Nr 50 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Astmaliknande tillstånd ännu ofullständigt kartlagda

Vid astmaliknande tillstånd beskriver patienterna symtom som »liknar« astma, dvs andnöd, hosta, tryck över bröstet och slem mm, men någon bronkobstruktion, reversibilitet eller reaktion vid histamin-/metakolinprovokation kan inte påvisas, och patienterna förbättras inte av behandling med bronkdilaterare eller inhalationssteroider. Patientgruppen är frustrerande, eftersom patienterna återkommer med sina symtom och man undrar om de verkligen tagit […](0 kommentar)

Kostråd skall baseras på evidens

The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) har presenterat reviderade, evidensbaserade kostråd för att förebygga och behandla diabetes [1]. Även om kostråden också tidigare varit »evidensbaserade« innebär detta arbete, med en formalisering av rekommendationerna i enlighet med reglerna för evidensbaserad medicin, ett viktigt steg framåt. […](0 kommentar)

Ärftlighet och psykologi styr resultat av diskbråckskirurgi

I tidskriften Pain (som ges ut av International Association for the Study of Pain) har tre artiklar om diskbråck och diskdegenerativ sjukdom publicerats [1-3], och i dessa artiklar belyses sjukdomspanoramat i ett brett perspektiv. Etiologin till diskbråck och diskdegenerativ sjukdom är multifaktoriell och inbegriper orsaker såsom belastning, trauma, obesitas, stress och genetiska faktorer. Gemensamt är […](0 kommentar)

Nya Rön

Viktigt ta hänsyn till superspridare

Vid utbrott av infektionssjukdomar kommer ett litet antal individer att sprida sjukdomen till ett stort antal individer, medan andra inte smittar någon alls. I en studie från amerikanska Yaleuniversitetet analyseras vilken roll den mindre grupp individer som sprider sjukdomen till många har för att sprida olika infektionssjukdomar. Författarna utgår från den tidigare tumregeln att 20 […](0 kommentar)

Många patienter letar medicinsk information på Internet

Internet har blivit en allt viktigare källa för medicinsk information. I USA beräknas att hela 70 procent av alla föräldrar till barn under 18 år söker medicinsk information på Internet om sjukdomar som kan drabba barnen. Alltfler amerikanska läkare rekommenderar dessutom speciella Internetsidor till sina patienter där de kan hämta information som läkaren kontrollerat. I […](0 kommentar)

Klådans konsekvens

Atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar alltfler barn, framför allt i västvärden. Flera studier under de senaste fem åren har visat på ökad förekomst av atopiskt eksem, och man räknar idag med att ca 25 procent av alla förskolebarn är drabbade. Det mest framträdande symtomet är klåda, som ger upphov till ett […](0 kommentar)

Endast på webben

Behövs en Medborgarkommission för sjukvården?

Turbulensen på Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhusets klinik för onkologi, har uppmärksammats i dagspress, sedan flera läkare i ledande ställning offentligt demonstrerat sitt missnöje. Verksamhetschefen, Ulrik Ringborg, har »avskedats« och tjänsten ledigförklarats. Kontroverserna på Radiumhemmet ger en blixtbelysning av hur sjukvården drivs på Sveriges största cancerklinik. En omedelbar iakttagelse är att det finns många chefsskikt i klinikens […](0 kommentar)

Regeringen tog beslut om ny specialitetsindelning

Geriatrik förblir en egen medicinsk basspecialitet i det nya systemet med 31 bas-, 23 gren- och 2 tilläggsspecialiteter. Socialstyrelsens förslag att göra geriatrik till en grenspecialitet inom internmedicin mötte starka protester, och delar av de invändningar som framförts från den medicinska professionen finns med i regeringens argument för att behålla geriatrik som egen specialitet. Det […](0 kommentar)

Vad gör en händelse
till ett nationellt trauma?

Vilka faktorer bidrar till att en händelse får en nationell genomslagskraft och utvecklas till vad man skulle kunna benämna ett »nationellt trauma«? För det första kan det röra sig om ett stort antal drabbade, som kommer från olika delar av landet. Många i befolkningen kommer att vara direkt eller indirekt drabbade genom släkt och vänner […](0 kommentar)

Rapport om hälso- och sjukvården saknar svar

I måndags presenterade Socialstyrelsen för fjärde gången en nationell hälso- och sjukvårdsrapport. Det var fyra år sedan den senaste kom. Socialstyrelsen konstaterar att mycket ser bra ut: Antalet läkare, sjuksköterskor och barnmorskor sysselsatta inom den svenska hälso- och sjukvården har ökat stadigt sedan 1995. Antalet läkare per invånare är näst högt i norden. Hälso- och […](0 kommentar)

Karolinskas läkare oroliga för patientsäkerheten

– Vi är förvånade. Det är ett entydigt och delvis alarmerande resultat. Vi tror att detta kan fungera som en varningssignal för sjukhusledning och andra beslutsfattare, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening. Läkarföreningen baserar sina slutsatser på en enkät som föreningen skickade ut till Karolinskas läkare i månadsskiftet november/december på begäran av många medlemmar. […](0 kommentar)

Biobank för navelsträngsblod på Sahlgrenska

Biobanken ska öka möjligheten att behandla fler svårt sjuka barn, med till exempel vissa former av leukemi och immunbristsjukdomar. Materialet i banken ska vara tillgängligt för samtliga landsting i landet, och det kommer att vara frivilligt att donera navelsträngsblod. – Det har funnits en oseriös verksamhet där företag försökt övertala föräldrar att betala för att […](0 kommentar)

Tre miljarder till vården

Utbetalningen av pengarna delas upp i en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en fjärdedel av den årliga miljarden, det vill säga 250 miljoner kronor som fördelas efter antalet invånare i respektive landsting. För att få ut den delen måste varje landsting träffa en överenskommelse med Försäkringskassan om en åtgärdsplan för att […](0 kommentar)

Webbinlämning av manus – en säkrare väg till snabb publicering

När du som författare har lämnat in manuskriptet får du automatiskt en bekräftelse på att vi har mottagit ditt bidrag. I och med bekräftelsen startar flera hanteringsmoment automatiskt, även om manuskriptet lämnas under en helg eller utanför ordinarie arbetstid. Ytterligare en fördel är att manuswebben har inbyggda minnesfunktioner som hjälper dig att hålla reda på […](0 kommentar)

Differentialdiagnostik vid astma

Läs artiklarna Astmaliknande tillstånd ännu ofullständigt kartlagda och Astma – en svårdefinierad sjukdom(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Astma – en svårdefinierad sjukdom

Astma har under åren givits något olika definitioner i internationella konsensusrapporter [1-6]. I denna artikel refereras framför allt till den senaste rapporten, Global Initiative for Asthma, GINA 2002 [6]. Bronkobstruktion (bronkspasm) med åtföljande andningsbesvär är det mest typiska kliniska kännetecknet på astma. Andra tecken är slemhinnesvullnad och ökad slemsekretion. Tendensen till sammandragning av luftrören påvisas […](0 kommentar)

Även prematurfödda mår väl av inhalerad kvävemonoxid

Syresättningsproblem hos prematura barn är vanligt förekommande och handläggs ofta framgångsrikt på såväl universitets- som länssjukhus genom behandling med exogen surfaktanttillförsel. Tyvärr finns dock en subgrupp patienter som trots sedvanlig behandling har uttalade syresättningssvårigheter och där långvarig respiratorbehandling kan bli nödvändig, vilket i sin tur inte sällan leder till allvarliga handikapp och resttillstånd. Effektiva behandlingsmetoder […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Brännande aktuellt i juletid

Sjunkande mortalitet och minskad volym slutenvård vad gäller patienter med brännskador har tidigare beskrivits i Läkartidningen [1]. Vi har också redovisat att antalet individer som avlider i »bränder med dödlig utgång« är relativt konstant över tiden [2]. Adventsljusen Den mest kritiska perioden under året vad gäller brand orsakad av levande ljus är december/januari. Orsaken står […](0 kommentar)


Tre kärlekar – förutsättningen för människosläktets fortbestånd

Modern neuroforskning har i en rad studier där PET och fMRI använts börjat kartlägga vilka delar av hjärnan som aktiveras respektive deaktiveras vid olika former av kärlek. Betydelsen av dessa data kan bli stor för vårt kliniska handlande. Den neurovetenskapliga forskningen har äntligen börjat intressera sig för något som är lika viktigt som sex, något […](0 kommentar)

Är vi alla lurade?

Handen på hjärtat, när hände det senast att en patient överdrev, undanhöll information eller rent av ljög om sina symtom för dig? Frågan är svår att besvara, eftersom vi i regel saknar såväl beredskap som instrument för att upptäcka det. Men om lögnen är lika vanlig inom vården som på andra sociala arenor är risken […](0 kommentar)

Nya böcker

Fängslande om hur hjärnan blev kemisk

Bilden av hur hjärnan fungerar har blivit kemisk. Det har tex blivit allmängods att psykiska sjukdomar hänger samman med kemiska obalanser och kan behandlas med mediciner som korrigerar obalanserna. Föreställningarna om hjärnans kemi och möjligheterna att med medikamenter ingripa i enskilda psyken har haft ett enormt kulturellt inflytande – jämförbart med evolutionsteorin och upptäckten av […](0 kommentar)

Ge en bok i julklapp!

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Internmedicinare gav två gånger för hög dos Innohep – kvinna avled

Det var Socialstyrelsen som anmälde internmedicinaren. Bakgrunden var att den 59-åriga kvinnan 2001 genomgått en lever-, pankreas- och tunntarmstransplantation. Efter detta hade hon kvarvarande morfinkrävande buksmärtor. 2003 behandlades hon med Waran på grund av djup ventrombos i höger arm. Den 22 november 2004 kom patienten in akut med buksmärtor till medicinkliniken vid ett universitetssjukhus. Hon […](0 kommentar)

»Insåg inte att pojken löpte risk att insjukna med allvarliga följder av sin nydebuterade diabetes«

Socialstyrelsen anmälde doktorn för att inte ha utrett pojken med symtom på diabetes mellitus. Pojken uppgav vid sitt besök hos doktorn den 3 augusti att han sedan två veckor upplevde ökad törst och kissade omkring fem liter per dygn. I journalanteckningen finns inte noterat något status utan endast bedömning »diabetes insipidus, annat?« Som åtgärd anges […](0 kommentar)

Ingen uppföljning trots två incidenser med fetal bradykardi och primär värksvaghet

Den 23-åriga kvinnan kom en morgon i graviditetsvecka 40 + 4 till förlossningskliniken med vattenavgång och värkar. CTG-övervakningskurvan var vid inläggningen helt normal. Förlossningen gick långsamt framåt. Kl 15.45 registrerades med CTG en tio minuter lång nedgång av barnets hjärtljud till 80 slag/minut. Övervakning skedde även med STAN där man registrerar fostrets EKG via en […](0 kommentar)

Diagnosen malignt melanom fördröjdes ett år – patientens prognos försämrades sannolikt

En 61-årig kvinna hade sökt på en vårdcentral på grund av en växande hudförändring. Den opererades bort och skickades till ett laboratorieföretag för analys. Patologen granskade preparatet och ställde i ett utlåtande diagnosen godartat junction nevus. Vid kontroll på vårdcentralen cirka ett år senare fann man en tillväxt i operationsärret vilket föranledde en ny operation. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Är läkare fria att ge vilka kostråd som helst?

De så kallade lågkolhydratkosterna, förespråkade av bl a den framlidne kardiologen Robert C Atkins [1] har blivit mycket populära framför allt genom en massiv medial uppmärksamhet. Gemensamt för dessa koster är att kolhydratintaget kraftigt begränsas (ca 10 energiprocent (E%)) medan det i princip går att äta obegränsat av protein (ca 40 E%) och fett (ca […](0 kommentar)

Kolhydratfattig kost bör provas när den traditionella inte hjälper

Det är inte lätt för den som liksom jag inte direkt är inblandad att ge sig in på experters område och kasta sig in i kostdebatten. Men ändå känns det angeläget. De officiella kostrekommendationerna (NNR [1] och DNSG [2]) finns nu i uppdaterade versioner. Professor Bengt Vessby manar oss att hålla oss till dem: »En […](0 kommentar)

Råden ändras om ny kunskap visar att så bör ske

Det är positivt att det finns ett intresse för hur vi bör äta – för att gå ner i vikt om man är överviktig och för att förebygga och behandla våra folksjukdomar. Olof Carlin beskriver i sitt inlägg hur han, och andra läkare och patienter, mår bra på en kost med mer (än vad?) fett […](0 kommentar)

Rigida studiestödsregler missgynnar både läkarstudenter och samhället

Vad vill samhället att läkarstudenten skall ta med sig från sin 5,5 år långa utbildning? En enorm mängd av olika kunskaper givetvis! Viktigt är att utbildningen skall generera kunskap och erfarenhet, en trygg grund att bygga vidare på i den fortsatta karriären. Från de medicinska fakulteterna går man tidigt under utbildningen ut med starka uppmaningar […](0 kommentar)

SBU presenterar tveksamt underbyggda slutsatser om ångestbehandling

I rapporten »Behandling av ångestsyndrom« [1] redovisar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) slutsatser som inte stämmer med en aktuell bild av forskningsläget. Sammantaget finns ett starkt vetenskapligt stöd för psykodynamisk psykoterapi vid ångestsyndrom då hänsyn tas även till studier som inte finns med i SBU-rapporten. En striktare tolkning av litteraturen kring farmakologisk behandling visar […](0 kommentar)

Slutsatserna kvarstår om psykodynamiska metoder vid ångest

Till att börja med vill vi betona att SBUs rapport om ångestsyndrom har granskat behandling av specifika ångestsyndrom. Studier på patienter med en mer odefinierad ångestdiagnos har alltså inte ingått. Vi kan konstatera att Peter Ankarberg ställer väsentligt lägre krav på dokumentation för att en metod ska anses ha »ett starkt vetenskapligt stöd«. För en […](0 kommentar)

Korrespondens

Historien om en »Svartskalle!«

Min kollega Mohamed har jobbat i Sverige i många år. Han föddes i Syrien för 45 år sedan. Han kom som flykting hit till Sverige på åttiotalet. Han hade då turkisk läkarexamen men tvingades av politiska skäl lämna både arbete och familj i Turkiet. Efter flera års krångel med myndigheter och kringflackande på olika flyktingförläggningar […](0 kommentar)

Effektiv egenvård av lymfödem

Mot bakgrund av de behandlingsrekommendationer som publicerats i år i Läkartidningen och i Medicinsk vetenskap och praxis [1, 2] skulle jag vilja beskriva ett fall där min roll varit den anhörigas. En mig närstående kvinna, född 1923, opererades i november 2003 för cekumcancer. Då operationen inte var radikal, fick hon palliativ strålbehandling från 16 februari […](0 kommentar)

Ledare

Ja, vi vill axla chefsansvaret!

Är läkarna villiga att axla chefskapet i sjukvården? Frågan ställdes i en ledare i Läkartidningen 44/2005, med budskapet att chefsuppgiften är svår och även har ändrat karaktär under senare år. Enligt ledaren är svaret att sjukvårdsverksamhet har ett sådant innehåll och sådan betydelse att det är önskvärt att den bör ledas av läkare. Under den […](0 kommentar)

Ett Nobelpris att grunna över

Upptäckten att Helicobacter orsakar magsårssjukdomen är troligen ett av de mest uppmärksammade Nobelprisen i modern tid. Det är lätt att förstå. Barry Marshalls och Robin Warrens arbeten är exempel på grundforskning när den är som bäst. De har drivit sina observationer hela vägen från laboratoriet till kliniken och på bara 20 år revolutionerat behandlingen av […](0 kommentar)

Aktuellt

»Äldrevården säkras inte genom utvalda indikatorer«

Kvalitetsregister för äldrevården ska tas fram, enligt den nationella strategi som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen, se artikel ovan. Gunnar Akner var redaktör för SBU-rapporten Evidensbaserad äldrevård, 2003, som visade att det i stor utsträckning saknas evidens för behandling av äldre över 75 år. Samtidigt upptar vården av multisjuka äldre […](0 kommentar)

Var tredje säger att deras klinik inte kan uppfylla garantin

Den slutsatsen drar Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm av en webbpejling bland medlemmarna, där nästan hälften av dem som svarat inte tycker att de fått tillräckligt med information/kunskap för att kunna förklara reglerna för sina patienter. I slutet av november mailade Läkarförbundet ett antal frågor om vårdgarantin till sina medlemmar. Det är ingen enkät som […](0 kommentar)

Sjukvården utlovar öppna kvalitetsjämförelser

Jämförelserna ska baseras på nationella kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen enligt uppdrag från regeringen ska ha tagit fram senast i juni 2006. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 6 december skriver Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting och Kjell Asplund, generaldirektör för Socialstyrelsen: »Patienterna måste få bättre insyn i sjukvården för att kunna värdera olika […](0 kommentar)

»Chefskontrakten bör skrivas om«

Stockholms läkarförening erbjuder Ulrik Ringborg sitt stöd, men föreningen tar inte ställning i själva konflikten mellan onkologkliniken och sjukhusledningen, säger Thomas Flodin. Apropå fredagens öppna protestbrev mot sjukhusledningen säger han att det vore olyckligt om konflikten leder till en hårdare tillämpning av kravet på lojalitet i chefskontrakten på Karolinska Universitetssjukhuset. Enskilda medlemmar i läkarföreningen har […](0 kommentar)

Nytt pensionsavtal för landstingsanställda läkare

– Ett flexibelt system som fungerar för alla generationer. Så betecknar Åsa Forsberg, förbundsjurist och Läkarförbundets representant i Offentliganställdas förhandlingsråd, det nya pensionsavtalet. Åsa Forsberg säger att avtalet är bra för dem som är äldre och snart går i pension, eftersom det finns garantiregler som innebär att beräkningar inför pensionen kan göras från både det […](0 kommentar)

Sjukvårdsparti ställer upp i riksdagsvalet

– Vi måste tillföra mer resurser om vi inte ska hamna i ett läge där vi måste avstå från vissa behandlingar av kostnadsskäl, säger Kenneth Backgård, partiledare i Sjukvårdspartiet i Norrbotten och ordförande i det nya partiets interimsstyrelse. Kenneth Backgård säger att Sjukvårdspartiet inte tror på skattehöjningar, inte sänkningar heller för den delen, utan att […](0 kommentar)

»Vi trodde att UDs krisledning skulle stabiliseras«

Det säger Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund om den kritik som har riktats mot Socialstyrelsen i den så kallade Katastrofkommissionens rapport. Själv såg han nyheterna på annandagens kväll 2004 och ringde då Per Kulling, chefen för Socialstyrelsens enhet för krisberedskap (EKB). De fick då klart för sig att UD hade krisledningsansvaret, också för hälso- och sjukvårdsfrågor, […](0 kommentar)

Klinikchef sparkad för illojalitet

– Min närmaste chef, divisionschefen, har inte förtroende för mig. Vi har haft en konflikt där mina närmaste sektionschefer dragit fram de svårigheter vi har (inom cancervården, red anm) och menat att de går tillbaka till divisionschefen och begärt att han ska bli entledigad. Där det gäller verksamhetsfrågor har jag ställt mig bakom dem, men […](0 kommentar)

Försäkringskassan vill avskeda Elinder

Barnläkaren Leif Elinder, som kanske är mest känd för att tillsammans med sociologen Eva Kärfve begärt ut Christopher Gillbergs forskningsmaterial om ADHD/Damp, arbetar sedan ett par år tillbaka halvtid som försäkringsläkare i Uppsala. Men Försäkringskassan är inte nöjd med Leif Elinders insatser och vill nu säga upp honom på grund av personliga skäl. – Vi […](0 kommentar)

Datortomografi vid hjärnskakning frigör tusentals sängplatser

Varje år tar akutsjukvården emot nästan 17000 patienter med hjärnskakning. Det vill säga att de drabbas av slag mot huvudet som leder till kortvarig medvetslöshet och/eller amnesi. Vid 8 procent av fallen åtföljs hjärnskakningen av en blödning i huvudet och ungefär ett fall av hundra kräver neurokirurgiskt ingrepp. Gängse behandling idag är att lägga in […](0 kommentar)

Chefredaktören för Islands läkartidning får sparken

Det var en rörig process som ledde till att den isländska läkartidningens chefredaktör sedan 12 år, Vilhjálmur Rafnsson, fick sparken. Den startade med att Læknabladid i september publicerade en artikel skriven av Jóhann Tómasson, läkare vid Landspitali universitetssjukhus i Reykjavik (Læknabladid 2005;91: 692). Artikeln innehöll stark kritik mot att sjukhuset låtit Kári Stefánsson, mest känd […](0 kommentar)

Medicinens ABC

ABC om Nervskador i handen

Ett handtrauma leder ofta till en kombinerad skada på nerver, kärl, senor och skelett, eftersom de olika strukturerna ligger mycket nära varandra. I denna artikel sammanfattas diagnostik av skador på nerver och senor i hand och handled. Primär handläggning av nervskador beskrivs, medan handläggning av senskador avhandlas i en separat artikel. Handskador kan vara komplicerade, […](0 kommentar)

Spur-resultat

Årets Spur-resultat

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Meddelande från Läkarförbundet

(0 kommentar)