Nr 11 2006

Kultur

Fichtelius testamente

Karl-Erik Fichtelius har ställt samman sina tankar om vetenskap och läkekonst, först formulerade på 1980-talet. Boken handlar om hur svårt det är att vara läkare, sjukvårdspolitiker och patient. Han undrar i förordet om tiden sprungit ifrån honom. Han tänker bl a på en hel del kritiska artiklar i Läkartidningen under senare decennier och på böcker […](0 kommentar)

Olma, den älskade sjöjungfrun

»Jag känner dig inte, har aldrig känt dig, så vem är du? …, en fritt kringsimmande, iskall varelse … en sjöjungfru, tillfällig hustru till gäddor och braxnar och abborrar. Men i så fall – o, att jag åtminstone för ett ögonblick hade kunnat få vara en av dem!« Alldeles i slutet av Staffan Seebergs nya […](0 kommentar)

Relationsroman skildrar livet som läkare i u-land

Jag gjorde min första resa till Afrika 1991. De sex veckorna i Tanzania gjorde ett starkt intryck; dofterna, färgerna, människorna, ljuden, skratten och sorgen. Redan då uppgav mina studentkolleger på Muhimbili Medical Centre att en av elva personer i Tanzania var HIV-positiv. Vi brukade ägna tiden på akutmottagningen åt att gissa vilka patienter som hade […](0 kommentar)

La Salpêtrière – den moderna neurologins vagga

Den kända målningen »Une leçon clinique« av konstnären André Brouillet visades första gången 1 maj 1887 på Le salon i Paris. Den var med sina cirka 3 x 4 meter salongens största och sågs av över en halv miljon besökare. Formatet innebär att personerna är avbildade i naturlig storlek. Tavlan finns nu efter många öden […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

KOL-diagnos enligt svensk modell

Enligt internationella riktlinjer (GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [1]) ställs diagnosen COPD på anamnes och på spirometriresultat där FEV%, dvs FEV1/VC, är mindre än 70 procent. När vi i Sverige skulle skriva ett nationellt vårdprogram för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) [2] ansåg vi att denna fasta procentnivå är alltför trubbig. Eftersom […](0 kommentar)

Nya Rön

Om att breda sin smörgås

Tisdags- och torsdagsförmiddagar går jag sedan många år tillbaka undervisningsrond inom en sektion av neurologkliniken med speciell inriktning mot rörelsestörningar – »movement disorders«. Ronden avslutas vanligen med kaffe och smörgås tillsammans med läkarstuderande och personal. Därvid har jag vid otaliga tillfällen iakttagit hur vi människor breder vår smörgås. Flertalet högerhänta orienterar en limpskiva med halvcirkelbågens […](0 kommentar)

Autonom obalans markerar risk för hjärtrytmrubbning

Det autonoma nervsystemet spelar en viktig roll i regleringen av hjärtats funktioner, och tecken till störd autonom balans markerar ökad risk för kardiovaskulära händelser. P Schwartz i Pavia, Italien, har i många år tillhört den internationella eliten i studier av autonoma nervsystemets betydelse för hjärtrytmrubbningar. I den aktuella artikeln redovisas det prediktiva värdet av hjärtfrekvensökningen […](0 kommentar)

Stress snarare än datoranvändning bakom nackont

Smärta i nacke, rygg och armar är vanligt bland ungdomar och korrelerat med stress och depression. Däremot löper inte ungdomar som tillbringar mycket tid framför datorn ökad risk att drabbas av smärta. Det visar en studie på närmare 3500 ungdomar i åldern 12–16 år som genomförts i Nederländerna och som presenteras i Pediatrics. Studiedeltagarna fick […](0 kommentar)

Tumörcellernas omgivning viktig vid behandling av prostatacancer

Sedan många år behandlas spridd prostatacancer med hormoner. Initialt är behandlingen mycket effektiv, men effekten upphör efter ett par år. De egentliga orsakerna till detta är okända. I den här refererade avhandlingen undersöks hur prostatatumörer svarar på hormonbehandling, hur effekten eventuellt skulle kunna förstärkas och om det långsiktiga resultatet kan förutsägas tidigt under behandling. I […](0 kommentar)

Varför de flesta vetenskapliga resultat är fel

I open access-tidskriften PLoS Medicine visas att för många typer av studier är ett statistiskt signifikant resultat oftast ändå fel. Om ett samband är sant beror nämligen inte bara på studiens P-värde utan också på sannolikheten att sambandet finns. Om sambandet är osannolikt från början krävs naturligtvis starkare bevisning för att vi verkligen ska tro […](0 kommentar)

Slaget barn blir våldsam vuxen

Barn som misshandlas av sina föräldrar löper ökad risk att själva uppvisa ett våldsamt beteende. Det visar en studie från åtta pediatriska mottagningar i USA som presenteras i tidskriften Pediatrics. Studien omfattar 134 barn mellan 10 och 15 år och deras föräldrar. Föräldrarna har fått svara på frågor som attityd till att slå sina barn […](0 kommentar)

Självsäkra och beslutsamma kirurger tolererar inte osäkerhet

Såväl inom som utom läkarkåren finns schablonbilder av de olika medicinska specialiteternas företrädare. En sådan schablon beskriver kirurgen som en utåtriktad, självsäker person som tenderar att fatta snabba beslut på ibland alltför bristfälligt underlag. Är det så och bidrar det i så fall till att kirurger är ovilliga att pröva sina metoder i randomiserade, kontrollerade […](0 kommentar)

Mörk choklad ger bättre endotelfunktion

Det är omtvistat huruvida choklad har positiva eller negativa hälsoeffekter. Kaloriinnehållet med snabba kolhydrater kan inverka menligt på kroppsvikt, lipider och glykemi, å andra sidan innehåller mörk (men inte vit) choklad flavonoider i form av polyfenoler med antioxidativ effekt, som skulle kunna förbättra endotelfunktionen. Eftersom endoteldysfunktion anses vara ett förstadium till ateroskleros, och rökning försämrar […](0 kommentar)

Ospecifika symtom föregår parkinson

Subjektiva klagomål på stelhet, lättare tremor och dålig balans kan vara tidiga tecken på Parkinsons sjukdom, och de kan uppträda långt innan sjukdomen kan diagnostiseras med sedvanliga neurologiska undersökningar. Detta enligt en studie som presenteras i Archives of Neurology. Kohortstudien, som genomförts i Nederländerna, bygger på drygt 6000 individer över 55 år som följdes under […](0 kommentar)

Ännu en studie om johannesörtens potens

I tidigare placebokontrollerade kliniska prövningar av johannesört vid lindrig och medelsvår egentlig depression har effekt påvisats motsvarande gängse antidepressivas. Den enda studien av patienter med svår depression hade dock inte tillräcklig statistisk styrka (power) för att visa att johannesört är lika bra som imipramin. Den här refererade studien [1] inkluderade 251 polikliniska patienter med svår […](0 kommentar)

Endast på webben

»Kalmarfallet« i Högsta domstolen

Läs om bakgrund och relaterade artiklar som publicerats tidigare. »Felaktig dom kan få förödande konsekvenser för säkerhetsarbetet«. Läkartidningen 2004;101:3089-90. Psykiater dömd för vållande till annans död efter patients självmord. Läkartidningen 2005;102:966-7. Även hovrätten fäller sjuksköterska för vållande till annans död. Läkartidningen 2005;102:1540. Bendz H. Vållande till annans död eller justitiemord? Kommentarer till ett rättsfall där […](0 kommentar)

Fler miljömärkta läkemedel

Nu finns miljöinformation på fass.se om ytterligare 70 substanser. I höstas lades miljöinformation ut om SSRI-preparat och protonpumpshämmare, och nu har turen kommit till könshormoner och antibiotika. Bakom miljöklassificeringen står Läkemedelsindustriföreningen, Apoteket AB, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting. – Det var viktigt att snabbt komma ut med information om just dessa […](0 kommentar)

Svåra skador på försökspersoner vid klinisk test

Läkemedlet är en s k monoklonal antikropp och är riktad mot en molekyl,CD28, som har en central roll i kommunikation mellan olika celler i immunsystemet. En antikropp riktad mot CD28 hos råtta, har i djurförsök visats aktivera immunceller, s k regulatoriska T-celler, som skyddar mot ledinflammation. Mot denna bakgrund har det tyska läkemedelsföretaget Tegenero utvecklat […](0 kommentar)

Friska riskerar få diagnosen KOL

Läs artiklarna KOL-diagnos enligt svensk modell Ger vi diagnosen KOL till friska?(0 kommentar)

LT debatt

Medlemmarna, pengarna och nyttan

Vad ett medlemskap i Läkarförbundet bör kosta beror sannolikt på vem man frågar och hur denne uppfattar sambandet mellan medlemmarnas behov och förbundets förmåga tillgodose de behoven. Det kan vara så att Läkarförbundets nuvarande storlek och organisation är ett uttryck för medlemmarnas efterfrågan på vissa tjänster. Det kan också vara så att Läkarförbundets storlek och […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Familjeplanering genom vaccination mot befruktningen

Ett vaccin mot fertilitet skulle vara ett bra hjälpmedel för att erhålla en antikonception som är billig, lätt att distribuera och lätt att utföra. Önskvärt är att det kommer att finnas metoder som ger en tidsbegränsad infertilitet och som är lämpade för både kvinnor och män, samt att antikonceptionenverkar före eller i samband med äggets […](0 kommentar)

Var det paradoxal embolism?

En 41-årig man, fd rökare med depressiva besvär, sökte akutmottagningen på grund av plötsligt påkomna besvär med yrsel, illamående och balansstörningar. I ankomststatus fann man uttalad dysartri, nystagmus och ataxi, övrigt status var utan anmärkning. Patienten lades in på neurologavdelning på misstanke om cerebrovaskulär ischemi. Datortomografi av huvudet samma dag visade normalt fynd. Blodprovstagning visade […](0 kommentar)

Ger vi diagnosen KOL till friska?

År 2002 presenterade Läkemedelsverket rekommendationer för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) [1]. Rekommendationerna togs fram under ett möte där totalt 29 experter från Sverige och Norge deltog. Enligt rekommendationerna ska KOL misstänkas vid förekomst av riskfaktorer och vissa symtom. Diagnosen »bekräftas« genom att »med spirometri påvisa [irreversibel] luftvägsobstruktion, FEV1/VC 70 procent eller FEV1/FVC 70 […](0 kommentar)

Neuraminidashämmarna har bra effekt vid influensa

Nästan varje år insjuknar 2–15 procent av befolkningen i influensa. Under några veckor är vårdavdelningar på medicin- och infektionskliniker överfyllda när äldre patienter måste tas om hand för svår influensa eller dess komplikationer. Under vinterveckor med hög influensaaktivitet dör 3000–4000 fler personer än under motsvarande veckor andra år utan influensa. Alltför få vaccineras mot influensa […](0 kommentar)

Läkarstudenter upplever mer stress än andra studenter

Stress är ett nutida hälsoproblem i Sverige och i många andra delar av västvärlden. Undersökningar har visat att den stressrelaterade ohälsan ökar i samhället, inte minst bland personer med högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård [1]. Till hälso- och sjukvårdspersonal med högre utbildning räknas gruppen läkare. Ett antal studier har visat på högre stressnivå och sämre […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Waran efter trombolys med Actilyse

Alteplas är rekombinant humant tPA (tissue plasminogen activator). Det har en halveringstid på 3–11 minuter under distributionsfasen. Koncentrationen är mindre än 10 procent av den ursprungliga efter 20 minuter. Terminal halveringstid är ca 40 minuter. Alteplas verkar genom att klyva plasminogen till plasmin, som i sin tur bryter ner fibrin. Genom att binda till fibrin, […](0 kommentar)

Interaktion Waran och tranbärsjuice

Tranbärsjuice innehåller juice från växten Vaccinium macrocarponbär [1]. Tranbärsjuice innehåller flavonoider, vilka kan inhibera cytokrom P450 (CYP)-enzymer. Warfarin metaboliseras via enzymerna CYP1A2, 3A4, 2C9 och 2C19 [2]. Detta gör att det finns en hypotetisk förklaring till interaktion mellan tranbärsjuice och warfarin. Det finns tre fallrapporter publicerade om interaktion mellan tranbärsjuice och warfarin [3-5]. I två […](0 kommentar)

Fibrater samt nikotinsyrapreparat och muskelvärk

De läkemedelsgrupper som sänker serumlipidnivåerna är HMG-CoA reduktashämmare (statiner), fibrater, resiner och nikotinsyrapreparat [1]. Muskelbiverkningar finns rapporterade för fibrater och statiner, men det finns även rapporterat att nikotinsyra och nikotinamid kan orsaka muskelbiverkningar [2, 3]. Muskelbiverkningar som omnämns i litteraturen i samband med lipidsänkare är bland annat myopati, men även rabdomyolys berörs [2, 3]. Mekanismen […](0 kommentar)

Debatt och brev

Apatiska barn måste utredas medicinskt

Sveriges barnläkare och barnpsykiatrer har i det närmaste samstämmigt förklarat att det tillstånd som föreligger hos de så kallade apatiska flyktingbarnen (även kallade barn med uppgivenhetssymtom) beror på den svåra psykiska stress som dessa barn utsatts för [1]. Denna uppfattning har framförts på ett så trosvisst sätt och så utan bärande argument att man snarast […](0 kommentar)

Inget kliniskt stöd för påståendet att asylsökande barn blivit nerdrogade

I SVT Debatt den 6 december 2005 och iSydnytt dagen därpå hävdade Tomas Eriksson, chefsöverläkare inom akutpsykiatrin i Malmö, att det inte fanns några apatiska flyktingbarn, utan att barnen blivit nerdrogade av sina föräldrar för att familjen skulle få stanna i Sverige. Tomas Eriksson menade att detta var ett svenskt fenomen och berättade att han […](0 kommentar)

Den »innovativa« läkemedelsindustrin

Jag kan inte låta bli att lägga mig i diskussionen om kostnaden för nya läkemedel, forskningen i läkemedelsindustrin och påståendet att användning av generiska preparat skulle minska dess möjligheter till att skapa nya läkemedel. Uträkningen av kostnad för innovativa läkemedel är alltid teoretisk, eftersom den tar hänsyn till kostnad för alla misslyckade projekt. Den verkliga […](0 kommentar)

Gärna simvastatin, men LDL-kolesterol ska vara under 2 mmol/l i sekundärprevention

Svensk vitalstatistik visar att cirkulationsorganens sjukdomar alltjämt står för nära hälften av alla dödsfall, ofta resulterande i prematur död. Vidare minskar denna dödlighet som ett tecken på att sjukdomen och dess förlopp är påverkbara med preventiva och terapeutiska metoder. Dessa två fakta får mig att fasthålla vikten av en fortsatt proaktiv, preventiv och terapeutisk attityd […](0 kommentar)

Simvastatin 40 mg som sekundärprofylax: Effektivt, tolerabelt och kostnadseffektivt!

I Läkartidningen 1–2/2006 [1] föreslår Anders G Olsson (AGO) 2,0 mmol/l som nytt målvärde för LDL-kolesterol vid kolesterolsänkande behandling av kärlsjuka individer. Det är hans slutsats efter att ha redogjort för ett par studier där högdos atorvastatin(80 mg) jämförts med mindre intensiv statinbehandling av koronarsjuka personer. AGOs slutsatser baseras delvis på IDEAL-studiens [2] jämförelse med […](0 kommentar)

Ledare

IQ och hälsa

Att sociala faktorer som utbildning, inkomst eller socialgruppstillhörighet påverkar hälsan är välkänt. Det som uppfattas som socioekonomiskt betingad ohälsa kan dock i själva verket ha andra och mer biologiska förklaringar som exempelvis låg kognitiv kapacitet. Att IQ kan förklara varför socioekonomisk status påverkar hälsan mer hos vissa individer får stöd i en studie av psykologen […](0 kommentar)

Vart tog (sam)förståndet vägen?

Läkare nobbar kortare jourpass – Läkaruppror mot reglerade arbetstider: dessa och andra liknande rubriker har vi kunnat läsa de senaste veckorna. Vad finns bakom rubrikerna? EGs arbetstidsdirektiv gäller i Sverige, men arbetsmarknadens parter och lagstiftarna har inte tillämpat det fullt ut i svenskt arbetsliv. Men från och med den 1 januari 2007 måste direktivets regler […](0 kommentar)

Aktuellt

Få frågar läkaren till råds

– I takt med att fler patienter söker sig utanför landets gränser blir frågan kanske vanligare. Inom specialiteterna är det i så fall väl känt vilka europeiska sjukhus som har gott renommé, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges läkarförbund. Dagens vårdresenärer verkar mest gå på rekommendationer från vänner eller också hämtar de upplysningar från […](0 kommentar)

Allt fler patienter söker vård utomlands

Som en följd av uppmärksammade domar i regeringsrätten i början på 2004 har antalet ansökningar till Försäkringskassan om planerad vård i utlandet ökat kraftigt. Domarna öppnade plötsligt för två möjligheter att få vård i annat EU/EES-land. Sedan tidigare kunde man begära förhandstillstånd, vilket regleras av EU-förordningen och också inkluderar Schweiz. Det nya alternativet var att […](0 kommentar)

Facket bra väg till högre lön

– Vi har arbetat stenhårt för varenda kottes lön! säger Stig Reinholdsson. Han berättar om en nära kontakt mellan alla medlemmar och läkarföreningen inför förhandlingarna. – Vi driver ett mycket aktivt och medvetet lönearbete i föreningen, det är hemligheten bakom ett bra utfall. Stig-Eric Åström, ordförande i Östergötlands läkarförening håller med. Där tjänar visserligen läkarna […](0 kommentar)

Bättre relation med industrin med nytt avtal – men färre åker på kongress

Hur det ett år gamla avtalet med läkemedelsindustrin fallit ut diskuterades av ett 30-tal företrädare för specialitetsföreningar, läkemedelskommittéer och organisationer vid ett möte på Läkarsällskapet i Stockholm. Att det nya avtalet är mer känt än det gamla och att fortbildningsfrågorna kommit på agendan är positivt. Det var Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm och Sveriges Kommuner […](0 kommentar)

Lönegap mellan könen består

För två år sedan anmälde Nordvästra Skånes läkarförening Helsinborgs lasarett till JämO för bristande analys av löneskillnader på över 3000 kronor mellan manliga och kvinnliga överläkare. I den lönekartläggning som JämO begärde in hävdade arbetsgivaren alla skillnader som sakligt grundade. Idag är skillnaden mellan manliga och kvinnliga överläkare vid sjukhuset knappt 2000 kronor. Men Marie […](0 kommentar)

Läkarna hade störst risk för utmattning

Alla läkare upplever också att arbetet har mycket stor påverkan på privatlivet. Av maxpoängen 100 fick läkarna bara 50, medan övriga personalgrupper nådde upp till 70. Medelvärdet för den referensgrupp om 10000 offentligt anställda, som svarat på samma frågor om arbetsmiljö är just 70. Enkäten har tagits fram i ett samarbete mellan Karolinska institutet och […](0 kommentar)

Nationell IT-strategi för vården klar

I fredags presenterade regeringen Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Den innebär i korthet att: En journal ska följa patienten och finnas tillgänglig för behörig personal oavsett när och var informationen registrerades från början. Vårdens IT-system ska vara lätta att använda och grantera patientsäkerheten. Information ska finnas tillgänglig för patienterna via en rikstäckande portal med […](0 kommentar)