Nr 14 2006

Kultur

Doktor Glas – alltjämt en oroande läkarroman

Under de senaste tre terminerna har sammanlagt 72 studenter vid Karolinska institutet, som en del av sina medicinska studier, skrivit varsin reflexion om Hjalmar Söderbergs roman »Doktor Glas« (Fakta 1 och 2). Av de 72 reflexionerna skrevs 46 (64 procent) av kvinnliga studenter och 26 (36 procent) av manliga studenter. Dagens läkarstudenter har en medelålder […](0 kommentar)

Människan tolkar världen genom berättelser

När jag började som ung medicinare varnades jag av en del seniora kolleger för att lyssna alltför mycket på patienterna. Jag minns att en överläkare menade att varje patient kommer med ett »kosmiskt brus« som är ointressant för den strikta naturvetenskapliga diagnosen. Det är just det där bruset som är en människas livsberättelse. I mötet […](0 kommentar)

Skäl att omvärdera epoken Freud?

Somliga profeter får inte avbildas, andra inte kritiseras. Till de senare hör, enligt författaren, Sigmund Freud. Han gav svaren, andra ställde frågorna – så länge de inte ifrågasatte. Om så skedde, röjde de sin inre patologi. Den som kritiserade fick lätt en diagnos. Av rättrogna freudianer ansågs C G Jung lida av schizofreni. För Otto […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Läkemedelsutlöst arytmi svårfångad biverkan

Uttalad förlängning av QT-intervallet på yt-EKG är en förutsättning för utveckling av en specifik form av rytmrubbning, torsade de pointes. Torsade de pointes är en kammartakykardi där QRS-komplexens utseende varierar kontinuerligt, takykardin är i regel självterminerande men kan övergå i kammarflimmer. Symtomen varierar därför i svårighetsgrad från asymtomatiska episoder till yrselattacker, avsvimning och plötslig död. […](0 kommentar)

Nya Rön

Akupunktur mot peroperativ smärta – troligen inget för rutinbruk

1958 började man i Kina arbeta med elektroakupunktur för att erhålla smärtlindring i samband med kirurgi. I Kina påstods man ha en »success rate« på 90 procent bland dem som selekterats för metoden. Emellertid uppmärksammades i väst snart att endast en minoritet (ca 3 procent) kunde erhålla så stark analgesi att kirurgi kunde tolereras [1]. […](0 kommentar)

SSRI-behandling effektiv vid medicinskt oförklarad yrsel och ostadighet

Patienter med kronisk yrsel är vanliga och ofta problematiska, eftersom många inte har någon medicinsk bakomliggande sjukdom som förklarar besvären. På senare år har studier publicerats där man behandlat komorbid ångestsjukdom hos yrselpatienter med god effekt på yrseln [1-3]. Problematiken har tidigare beskrivits med etiketter som psykogen yrsel och fobisk postural vertigo [4]. Tidigare medikamentella […](0 kommentar)

Snabbare kognitiv nedsättning hos välutbildade

Välutbildade personer som lider av alzheimer tappar kognitiv förmåga i snabbare takt än lågutbildade. Det visar en studie från Columbia University i New York som presenteras i Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Forskarna har studerat 312 patienter som diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. Patienterna fick vid studiens början och vid uppföljning genomgå neuropsykiatrisk undersökning, som […](0 kommentar)

Dålig prognos vid handeksem

Cirka 10 procent av den svenska befolkningen i yrkesverksam ålder har handeksem någon gång under ett år. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Förekomsten är högst hos unga kvinnor, sannolikt på grund av riklig våtexponering både i arbetet och på fritiden. Biologiska skillnader mellan könen avseende effekten av hudirriterande exponering har inte kunnat påvisas. En […](0 kommentar)

Hög amerikansk mortalitet efter obesitaskirurgi manar till eftertanke

Nyligen publicerades i JAMA en studie över mortaliteten efter obesitaskirurgi [1]. Studien rapporterade en oväntat hög postoperativ mortalitet och uppmärksammades inte bara i fackkretsar utan också i medier. Till och med svenska dagstidningar refererade studien. Fetmakirurgi, nästan uteslutande i form av gastrisk bypass, har blivit mycket vanligt i USA. År 2003 gjordes 103000 operationer, och […](0 kommentar)

Endast på webben

Cervixcancer kan förhindras

Cellprovscreening har minskat incidensen av och mortaliteten i cervixcancer i länder med omfattande screeningverksamhet. Däremot är cervixcancer en vanlig sjukdom i flera utvecklingsländer, där kvinnor i reproduktiv ålder dör i sjukdomen, med förödande socioekonomiska konsekvenser. Orsaken är låg prioritering och resursbrist – de personal- och resurskrävande screeningprogrammen bli därför inte tillgängliga för kvinnorna. Under de […](0 kommentar)

SSRI-preparat kan ge förlängd QTc-tid

Läs artiklarna Läkemedelsutlöst arytmi svårfångad biverkan Citalopram inte riskfritt från hjärtsynpunkt(0 kommentar)

Uppsala först med screening för bukaortaaneurysm

Läs artikeln Den aneurysmrelaterade dödligheten kan halveras Etiska skäl talar för screening för bukaortaaneurysm hos 65-åriga män(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Citalopram inte riskfritt från hjärtsynpunkt

Det är väl känt att antipsykotiska läkemedel och tricykliska antidepressiva kan orsaka kardiella biverkningar, vilket begränsar deras användning, särskilt hos äldre. De nyare selektiva serotoninåterupptagshämmande antidepressiva läkemedlen (SSRI) medför mindre risk för hjärtbiverkningar och anses därför betydligt säkrare än tricykliska antidepressiva [1]. Citalopram används tex även vid behandling av patienter med hjärtsjukdom. Emellertid anges palpitationer […](0 kommentar)

Den okritiska syrgasbehandlingens tid är förbi

Motiveringen idag för syrgasbehandling i akutmedicinen härrör från en strävan att motverka vävnadshypoxi (lågt syrgaspartialtryck), ett vanligt och allvarligt tillstånd vid en mängd akutsituationer. Exempel där detta ses är trauma (hypovolemi), sjukdomar i andningsapparaten (pneumoni och astma) eller störningar i cirkulationssystemet (hjärt–kärlsjukdomar). I de flesta akuta behandlingsalgoritmer rekommenderas tidigt påbörjad syrgasbehandling, dock utan att hypoxemi […](0 kommentar)

Behandling av erektil dysfunktion med PDE-5-hämmare

Erektil dysfunktion definieras som oförmåga att få eller bibehålla en erektion som möjliggör en tillfredsställande sexuell aktivitet. Tillståndet är åldersrelaterat, progressivt och drabbar i någon grad hälften av alla män i åldern 40–70 år [1]. Det är idag allmänt känt att erektionssvikt kan behandlas framgångsrikt. Första steget i behandlingstrappan är peroral behandling med PDE-5-hämmare, och […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Tveksamt bildmaterial borde föranlett kartläggning med datortomografi

En 69-årig man kom den 30 september till sjukhus efter en lastbilsolycka. Han hade bland annat smärtor i nacken och en svullen och felställd vänster handled. Han remitterades till röntgenundersökning av ortoped 1. Röntgenbilderna bedömdes av radiologen. Beträffande handleden konstaterades en radiusfraktur. Vid granskning av röntgenbilderna på halsryggen bedömde radiologen att det förelåg utbredda degenerativa […](0 kommentar)

De många och omfattande fettsugningarna gjordes för tätt – ung kvinna avled

Kvinnan kom till kliniken den 28 augusti 2002 och ville att lårens insidor skulle fettsugas. Hon hade tidigare genomgått fettsugning av buk, rygg, ytterlår, knän och lårens insidor. Hon undersöktes av plastikkirurgen, som noterade medialt kraftiga lår, lumbala fettansamlingar på ryggen och nedom skulderbladen. Han föreslog i första hand fettsugning på lårens fram- och insidor […](0 kommentar)

Mellanjouren fälls – borde själv ha undersökt patienten

Den 24-årige patienten berättade att han den 25 februari drabbades av mycket kraftiga magsmärtor. Han undersöktes på sjukhus av AT-läkaren, som bedömde att han sannolikt hade förstoppning. Nästa dag sökte han vårdcentralen där en läkare ansåg att förstoppning inte kunde förklara magsmärtorna. Han remitterades till sjukhuset där en buköversikt visade ett hål i tolvfingertarmen. Han […](0 kommentar)

Debatt och brev

Nya knäleder för 11 månader sedan – i år åkte Björn HalvVasan …

Min berättelse om betydelse av reparativ ortopedisk knäledskirurgi kan sluta här, den 28 februari 2006. Knappt 11 månader efter en total bilateral knäledsrekonstruktion kan jag glida förbi Mora kyrka in mot målet för HalvVasan. Tack till »Pelle« Olerud och hans medarbetare på ortopeden på Södersjukhuset i Stockholm. Snacka om ökad livskvalitet! * Tidigare artiklar av […](0 kommentar)

Kinoloner bör inte ges i monoterapi vid infektion med Pseudomonas aeruginosa

I artikeln »Kinoloner – bot som blivit hot« omtalar Lytsy och medarbetare det ökande problemet med kinoloners selektion av resistens [1]. De skriver också att kinoloner är det enda perorala behandlingsalternativet vid infektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa och föreslår att detta skall vara ett av indikationsområdena för preparatgruppen. Spontana mutationer i resistensgener för kinoloner uppträder […](0 kommentar)

Hypertonistudier – för vem?

Att det finns en kontrovers mellan de siffer- och bokstavstrogna som deltar i författandet av riktlinjer för behandling av hypertoni [1] och de allmänläkare som skall tillämpa reglerna [2] är inte enbart en svensk företeelse [3, 4]. Det är många som ifrågasätter värdet av de många behandlingsstudierna, orsakade av mängden av mediciner med liknande profil. […](0 kommentar)

Sekretessen hotas om vi skall anmäla trafikfarliga bilförare

Hur många gravt alkoholpåverkade patienter har jag inte haft under mina jourer? Om läkare i framtiden riskerar att anmälas till HSAN om de »flagrant missar att anmäla trafikfarliga patienter«, ja, då är det väl lika bra att anmäla såväl rubb som stubb. Hellre anmäla tio gånger för mycket än en gång för lite, och riskera […](0 kommentar)

Fler barn med höjd föräldraförsäkring

I Läkartidningen 7/2006 (sidan 445) redovisar Claudia Lampic sin studie som visar att studenter på långa universitetsutbildningar vill få sitt barn sent och att de överskattar fertiliteten hos kvinnor mellan 35 och 39 års ålder. Lampic föreslår kunskapsökning som botemedel eftersom många »vill skjuta fram sitt barnafödande till efter det att de avslutat sina studier«. […](0 kommentar)

Kan bli svårare för vissa patienter

Chefläkare Lars Englund undrar vad det är för etiska värden jag »egentligen avser«. Ja, det är bara de etiska regler som antagits av Läkarförbundet och World Medical Association. Om den föreslagna angiverilagen går igenom kommer detta att uppmärksammas av massmedia. Jag tror att det t ex skulle medföra att våra paranoida patienter blev ännu mera […](0 kommentar)

Hedervärt att ha tredje man i åtanke och att vara en laglydig tjänsteman

När kollegan Hans Malv tar upp frågan om läkarens rätt att helt på egen hand avgöra om han/hon vill följa demokratiskt fattade lagar undrar jag om jag verkligen läst rätt. När han dessutom tycker att »Det är viktigt att få behålla sitt körkort, inte minst för självkänslan« undrar jag vad det är för »etiska« värden […](0 kommentar)

»Jag vet hur det känns« – går det att lära ut?

I slutet av sommaren som gick vårdades jag inneliggande på medicinklinik i tre dygn. Jag, sextitalist, delade rum med tre herrar födda på 10- respektive 20-talet. De vårdades, förstod jag, på grund av terapiresistent pneumoni, sick sinus syndrome och läkemedelsorsakad akut njurinsufficiens. Jag lät inte mina rumsgrannar veta mitt yrke. Emedan sekretess inte existerar överhuvudtaget […](0 kommentar)

Tvärtom HSAN, patienten fick en bra behandling!

Angående »ST-läkare ordinerade adrenalin iv trots att det inte fanns indikation« (HSAN 803/05). Ansvarsnämnden borde vid avkunnade domar göra en konsekvensanalys av sina beslut. I detta fall skulle det leda till att många läroböcker måste skrivas om. Patienten kommer på remiss till sjukhuset. Hon har ätit trimetoprimsulfa och fått utslag, svullnad i ansiktet, halsen, extremiteterna […](0 kommentar)

Ledare

Färre ungdomar bör få psykofarmaka enligt FDA

Flertalet av samhällets varningssystem – från väderprognoser till hälsoråd – bygger på försiktighetsprincipen. Hellre oroa en gång i onödan än utsätta allmänheten för risker. Om försiktighetsprincipen drivs lika långt för läkemedel kan diskuteras. Det är sällan man varnar i onödan, och i många fall blir varningarna bara en bekräftelse på det som redan var känt. […](0 kommentar)

Framtidens sjukhusläkare i framtidens sjukvård

Den 7 april har Sjukhusläkarföreningen fullmäktigemöte och en god debatt förväntas om aktuella ämnen som läkares ledarskap, villkor för klinisk forskning och kvaliteten i läkares fortbildning. Sjukhusläkarnas arbetsmiljö kommer att diskuteras då en viktig motion handlar om åtgärder mot bristen på vårdplatser. Otillräckligt med vårdplatser och intensivvårdsplatser på våra sjukhus utgör idag ett av sjukhusläkarnas […](0 kommentar)

Rätt recept för de äldre?

Nyligen presenterade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson en proposition, Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. Den innehåller flera förslag till hur vård och omsorg om de äldre kan förbättras. Flera förslag är välkomna, t ex stärkt läkarmedverkan i hemsjukvård, kvalitetshöjning i demensvården och satsning på forskning. Man skriver att primärvården tveklöst måste utvecklas, […](0 kommentar)

Aktuellt

Benbrott vardag för Åres läkare

– Då måste man ha fem på spisen hela tiden, säger distriktsläkaren Arne Wickström. Han kan skriva remiss på en patient medan en annan är på lab, en tredje på röntgen och en fjärde i gipsrummet, och så vidare. Arbetet på hälsocentralen är extremt säsongsbundet och kan emellanåt vara väldigt hektiskt. På morgnarna i första […](0 kommentar)

Varje läkare får egen Internetbaserad kompetensportfölj

Många frågor och viss oro märktes när Läkarförbundet och Läkaresällskapet presenterade sin Internetbaserade ubildningsguide inför specialitetsföreningarna förra veckan. Guiden, som består av en informationsdel öppen för alla och en kompetensportfölj där läkarna dokumenterar sin egen utbildning och måste logga in sig, startar som pilotprojekt i april. Fatimah Dabo från Sylfs styrelse argumenterade kraftfullt för varför […](0 kommentar)

Tyska läkare i uppror

Läkare i Tyskland tillhör inte de yrkesgrupper som brukar ta till strejkvapnet, men bakgrunden till att Marburger Bund, den största fackföreningen för läkare, nu kallar till strejk på en lång rad viktiga sjukhus är att tyska läkares arbetsförhållanden under flera år försämrats kraftigt. Bland annat har julhelgs- och semesterersättning dragits in eller minskat för delar […](0 kommentar)

»Viktigt att inte förlora tid«

Lars Rekke, generaldirektör för Luftfartsverket, har på regeringens uppdrag under ett par månader undersökt förutsättningarna för att få till stånd en influensavaccinproduktion i Sverige baserad på samarbete mellan staten och industrin, se även LT nr 5/2006. Slutsatsen är att detta är en god idé. Det finns intresse hos företag, som Rekke bedömer som lämpliga, för […](0 kommentar)

Hälften skyddade av vaccin mot fågelinfluensa

Studien utfördes av en grupp amerikanska forskare från bland annat universitetet i Rochester och University of Maryland school of medicine, Baltimore (N Engl J Med 2006;354:1343-51). Den omfattar 451 friska individer i åldrarna 18 till 64 år som vaccinerats vid två tillfällen. Vaccinet, som producerats med standardteknik med odling i hönsägg, har getts i doserna […](0 kommentar)

Medicinsk expertgrupp vid olyckor utomlands

När tsunamin sköljde in över stränderna i Sydostasien fanns ingen beredskap för svenska sjukvårdsinsatser utomlands. Socialstyrelsen har nu på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag som både omfattar hur insatser i framtiden bör samordnas och vilka lagar som bör ändras för att det överhuvudtaget ska vara möjligt. Bland annat ska en medicinsk expertgrupp ständigt finnas i […](0 kommentar)

Hon åker skidor i jobbet

Vi sa det i liften i morse, sjysst dag att åka till jobbet, säger Elsa Håkansson, AT-läkare i Åre, inför damernas störtloppsträning i världscupfinalen. Det mitt på dagen den 13 mars, första dagen i den alpina världscupveckan och vädret är strålande. Man kan sitta i snön och bara sola sig. Men vi står upp, trampar […](0 kommentar)

Notiser

Öppen tvångsvård – förslag från psykiatrisamordnaren

En ny vårdform »Öppen vård med särskilda villkor« föreslås nu av psykiatrisamordnaren. Anledningen är att det enligt psykiatrisamordnaren finns en grupp patienter som inte behöver slutenvård men ändå är i behov av behandling för sin psykiska sjukdom och på grund av bristande sjukdomsinsikt inte frivilligt söker denna vård. Psykiatrisamordnaren antar att ett införande av denna […](0 kommentar)

Sjukförsäkringen föreslås bli »självständig«

Sjukförsäkringen bör stå på egna ben. Det menar Socialförsäkringsutredningen och utredaren Anna Hedborg som i skriften Sjukförsäkring på egna ben argumenterar för detta. Idag får skattemedel användas om sjukförsäkringens premieinkomster, som betalas av arbetsgivare, inte täcker utgifterna. Och omvänt, om det uppstår ett överskott så sänks inte premierna i motsvarande omfattning. Om sjukförsäkringen istället bar […](0 kommentar)

»Behåll lärarundantaget«

En utredning föreslog i vintras att Högskolelagen behöver ändras för att möjliggöra kommersialisering av högskoleuppfinningar. Utredningen föreslår två alternativa vägar; ett som innebär att lärarundantaget avskaffas, ett som innebär att lärarundantaget behålls men med en anmälningsskyldighet till arbetsgivaren. Läkarförbundet förordar det sistnämnda alternativet och poängterar i sitt remissvar att lärarundantaget varit mycket välfungerande, att den […](0 kommentar)

LT debatt

Socialstyrelsens förslag en halvmesyr Dags se över hela påföljdssystemet

Socialstyrelsen har för en tid sedan till socialministern överlämnat ett förslag till förändringar i det gällande anmälningssystemet. Förslaget innehåller i korthet följande. Yrkesutövare som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall vara skyldig att inom sju dagar rapportera till vårdgivaren om en patient drabbats av skada eller utsatts för risk för sådan. Om denna rapporteringsskyldighet har fullgjorts […](0 kommentar)