Nr 03 2006

Kultur

En observant akademisk patient

Folke Henschen, aktuell genom återinvigningen av Peter Weiss’ muralmålning i Karolinska sjukhusets gamla patologbyggnad, var en Stockholmsprofil under 1900-talets sju första decennier. Han var son till en medicinsk storman, Salomon H, känd hjärnforskare som bl a kallades till Moskva i mars 1923 för att undersöka Lenin efter dennes upprepade slaganfall. Folke Henschen medföljde på resan, […](0 kommentar)

Konstnärskap med vårdmotiv

En intensiv och fantasieggande kollektion målningar och träskulpturer av Tor-Göran Henriksson från Uppsala – plastikkirurg till yrket och konstnär på fritiden – visades nyligen på galleri Svenska Bilder i Stockholm. I linje med tidigare utställningar som Henriksson haft var flertalet motiv hämtade från uppsaliensisk sjukhusmiljö, ofta med fokus på konstnärens favorittema: stramt uniformerade sjuksköterskor i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Samband hungersnöd–schizofreni

I en klassisk artikel har Susser och Lin beskrivit hur barn födda i samband med den holländska hungervintern 1945– 1946 hade fördubblad risk för schizofreni jämfört med barn födda under normala förhållanden [1]. Undernäring hos modern har varit den allmänt accepterade förklaringen till detta fynd, och artikeln blev därmed en viktig stimulans för fortsatt forskning […](0 kommentar)

Epidemiologi och sjuka hus-syndrom – en olämplig kombination

Många söker sjukvård för symtom som huvudvärk, trötthet, slemhinneirritation och liknande, men ofta kan moderna medicinska undersökningsmetoder inte påvisa kroppsliga avvikelser. Kombinationer av sådana symtom ges ibland namn efter sina dominerande uttryck eller efter sammanhangen där de uppträder: t ex utbrändhet, kroniskt trötthetssyndrom, el-känslighet, multipel kemisk överkänslighet och sjuka hus-syndromet. De kan få samlingsbeteckningar, varav […](0 kommentar)

Nya Rön

Slår pulmonaliskatetern knut på sig själv?

Få metoder inom intensivvården är så under diskussion som användningen av pulmonaliskateter för hemodynamisk övervakning. Denna invasiva teknik – en flytkateter läggs in via central ven och passerar via högerhjärtat ut i lungkretsloppet – kan ge information om hjärtminutvolym, centrala fyllnadstryck och centralvenös syrgasmättnad. För intensivvårdsläkare är information om hjärtminutvolym av störst värde, då centrala […](0 kommentar)

Kognitiva kostnader med att vara tvilling

Tvillingar har lägre IQ än syskon i samma familj som inte har en tvilling. Det visar en studie från Skottland som presenteras i BMJ. Kohortstudien bygger på data från 236 tvillingar och 9 832 singelsyskon (dvs utan tvilling) som samlades in på 1950-talet i Skottland. Vid 7 års ålder hade tvillingbarnen en IQ som i […](0 kommentar)

Riskabelt ge B-vitamin vid hjärt–kärlsjukdom

I observationsstudier har man funnit ett samband mellan hög koncentration av homocystein i plasma och ökad risk för kranskärlssjukdom. En vanlig mutation i metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR) är kopplad till ökad halt av homocystein i plasma. Denna polymorfism har i två tidigare metaanalyser visats ha ett samband med måttligt ökad risk för kranskärlssjukdom. En ny metaanalys, omfattande […](0 kommentar)

Integrativ vårdmodell ger bättre psykosbehandling

Tidigare forskning tyder på att långtidsförloppet för förstagångsinsjuknade psykospatienter förbättras med tidig intervention, kontinuitet, lättillgänglighet och att familjen involveras i behandlingen (Cullberg och medarbetare, LT 41/2005). Dessa studier har dock inte varit invändningsfria, då randomiserade betingelser saknats. Nu har den första randomiserade studien publicerats där en integrativ behandlingsmodell jämförts med sedvanlig behandling för förstagångsinsjuknade psykospatienter, […](0 kommentar)

Abort vid oönskad graviditet ökar inte risken för depression

Abort vid oönskad graviditet ökar inte risken för att kvinnan ska drabbas av depression. Det visar en studie från Colorado som presenteras i BMJ. Forskarna har studerat data från 1 247 kvinnor i åldrarna 14–21 år som blivit gravida för första gången utan att ha planerat detta. Vissa av kvinnorna fullföljde graviditeten, medan andra valde […](0 kommentar)

Status epilepticus – evidensbaserade terapiråd

Det är välkänt att patienter med epilepsi har en överdödlighet orsakad av de epileptiska anfallen. Långvariga anfall och status epilepticus är särskilt livshotande. Med status epilepticus menar man en anfallsaktivitet som håller på mer än 30 minuter eller upprepade anfall utan att patienten återfår medvetandet. Behandlingen vid status epilepticus har diskuterats i ett flertal artiklar […](0 kommentar)

Viktigt förebygga fall hos äldre

Från Tammerfors har välrenommerade författare skrivit om en metaanalys och systematisk översikt baserad på sökningar i Medline och PubMed avseende prevention av fall och fallskador – ett viktigt problem inom geriatriken. 30 procent av dem som är 65 år eller äldre och över hälften av sjukhemspatienter faller årligen. Översatt till svenska förhållanden betyder det över […](0 kommentar)

Endast på webben

Norsk professor avslöjade forskningsfusk

– Jag såg på en gång att något var lurt och ringde både till den aktuelle cancerforskaren och hans chef, säger Lars Vatten. Under ett möte som varade i två timmar kunde han inte svara förnuftigt på våra frågor. Till slut berättade han sanningen, säger Lars Vatten till LT. Bland dem som först anade oråd […](0 kommentar)

»Ödmansben« var multipel epifyseal dysplasi

Läs artiklarna »Ödmansben« var ärftlig skelettsjukdom och Multipel epifyseal dysplasi(0 kommentar)

Chefskap i vården

Läs debattartiklarna Grundutbildningens innehåll måste ändras för att fler läkare ska bli chefer Dags att läkarkåren sätter ner foten i ledarskapsfrågan! Förena medicinsk kunskap med ekonomi och administration! Kan läkaren återta sin roll i sjukvården? Läkarna är omistliga som chefer i vården!(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Multipel epifyseal dysplasi

Multipel epifyseal dysplasi (MED) ingår i sjukdomsgruppen osteokondrodysplasier. Mer än 200 olika osteokondrodysplasier har beskrivits och indelats i 33 olika specifika diagnostiska grupper av International Working group on the Classification of Constitutional Disorders of Bone [1]. De olika skelettdysplasierna är var och en sällsynta men ses hos ca 4 av 10 000 nyfödda barn [2, […](0 kommentar)

Primärvården en viktig aktör vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är nu den största orsaken till långtidssjukskrivning över 60 dagar i Göteborg [1]. Totalt 44 procent av de patienter som sjukskrivs längre än 60 dagar blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. I Västra Götalands prioriteringsdokument [2] har beslutats om en arbetsfördelning mellan primärvård och vuxenpsykiatri. De personer som till följd av psykisk […](0 kommentar)

Högt HDL-kolesterol och kvinnligt kön underskattade skyddsfaktorer

Efter Heart Protection Study [1], 4S [2] och andra studier rekommenderas numera samstämmigt icke-farmakologisk behandling, med eller utan farmakologisk serumlipidsänkande behandling, till såväl kvinnor som män med ischemisk hjärtsjukdom (IHS) och diabetes. Dessutom rekommenderas aktiv behandling av subjektivt friska individer med en stor riskbörda för IHS beroende på hyperlipidemi med eller utan samtidig närvaro av […](0 kommentar)

Neuropsykiatriska sjukdomar och hjärt–kärlsjukdomar dominerar

För planering av hälso- och sjukvård och för förebyggande insatser är det viktigt att en saklig diskussion kan föras om omfattningen av olika hälsoproblem och riskfaktorer. I den allmänna debatten lyfts »stora folkhälsoproblem« ofta fram bland företrädare för olika intressentgrupper. Debatten om prioriteringar och deras inriktning fastnar ofta på grund av missförstånd om vad man […](0 kommentar)

Att sätta P för fusk

På senare år har det dessvärre blivit aktuellt att närmare studera »fraud« i kliniska prövningar, och en speciell kommitté för detta har sett dagens ljus [1]. I ett engelsk-svenskt lexikon översätts fraud med bedrägeri, svek, svikligt förfarande. Vid kliniska prövningar har ordet kommit att gälla framför allt två speciella varianter, nämligen »data falsification« (ändring eller […](0 kommentar)

Ledare

Nytt och bättre pensionsavtal

Sedan årsskiftet omfattas flertalet av denna tidnings läsare av ett nytt kommunalt pensionsavtal kallat KAP-KL – »kollektivavtalad pension för kommuner och landsting«. Förutom anställda i kommuner, landsting och regioner omfattas även anställda i företag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Pacta. Många har kanske observerat denna nyhet, som det rapporterades om i nyhetsmedierna före den gångna […](0 kommentar)

Förhandlingarna som det gick troll i …

Mera om pensioner: inte bara det stora kommunala pensionsavtalet har blivit klart – även den segdragna frågan om de s k kombinationsanställda läkarnas pension fick sin lyckliga lösning i slutet av det gångna året. Därmed har flera års förhandlingar mellan Läkarförbundet, Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet, de berörda landstingen och regionerna samt universiteten äntligen krönts med framgång. Att […](0 kommentar)

Doktorn i datorns våld

För att öka säkerheten och minska felordinationer har många sjukhus i USA gått över till datoriserade ordinationssystem, förkortat CPOE. Medicinering och provtagningar kan ordineras enbart genom ett datorprogram som samtidigt fungerar som ett beslutsstöd. Avvikelser från »rätt« ordination påtalas, vilket medfört en minskning av felordinerade läkemedel. Däremot tycks patienternas hälsa på sikt inte ha blivit […](0 kommentar)

Aktuellt

»Ödmansben« var ärftlig skelettsjukdom

Fem år har gått sedan journalisten och författaren Maj Ödman kontaktade Socialstyrelsen. Hon hade ritat upp ett släktträd över vilka i släkten som var sjuka och vilka som var friska. Samtidigt hade hon samlat ihop allt hon visste om släktens sjukdom; ledbesvären, stelheten, låsningarna, svårigheterna med att gå – ja allt. – Sjukdomen är så […](0 kommentar)

Divisionschef på KS byter jobb

Personliga skäl relaterade till det bråk som ägde rum kring Radiumhemmet i höstas, ligger bakom Svante Baehrendtz beslut att lämna sin post som divisionschef för onkologi och hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Per Ljungman, verksamhetschef för den hematologiska kliniken, träder in som tillförordnad divisionschef. – Att jag själv skulle behöva gå, var en risk som jag […](0 kommentar)

Ökat samarbete mellan svenska och amerikanska forskare

– Oväntat positiva besked, sammanfattar Harriet Wallberg-Henrikssson, rektor för Karolinska institutet, KI, sitt nyss avslutade möte med chefen för NIH, Elias Zerhouni. – Amerikanarna visar nu tydligt att de vill arbeta globalt och motverka att forskning sker isolerat i varje land. Det är en omsvängning jämfört med hur det blev en tid efter terrorattentatet i […](0 kommentar)

Läkare riskerade livstid för dödshjälp

En fransk läkare har riskerat livstids fängelse för dödshjälp. Nyligen beslutade dock åklagaren att lägga ner åtalet. För drygt två år sedan skrev en totalförlamad ung man ett öppet brev till Presidenten och vädjade om dödshjälp. Hans mamma genomförde därefter ett misslyckat försök. Eftersom patienten hade försänkts i koma, stängde läkarteamet av andningsapparaturen, men gav […](0 kommentar)

SMI erbjuder hjälp till Turkiet

Fågelinfluensan H5N1 har på sistone skördat minst tre dödsfall i östra Turkiet. Berörda myndigheter i Sverige följer händelseutvecklingen och Smittskyddsinstitutet har erbjudit WHO att skicka fyra av sina experter till området. EUs smittskyddsmyndighet ECDC har redan personal på plats. – Samtidigt bedömer vi att läget inte har förändrats alls, säger Ragnar Norrby, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet. […](0 kommentar)

För mycket jobb ledde till utbrändhet

Att de kunde bli så illa däran anade de inte. I backspegeln är det lättare att förstå. De tror att många kan vara på väg åt samma håll. Men utbrändhet är inget som det pratas öppet om i kåren. Det beklagar de och därför vill de berätta. Historierna är olika men har mycket gemensamt. De […](0 kommentar)

Debatt och brev

Oron för att barn i asylprocessen utnyttjas måste kunna artikuleras och bedömas

En experthearing arrangerades i juni 2005 för att utgöra underlag för Socialstyrelsens vägledning till hälso- och sjukvården avseende asylsökande barn med uppgivenhetssymtom. Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn var väl representerad vid experthearingen. Även Tor Lindberg deltog vid hearingen. Under hearingen framkom att vetenskaplig kunskap om uppgivenhetssymtom hos asylsökande barn saknas avseende avgränsning, orsakssamband och effektiv behandling. […](0 kommentar)

Grundutbildningens innehåll måste ändras för att fler läkare ska bli chefer

Läkarkårens alltmer minskande inflytande på ledningen av hälso- och sjukvården har diskuterats under en längre tid – nu senast bl a i Sjukhusläkaren 5/2005 med rubriken »Vem kan leda svensk sjukvård rätt«, en artikel i Dagens Medicin 47/2005 samt ledaren i Läkartidningen 50–52/2005. Artiklarna väcker en del reflektioner. En rör svårigheten att rekrytera läkare till […](0 kommentar)

Dags att läkarkåren sätter ner foten i ledarskapsfrågan!

Marie Wedin, vår förste vice ordförande i Läkarförbundet, har i medlemstidningen Sjukhusläkaren, på ett alldeles utmärkt sätt tagit upp frågan om vem som är bäst lämpad att vara chef i vården. Detta har enligt min bedömning vår ordförande Eva Nilsson Bågenholm ingen förståelse för, vilket med all tydlighet framgår i Dagens Medicin 49/2005. Jag finner […](0 kommentar)

Förena medicinsk kunskap med ekonomi och administration!

Det är olyckligt med en debatt som ställer läkare emot sjuksköterskor som lämpliga chefer inom vården. Det är inte en kamp mellan dessa två yrkeskårer som är viktig. Det viktiga är att fråga sig vad sjukvården bäst behöver för att utvecklas efter patienternas och samhällets behov. Om vi läkare ska vara framgångsrika ledare och ha […](0 kommentar)

Kan läkaren återta sin roll i sjukvården?

Av en händelse fick jag boken »Läkarroll i förändring« [1] i min hand och läste den några dagar innan Vårdförbundet den 21 november hade en annonsbilaga till Svenska Dagbladet som handlade om framtidens sjukvård [2]. Medan boken på flera hundra sidor diskuterar allmänläkarens situation i dagens sjukvård under förändring, lyckas Vårdförbundet med konststycket att presentera […](0 kommentar)

Läkarna är omistliga som chefer i vården!

Det är glädjande att det förs en debatt om chefskapet i vården – dagens utveckling mot allt färre läkare som verksamhetschefer är mycket oroväckande. Oroväckande är också att många läkare ser det som att sjuksköterskorna har tagit makten ifrån oss. Läkare har traditionellt haft ett stort inflytande över hälso- och sjukvården, vilket vi fortfarande har, […](0 kommentar)

Om »sjukskrivning«

Omslagsbilden till Läkartidningen 48/ 2005 måste vara helt fel av två anledningar, dels gäller det så gott som aldrig ja eller nej, dels inte heller endast nej. Med förvåning finner jag att debatten om »sjukintyget« förs på denna olyckligt låga nivå. En del av det som anförtrotts oss läkare är att på ett etiskt/moraliskt försvarbart […](0 kommentar)

LT debatt

Miljarder missar kärnverksamheterna

Med detta inlägg vill jag problematisera en del frågor som psykiatriska organisationer just nu genomlider i Stockholm, där beslutfattarnas vänsterhand inte förefaller veta vad den högra gör. Jag är chef för Psykiatrin Södra, inom Stockholms läns landsting, vilket jag har varit i över 20 år. Psykiatrin Södra är en psykiatrisk organisation i södra delen av […](0 kommentar)