Nr 08 2006

Kultur

Bok om läkarens terapeutiska kraft

Det är en imponerande innehållsrik bok som danska allmänläkare åstadkommit. Låt mig med en gång säga att de flesta av bokens många artiklar har en räckvidd långt bortom allmänmedicinen. I själva verket ger den en bred beskrivning av saker som utgör kärnkompetensen inom allmänmedicinen – men som andra specialiteter borde tillägna sig mer av. Boken […](0 kommentar)

Imponerande mängd förkortningar förklaras i behändig uppslagsbok

När jag först såg denna bok tänkte jag att det verkligen var djärvt, ja närmast dumdristigt, att ge ut något sådant i dessa tider när man kan få alla sorters förkortningar och akronymer serverade i outsinlig mängd gratis via internet ( se t ex http://www.pharma-Lexicon.com ). Så vem behöver en bok? Men oj, vad jag […](0 kommentar)

Mycket användbar bok om akuta kirurgiska sjukdomar

Utbildningen i hur man omhändertar lätt eller svårt skadade eller dem som har insjuknat i en akut kirurgisk sjukdom har under de senaste tio åren avsevärt förbättrats i Sverige. Mycket beror på införandet av exempelvis kurserna Advanced Trauma Life Support Course (ATLS), Advanced Burn Life Support Course (ABLS) eller svenska kurser inom framförallt akut buk- […](0 kommentar)

Bred beskrivning av professionalism

»En läkare måste kunna allt – men det är dock icke allt.« Denna utsaga brukar tillskrivas Aristoteles. Det har således i snart två tusen år betonats att läkarens förutsättning att kunna utöva sitt värv inte endast kan begränsas till dennes kunskap om sjukdomars uppkomst och behandling. Även det som ligger utanför detta »allt«, med vilket […](0 kommentar)

I ett munkkloster görs tusen kataraktoperationer om dagen

Kommer på förmiddagen till Patna, huvudstaden i Bihar, en gång i tiden en blomstrande stad och hela Indiens huvudstad. Idag är det en ytterst fattig och förorenad stad med utbredd slum. Betydligt fler cykel-rikshas ses på gatorna än bilar, medelklassen fattas nästan helt. I delstaten Bihar, idag den allra mest korrumperade delen av Indien, är […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Nya Rön

Cannabis porten till tungt missbruk

Tonåringar som använder cannabis löper en kraftigt ökad risk att utveckla ett missbruk av tunga droger som ecstasy (MDMA), heroin och amfetamin. Det visar en tvillingstudie från Holland. Forskarna har studerat 219 tvillingar av samma kön, där en tvilling uppgett sig ha använt cannabis före 18 års ålder medan den andra tvillingen inte använt drogen. […](0 kommentar)

Steroider hjälper vid plötslig hörselnedsättning

Plötslig hörselnedsättning och snabbt progredierande hörselnedsättning kan ha olika etiologi, tex vaskulär, genetisk, inflammatorisk mfl. En vanlig behandling vid snabbt ökande hörselnedsättning är kortvarig steroidterapi. Antikroppar mot olika proteiner har tidigare identifierats vid snabbt progredierande hörselnedsättning. Dessa har påvisats såväl hos människa som i musmodeller. Hypotesen i denna artikel är att förekomsten av dessa antikroppar […](0 kommentar)

Behandling med protonpumpshämmare i tre månader ger diagnosen reflux till svalget

Laryngofaryngeal reflux (LPR) anses numera vara en av de viktigaste orsakerna till inflammation i övre luftvägarna. Problemet med diagnostiken är att LPR orsakar symtom som skiljer sig från de klassiska refluxsymtomen – sura uppstötningar och halsbränna. Det råder också skilda uppfattningar om hur reflux till svalget skall behandlas. En amerikansk studie, som presenteras i JAMA, […](0 kommentar)

Omega-3 minskar inte cancerrisken

Att ta omega-3-fettsyror som kosttillskott leder inte till minskad risk att drabbas av cancer. Det visar en sammanslagning av 20 kohortstudier som presenteras i tidskriften JAMA. Författarna har slagit samman data från 20 studier som genomförts i sju länder under perioden 1966–2005. Studierna inkluderar elva olika former av cancer. Sammantaget ger de alltså inte stöd […](0 kommentar)

Aromatashämmare effektivare än tamoxifen vid bröstcancer

Framsteg i behandlingen av bröstcancer sker på flera områden inom diagnostik, kirurgi och inte minst endokrin behandling. Förbättringen beror i synnerhet på att behandlingen i ökande grad kan målinriktas. Det viktigaste målet är endokrin känslighet, som kännetecknas av att bröstcancercellerna uttrycker östrogenreceptor (ER) och/eller progesteronreceptor (PR). I New England Journal of Medicine rapporteras en randomiserad […](0 kommentar)

Stroke hos unga kan vara Fabrys sjukdom

Fabrys sjukdom är känd sedan 1898 och orsakas av en X-kromosombunden brist på enzymet a-galaktosidas-A. Denna brist orsakar skadlig fettinlagring i olika vävnader – i ögon, njurar, kardiovaskulärt och cerebrovaskulärt. I en tysk prospektiv epidemiologisk studie av yngre personer med oklar stroke undersöktes a-galaktosidasaktiviteten i hela materialet: 721 personer i ålder 18–55 år. Ingen av […](0 kommentar)

Motion minskar risken för demens

Regelbunden motion minskar risken att drabbas av demenssjukdomar, däribland demens av alzheimertyp. Det visar en kohortstudie som presenteras i Annals of Internal Medicine. Det är forskare från Washington som studerat 1740 personer över 65 år som vid studiens början inte visade några tecken på kognitiv påverkan. Deltagarna följdes sedan kontinuerligt med kognitiva test och blodprov. […](0 kommentar)

Litet intresse för att få resultat från kliniska studier

Intresset från studiedeltagarna i kliniska studier för att få ta del av resultat från studien de ingått i är litet. Det konstaterar forskare från Storbritannien i en studie som presenteras i BMJ. Forskarna har erbjudit deltagarna i en studie kring antibiotikabehandling av gravida kvinnor att få ta del av resultatet av studien. Färre än var […](0 kommentar)

Syrgasbehandling minskar risken för postoperativ sårinfektion

Postoperativa sårinfektioner är en klinisk realitet, inte minst i samband med kolorektal kirurgi. Förutom det lidande som åsamkas patienterna innebär denna komplikation förlängd sjukhusvistelse med ökade behandlingskostnader som följd. Allen och medarbetare har fört fram en hypotes om att hög syrgastension i blodet och därmed i den subkutana vävnaden både per- och postoperativt skulle innebära […](0 kommentar)

Endast på webben

Fler debattinlägg på webben

——————————————————————————– ——————————————————————————–(0 kommentar)

Hjälm i skidbacken minskar risken för skallskador

Hjälm i skidbacken minskar risken för skallskador Slalom- och snowboardåkare minskar risken för skallskador med 60 procent om de använder hjälm. Det visar en norsk studie som publicerades i förra veckans nummer av tidskriften JAMA (2006;295:919-924). Resultatet gäller för såväl försiktigare åkare i anlagda pister som för mer avancerade åkare off-pist och i snowboardparker. Hjälm […](0 kommentar)

Hur behandla akut mediaotit hos barn över 2 år?

Läs artiklarna Barn med ont i örat – inget för läkaren? Diskutabelt att skrämma föräldrar till barn med otit Negligera inte öronbarnen Skjut inte bara på budbärarna!(0 kommentar)

Debatt och brev

Skall inskränkt vetenskapssyn styra utbudet av behandling av depression och ångest?

Meningsutbytet i Läkartidningen 50– 52/2005 (sidorna 3926-7) om SBUs rapport [1] om behandling av ångestsyndrom handlar – framför allt i granskarnas svar – om några enstaka studier som SBU inte inkluderat (eller hunnit inkludera) i sin översikt. Enligt vår uppfattning leder det till en debatt som blir något närsynt i stället för att fokusera på […](0 kommentar)

Behov av randomiserade kontrollerade studier av psykodynamisk terapi

Rolf Sandell och Tomas Böhm tar SBUs rapport om behandling av ångestsyndrom [1] som utgångspunkt för en diskussion kring vad som krävs för att en terapi skall räknas som väldokumenterad. Vi vill för det första slå fast att de kvalitetskrav som används av SBU är de som används internationellt och har hög acceptans. Jämfört med […](0 kommentar)

Mer än 1 av 100 får hjärtinfarkt och slaganfall av enalapril – effekt av bipacksedlar?

Genomförandet av generikareformen (generisk substitution) år 2002 gjordes med syftet att få bukt med till synes skenande läkemedelskostnader. Utvärderingar tyder på att besparingar gjorts genom ökad prispress. Men det ökade antalet generikapreparat har också medfört vissa komplikationer såsom ökad risk för feldosering samt att patienter inte känner igen den medicin som Apoteket levererar [1, 2]. […](0 kommentar)

Produktresuméer och bipacksedlar för enalapril har harmoniserats

Herbert Sandström ställer några frågor rörande den information som ges i bipacksedel och Fasstext. Den första frågan rör ansvarsfördelningen mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Läkemedelsverket (LV) när det gäller produktinformation i allmänhet. Sedan Sverige blev medlem i EU har LV ansvar för produktresuméer (Summary of Products Characteristics, SPC) och bipacksedlar, vilka är de officiella europeiska dokumenten, […](0 kommentar)

Förändringar i Fass 2007

Jag delar Sandströms oro över hur olika bipacksedlarna är för »samma« läkemedel. Och det är likadant med Fasstexterna och produktresuméerna riktade till förskrivare. Orsaken är att olika myndigheter i EU godkänner olika generika. Om exempelvis Tyskland varit det första landet att godkänna ett generikum från en viss tillverkare, har den tyska myndigheten ansvaret för produkten […](0 kommentar)

Missvisande råd om kolesterolsänkning

»Lägre LDL-kolesterol är bättre«, skriver Anders G Olsson i en Medicinsk kommentar i Läkartidningen 1–2/2006 (sidorna 22-3). Beviset är en figur som visar sambandet mellan graderna av LDL- och incidensminskning i de kliniska statinstudierna. Till synes förefaller det vara ett solklart exempel på dos–respons, och följaktligen föreslår Olsson att vi sänker LDL-kolesterolet till 2 mmol/l. […](0 kommentar)

Intensivare statinbehandling ger signifikant lägre LDL-kolesterolvärden och minskar kranskärlssjukdom

Ravnskov har tre invändningar mot min slutsats att LDL-kolesterolmålet vid sekundär kardiovaskulär prevention bör sänkas till 2 mmol/l. Han förnekar att det föreligger en dos–responsrelation mellan dosen av statin och effekten, han tycker att biverkningsfrekvensen av statinbehandlingen är för hög och han ifrågasätter om »spökskrivare« har använts för att författa rapporten – han förefaller avse […](0 kommentar)

Goda skäl för läkare att tävla om administrativt ledarskap

Det pågår en debatt i Läkartidningen om ledarskap i vården och om hur läkare skall återta sin roll som ledare samtidigt med en debatt om en läkarroll i förändring. I Sjukhusläkarföreningens tidning »Sjukhusläkaren« har Marie Wedin framhållit att det inte finns något som talar för att sjuksköterskor skulle vara bättre chefer än läkare, ett uttalande […](0 kommentar)

B-vitaminer och homocystein – dagens debatt behövs!

Jag har några synpunkter på debatten i Läkartidningen om B-vitaminer, nu senast replikväxlingen mellan Recip och Läkartidningen i 5/2006 (sidan 307). Det är värdefullt att författare under Nya Rön försöker sätta in aktuella fynd i ett kliniskt perspektiv. Det hade då varit bättre för den fortsatta debatten om Anne Bergman och Britta Lewald i stället […](0 kommentar)

Årets Fass väger tungt

När jag hämtade årets Fass på posten och öppnade paketet var min spontana reaktion: »Nej, nu får ni väl ge er!« Boken har verkligen blivit alltför tung och otymplig. Redan förra året var det tveksamt, men nu har det definitivt gått för långt! Man orkar ju knappast lyfta den när man tar ut den ur […](0 kommentar)

En ödesdiger »reform«

År 1970 genomförde den socialistiska majoriteten i riksdag och landsting den s k sjukronorsreformen. Den innebar att sjukhusläkarnas och provinsialläkarnas privatmottagningar avskaffades. Tidigare hade dessa haft en grundlön för att finnas till hands och för vård av inneliggande patienter. Därutöver hade de som löneförmån rätt till privatpraktik på sin arbetsplats och betalade s k eth […](0 kommentar)

LT debatt

Behåll SSRI till gravida vid allvarliga eller återkommande depressioner

Nya rön om den ökade risken för nyfödda vars mödrar under senare delen av graviditeten behandlats med SSRI att utveckla allvarliga lungkomplikationer [1] har väckt uppmärksamhet i massmedierna. Det är viktigt att beakta såväl denna som andra kända risker med SSRI under graviditet, men patienter och läkare måste väga dessa mot de betydande riskerna förenade […](0 kommentar)

Ledare

Engagemang skärper tankeförmågan

Sju meter är höjden på ett trevåningshus. Om en flodvåg hög som ett trevåningshus kommer in över ett landområde skulle de, vars anhöriga och vänner som råkat befinna sig på platsen, inte ha några problem alls att förstå situationens allvar för de drabbade. Närstående skulle spontant ta till alla åtgärder för att ta reda på […](0 kommentar)

Arbetsmiljöfrågorna på väg tillbaka

I början av 1990-talet försvann det särskilda arbetsmiljöavtalet inom kommunal sektor. Samtidigt upphörde det detaljerade och formaliserade avtalet om medbestämmande som tillkommit redan i början av 1980-talet. Tanken för 15 år sedan var att tillskapa ett system där arbetsmiljöfrågorna skulle hanteras integrerat med övriga inflytandefrågor i den lokala samverkan mellan parterna. Denna grundtanke var god, […](0 kommentar)

Aktuellt

Fyra nyanser av blått

Folkpartiet är till exempel för ett nationellt familjeläkarsystem medan de övriga tre anser att det visserligen är bra med en fast läkarkontakt men att hur primärvården organiseras måste vara upp till de enskilda huvudmännen. Folkpartiet får emellertid stöd av såväl centern som moderaterna i uppfattningen att landstingen har spelat ut sin roll som huvudmän för […](0 kommentar)

»Stopplagen har ingen praktisk betydelse«

– Stopplagen är en tråkig ideologisk markering för bevarandet av monopolets diktatur! Den är obehaglig i sin maktfullkomlighet men har ingen pratisk betydelse. Det säger Gunnar Welander, CS-ledamot som också är ordförande i Privatläkarföreningen. Han får i olika grad medhåll av större delen av CS. Ordförande Eva Nilsson Bågenholm är också kritisk till den så […](0 kommentar)

»Politikerna måste våga satsa sig ur problemen istället för att spara«

– Det viktigaste är att få till stånd en väl fungerande primärvård, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm. – Valfrihet och tillgänglighet för patienterna, mer resurser men också friare organisation i både primärvården och sjukhusvården. Dessutom måste producenterna skiljas från beställaren, säger Marie Wedin, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarföreningen. – En nyckelfråga […](0 kommentar)

Färre HSAN-fall med ny Lex Maria

Däremot blir det inte möjligt för personalen att göra anonyma anmälningar. Något som Läkarförbundet hade hoppats på. – Förslaget är ändå ett steg i rätt riktning, säger förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Läkarförbundet förespråkar tre anmälningssystem frikopplade från varandra. Ett där patienten ska kunna göra en HSAN-anmälan. Ett där verksamhetschef eller annan vårdpersonal kan göra […](0 kommentar)

Apoteksutredaren Anders Lönnberg – en frispråkig doldis i vårdpolitiken

Varför jag ägnar mig åt hälso- och sjukvårdspolitik? Där finns ju allt från mänskligt elände till mänskligt hopp. Femton procent av alla svenskar jobbar i vården, det är också den mest högutbildade sektorn. – Ja, allt finns där, teknologin, den vetenskapliga fronten, och det är det enda område som alstrar nya etiska diskussioner. Så säger, […](0 kommentar)

Anders Lönnberg får utökat uppdrag

– Vi vill behålla monopolet. Det är viktigt att behandla läkemedel annorlunda än andra varor, sade vård- och äldreomsorgs-minister Ylva Johansson. Utredarens förslag ska syfta till medicinsk säkerhet, god tillgänglighet och förenlighet med EG-rätten. Några av frågorna: Vad ska gälla för naturläkemedel som klassas som läkemedel? Kräver EG-rätten ytterligare förändringar? Behövs åldersgränser för köp av […](0 kommentar)

Mångfald inom sjukvården borgarnas framgångsrecept

Läkartidningen inleder nu sin valbevakning med en genomgång av skillnader och likheter i de olika partiernas sjukvårdspolitik. Först ut är den borgerliga alliansen, därefter Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterparitet och Miljöpartiet. Även mindre partier kommer att genomgås utifrån sjukvårdspolitiska aspekter. Ja tack, säger Maria Larsson (kd) både till maktskifte och till tanken på att hon skulle […](0 kommentar)

Notiser

Hälso- och sjukvården ställs utanför tjänstedirektiv

Ett förslag om ett framtida tjänstedirektiv, som ska underlätta rörligheten av tjänster mellan EUs medlemsländer, antogs i förra veckan av Europaparlamentet, som ett första steg i beslutsprocessen. Vissa sektorer är dock helt undantagna från direktivet, bland annat hälso- och sjukvårdstjänster. – Det är en rimlig konsekvens. Det är för många olösta frågor som hindrar idag, […](0 kommentar)

Behandlingsgarantin ej uppfylld i en tredjedel av fallen

Drygt 17 000 personer, en tredjedel av alla patienter som står i vårdkö för behandling har väntat i mer än tre månader, trots den behandlingsgaranti som infördes den 1 november 2005. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings första uppföljning. Siffrorna baseras på 19 av 21 landsting. Särskilt många på kö har bland andra Skåne, Västra […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Diskutabelt att skrämma föräldrar till barn med otit

I vilken utsträckning skall barn med mediaotit antibiotikabehandlas? Detta frågar Kristian Roos och Eva Ellergård. Författarna oroar sig för det minskade antalet diagnoser av akut mediaotit i Östergötland. De verkar övertygade om att det var bättre förr när det var dubbelt så många diagnoser, troligen dubbelt så många antibiotikakurer och dubbelt så många barn med […](0 kommentar)

Barn med ont i örat – inget för läkaren?

I vilken utsträckning skall barn med akut mediaotit antibiotikabehandlas? Om detta tvistar de lärde, både i Sverige och utomlands. Det beror troligen delvis på bristen på bra jämförande studier. I Nederländerna får bara ca 30 procent av patienterna antibiotika, men i USA och Storbritannien är siffrorna nära 100 procent [1]. I Sverige anges frekvensen till […](0 kommentar)

Negligera inte öronbarnen

Nej, Engström och Mölstad: Vi är inte oroade över att antalet diagnoser av akut mediaotit minskar utan över att antalet barn som inte blir adekvat omhändertagna ökar! Argument för att inte ta hand om dessa patienter hämtar man från placebokontrollerade studier som behandlar selekterade patientmaterial, där väsentliga patientgrupper är undantagna. Att bygga sina argument på […](0 kommentar)

Skjut inte bara på budbärarna!

Roos och Ellegårds argumentationsteknik, att plocka detaljer ur helheten och förfäras, är inte speciellt konstruktiv och inbjuder inte till diskussion av sakfrågorna. Det känns visserligen hedrande att Ellegård och Roos tror att vårt diskussionsinlägg av våra kolleger uppfattas som förslag till nya nationella handläggningsrekommendationer, men vi tror att våra kolleger och Läkartidningens läsare kan skilja […](0 kommentar)

I »Södertälje-modellen« jobbar kommun och landsting tillsammans

Både i Sverige och i andra länder är det svårt att uppnå en fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvård och sociala myndigheter, vilket samtidigt är en nödvändig förutsättning för bra resultat. I Södertälje har skapats en välfungerande struktur i arbetet med Psykiatrireformens målgrupp. Syftet med denna artikel är att ge en översiktlig bild av modellen, […](0 kommentar)

Inbördeskriget i Liberia slog särskilt hårt mot kvinnorna

Sedan första halvan av 1990-talet har världen uppmärksammats på våld mot kvinnor som ett systematiskt sätt att föra krig. Krig förs med kvinnor som vapen, och i familjer där kvinnor våldtagits bryts inte bara kvinnornas psykiska hälsa ner, utan också männens. I Afrika uppmärksammades detta först i samband med folkmorden i Rwanda 1992 [1]. I […](0 kommentar)

Flest vårdskador inom ortopedi, visar Patientförsäkringen

Patienter som anser att de skadats av vården kan anmäla detta till Landstingens patientförsäkring som bedrivs via Landstingens ömsesida försäkringsbolag (LÖF). En vårdskada definieras i Socialstyrelsens författningssamling som »lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd« [1]. Efter […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Upptäckten av skelettmetastaser försenades

Den 57-åriga kvinnan hade under en längre tid haft ryggbesvär. Den 11 november 2004 uppsökte hon akut vårdcentralen på grund av vänstersidig huvudvärk. Hon undersöktes av en underläkare, som bedömde att det rörde sig om muskuloskeletala besvär och att patienten skulle fortsätta med de värkmediciner hon tog. Patienten undersöktes även av en annan läkare, som […](0 kommentar)

Anamnes och symtom var typiska för angina pectoris – nytt arbetsprov borde ha gjorts

Den 61-åriga kvinnan lades in akut på sjukhuset den 5 april 2004. Hon hade de senaste fyra veckorna besvärats av andfåddhet och bröstsmärtor. Smärtorna strålade ut mot halsen och bägge axlarna samt uppkom i samband med ansträngning och gick över vid vila. Besvären lindrades med Nitromex. Hon observerades under ett dygn och skrevs ut den […](0 kommentar)

Skulle ha remitterat patienten eller själv försökt påverka den långa väntetiden till MR

Den 55-åriga kvinnan uppsökte i maj 2004 vårdcentralen på grund av ryggsmärtor och fick bland annat smärtstillande medel och ordinerades sjukgymnastik. Hon förbättrades periodvis, men blev inte helt av med besvären, som förvärrades av tungt arbete. I januari 2005 träffade hon distriktsläkaren, som skrev remiss för röntgen av bröstryggen. Undersökningen visade degenerativa förändringar men inget […](0 kommentar)

Gjorde ingen hel trippeldiagnostik – missade bröstcancer hos ung kvinna

Efter remiss från vårdcentralen undersöktes kvinnan i april 2004 vid sjukhus på grund av besvärande sekretion från höger bröstvårta. I juni och oktober undersöktes hon på grund av en knöl i det andra bröstet. I maj 2005 opererades förändringen i det vänstra bröstet och man fann cancer. Kvinnan anmälde kirurgen för fel i vården under […](0 kommentar)