Nr 47 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

»Ångest, ångest
är min arvedel …«

»Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen«, skriver Pär Lagerkvist i sin lyrikdebut »Ångest« från 1916. Dessvärre är Lagerkvist inte den enda svensken med ångest, snarare tvärtom. Ångestsyndrom utgör den största gruppen bland de psykiska sjukdomarna i befolkningen och svarar för en tredjedel av de totala kostnaderna för psykisk […](0 kommentar)

Posttraumatiskt stressyndrom är en folksjukdom

Från Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet har Kerstin Bergh Johannesson och medarbetare initierat en viktig kartläggning av resurser i Sverige för tidiga och sena insatser till följd av traumatiska händelser. I denna kartläggning, som redovisas i veckans nummer av Läkartidningen, har en enkät ställts till ansvariga för psykiatrin i olika landsting. Dessa har svarat […](0 kommentar)

Nya Rön

Låginkomstländerna töms på läkare

Ett stort antal läkare flyttar från u-länder för att arbeta i västvärlden. En amerikansk studie, som presenteras i New England Journal of Medicine, har sammanställt material från ett antal databaser från hälsomyndigheter i olika länder samt från WHO om var läkare arbetar och var de fått sin medicinarutbildning. I USA, Storbritannien, Australien och Kanada utgör […](0 kommentar)

Tatuering – orsak till sarkoidos?

Etiologin till den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos är fortfarande okänd. I en artikel av D Antonovich och J Callen beskrivs ett patientfall där författarna menar att kosmetisk hudtatuering, »permanent makeup«, utlöst systemisk sarkoidos. Patienten är en 41-årig amerikansk kvinna, som sedan ett par månader noterat hudförändringar längs överläpp och ögonbryn, där hon tre år tidigare tatuerats. […](0 kommentar)

Låg födelsevikt riskfaktor för koronarsjukdom

Individer med låg födelsevikt drabbas i större utsträckning än normalt av koronarsjukdom senare i livet. Det visar en kohortstudie på 8760 personer från Helsingforsområdet, som presenteras i New England Journal of Medicine. Personerna var födda mellan 1934 och 1944, och 444 av dem hade, när studien avslutades, tagits in på sjukhus eller avlidit på grund […](0 kommentar)

Endast på webben

Årets bästa artiklar i Läkartidningen

Elva artiklar i Läkartidningen som är speciellt värda att läsas! Yngre skribenter (med kand eller AT-läkare) Carré H, Boman J, Gärdén B, Nylander-Lundqvist E. Kontaktspårning ett år tillbaka lönar sig. Följ Västerbottens exempel för att begränsa klamydiaspridningen i Sverige! Läkartidningen 2005;102:468-71. Medicinsk kommentar Andreen Sachs M. Utan vilja – ingen säker vård. Amerikanska världsnamn kräver […](0 kommentar)

Posttraumatiskt stressyndrom – en folksjukdom

Läs artiklarna Posttraumatiskt stressyndrom är en folksjukdom och Specialistteam för traumarelaterade störningar – en bristvara i Sverige(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Specialistteam för traumarelaterade störningar – en bristvara i Sverige

De psykologiska effekterna av traumatiska upplevelser kan bli långvariga och svårartade. I ett samhälle där förekomsten av dessa företeelser tyvärr blivit vanligare är det allt viktigare att uppmärksamma detta problem. Människor som utsatts för plötsliga traumatiska händelser kan utveckla fortsatta stressreaktioner och löpa risk för bla posttraumatiska stressyndrom. Enligt olika uppskattningar beräknas förekomsten av posttraumatiska […](0 kommentar)

Behandling av ångestsyndrom

I psykiatriskt språkbruk används begreppet ångest för att beteckna en grupp ospecifika, obehagliga symtom som liknar upplevelserna av, och reaktionerna på, skräck och fruktan. I den svenska översättningen av de diagnostiska kriterierna i DSM-IV (the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, revision IV) definieras ångest som olustkänslor eller kroppsliga spänningssymtom inför en förväntad fara […](0 kommentar)

Mycoplasma genitalium bör misstänkas vid ospecifik uretrit och cervicit

Av de patienter som kommer till hud- och STD-kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå med symtom har många sveda och trängning vid vattenkastning och flytningar. Uretrit är ett vanligt symtom vid infektion med klamydia (Chlamydia trachomatis) eller gonorré (Neisseria gonorrhoeae), men många fall av uretrit och andra genitala infektioner kan inte härledas till någon av […](0 kommentar)

Konformationsförändrade proteiner orsakar neurodegenerativa sjukdomar

Alltsedan 1950-talet har den neurovetenskapliga forskningen resulterat i ett flertal läkemedel som korrigerar under- eller överfunktion av neurotransmittorer. Sådana farmaka mot schizofreni, Parkinsons sjukdom, epilepsi, depression och Alzheimers sjukdom är värdefulla i kliniken och kan ge betydande symtomatiska vinster. Protektiva och kurativa terapeutiska strategier är emellertid önskvärda, men de förutsätter en detaljerad förståelse av de […](0 kommentar)

Kan kronisk smärta och smärtspridning induceras via gliala mekanismer?

Det finns olika typer av smärta. Den akuta fysiologiska smärtan utgör ett varningssystem. Nociceptiv smärta är en följd av en vävnadsskada, ofta med en inflammatorisk komponent. Neurogen eller neuropatisk smärta utgår från en nerv-skada eller sjukdom. Smärtan kvarstår ibland efter att den ursprungliga skadan läkt och kan övergå i långvarig smärta. Signalvägar finns således för […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hypertonistudier – för vem?

Åter har det publicerats en metaanalys som rör medikamentell blodtrycksbehandling [1]. Ämnet är urvaskat men med en metaanalys vill författarna fästa uppmärksamheten på ämnet igen. I september publicerades den likaledes ointressanta ASCOT-studien [2] med stort pådrag för att marknadsföra minimala eller obefintliga behandlingsskillnader. Minimala skillnader Studierna påvisar skillnader mellan olika terapialternativ. Skillnaderna består i att […](0 kommentar)

Små effektskillnader kan ha betydelse vid val mellan likvärdiga alternativ

Bengt Hjelmqvist ifrågasätter starkt värdet av nya läkemedelsstudier inom framför allt hypertoniområdet. Där kan effektskillnader räknat i absoluta tal mellan preparat ibland synas ganska små och trots detta ofta blåsas upp med kommersiella argument. Eftersom vi både väl kan förstå och i princip dela en del av dessa synpunkter vill vi gärna delta i debatten, […](0 kommentar)

HSL vägvisare till följsamhet ABLAs frön får inte blåsa bort!

När Emil i Lönneberga hade satt soppskålen på huvudet for man till doktorn i Mariannelund. Emil ordinerades fem vetebullar för att 5-öringen som han svalt skulle få lite sällskap och inte riva honom i magen. Inte ens Anton, Emils ekonomiske pappa, vågade trotsa den ordinationen, särskilt som han av pojken utlovades att senare få tillbaka […](0 kommentar)

Korrespondens

Samväldet inte längre brittiskt

»… det Brittiska Imperiet finns nu inte längre, men vi har däremot en sammanslutning av länder som tidigare ingått i det britiska imperiet och kallas ´The British Commonwealth´, skriver Bo Adrian Pettersson i Läkartidningen 44/2005 (sidan 3250). Det är inte korrekt. Det finns en sammansluting som kallas »The Commonwealth«, eller Samväldet, och som framför allt […](0 kommentar)

Äras den som äras bör

I recensionen av Larsson och Rubertssons bok »Intensivvård« (Läkartidningen 45/2005, sidan 3405) nämner Lars Berggren även den första svenska boken om intensivvård som utkom 1968 och påpekar dess betydelse. Han utser där, förutom Lars Westermark och Åke Wåhlin, mig som medförfattare till denna utgåva – något som är mycket hedrande för mig men tyvärr fel. […](0 kommentar)

En allmänläkares helhetssyn utesluter inte specialiststöd!

Tack Karin Lindhagen för replik, ett villkor för debatt (Läkartidningen 43/ 2005, sidan 3162)! Varierande grad av kontakt med ortopedi Visst är det så att alla blivande läkare har enbart två veckor ortopedi i sin grundutbildning. Och alla genomgår även en AT-tjänstgöring. Dock är graden av kontakt med ortopediska frågeställningar olika intensiv, även beroende på […](0 kommentar)

Äldres hälsa – haltande jämförelse mellan 1992 och 2002

Thorslund och Parker har i Läkartidningen 43/2005 (sidorna 3119-24) gjort en genomgång av aktuell svensk och internationell forskning om utvecklingen av de äldres hälsa. För svensk del citeras resultat från två institutioner, dels Statistiska centralbyråns undersökning, benämnd ULF, dels en egen undersökning vid Aging Research Center, benämnd SWEOLD-studien. Man konstaterar att den subjektiva skattningen av […](0 kommentar)

En erfarenhet rikare till priset av sömn

Mitt i medelåldern kan jag knappt minnas att jag som vuxen vaknat medveten om att jag haft drömmar under natten som gått. Än mindre mardrömmar. När jag nyligen för tredje morgonen i rad vaknade efter en natt fylld av långdragna, bisarra och direkt plågsamma mardrömmar, började jag fundera över orsaken. Resultatet blev att jag nu […](0 kommentar)

En cybervision – tänk om …

Tänk om hela världen hade ett gemensamt journalsystem. Tänk om all medicinskt utbildad personal tog samma typ av anamnes, om undersökningen var standardiserad och om behandlingseffekten alltid följdes upp. Tänk om alla dessa data kunde granskas statistiskt. Hur skulle världen då se ut? Jo, kanske skulle vi kunna be alla allmänläkare i Indien med intresse […](0 kommentar)

Nya dopinglistan från 1 januari 2006 – kortison för lokalt bruk inte längre med!

WADA (World Anti-Doping Agency) publicerade nyligen sin nya doping-lista, som kommer att gälla i hela världen och i alla idrotter från och med den 1januari 2006. Underlaget hade tidigare varit ute på remiss, och som tur är tog WADA till sig de synpunkter som kom in bla från Sverige – vilket gjorde att de stora […](0 kommentar)

Inlägg utifrån

När man inte känner igen folk man känner

En av mina dåliga egenskaper är att jag har svårt att känna igen folk. Det är dubbelt irriterande, både för mig som inte känner igen dem som jag borde känna igen och för dem som jag inte känner igen och som kan bli ledsna för det. Men förra året kände jag i alla fall igen […](0 kommentar)

Ledare

Stämma med stuns!

Nästa vecka är det åter dags för Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm. Den är trots ökande konkurrens en av de största medicinska konferenserna i Norden, och glädjande nog besöks den av var femte svensk läkare. Årets tema är mycket aktuellt – det handlar om psykisk hälsa, och öppningsmötet heter »Den nya psykiska ohälsan«. Riksstämman är […](0 kommentar)

Skatter med sans!

»Varken socialdemokraterna eller den borgerliga alliansen står i dag upp för skattereformens beskedliga principer. För att hitta spännande skatteförslag måste man i stället vända sig till en svensk facklig organisation.« Så skrev Dagens Nyheter nyligen på ledarplats under rubriken »Partierna överger den arbetande medelklassen«. Det som tidningen uppmärksammade var centralorganisationen Sacos nya debattskrift »Brant skatt […](0 kommentar)

Ibland fel vaccin till doktorns egna barn

Vaccinationer är kanske den enskilda åtgärd som betytt mest för att befrämja hälsa hos världens barn. Detta till trots motarbetas barnvaccination av grupper som ideologiskt står nära alternativmedicinen och vissa miljörörelser. Ett av argumenten är att genomgången sjukdom är mer »naturligt« skydd än immunisering. Att sådana idéer även påverkar läkares beslut att vaccinera sina egna […](0 kommentar)

Aktuellt

Beslutsstöd för sjukskrivning tas fram

Ett sådant stöd kan vara baserat på diagnos, symtom eller sjukdomsbilder och kan ge en vink om rimlig sjukskrivningslängd, vid tungt respektive lättare arbete, enligt Siwert Gårdestig, chef för avdelningen Sjukförmåner på försäkringskassan. Det ska finnas utrymme för individuell bedömning, det är inte fråga om ett fyrkantigt verktyg. Ett syfte med uppdraget är att göra […](0 kommentar)

Läkare med rätt personlighet bästa chefen

På många vårdcentraler är det idag andra yrkesgrupper än läkare som är verksamhetschefer. Enligt en undersökning i Dagens Samhälle den 13 oktober 2005 är 44 procent av verksamhetscheferna vid landets landstingsdrivna vårdcentraler sjuksköterskor och 43 procent läkare. Resten är främst sjukgymnaster. Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen (DLF) tycker inte att detta i sig är ett […](0 kommentar)

Gemensam upphandling av vaccin

Landstingen börjar nu att samordna vaccinupphandlingen centralt. Det är Stockholms läns landsting som tagit på sig uppgiften att ansvara för upphandlingen. För ett par veckor sedan kom Socialstyrelsen med en rapport om hur Sveriges vaccinförsörjning skulle säkras vid en influensapandemi. Ett av alternativen som nämndes var central upphandling av vaccin. Socialstyrelsen flaggade emellertid för svagheter […](0 kommentar)

SFAMs ordförande åtalad för skattebrott

På föreningens webbplats skriver Johan Berglund att han på grund av »en skatteprocess rörande affärsverksamhet« inte orkar driva ett bra ordförandeskap och att han därför har bett om att bli avlastad uppdraget som ordförande. SFAMs styrelse uttrycker sitt stöd för Johan Berglund och beklagar det som inträffat. Läkartidningen har utan framgång sökt Johan Berglund. Enligt […](0 kommentar)

Skyddsombud hotar stänga vårdcentralen i Svedala

– Jag har inga planer på att förändra ledarskapet på vårdcentralen i Svedala annat än att förstärka det som handlar om medicinsk rådgivning, säger Ulf Swanstein, primärvårdschef för Skåne sydväst. – Jag kan inte tillåta att det fortsätter så här. Den psykosociala arbetsmiljön på vårdcentralen i Svedala utgör ett allvarligt hot mot de anställdas hälsa, […](0 kommentar)

Notiser

Distriktsläkare dåliga på fackligt engagemang

Av dem som svarade på enkäten uppgav 44 procent att mer tid, ork, intresse och engagemang är vad som skulle krävas för att de skulle engagera sig i fackliga frågor. Enkäten är resultatet av en motion om hur det fackliga arbetet ska bedrivas i framtiden som Magnus Eriksson, ordförande för DLF Stockholm, ställde till föreningens […](0 kommentar)

Vårdens produktivitet svår att mäta

Det är viktigt att mäta vårdens produktivitet, säger Sveriges Kommuner och Landsting, men svårt. Relevanta mått och uppgifter om kvalitet saknas i stor utsträckning. I en rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting diskutera problemet och bringa en aning ljus i frågan. Offentlig verksamhet är personalintensiv. Att landstingspersonalens genomsnittliga utbildning och erfarenhet har ökat de senaste […](0 kommentar)

EU bistår Asien i kamp mot fågelinfluensa

EU-kommissionen avsätter 30 miljoner euro för att bistå de länder i Asien som drabbats av fågelinfluensan i deras strategier mot en spridning. Syftet är att minska risken för en pandemi genom att bekämpa sjukdomen vid källan. LT(0 kommentar)

Läkare nominerad till Årets skyddsombud

Anna Rask Andersen, huvudskyddsombud för läkarna på akademiska sjukhuset i Uppsala, har nominerats av Saco till utmärkelsen Årets skyddsombud. Vinnare presenteras vid Elmia-mässan om arbetsmiljöfrågor i Jönköping i maj 2006. LT Foto: Staffan Claesson Anna Rask Andersen har nominerats till Årets skyddsombud.(0 kommentar)

Anders Hallberg ny rektor i Uppsala

Professor Anders Hallberg föreslås bli ny rektor vid Uppsala universitet från och med 1 juli 2006. Anders Hallberg är professor i läkemedelskemi och dekanus vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Beslutet om rektorstjänsten fattas av regerigen vid årsskiftet. LT(0 kommentar)

Ofarlig robot kan ta över sjukhussysslor

Vårdpersonalen vid Centralsjukhuset i Karlstad utför ett stort antal uppgifter som inte är vårdande; går med prover, hämtar läkemedel, bäddar sängar, går och handlar åt patienter. I framtiden kan dessa uppgifter istället utföras av robotar. Transportchefen i Landstinget i Värmland säger i ett pressmeddelande att det nu är dags för vården att ta till sig […](0 kommentar)

Färre djurförsök strävan inom EU

EU-kommissionen har slutit en överenskommelse med en rad industrisammanslutningar inom bland annat läkemedels- och kemiområdet om att antalet djurförsök ska minska inom EU. Alternativa metoder ska också bli en viktig marknad för europeiska företag är tanken. Avtalet slöts på en komferens i Bryssel nyligen. LT(0 kommentar)

Medicin och samhälle

Spionromanförfattare granskar läkemedelsindustrin

Den internationella läkemedelsindustrin, eller snarare de stora forskande företagen inom denna, har inte haft anledning att vara särskilt nöjda med det sätt de tett sig på för allmänheten under det senaste decenniet. Inte nog med att flera uppenbara skandaler har förekommit som fått företag som Merck och Pfizer att dala på aktiemarknaden i New York, […](0 kommentar)