Nr 05 2006

Kultur

På spaning efter soffan

En gång i Wien för många år sedan gick jag till Berggasse 19 för att titta på Soffan. Soffan med stort S, ursoffan, förebilden för alla psykoanalytikersoffor i böcker och filmer. I skämtteckningar har den blivit själva symbolen för psykiatrin, liksom pannspegeln ofta tillgrips som en lättfattlig signal om att här har vi en doktor […](0 kommentar)

Olika idétraditioners syn på modern genterapi

»Etik och genteknik. Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning« är en bok som är representativ för vår situation idag vad gäller medicinska framsteg och vår brist på självsäkerhet inför hur vi skall hantera dem. Mer specifikt behandlar den de tre gentekniska begreppen genterapi, stamcellsforskning och kloning med utgångspunkt i tre av de […](0 kommentar)

Berättande introduktion till ortopedin

Det har kommit ut en sjätte upplaga av »Ortopedisk grundbok«, som i rakt nedstigande led härstammar från den legendariske lundaprofessorn Gunnar Wibergs bok från 1970. Boken är skriven på ett lättförståeligt språk och kräver av läsaren endast en grundläggande nivå av förkunskaper. Att den genomgående är skriven som löpande text, samt att nivån är så […](0 kommentar)

Akademiska framgångar ledde till ödesdigert självsvåld

I oktober 2005 konfirmerade en appelationsdomstol i USA det tvååriga fängelsestraff som Thomas Butler, klinisk epidemiolog och infektionsläkare, dömts till för »illegally shipping bacteria to Tanzania and defrauding his former employer, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, Texas«. Bakom denna dom ligger en märklig historia om en skicklig klinisk forskare som i självtillräcklighet följde […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Prostatacancer – kan onödig terapi undvikas?

Incidensen av prostatacancer i Sverige har ökat kraftigt under senare år, och ökningen föreligger framför allt i den lägsta åldersgruppen (50–69 år), medan incidensen hos de äldsta männen minskar [1]. Till stor del beror detta på tidigare upptäckt tack vare utbredd användning av blodprovstest av PSA (prostataspecifikt antigen). Fördelen med att diagnostisera sjukdomen tidigt är […](0 kommentar)

Nya Rön

Graviditetskomplikationer orsak till plötslig spädbarnsdöd

En forskargrupp kring professor Gordon C S Smith i Cambridge har de senaste åren presenterat resultat som visar att en suboptimal intrauterin miljö ger ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Resultaten har stött hypotesen att plötslig spädbarnsdöd inträffar hos biologiskt sköra spädbarn, som under en vulnerabel period utsätts för ogynnsamma faktorer. Ett par av arbetena har […](0 kommentar)

Farlig, ny variant av fluorokinolonresistent Clostridium difficile

Antibiotikaassocierad diarré utlöst av Clostridium difficile är ett betydande problem inom vården och drabbar framför allt äldre och kroniskt sjuka patienter. Inflammationen i tarmen orsakas av två toxiner, toxin A och toxin B, och vissa stammar producerar dessutom ett binärt toxin vars roll i patogenesen är oklar. Långvariga sjukhusvistelser och frekventa antibiotikabehandlingar bidrar till en […](0 kommentar)

Huvudlöss kan kvävas ihjäl

Huvudlöss (Pediculus capitis) lever enbart i huvudhåret och hårbotten, även i rent hår, och är vanligast hos barn. I Sverige säljs det varje år lusmedel motsvarande 100 000 behandlingar vilket – i brist på säkra siffror om antalet personer som drabbas – visar att det finns ett uppenbart problem. Ett problem är resistensutveckling mot permetrin […](0 kommentar)

Manlig omskärelse ingen genväg till skydd mot HIV

Betydelsen av omskärelse som faktor för transmission av HIV har diskuterats ända sedan intresset för den afrikanska epidemin väcktes i mitten av 1980-talet. Kvinnlig omskärelse – eller könsstympning – kan öka risken för HIV-infektion om den genomförs med infekterade instrument eller verktyg. Om den genomförs i sin mest extrema form ökar sannolikheten för traumatisk blödning […](0 kommentar)

Nervceller som styr minnet kan nybildas

Cerebral ischemi innebär syre- och näringsbrist till hjärnan och inträder när blodflödet till hjärnan stoppas, exempelvis efter stroke eller hjärtstillestånd. Nervceller är extra känsliga för ischemi, och bortfallet av nervceller har hittills ansetts irreversibelt med ofta bestående funktionsnedsättning som följd. Föreliggande studie utfördes i avsikt att karakterisera det långsiktiga utfallet av en ny och mycket […](0 kommentar)

Helicobacter pylori – tänkbar orsak till rekurrent aftös stomatit

Rekurrent aftös stomatit är ett relativt vanligt tillstånd med återkommande smärtsamma sår i munhålan. Tillståndet debuterar i unga år och minskar i frekvens och svårighet med stigande ålder. Genesen till rekurrent aftös stomatit är oklar. Predisponerande faktorer såsom, trauma, stress, genetisk disposition och hormonella svängningar har framhållits. Olika virus och bakterier har studerats. Helicobacter pylori […](0 kommentar)

Sentinel node-biopsi vid bröstcancer

Sentinel node-biopsi har utvecklats till att ersätta axillutrymning för stadieindelning vid operation av bröstcancer. Metoden – som innebär att man märker in den första lymfkörteln/-körtlarna dit lymfan dräneras från brösttumören med en radioaktiv isotop och en blå vitalfärg – har en inlärningskurva, och tidigare studier har visat stor variation både i förmågan att hitta sentinel […](0 kommentar)

Evolution eller revolution inom bröstcancerbehandlingen?

På 1980-talet beskrevs en familj av cellulära tillväxtfaktorer, epidermal growth factor receptors, EGFR. En medlem, HER2 eller c-erb2, befanns vara viktig för proliferation. Amplifiering av genen eller överuttryck av proteinet på cellytan av en cancercell var förbundet med invasivitet, ökad celltillväxt, metastasförmåga och angiogenes. Snart kunde Dennis Slamon, som beskrivit HER2, visa att patienter med […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkare anmäld misstänkt för fiffel

Västra Götalands-regionen, som betalat ut läkarvårdsersättningar till den anmälda läkaren, anmäler honom misstänkt för bedrägeri. Regionen hävdar att revisionen visar att underlaget för verksamheten läkaren bedrivit inte stämmer, bland annat att läkaren och det företag han driver fått ut för mycket pengar för flera olika behandlingar och åtgärder. I ett fall handlar det om 704 […](0 kommentar)

Pakistans läkare bojkottar europeiska läkemedel

Läkemedel från företag som är baserade i dessa fem länder kommer inte att skrivas ut av pakistanska läkare, förrän dessa länder har lämnat offentliga ursäkter, enligt det pakistanska läkarförbundets generalsekreterare i Punjab-provinsen, Shahid Rao, som också hävdar att pakistanska farmaceuter har lovat att inte sälja sådana läkemedel. Allt enligt AFP. – Det är en väldigt […](0 kommentar)

Autoantikroppstest – lovande metod för prostatascreening

Prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet som screeningtest för tidig upptäckt av prostatacancer [N Engl J Med. 1991;324:1156-61] har kritiserats allt mer på senare år på grund av otillräcklig specificitet [J Urol. 2004;172:1297-301]. Med ny teknologi (genomics, proteomics) kan man idag utveckla kombinerade test för olika biomarkörer och skapa specifika profiler som kännetecknar olika tumörer (s […](0 kommentar)

Prostatacancer i Sverige 1998–2003: drastisk förändring av sjukdomspanoramat

Läs artiklarna Prostatacancer – kan onödig terapi undvikas? Prostatacancer i Sverige 1998–2003(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Oseltamivirresistent fågelinfluensa väcker oro

Resistens mot oseltamivir hos det fågelinfluensavirus, högpatogent H5N1-virus, som drabbat miljontals fjäderfä och cirka 150 människor i Sydostasien har uppmärksammats i New England Journal of Medicine i en artikel av de Jong och medarbetare [1] och i två ledarartiklar. Artikeln väcker viktiga frågor om läkemedlets effektivitet, optimala användning och dosering samt riskerna med hamstring. Behandlingseffekten […](0 kommentar)

Drastisk förändring av sjukdomspanoramat

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och svarar för en tredjedel av samtliga rapporterade cancerfall hos män. Tumören är ett androgenberoende adenokarcinom. Orsaken är okänd, men stigande ålder är den helt dominerande riskfaktorn. Traditionellt diagnostiserades tumören kliniskt genom rektalpalpation och cytologiskt med finnålsaspiration. Prostatacancer utan symtom handlades avvaktande, och symtomatiska fall behandlades endokrint med […](0 kommentar)

Den bioekologiska medicinen har kommit för att stanna

Ett väl fungerande ytskydd och en stabil barriär mot skadligt inflytande från omgivningen är en förutsättning för liv och hälsa hos både plantor och djur. Även om mycket fortfarande är okänt så har under senare år kunskapen om hur det fungerar ökat dramatiskt. Barriären, som har tre huvudkomponenter: fysisk barriär, naturlig (medfödd) immunitet och förvärvad […](0 kommentar)

Ungdomsmottagningar – nätverk med helhetssyn på ungas problem

Ungdomsmottagningarna är en del av det offentliga stödjande nätverket runt ungdomar. De arbetar med sexualitet och samlevnad på individ- och gruppnivå. Preventivmedel, oönskade graviditeter, sexuellt överförda infektioner, kroppsutveckling och sexuella relationer är frågor som ungdomarna söker för. Ungdomsmottagningarna har idag även en väsentlig roll vid insatser för ungdomars psykiska och sociala hälsa genom samtalsbehandling och […](0 kommentar)

Inga dödsfall/slaganfall efter kirurgi vid asymtomatisk karotisstenos

Dagens kunskap om kirurgisk behandling av symtomgivande karotisstenos har nyligen förtjänstfullt sammanfattats i Läkartidningen av Gottsäter och Mätzsch [1]. I artikeln diskuteras även kirurgisk behandling av asymtomatisk karotisstenos i avsikt att förebygga framtida slaganfall, dvs en primärprofylaktisk åtgärd. Härvid hänvisas till de preliminära resultaten från ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial) [2]. Denna studie är nu […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Prednisolondoser vid Bells pares

I en översiktsartikel från 2004 [1] rekommenderas vid Bells pares en prednisolondos på 1 mg per kilo kroppsvikt och dag under första veckan, följt av uttrappning under en vecka. Detta resulterar i en sammanlagd dos på över 400 mg. Rekommendationen baseras huvudsakligen på två metaanalyser [2, 3]. I den ena av dessa metaanalyser exkluderades medvetet […](0 kommentar)

Debatt och brev

Läkare och ledarskapet i hälso- och sjukvården

I debatten om vem som bör vara ledare i sjukvården har företrädare för olika intressesammanslutningar gjort sin röst hörd. Förutom ledaren i Läkartidningen 50/2005 har emellertid ingen åsikt från någon som representerar de läkare som faktiskt valt att axla chefsuppdrag lyfts fram. Frågan om goda förutsättningar för att vara chef är i sig mer intressant […](0 kommentar)

Homocystein: kris – utveckling

Jag läste med intresse Jan-Håkan Janssons analys i debatten kring homocystein (LT 3/2006, sidan 126). Sambandet mellan högt homocystein och kärlsjukdom kom i fokus under 1990-talet. Det väckte stor entusiasm. Dessvärre blev det rejäla störningar i kommunikationen. Entusiasterna betraktade skeptikerna som förstockade bakåtsträvare. Skeptikerna såg entusiasterna som svärmeandar eller giriga skojare. Bland de många skeptikerna […](0 kommentar)

Aggressiv marknadsföring undergräver förtroendet

I Läkartidningen 39/2005 (sid 2783-4) kritiserade David Finer och Lisbeth Sachs Cancerfondens fördomsfulla skrämselpropaganda i annonskampanjen »Cancern talar«, en kritik som jag helt instämmer i. Men det finns anledning att även diskutera mer generella frågor angående ideella organisationers marknadsföring, som på senare tid blivit alltmer kommersiell och aggressiv. Hjärt–Lungfonden har sedan länge ett samarbete med […](0 kommentar)

Riskabel rubriksättning om B-vitaminer och hjärt–kärlsjukdom

Rubriken till Jan-Håkan Janssons notis under Nya Rön i Läkartidningen 3/2006 (sidan 126), »Riskabelt ge B-vitamin vid hjärt–kärlsjukdom«, speglar möjligen författarens ståndpunkt, men saknar stöd i den metaanalys som är angiven som referens i notisen. Om Läkartidningen med bibehållen seriositet ska publicera »Nya Rön« med bas i andra tidskrifters artiklar, borde såväl innehåll i referat […](0 kommentar)

Allvarlig lungsjukdom vid RA och TNF-blockering – finns det ett samband?

Vi läste med stort intresse Birgitta Tengstrands och medarbetares artikel »TNF-blockad vid reumatoid artrit kan ge svår fibrotiserande alveolit« [1]. De observerade fallen utgör en signal som det är viktigt att följa upp i registerstudier. Fallbekrivningarna är intresseväckande, men det är tveksamt om man kan dra några långtgående slutsatser om orsakssamband. Patienter med svår reumatoid […](0 kommentar)

Angeläget med strukturerad uppföljning

Vi tackar Carl Turesson och medarbetare för kommentarerna avseende våra fallbeskrivningar av svår fibrotiserande alveolit vid TNF-blockad vid reumatoid artrit (RA) och för redovisningen av erfarenheterna från södra Sverige. Deras data understryker att TNF-blockad kan ge allvarliga biverkningar från luftvägarna. Det utmärkande för våra patienter var det hastiga förloppet med tillkomst av alveolit (med undantag […](0 kommentar)

Botande av ulkussjukdom – en farlig medikalisering?

År 2005 års Nobelpris i medicin eller fysiologi till Barry Marshall och Robin Warren för upptäckten av bakterien Helicobacter pylori och dess roll vid gastrit och ulkussjukdom har av en samfälld forskar- och läkarkår hälsats som välkommet och ytterst välförtjänt. Upptäckten är en i raden av klarlägganden av infektiösa orsaker till viktiga sjukdomar, fynd som […](0 kommentar)

Kompletterande utredningar vid »restless legs«

I Läkartidningen 4/2006 (sidorna 207-11) finns en bra artikel om restless legs. I utredningsschemat på sidan 210 bör två kompletteringar göras: uteslut tyroideasjukdom och fästingburen infektion genom att ta blodprov för analys av T4, TSH och borreliaserologi.(0 kommentar)

Vi tar till oss av kritiken

Vi tar till oss Anne Bergmans och Britta Lewalds kritik. Rubriken hade varit korrekt om den speglat resultaten av en välgjord randomiserad studie eller metaanalys. Självklart måste man vara försiktig med att dra slutsatser på grundval av kongressrapporter och annat opublicerat material. Så även om våra författare måste ha friheten att få uttrycka sin åsikt […](0 kommentar)

Ledare

Forskningsfusk och hjärnans kompass

Varför sätter framgångsrika och erkända forskare sin karriär på spel genom att fabricera och manipulera data? Risken för upptäckt i dagens informationssamhälle är uppenbar. Antonio Damasio, amerikansk hjärnforskare och känd för många genom sina böcker, som »Descartes misstag«, har närmat sig denna psykologiska gåta ur ett neurobiologiskt perspektiv. I ett hasardexperiment, svårt för försökspersonerna att […](0 kommentar)

Aktuellt

Förstoring kompenserar förlorad taktil känsla

– Jag ser absolut en framtid med robotkirurgi, säger Ali Khatami, nyss hemkommen från en robotstudieresa i USA där numera 30 procent av alla prostataoperationer sker med robot. – I USA ser man en risk i att små sjukhus med 20–30 patienter om året börjar operera med robot. Inte bara för att det blir ekonomiskt […](0 kommentar)

Han skall få vaccintillverkningen att landa mellan offentligt och privat

Det säger Lars Rekke, generaldirektör i Luftfartsverket, som den 12 januari av regeringen utsågs till »förhandlare«, med uppdrag att utreda en offentlig–privat lösning när det gäller vaccintillverkning. Och förutom de offentliga, politiska meriterna från två departement nämner Lars Rekke att han under Sveriges ordförandeskap i EU ingick i EU-kommissionens G 10-grupp. En grupp som då […](0 kommentar)

All typ av nikotin kan skada fostret

– Jag hoppas det ska bli en debatt om bruket av tobaksfria nikotinprodukter. Jag tror inte att allmänheten och kvinnorna är medvetna om riskerna. Det säger Läkartidningens medicinske chefredaktör Josef Milerad, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet i Solna. Han har tillsammans med Ed Mitchell, professor i pediatrik i Auckland, […](0 kommentar)

Vetenskapsrådets expertgrupp avslöjar forskningsfusk

Anklagelsen levereras i ett utlåtande från Vetetskapsrådets expertgrupp som hittills bara har granskat en bråkdel av Lundebergs digra forskningsmaterial. Thomas Lundeberg har profilerat sig inom komplementär medicin med tyngdpunkt på smärtbehandling med akupunktur och massage. I samband med fuskanklagelserna tvingades han avsluta sin tjänst som professor på KI. Anmälan från rektor Harriet Wallberg-Henriksson vid KI […](0 kommentar)

Tillbaka i Sverige för att bli läkare

Den 11 januari 1996 avvisades på ett uppseendeväckande grymt sätt två kurdiska familjer Sincari från Åsele i södra Lappland. I de två familjerna fanns sammanlagt tio barn vars kamrater fått med sig sina föräldrar och många andra i föreningen Sincaris vänner. Föreningen stöttade familjerna som under 16 månader bodde i Åsele kyrka. Det blev en […](0 kommentar)

Sämre villkor för invandrade läkare upprör

– Reglerna är gjorda med tanke på att vi ska återvända till våra hemländer. De flesta gör också så. Men några av oss har blivit kvar, till exempel för att vi har bildat familj. Dessutom har sjukhusen behov av våra tjänster på grund av läkarbristen. Det säger Salem Ould Zein, som kommer från Mauretanien, men […](0 kommentar)

Bevarad urinkontinens
med robotkirurgi

Utan minsta darr tar sig den kurverade robotsaxen fram i vävnaden. Föser undan och närmar sig prostatan. Försiktigt klipper den bort hela körteln. I nästa steg tar nålföraren och den bipolära tången itu med konststycket att sy ihop blåsan och urinröret. Biträdande överläkare, urologspecialisten Stefan Carlsson, som styr instrumenten framför en högförstorad, tredimensionell bild, öser […](0 kommentar)

Notiser

Arbetsmiljöverket hotar landstinget med vite

Arbetsmiljön och arbetsförhållandena vid vårdcentralerna i Kiruna får ordentligt underkänt i en granskningsrapport från Arbetsmiljöverket. Norrbottens läns landsting måste åtgärda bristerna senast den 1 juni. Annars hotar verket med vite. – Läget är förtvivlat, säger Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening som slagit larm om den ohållbara situation som råder vid ett flertal av länets […](0 kommentar)

Socialstyrelsen vill bygga ut läkarutbildningen

Både läkar- och tandläkarutbildningen måste byggas ut, skriver Socialstyrelsen i en rapport som överlämnats till regeringen den här veckan. Rapporten redogör för tillgång och efterfrågan på ett antal vårdyrken. Trots att antalet läkare ökat med 18 procent (4 500 läkare) sedan 1995 är tillgången alltså fortfarande för liten. Och det finns stora skillnader både mellan […](0 kommentar)

Fler yrkesgrupper blir legitimerade

Förra veckan sa Riksdagens socialutskott ja till regeringsförslaget att införa legitimationer för dietister, ortopedingenjörer, biomedicinska analytiker och audionomer. Utskottet vill också att regeringen ska snabbutreda frågan om legitimationer för cytodiagnostiker.(0 kommentar)

Oklart om två kokleaimplantat är bättre än ett

Den vetenskapliga dokumentationen om patientnyttan av två kokleaimplantat istället för ett hos barn är otillräcklig. Det är slutsatsen av en Alert-rapport från SBU som kom förra veckan. SBU har bara hittat ett fåtal studier som utvärderat kokleaimplantat i båda öronen, och i ingen av dem ingick kontrollgrupp. Från studier där barn var sina egna kontroller […](0 kommentar)

LT debatt

Hälsa, sjukdom och välbefinnande

I Läkartidningen 3/2006 finns tre artiklar som från olika infallsvinklar behandlar konsekvenserna av vår glidande uppfattning om begreppen hälsa, sjukdom och välbefinnande. I den ena [1] konstateras att trycket på psykiatrin ständigt ökar på grund av att samhälleliga problem, som kräver sociala, ekonomiska och politiska lösningar medikaliseras och görs om till individuella medicinskt-psykiatriska problem. Detta […](0 kommentar)