator är naturligtvis absurt. […](0 kommentar)

Aktuellt

Svenska läkare till Pakistan

Johan von Schreeb är kirurg och har varit ordförande i svenska Läkare utan gränser. I dag forskar han i katastrofmedicin vid divisionen för internationell hälsa, IHCAR, vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet. Hans forskning syftar till att utveckla metoder för att analysera katastrofsituationer för att på bästa sätt hjälpa befolkningen. Vad ska du göra i […](0 kommentar)

Unga använder paracetamol för att skada sig själva

Giftinformationscentralen (GIC) besvarade 2004 i snitt nästan tio frågor varje dygn som handlade om smärtstillande läkemedel. En fjärdedel av frågorna om analgetika gällde ungdomar som överdoserat framförallt receptfria paracetamol- och ibuprofenpreparat. Frågorna om paracetamol har gått från cirka 1000 stycken år 2000 till drygt 1600 i fjol. Enligt epikriskopior som sjukhusen skickar till GIC inträffade […](0 kommentar)

Ruta på recept glöms bort

Flera gånger i veckan ringer läkare till Läkemedelsverket och har synpunkter på att apoteket byter ut det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga som finns tillgängligt på apoteket. – En hel del är upprörda, säger Björn Beermann, chef för enheten för läkemedelsinformation och läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket. – Men om man anser att patienten absolut ska […](0 kommentar)

Regeringen vill begränsa tillgängligheten

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson anser att tillgängligheten på paracetamol är ett problem, eftersom framförallt unga kvinnor inte helt sällan medvetet överdoserar i avsikt att skada sig själva. – Jag vill inte ha ut paracetamol i den vanliga handeln just av det skälet. Det är därför vi slåss så hårt för att behålla apoteket. Ylva […](0 kommentar)

Nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusvård för patienter över 70 år och är den enskilt största DRG-posten på en medicinklinik. ESC – European Society of Cardiology – kom nyligen ut med nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt. Vid ett symposium, arrangerat av Läksak – Läkemedelssakkunniga – förra veckan, diskuterades rekommendationer rörande hjärtsviktsbehandling i Sverige. […](0 kommentar)

»ADHD är till 75 procent medfött«

Stephen Faraone har studerat ADHD i 20 år och leder den medicinsk–genetiska och ungdomspsykiatriska forskningen vid SUNY Upstate Medical University i Syracuse, New York. I en nyligen publicerad översiktsartikel beskriver Faraone och medarbetare ärftligheten och de gener som visats vara inblandade vid uppkomsten av ADHD. Faraone hänvisar till 20 separata tvillingstudier i olika länder, enligt […](0 kommentar)

Ylva Johansson föreslår EU-direktiv för vården

Ylva Johansson vill ha ett EU-direktiv som reglerar vård i annat EU-land. Patientrörlighetsdirektiv kallar hon det. För det första vill hon reglera vad som ska gälla när man på resande fot söker vård i annat land. Till exempel: – Vad gäller för journalen? Vad gäller vid felbehandling och vid biverkningar av mediciner? Vem har tillgång […](0 kommentar)

Effekten av beta-blockerare ifrågasatt

Beta-blockerare bör inte vara förstahandsvalet vid okomplicerad hypertoni. Det föreslår Lars Hjalmar Lindholm, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet, tillsammans med två andra forskare i en artikel på tidskriften The Lancets webbplats 18 oktober. Slutsatsen har de dragit efter en metaanalys av studier av patienter med okomplicerad hypertoni, det viss säga högt blodtryck utan annan […](0 kommentar)

Långt kvar till vaccin mot Alzheimers sjukdom

Under år 2004 fick en vaccinationsstudie med Alzheimerpatienter avbrytas. Ett 30-tal patienter av de 300 som ingick i studien hade drabbats av hjärnhinneinflammation som biverkning av den substans de fick. Ändå betecknas just vaccin som det kanske mest intressanta fältet inom Alzheimerforskning just nu, och en ny liknande studie som den 2004 har inletts. – […](0 kommentar)

Notiser

Mindre förpackningar minskade antalet självmord

När Storbritannien i slutet på 1900-talet minskade storleken på förpackningarna med analgetika så minskade också antalet självmord med överdosering av paracetamol. I september 1998 trädde en ny lag i kraft i Storbritannien. Den innebär begränsning i storleken på förpackningar med paracetamol och salicylater som säljs receptfritt både på apotek och i andra butiker. Förpackningar som […](0 kommentar)

»Läkemedelsindustrin exploaterar dödsångest«

Kvällstidningarna säljer lösnummer på att blåsa upp hotet från fågelinfluensan och läkemedelsindustrin tjänar pengar på människors rädsla för döden. Det anser Göran Sjönell, allmänläkare och tidigare direktör för Fammi. – Det är osakligt och fullt av felaktiga påståenden. Löpsedlarna spekulerar i familjers kommande död. Hela tiden talas dessutom om något som ännu inte finns, sa […](0 kommentar)

Capio ansluter sig till etikavtal

Företaget Capio Sjukvård Norden skriver på det avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustriföreningen och Läkarförbundet som reglerar läkemedelsindustrins kontakter med sjukvården. Capios anslutning innebär att avtalet blir formellt gällande även för de läkare inom Capio som inte är medlemmar i Läkarförbundet samt för annan sjukvårdspersonal i företaget. Capio driver bland annat S:t Görans sjukhus […](0 kommentar)

EU stödjer studie om antibiotikaresistens

EU har beviljat 26 miljoner kronor till en internationell studie som ska studera hastigheten och mekanismerna genom vilka resistenta bakterier sprids i olika typer av miljöer. Forskningsstudien drar igång nästa år och omfattar tio forskargrupper i sju olika länder. – Forskningsresultaten kommer förhoppningsvis att leda till att antibiotika kan designas på ett sådant sätt att […](0 kommentar)

Inlägg utifrån

Med nyfikenhet som yrke

Den högst mänskliga nyfikenheten är en egenskap som framkallar blandade känslor. De flesta tycker om den rent allmänt, som idé och rättesnöre. Den är också utan tvivel en av de viktigaste krafter som tagit världen dit den är idag; om detta läge sedan är det bästa eller inte må vara ämne för en annan krönika. […](0 kommentar)