Nr 09 2006

Kultur

»Den ljusnande framtid är vår?«

Tre kvinnliga engelskspråkiga författare har gett ut verk med en pessimistisk framtidstro. Kanske tolkar de en uppfattning om vad ett progressivt vetenskapssamhälle kan leda till om det får utvecklas ohämmat. Det kan finnas många anledningar till att känna tvivel inför vår egen framtid på jorden eller för planetens framtid. Många tycks anse att undergången är […](0 kommentar)

Diagnostisk förmåga

Den 1 april 1940 satt 25 nyblivna medicine kandidater bänkade i den gamla förläsningssalen från 1867 i Akademiska sjukhsets medicinklinik i Uppsala. De skulle börja den extra propedeutkurs som fakulteten ordnat för att snabbt få fram militärläkare, ty det var krig. De hälsades välkomna av den 60-årige medicinprofessorn Gustaf Bergmark, som citerade de Goethe-ord som […](0 kommentar)

Ordets makt över tanken

En organisation som vill leva sitt eget liv och hindra insyn eller påverkan utifrån skaffar sig gärna ett eget språk, som omgivningen inte begriper men som sluter deltagarna i organisationen tätt tillsammans. Jag brukar kalla detta fenomen för gruppautism. Vi känner igen det från diktaturer, religioner och inte minst sekter. Det medför ett avbrott i […](0 kommentar)

Dokumentär om mentalvårdens historia

»Rum för sjuka själar« är rubriken på en dokumentär om mentalvårdens historia«, som sänds i SVT2 fredagen den 3 mars 2006 klockan 20.00. För att förstå gårdagens psykiatri bör vi reflektera över morgondagens; »minnena« av framtiden kan göra oss ödmjuka inför de patienter och den personal som tillsammans formade förra seklets psykiatri i vårt land. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

IT borde göra vården säkrare och bättre

Under våren 2005 använde drygt 95 procent av primärvårdens enheter elektroniska journaler, medan knappt 60 procent av sjukhusen hade någon form av datoriserad vårddokumentation. Om några år beräknas datoriseringsgraden inom slutenvården ha ökat till 90 procent. Stora förväntningar knyts till informationstekniken. Det borde med IT vara möjligt att snabbt få information om en patient, vilket […](0 kommentar)

Övervikt, fetma … och BMI

Trots att övervikt och fetma är förknippade med högt blodtryck, lipidrubbningar, diabetes, rubbningar i koagulation och fibrinolys samt inflammation har det tagit lång tid att fastställa sambandet mellan fetma och hjärtinfarkt. Så sent som 1985 hävdade auktoriteter på området att ett sådant samband inte existerade [1]. Men medan serumkolesterol, rökning och hypertoni sedan länge varit […](0 kommentar)

Nya Rön

Mäns typ 2-diabetes bättre kontrollerad än kvinnors

I en studie som publicerats i Scandinavian Journal of Primary Health Care undersöktes om det finns könsskillnader vid behandlingen av typ 2-diabetes i svensk primärvård. Därvid registrerades bla HbA1c, blodtryck, lipidvärden, kardiovaskulära riskfaktorer samt behandling för 5082 män och 4293 kvinnor med typ 2-diabetes vid de 229 vårdcentraler som deltog i studien under 1998– 2001. […](0 kommentar)

P11 intressant länk mellan serotonin och depression

Depressiva tillstånd behandlas ofta med läkemedel som höjer nivåerna av serotonin. Det är dock fortfarande oklart vilka av de 15 serotoninreceptorerna som förmedlar de terapeutiska effekterna av antidepressiva läkemedel och vilka som orsakar biverkningar. Det finns evidens för att 5-HT1A- och 5-HT1B-receptorer medierar vissa terapeutiska effekter. I en förutsättningslös, jästbaserad screen fann jag att en […](0 kommentar)

Missbruk och beroende bland läkare – finns det?

Visst finns det, missbruk och beroende bland läkare, precis som det finns hos jurister, präster, journalister, skådespelare, kvinnor och män, vad vet jag. Men är det särskilt vanligt, hur visar det sig och vilka konsekvenser kan det få? Temat har nyligen berörts i en artikel från Seattle i JAMA av Domino och medarbetare. Studien grundar […](0 kommentar)

Icke-invasiv ventilation bra vid kardiovaskulärt lungödem

I en metaanalys publicerad i JAMA har icke-invasiv ventilation vid kardiogent lungödem utvärderats. 15 randomiserade studier ingick i analysen, och man jämförde såväl CPAP (continuous positive airway pressure som NIPSV (noninvasive pressure support ventilation) med syrgasbehandling. Separat analyserades även de sex studier där man jämfört CPAP med NIPSV. Även om en rad invändningar finns mot […](0 kommentar)

Nitrit viktig för blodflöde och immunförsvar

Nitrit och nitrat finns överallt i kroppens vävnader, och halterna är särskilt höga i saliv. Fram till nyligen har man sett på dessa joner som stabila nedbrytningsprodukter från oxiderad kroppsegen kväveoxid (NO). Den här refererade avhandlingen är en del av ett snabbt växande forskningsfält som visar att nitritjonen i själva verket kan reduceras tillbaks till […](0 kommentar)

PUVA-behandling av mycosis fungoides i tidigt stadium ger komplett remission

Mycosis fungoides är ett T-cellslymfom med debutsymtom i huden. Neoplastiska lymfocyter söker sig i grupper till epidermis (epidermotropism) och bildar där mikroabscesser. I tidiga stadier yttrar sig sjukdomen som eksematösa plack på nedre delen av buken och glutealt. Sjukdomen progredierar under många år och sprider sig till andra delar av huden. Infiltrat och tumörer uppkommer. […](0 kommentar)

BCG skyddar också mot tbc-infektion

BCG är för närvarande det enda vaccinet mot tuberkulos (tbc) och har använts sedan decennier, framför allt för att skydda små barn mot allvarliga tbc-former. Vaccinets verkningsmekanism är dock ofullständigt känd. Endast en mindre del av dem som utsätts för tbc-smitta utvecklar sjukdom. I de fall man har varit utsatt för tbc-smitta kan man med […](0 kommentar)

Operationsrelaterad död gick ned med frivillig granskning

I Skottland sker sedan 1994 en interkollegial granskning av dödsfall i samband med olika former av kirurgisk verksamhet, Scottish Audit of Surgical Mortality (SASM). Granskningen är frivillig och omfattar över 90 procent av alla patienter som dör i samband med operationer. Nyligen publicerades en artikel där resultatet av nio års granskning redovisades. Granskningen av de […](0 kommentar)

Endast på webben

Förra veckans webbfråga

Frågan var publicerad på www.lakartidningen under tiden 21–28 februari 2006.(0 kommentar)

Fågelviruset nu i Sverige

Ett aggressivt fågelvirus har kommit till Sverige. Döda fåglar hittades nyligen i Oskarshamnstrakten. Fågelinfluensa börjar som vanlig influensa och övergår i mycket svår lunginflammation med andnöd. Njure och lever kan påverkas. Även hjärninflammation har förekommit. LT: Är det något svenska läkare nu bör tänka på? – Om man får in någon som exponerats för sjuka […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Ny handlingsplan för bättre klinisk handledning av studenter

Under sin läkarutbildning skall studenten inhämta omfattande kunskaper, där klinisk verksamhet tjänar som stimulans, motivation och inspiration för både teoretiska, basvetenskapliga och kliniska kunskaper. Genom införandet av nya pedagogiska metoder har Hälsouniversitetet (HU, den medicinska fakulteten i Linköping), som sjösattes 1986, betytt ett stort steg framåt för den medicinska utbildningen i Sverige [1, 2]. Ett […](0 kommentar)

Ovanlig typ av hemolys vid Taruis sjukdom i två familjer av västerbottniskt ursprung

Med nedanstående fallbeskrivningar vill vi illustrera vikten av att utreda alla icke uppenbara orsaker till ikterus och poängtera att bakom en eventuell Mb Gilbert-diagnos kan dölja sig en annan gendefekt. Även om de terapeutiska möjligheterna är små vid Taruis sjukdom är klarheten om diagnosen många gånger lugnande och förklarande för patienterna, som härigenom får en […](0 kommentar)

Testosteron värdefullt för kvinnor
– brist kan behöva substitueras

För- och nackdelar med östrogen- och gulkroppshormonbehandling har livligt diskuterats de senaste åren. Men även androgener är viktiga för kvinnan; de har effekter i en mängd olika vävnader i kroppen. Litet är dock känt om androgeners biologiska funktion och hur »androgenbrist« påverkar kvinnors hälsa. När båda äggstockarna opereras bort minskar mängden testosteron i serum med […](0 kommentar)

Blodstamcellstransplantation vid MS

Blodstamcellstransplantation (hematopoietic stem cell transplantation [HSCT]) är rutinbehandling vid vissa maligna blodsjukdomar. Vid sådan behandling hos patienter med samtidig autoimmun sjukdom har man observerat tendens till långvarig remission av den sistnämnda. Multipel skleros, MS, uppträder i två distinkt skilda faser: en tidig med akuta skov och remissioner och en senare med successivt tilltagande funktionsstörning (sekundärprogressiv […](0 kommentar)

ABC om Senskador i handen

I Läkartidningen nr 50/2005 fanns den första artikeln om skador i handen och särskilt handläggning av nervskador. För diagnostik av senskador hänvisas till den artikeln. Anatomiskt, funktionellt och behandlingsmässigt indelas handens senskador lämpligen i flexor- och extensorsenskador. Flexorsenskador Flexorsenskadorna, särskilt inom senskideregionen, har alltid tillhört handkirurgins största utmaningar. Mekanisk skada inom detta känsliga område får […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Systemisk steroidbehandling vid allergisk rinit

Intramuskulär injektion av metylprednisolon eller liknande steroider har varit en vanlig terapi mot säsongsbunden allergisk rinit, men har svag dokumentation [1] och rekommenderas inte som profylax [2]. I konsensusdokumentet från ARIA – en global sammanslutning med koppling till WHO – rekommenderas att systemiska steroider endast skall användas som en sista utväg då annan terapi inte […](0 kommentar)

LT debatt

Förskrivningens Vilda Västern

Förskrivning utanför godkänd indikation – »off label«, undantagsförskrivning – är omfattande men dåligt klarlagd. Få fakta står att finna på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA), amerikanska läkemedelsverkets (FDA) och Läkemedelsverkets webbplatser. Artiklar i vetenskapliga tidskrifter uppskattar den till 40 procent av all förskrivning (enligt American Medical Association) [1], inom pediatrik till 35–40 procent [2], och inom psykiatrin […](0 kommentar)

Debatt och brev

Dags att avskaffa sjuka hus-syndromet som klinisk diagnos

Åke Thörn kommenterar en dansk avhandling av Charlotte Brauer i LT 3/ 2006 (sidorna 121-2). Han skriver att avhandlingen starkt talar för att begreppet sjuka hus-syndrom är oanvändbart. Thörn drog liknande slutsatser redan på 1990-talet [1] och hävdar ånyo att avhandlingen tillsammans med 20 års motsägelsefulla resultat från epidemiologiska studier innebär att forskningsråd och andra […](0 kommentar)

Det finns inga alternativa vägar till innovativa läkemedel

Anders Jeppsson definierar »me-too«-preparat som enkla ändringar i existerande läkemedel. Det är fel och ett typiskt missgrepp. Dessa enkla ändringar kallas i vedertagen terminologi för »line extensions« och är inte alls föremål för min diskussion [1]. I fokus står att vi lämnar patienten utan behandling om vi tillåter budgetansvariga att stirra sig blinda på sitt […](0 kommentar)

Industrin överdriver kostnaderna för utveckling av nya läkemedel

I Läkartidningen 4/2006 (sidan 225) hävdar Pierre Lafolie att den »innovativa läkemedelsindustrin« inte längre får kostnadstäckning och att färre innovativa produkter därför kommer att tas fram. Medan det är korrekt att färre innovativa farmaceutiska preparat registrerats på senare år, innehåller Lafolies artikel ett antal sakfel som bör korrigeras. Lafolie hävdar att »me-too«-preparat kostar lika mycket […](0 kommentar)

Nomenklaturen den bästa vi har just nu

Tack för vänligt påpekande om oklar syftning vad gäller födoämnesallergi. Det är naturligtvis så att överkänslighetsbesvär initierade av immunologiska reaktioner skall kallas allergi oavsett om reaktionen är medierad av IgE-antikroppar, IgG-antikroppar eller allergenaktiva lymfocyter. Avsikten med en terminologi är att den skall underlätta kommunikationen mellan berörda parter. Om enskilda individer på grund av bättre eller […](0 kommentar)

Ska vi ha 100 procent nöjda patienter?

I Läkartidningen 50–52/2005 (sidorna 3906-12) skriver Anders Lundin och Christian Oldenburg under rubriken »Är vi alla lurade?«. Det som avhandlas är att medicinska situationer är en del av samhällslivet i stort och innehåller alla dess ingredienser inklusive tveksamheter och fusk. Artikeln är läsvärd då den rör saker som man ogärna pratar om med risk för […](0 kommentar)

Uppskattat om ledarskap

Jag uppskattar verkligen inlägget av Poul Kongstad om chefskap inom sjukvården (Läkartidningen 7/2006, sidorna 475-6). Hoppas att budskapet går fram!(0 kommentar)

Vänd psykiatrins negativa spiral – ge yngre läkare möjlighet att axla ledaransvar

I Läkartidningen 3/2006 [1] diskuterar Lars Werkö läkarens roll i sjukvården utifrån boken »Läkarroll i förändring« [2] och Vårdförbundets annonsbilaga om Framtidens Hälso- och sjukvård [3]. I dagens sjukvård, där psykiatrins mångåriga arbete i team även anammats av andra medicinska specialiteter, har frågan om ledningsansvar mer och mer kommit i brännpunkten. Vi som är äldre […](0 kommentar)

Penicillin V-behandling vid erythema migrans kan ge falsk säkerhet

I Läkartidningen 4/2006 (sidan 203) skriver Louise Bennet om erythema migrans, Lyme-borreliosens första stadium, bland annat : »Penicillin, som sällan används i övriga Europa vid behandling av erythema migrans, är en bra behandling så länge allergi, spridd Borreliainfektion eller infektion med ytterligare någon fästingpatogen, tex Ehrlichia, inte föreligger.« Det stämmer, men spridd borreliainfektion med involvering […](0 kommentar)

Svensk förvirring om generika

Debatten kring utbyte av likartade läkemedel och eventuell generisk förskrivning är lite förvirrande. Ibland diskuteras eventuell nytta av att det förekommer flera läkemedel inom samma grupp, tex betablockerare. Självklart ligger det en nytta i det. Just betablockerare är ett bra exempel på att närbesläktade men något olika molekyler med samma huvudeffekt kan ha olika biverkningsprofil. […](0 kommentar)

Reviderad allerginomenklatur kan också öka missförstånd

Rapporten om entydiga termer för allergi innehåller en motsägelse [1]. Det sägs att allergi kan vara antikroppsmedierad eller cellmedierad. I det senare fallet kan inflammation medieras av allergenspecifika lymfocyter. I stycket om överkänslighet mot födoämnen kan (föga kontroversiellt), om IgE är inblandat, termen IgE-medierad födoämnesallergi vara lämplig. »Alla andra reaktioner bör betecknas som icke-allergisk födoämnesöverkänslighet.« […](0 kommentar)

Notiser

Växer till sig i huden

Det är när människor dricker vatten som innehåller en viss hoppkräfta av släktet Cyclops, som i sin tur ätit maskens larver, som de smittas. Hoppkräftan förtärs i människokroppens magsäck och släpper då ut larverna, som under tiden i hoppkräftan har genomgått två förpuppningsstadier så att de nu är könsmogna maskar. De rör sig ut i […](0 kommentar)

Aktuellt

Nikotinläkemedel till försäljning i butiker

Nikotinläkemedel ska få säljas överallt där tobak säljs. Förutsättningen är att man får ett tillstånd från Läkemedelsverket. Varje försäljningsställe måste också ha tillgång till en apotekare eller receptarie som ansvarar för tillsynen. Det föreslår en statlig utredning som överlämnades till regeringen i torsdags. – Både bra och dåligt, summerar Gunilla Bolinder, överläkare och chef vid […](0 kommentar)

Filtrerat vatten bästa medlet mot Guineamasken

Guineamasken, en infektionssjukdom som drabbat miljoner människor i Afrika och Asien är på väg att bli den andra sjukdomen i mänsklighetens historia att utrotas efter smittkoppor, och den allra första sjukdom någonsin att utrotas utan vaccin. Det var världshälsoorganisationen WHO som i slutet av 1980-talet satte som mål att sjukdomen skulle utrotas, och idag är […](0 kommentar)

Testosteron kan bli framtidsmedicin för kvinnor

– Det behövs fler studier innan vi vet tillräckligt mycket om doseringsnivåer bland annat, säger Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Ett bidrag är en avhandling av Angelique Flöter Rådestad, specialistläkare vid kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna (se sidan 634 i detta nr av LT). – Den är välgjord, ett bra […](0 kommentar)

De ser fram emot att få göra nytta

Läkartidningen träffade dem i samband med arbetsmarknadsträffen för studenterna i Göteborg förra veckan. Kristina Jennische går termin tio och läser öron–näsa–hals parallellt med hud. Mikael Ryndel går kirurgikursen på termin åtta. Vad gör de om tio år? – Jag vill vara sjukhusläkare med hög klinisk kompetens och gärna med undervisnings- och forskningsinslag, säger Kristina. Att […](0 kommentar)

Framtid som sjukhusläkare lockar mer än arbete på vårdcentral

Medicine studerandes förbund, MSF, lät i höstas landets omkring 850 studenter på termin 6 och 10 svara på frågor om framtiden. Det handlade om allt från synen på läkaryrket och val av karriär, till lönefrågor och vilka arbetsvillkor som är viktigast att få uppfyllda. 70 procent svarade. De allra flesta, 60 procent, ser sig själva […](0 kommentar)

Få patient-nej till studenter på akuten

Studenterna arbetar på den ordinarie akutmottagningen men har egna undersökningsrum. Där tar de hand om de patienter som står på tur – alla patienter blir först tillfrågade och har rätt att tacka nej. – Att patienterna tackar nej händer dock mycket sällan, säger Anne Ericson, ortoped och ansvarig för undervisningen i ortopedi. Allt arbete på […](0 kommentar)

Studenter driver vårdavdelning

– Studenterna gör allt med patienterna, säger Pia Hallor, sjuksköterska vid KUA i Linköping. Det blir ett teamarbete där man både ska se sig själv i sin yrkesroll och se hur de andra yrkeskategorierna arbetar. Att leda ronden, skriva läkemedelslistor och kontakta konsulter är läkarstudentens ansvar. Handledarna håller sig i bakgrunden och fångar upp frågor, […](0 kommentar)

Ledare

Politik kan gå före medicinsk pressfrihet

När receptfri försäljning av »dagen efterpillret« levonorgestrel introducerades i Kanada var tanken att ge fler kvinnor möjlighet att slippa oönskade graviditeter och minska antalet aborter. De goda intentionerna har också utlöst en politisk konflikt kring vad medicinska tidskrifter får publicera. För att få köpa levonorgestrel krävs att kvinnan har ett samtal med farmaceuten efter att […](0 kommentar)

Förbättra villkoren så att läkare åter väljer att forska

Antalet disputerade läkare i Sverige sjunker stadigt, en dyster trend även i en internationell jämförelse. Idag disputerar drygt en fjärdedel av läkarna, av dessa blir mindre än en femtedel docenter. Vi närmar oss ett stort rekryteringsproblem då snart 500 professorer kommer att pensioneras och läkare idag saknar incitament för att bedriva forskning. Scenariot är extra […](0 kommentar)

Ett steg i rätt riktning!

Apoteksmonopolets bevarande har blivit en politisk fråga, socialdemokraterna visade tydligt efter EG-domstolens utslag i maj förra året att de kommer att göra allt för att förhindra en avreglering. Dock ansåg man att det fanns några anmärkningar som måste åtgärdas, och därför tillsattes »Utredningen om detaljhandel med läkemedel« med Anders Lönnberg som utredare. I torsdags överlämnade […](0 kommentar)