Nr 45 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Nikotinplåster – skral effekt vid ulcerös kolit

Under 1980-talet visades att ulcerös kolit är mindre vanligt hos rökare och att debut och recidiv av sjukdomen är vanligare efter rökstopp. Tidiga studier från England [1, 2] och Sverige [3] konfirmerades i flera andra länder. Frågan var om effekten berodde på nikotinet eller på andra effekter av rökningen och om ulcerös kolit kunde behandlas […](0 kommentar)

WHOs globala tobakskonvention utmanar svenska läkare att »kavla upp ärmarna«

»Tobacco is a killer!« En av Gro Harlem Brundtlands första åtgärder 1998 som Världshälsoorganisationens generalsekreterare var att starta arbetet på en ramkonvention om tobak. »Framework Convention on Tobacco Control« (FCTC) har manglats fram under intensivt förhandlingsarbete mellan de 192 medlemsländernas regeringar med viktig sakkunskap från folkhälsoföreträdare och frivilligorganisationer. Tobaksindustrin har under hela processens gång försökt […](0 kommentar)

Nya Rön

Inget stöd för CRP-diagnostik vid nedre luftvägsinfektion

Virusorsakade infektioner i nedre luftvägarna är betydligt vanligare än bakteriella pneumonier. Trots det behandlas de flesta nedre luftvägsinfektioner med antibiotika. CRP har föreslagits som lösning för att skilja bakteriella infektioner från virusutlösta. I denna systematiska översikt ville man värdera den diagnostiska precisionen av CRP för att spåra radiologiskt verifierade pneumonier och hur väl CRP skilde […](0 kommentar)

Kost- och livsstilsförändringar bromsar prostatacancer

Mycket stort intresse har på senare tid riktats åt möjligheten att med kostfaktorer kunna förebygga sjukdomsuppkomst eller lindra redan uppkomna sjukdomar. I septembernumret av Journal of Urology redovisar Ornish och medarbetare (huvudsakligen vid Department of Preventive Medicine Research Institute vid University of California, San Francisco, USA) [1] att kost- och livsstilsförändringar tycks kunna påverka sjukdomsförloppet […](0 kommentar)

Kan man lita på hälsoekonomiska utvärderingar?

I en nyligen publicerad artikel i BMJ jämförs resultaten av kostnad–effektanalyser som genomförts på uppdrag av National Institute for Clinical Excellence (NICE). Föga förvånande och i linje med tidigare erfarenheter påvisas signifikanta skillnader beroende på vem som ligger bakom analyserna. Marknadsförande företag redovisar gynnsammare resultat (lägre kostnad i relation till effekt) än oberoende akademiska utvärderare […](0 kommentar)

Dekompression bra vid epidurala cancermetastaser

Ett av problemen med epidurala cancermetastaser är att tumörväxten ofta sker i kotkroppen och komprimerar ryggmärgen framifrån eller från sidan. Laminektomi, som tidigare varit den förhärskande kirurgiska behandlingen, avlastar ryggmärgen bakifrån men ger ingen dekompression. Det verkar heller inte som om resultaten av laminektomi följt av strålning är bättre än resultaten efter enbart strålbehandling. En […](0 kommentar)

Fysiskt inaktiva flickor riskerar bli feta vuxna

Dubbelt så många flickor var feta vid 19 års ålder än vid 9 års ålder i en amerikansk longitudinell studie, där drygt 2000 svarta och vita flickor följts under tio års tid. Barnens fysiska aktivitet minskade avsevärt under dessa år. Bland vuxna finns ett dokumenterat samband mellan låg fysisk aktivitet och viktuppgång. Hos barn finns […](0 kommentar)

Akut nedre luftvägsinfektion läker utan antibiotika

Akut nedre luftvägsinfektion är ett av de vanligaste tillstånden som behandlas i primärvården, och många läkare förskriver antibiotika. Systematiska genomgångar har funnit divergerande resultat om effekten av antibiotikabehandling, och den senaste Cochrane-sammanställningen visar måttlig effekt av antibiotika. Denna amerikanska randomiserade, kontrollerade studie syftade till att jämföra effektiviteten av tre behandlingsstrategier och av ett informationsblad om […](0 kommentar)

Ingen effekt av solhattsextrakt mot förkylning – varför fler studier?

Bruket av Echinacea angustifolia (rudbeckia, solhatt) har sitt ursprung hos Nordamerikas indianer, som har använt växten mot ett flertal sjukdomstillstånd, från magvärk till ormbett. Även idag är Echinacea en populär huskur (örtmedicin) mot vanlig förkylning. Många studier har gjorts, dock med motstridiga resultat och utan att säkert kunna styrka effekt på virala luftvägsinfektioner. I en […](0 kommentar)

Endast på webben

Influensavaccin och Tamiflu slut på apoteken

– Jag kan inte dra någon annan slutsats efter den stora förskrivningen under oktober, säger Thony Björk, kommunikationsdirektör på Apoteket. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm håller med. Eftersom läkarna inte följt rekommendationerna bör specifik information i bara denna fråga gå ut. – Man kan gott gå ut en gång till, säger hon. Bara under oktober […](0 kommentar)

Kostråd skall baseras på evidens

The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) har presenterat reviderade, evidensbaserade kostråd för att förebygga och behandla diabetes [1]. Även om kostråden också tidigare varit »evidensbaserade« innebär detta arbete, med en formalisering av rekommendationerna i enlighet med reglerna för evidensbaserad medicin, ett viktigt steg framåt. […](0 kommentar)

De nya innedrogerna kan inte narkotikaklassas

Läs artiklarna: Omöjligt narkotikaklassa GBL och butandiol »Alla säger att de druckit GBL« Hälsofarlig vara – tillfällig lösning(0 kommentar)

Inlägg utifrån

Vilken läkare skulle lyssna?

Den man som berättar heter Ove Carlsson, och jag träffade honom under en hearing i Riksdagshuset i början av 2000-talet. Hearingen, dit jag var inkallad som utfrågare, handlade om biverkningar av läkemedel, och upp på podiet klev alla tänkbara organisationer och instanser i sjukvårdslabyrinten, från LIF till WHO och ett dussin andra bokstavskombinationer (DHR råkade […](0 kommentar)

Debatt och brev

En till synes obetydlig incident i trafiken …

Det är fredagen den 13 augusti 1998. Fyra unga män kommer farande i en SEAT Toledo i backen vid Ursviks idrottsplats på E18 i riktning från Stockholm mot Rinkeby. Trafikljusen lyser rött, en vit Saab 9000 står still i högerfilen och väntar på grönt ljus. Bilen med pojkarna bromsar inte, utan kör i full fart […](0 kommentar)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger inte fritt fram för att drogtesta skolelever

Det finns inte stöd i Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att genomföra allmänna eller slumpmässiga obligatoriska drogtest i arbetslivet eller skolan. Tvärtom har Arbetsmiljöverket inte kunnat ta ställning i denna känsliga fråga. Den vägledning som Arbetsdomstolens domslut kan ge är att man både friat och fällt anställda som vägrat drogtestning. I regel krävs välgrundade motiv […](0 kommentar)

Korrespondens

Låt sjukskrivna jobba på försäkringskassan

Regeringen och andra aktörer har satt upp målet att sjuktalet skall sänkas till hälften inom några år. Är detta verkligen möjligt? Dessutom framskymtar i debatten att de flesta sjukdomar beror på arbetsmiljön. Är detta sant? För att halvera sjuktalet måste man nog ta bort en stor del av nu accepterade sjukdomstillstånd och diagnoser samt ifrågasätta […](0 kommentar)

Biltrafiken ökande globalt hälsohot

Efter prognoser som tyder på att det globala antalet dödsfall i trafikolyckor snart kommer att överstiga antalet döda i aids, beslöt FNs generalförsamling i slutet av oktober att inrätta en minnesdag för trafikoffer samt att uppmana världens regeringar att förbättra trafiksäkerheten. Fler dör i trafiken än i väpnade konflikter Dödsfall i trafikolyckor överstiger redan dödsfall […](0 kommentar)

Vitamin B12 och folat – ett förtydligande

Min gode vän Gunnar Hjernestam gjorde läkarkåren ett par stora tjänster med sitt inlägg i LT 43/2005 (sidan 3160). För det första bjöd han på en klassisk beskrivning av neurologiska symtom, balansrubbningar, som första tecken på B12-brist. Man kan jämföra med neurologen Bo Kristensens formulering: »Parestesier, osäker gång och störd balans är karakteristiska symtom på […](0 kommentar)

Angeläget att kartlägga det verkliga antalet skador i sjukvården

Årligen inkommer ca 9000 anmälningar till patientförsäkringen Personskadereglering AB (PSR). Ersättning utgår för ca 45 procent av dessa. Av de ca 3 600 ersatta patientskadorna år 2001 innebar närmare tre av fyra någon grad av invalidisering. Antalet årligen inträffade personskador i vägtrafikolyckor (dvs med fordon inblandade) rapporterade av polisen är numera i storleksordningen 28 000 […](0 kommentar)

Vårdreformer och vårdgarantier – är de alltid kongressrelaterade?

I anslutning till det socialdemokratiska partiets kongress i Malmö har »vårdministern« redovisat kommande satsningar på såväl äldreomsorg som tandvård. Hennes regeringskollega, »folkhälsoministern«, borde ha kunnat sekundera henne med att »tandhälsa är en viktig bestämningsfaktor för god folkhälsa« (Sara Wamala och medarbetare på DN Debatt 10 oktober 2005). Det är sant och intressant, men inte nytt. […](0 kommentar)

Patientskador är betydligt vanligare än trafikskador – och dyrare

I Läkartidningen rapporterar två utredare från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund (IHE) en mycket intressant studie om kostnader för skador orsakade inom sjukvården [1]. Retrospektivt detaljstuderades 48 patienter med behandlingsorsakad skada. Man räknade ut de extra kostnader som skadan orsakat under åtta år. Korrekt uppger man att metoden inte kan fånga upp alla […](0 kommentar)

Notiser

Utmattningsdepression ger livränta

En kvinna på Väddö har fått sin utmattningsdepression klassad som arbetsskada och har därmed rätt till livränta. Försäkringskassan nekade kvinnan ersättning då försäkringsläkaren inte accepterade diagnosen. Patienten överklagade och har nu fått rätt i såväl Läns- som Kammarrätten. Försäkringskasssan har ännu inte tagit ställning till om man ska överklaga beslutet. LT(0 kommentar)

Svalt intresse för gratis bokningsstöd

Bokningstjänsten Läkartid.nu ( http://www.lakartid.nu )är en Internetbaserad tidbok öppen för patienter som söker läkare och andra vårdgivare. De läkare och sjukvårdsenheter som är anslutna till Läkartid.nu kan lägga ut lediga tider på nätet manuellt eller genom att koppla sina bokningssystem till Läkartid.nu. Trots att man nu erbjudit tjänsten gratis till den landstingsfinansierade primärvården i storstäderna […](0 kommentar)

Läkare får snabbt jobb efter examen

Av de läkare som tog sin examen under läsåret 2001/2002 var 94 procent etablerade på arbetsmarkanden 2003. Det framkommer av en rapport som Högskoleverket presenterade i förra veckan. Tillsammans med bland annat sjuksköterskor, veterinärer logopeder, specialpedagoger och optiker (92, 94, 95, 98 respektive 98 procent etablerade året efter examen) utgör läkarna den grupp som etablerar […](0 kommentar)

Aktuellt

Hälsofarlig vara – tillfällig lösning

Lagen om förbud mot hälsofarliga varor kom 1999 och var tänkt att användas för att kontrollera nya syntetiska droger, liknande ecstasy, innan det är klart om ämnena är beroendeframkallande eller euforiserande enligt narkotikaklassisficeringens krav. Tanken var att de senare skulle narkotikaklassas om kriterierna visat sig uppfyllda. Så har lagen också använts. Men lagen var inte […](0 kommentar)

»Alla säger att de druckit GBL«

– Eftersom detta omvandlas till narkotika i kroppen borde det rimligen vara narkotikaklassat, säger Gunnar Hermansson, kriminalinspektör på Rikskriminalpolisens narkotikarotel. Apropå regeringens och Folkhälsoinstitutets argument att substanserna behövs i industrin säger han: – Jag förstår vad de säger. Vi har inte samma uppfattning. Att substanserna nu blivit klassade enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga […](0 kommentar)

Omöjligt narkotikaklassa GBL och butandiol

Författarna till artikeln på sid 3294 frågar sig om det inte vore medicinskt motiverat att narkotikaklassa kemikalierna GBL och butandiol, som båda i kroppen omvandlas till och får samma effekter som det narkotikaklassade GHB. Men för regeringen, som är den instans som beslutar om klassificering, har andra aspekter fått väga över. Än så länge. Folkhälsominister […](0 kommentar)

Socialstyrelsen följer läkarnas förskrivning av Tamiflu

Under januari till och med september i år har Apoteket sålt cirka 8800 förpackningar av det antivirala läkemedlet Tamiflu som förskrivits på recept. Dessutom har drygt 3300 förpackningar sålts till sjukvården. – Det är inte precis någon hamstringsvåg, säger Johan Karlsson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen. – Men vi håller ändå ett litet öga på […](0 kommentar)

Snabbare tillverkning av vaccin mot fågelinfluensa

I en artikel i Läkartidningen för snart ett år sedan sa Annika Linde, chef för avdelningen för virologi på Smittskyddsinstitutet att ett vaccin kan vara klart tidigast sex månader efter att en pandemi brutit ut (LT nr 2004/51). Det är en siffra som också många andra experter på området nämnt. I en artikel i PNAS´ […](0 kommentar)

Nya böcker

Förnämlig svensk kirurgihistoria!

Det kan tyckas egendomligt att en invärtesmedicinare ska anmäla en bok om kirurgihistoria, men kirurgen i Läkartidningens redaktion ansåg att jag, som ett par år varit ordförande i Medicinhistoriska sektionen i Läkaresällskapet, borde åta mig uppdraget. Jag vet inte om han också tänkte på att jag har personliga minnen från hela den tid som utgör […](0 kommentar)

Juridisk information för yrkesfolk inom allmänmedicinen

Bokförlaget Juris AB har utkommit med tre böcker i en serie medicinska juridikböcker: »Psykiatrins juridik 2004«, »Specialistsjukvårdens juridik 2005« och »Allmänmedicinens juridik 2005«. Boken »Allmänmedicinens juridik« är ett resultat av ett omfattande samarbete mellan jurister och medicinare av olika specialiteter. Nio författare med olika kompetens och bakgrund inom hälso- och sjukvården har åstadkommit ett lättläst […](0 kommentar)

Fullödig lärobok om modern intensivvård

En ny lärobok är inte bara en kunskapssammanställning för studenter, den är också en manifestation och programförklaring för ämnet. Speciellt tydligt är detta när det gäller »yngre« specialiteter. Den första läroboken i intensivvård på svenska, av Eklund, Westermark och Wåhlin, utkom 1968 och utgjorde dåtidens helt nödvändiga markering av en ung och tidvis ifrågasatt subspecialitet […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Trikuspidalisstenos – en allvarlig komplikation till Port-a-cath

En elvaårig pojke med systemisk lupus erythematosus (SLE) av aggressiv typ och med led- och perikardengagemang sedan tidig barndom fick år 1997 en Port-a-cath (subkutan venport) inlagd för att ge bla cyklofosfamid (Sendoxan). Inläggningen av katetern förlöpte utan komplikationer, enligt journalanteckningarna. Cyklofosfamid (Sendoxan) gavs i katetern vid upprepade tillfällen, senast år 2000. Patienten undersöktes på […](0 kommentar)

Tidig prognosbedömning efter hjärtstopp är i dagsläget omöjlig

Hjärtstillestånd eller hjärtstopp innebär att hjärtats mekaniska arbete plötsligt upphör, vilket kliniskt manifesteras genom avsaknad av puls, okontaktbarhet och apné (eller agonal, suckande andning). Ett konsensusuttalande angående rutiner för klassificering och rapportering av händelser och kliniska fynd, det sk Utstein-protokollet, finns publicerat [1]. Hjärtstillestånd utgör tillsammans med drogmissbruk, subaraknoidalblödning och brustet aortaaneurysm de vanligaste orsakerna […](0 kommentar)

Hindren för organdonation i intensivvården kan överbryggas

Brist på organ är den viktigaste orsaken till att inte tillräckligt många transplantationer genomförs. Antalet donationer från avlidna per miljon invånare i Sverige är lägre än för flertalet andra länder i Europa. En orsak är allt bättre behandling av svåra skallskador och blödningar, en annan att cirka 40 procent av närstående säger nej till donation […](0 kommentar)

GHB-, GBL- och butandiolförgiftningar – ett allvarligt problem i Västsverige

GHB (gamma-hydroxibutyrat) är ett organiskt lösningsmedel och ett derivat av karboxylsyran smörsyra [1]. GHB kan också kallas en substituerad karboxylsyra. Illegalt tillverkat GHB konsumeras som berusningsmedel bland ungdomar, framför allt i Västsverige. I huvudsak används det av ungdomar i åldern 18–25 år, men både yngre och äldre användare finns. Merparten av användarna är yngre män. […](0 kommentar)

Hitta rätt i PubMed

Om stora medicinska databaser som Medline eller PubMed ska vara till nytta för doktorer i deras kliniska vardag måste de lära sig att söka efter vetenskapliga studier av hög kvalitet och som kan besvara de kliniska frågeställningarna på ett adekvat sätt [1]. Eftersom PubMed idag innehåller mer än 15 miljoner referenser till vetenskapliga artiklar och […](0 kommentar)

Nyklippt

Kritiskt om vårdgarantin

Den nya vårdgarantins ikraftträdande kommenterades av några pressgrannar, som i huvudsak var kritiska. Gefle Dagblad (lib) betecknade reformen som kosmetik: »I dag träder den nya utökade vårdgarantin i kraft. En garanti som till intet förpliktigar, en kosmetisk åtgärd som är avsedd att i bästa fall sätta lite press på vårdapparaten. Några landsting klarar kravet att […](0 kommentar)

Ledare

Ogrundade förkylningsråd på Apoteket

Som oktoberkund på apoteket möts man av uppmaningar att förse sig med näsdroppar, febernedsättande och Echinacea inför den stundande förkylningssäsongen. De två förstnämnda preparaten är säkert bra att ha hemma, men hur välgrundat är rådet om extrakt av röd solhatt? På sid 3292 i veckans nummer refereras utförligt en studie från New England Journal of […](0 kommentar)

Det svåra bolagsvalet

Läkarförbundet startade redan 1903 ett försäkringsbolag för att bistå medlemmarna med ansvarsförsäkring samt liv- och kapitalförsäkringar. Historiken från början av 1900-talet till idag är intressant ur många aspekter, och bolaget har under decennierna sett rätt olika ut. Efter den stora depressionen kring 1930 kom Salus länge att samverka med en rad livbolag. Vid 1990-talets början […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Förnyelse är ett generellt behov

I en ledare [1] framhöll BMJ att engelska läkare är olyckliga med sin arbetssituation. Ledaren utlöste en flodvåg av kommentarer som försökte förklara varför läkarna känner sig otillfredsställda, i den mån man inte invände mot det alltför kategoriska uttalandet [2, 3]. Professorer vid University of Liverpool ansåg att bristen på ledare och ledning inom den […](0 kommentar)