Nr 15 2006

Kultur

Understödsbyrån för tuberkulösa i Uppsala – ett 100-årsminne

Med industrialismens genombrott i England i slutet av 1700-talet ökade antalet sjuka med lungsot i oroväckande grad. Mot slutet av 1800-talet nåddes ett maximum i Europa, där dödligheten i »consumption«, »phthisie pulmonaire«, »Schwindsucht« eller norska »tæringen« kunde uppgå till två till tre, i vissa storstäder ända upp till åtta dödsfall på 1000 invånare. Av den […](0 kommentar)

Äger jag mitt liv? Många frågor – få svar

För inte så länge sedan hände något tänkvärt. En man reste till Schweiz för att sluta sitt liv på en klinik för dödshjälp. Får man göra så? Om jag köper en cykel kan jag slänga bort den eller missköta den så att den går sönder. Kan jag göra på samma sätt med mitt liv? Vem […](0 kommentar)

Citatet

Citatet är hämtat från Arvid Wretlinds bok »Läkemedelslära« från 1960-talet, en klassiker som flertalet av det decenniets medicinstudenter pluggade in under farmakologikursen. Arvid Wretlind (1919–2002) var en vänlig man med en stillsam humor, elegant, generös och värdig. Han såg aldrig pressad ut men hade en stor förmåga att få saker gjorda – och att sätta […](0 kommentar)

Det stora, filosofiska konstverket om människans natur

Medicin och filosofi hänger utan tvivel ihop på många sätt. När bokförlaget Thales ger ut 1700-tals filosofen David Humes »Avhandling om den mänskliga naturen, med underrubriken »Ett försök att införa den experimentella metoden i studiet av människan« i tre vackra volymer, är det en händelse med visst intresse för det medicinska fältet. De tre bokvolymerna […](0 kommentar)

Veterinärmedicin med tonvikt på zoonosers spridningsvägar

Denna behändiga häftade volym behandlar såväl basal patogenes som laboratorie- och klinisk diagnostik av bakterie-, svamp- och parasitsjukdomar inom hela veterinärmedicinen med stark tonvikt på smittspridningsvägar av såväl välkända som av en rad »nya« infektioner, särskilt zoonoser och deras spridning. Boken är välillustrerad med ett 100-tal bilder i färg. I varje kapitel finns ett par […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Kan cytostatika ha effekt vid svår fågelinfluensa?

Det första dokumenterade humana utbrottet av fågelinfluensa (subtyp H5N1) skedde 1997 och drabbade 18 patienter i Hongkong, varav sex avled (33 procent). Fortfarande är dödligheten hög, och nyligen (24 mars 2006) hade 105 (56 procent) av de 186 patienter som rapporterats till WHO avlidit Ühttp://www.who. int/csr/disease/avian_influenza/enY´. Behandling av fågelinfluensa innefattar antiviral terapi, såsom neuraminidashämmarna oseltamivir […](0 kommentar)

Fattigdomens patologi börjar i livmodern

I detta nummer av Läkartidningen lyfter Mats Målqvist och medarbetare på ett förtjänstfullt sätt fram en del av det som vi obstetriker brukar kalla »the scandal of our time«, dvs att vi har en – globalt sett – extremt hög dödlighet perinatalt och under tiden strax bortom den första levnadsmånadens slut. Det råder bred enighet […](0 kommentar)

Nya Rön

Små barn löper störst risk att bli hundbitna

I USA sker årligen 1,3 fall av hundbett per 1000 invånare där den drabbade söker sjukvård för bettet. Forskare från Österrike har undersökt riskfaktorer för att bli hundbiten i en studie, som presenteras i tidskriften Pediatrics. Forskarna har identifierat 341 barn i åldrarna 0–16 år som sökt pediatrisk vård vid Universitetssjukhuset i Graz efter att […](0 kommentar)

Patologisk cerebrospinalvätska kan tidigt tyda på alzheimer

Idag söker allt fler patienter med lättare minnessvårigheter sjukvård, ofta eftersom de är rädda för att ha drabbats av Alzheimers sjukdom. Av de personer med lättare minnessvårigheter som söker hjälp på specialiserade minneskliniker utvecklar 30–50 procent alzheimer inom 4–6 år. Drygt hälften av de sökande har dock en stabil form av minnesstörning eller är drabbade […](0 kommentar)

Sentinel node-biopsi bra teknik vid malignt melanom

Berk och medarbetare har publicerat en retrospektiv analys av verksamheten vid Stanford University Medical Center och Stanford Melanoma Clinics gällande 274 konsekutiva patienter, med malignt melanom ≥1 mm tjocka, som opererats med sentinel node-biopsi åren 1997–2004. Man inkluderade även melanom 1 mm om de var ulcererade, hade markerade regressionsfenomen eller infiltrerade djupt i dermis (Clark-nivå […](0 kommentar)

Specialutformad kognitiv psykoterapi minskar risken för självmordsförsök

Suicidalitet (suicidtankar, suicidförsök, fullbordade suicid) medför mycket lidande. Det finns ett stort behov av väl genomförda studier av interventioner riktade direkt mot suicidalitet. Kognitiv psykoterapi är effektivt vid behandling av depression och ångest. Denna studie, med grundaren av kognitiv psykoterapi, Aaron Beck, som medförfattare, är därför av stort intresse [1]. Syftet var att fastställa om […](0 kommentar)

Rimlig glukosnivå tillräckligt för IVA-patienter

Strikt blodsockerkontroll, baserad på en studie från 2001 av företrädesvis postoperativa toraxkirurgiska patienter [N Engl J Med 2001;345:1359-67], är väl etablerad inom intensivvården. Trots den stora genomslagkraft studien har fått har frågan väckts huruvida regimen gynnar även andra grupper av intensivvårdspatienter än kirurgiska. En randomiserad, icke-blindad, en-centerstude har nu studerat strikt blodsockerkontroll på 1200 medicinska […](0 kommentar)

Barn som får hjärtstopp på sjukhus har lika bra prognos som vuxna

I decennier har något av en dogm rått, nämligen att vuxna patienters hjärtstopp till absolut övervägande del orsakas av genomblödningsrubbningar, som leder till partiell myokardischemi, som i sin tur leder till kammartakykardi eller kammarflimmer. Vuxnas hjärtstopp har därför ansetts ha god prognos, förutsatt att de hävs tidigt. Barns hjärtstopp har till lika övervägande del ansetts […](0 kommentar)

Stor risk att torterade flyktingars svåra psykiska belastning inte minskar på lång tid

Den här refererade avhandlingen utgår från Rehabiliterings- och forskningscentret för tortyroffer (RCT) i Köpenhamn. Målet med projektet var att undersöka psykisk hälsa och livskvalitet hos vuxna flyktingar som varit utsatta för tortyr, beskriva ändringar i psykisk hälsa och livskvalitet över tid och att identifiera prediktorer för psykisk hälsa och livskvalitet. De områden av psykisk hälsa […](0 kommentar)

Endast på webben

Sjuksköterska dömd i HD
för vållande till annans död

Med utgångspunkt i hänsynen till patienternas trygghet och förtroendet för sjukvården måste sjuksköterskans handlande anses vara så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet. På grund härav kan hon inte undgå ansvar för vållande till annans död. Så skriver Högsta domstolen (HD) i sin dom mot den sjuksköterska A, som av misstag blandade en infusionslösning med […](0 kommentar)

Miljoner nyfödda dör i onödan

Läs artiklarna Fattigdomens patologi börjar i livmodern Miljoner nyfödda barn dör i onödan(0 kommentar)

Debatt och brev

Ingen anledning bagatellisera bröstmjölkens skyddande effekt

Bengt Björkstén har funnit anledning att kritisera min av Läkartidningen begärda kommentar till en genomgång av publicerade studier om den allergiskyddande effekten av komjölkshydrolysat i jämförelse med bröstmjölk [1]. Han anser att både rubrik och innehåll är missvisande för den som inte är bevandrad i litteraturen. Björkstén har helt rätt i att den allergiskyddande effekten […](0 kommentar)

Djuretik lättare än att hjälpa farmor

Jag har på intet sätt ifrågasatt det etiskt riktiga i god djurhållning eller ens berört forskning på djur. Jag delar även uppfattningen att människan inte kan ta sig rätten att orsaka lidande hos djur. Däremot upplever jag hur mycket lättare det tycks vara att ta moralisk ställning i djuretiska frågor, än att i praktisk handling […](0 kommentar)

Överdriven förenkling av djuretik

Vi känner oss av Gunilla Bolinders essä »Män – och kvinnor – är djur« i Läkartidningen 6/2006 (sidorna 393-4) manade att fortsätta diskussionen. Det förs i samhället idag en viktig debatt kring forsknings- och djuretik, och det är av betydelse att även läkare och forskare tar aktiv del i den. För att göra detta krävs […](0 kommentar)

Diskussionen om WHOs hälsodefinition inte ny

I Läkartidningen 5/2006 (sidan 271) skriver Carl-Johan Göthe om att WHOs nuvarande definition av hälsa är ett otillfredsställande och ibland direkt missledande verktyg. Därför menar Göthe att den bör avskaffas och ersättas av en hälsodefinition med polariteterna frisk–sjuk respektive en välbefinnandedefinition med polariteterna må bra– må dåligt, eller åtminstone bör frågan lyftas upp på WHO-nivå […](0 kommentar)

Missvisande om komjölkshydrolysat

I en medicinsk kommentar (Läkartidningen 4/2006, sidan 201) refererar Tony Foucard en amerikansk översiktsartikel [1] och skriver att komjölkshydrolysat till riskbarn ger lika bra allergiskydd som bröstmjölk. Han anser också att partiella (pHF) och extensiva komjölkshydrolysat (eHF) är likvärdiga. Både rubrik och innehåll i kommentaren är missvisande för den som inte är bevandrad i litteraturen. […](0 kommentar)

Läkemedelskommittéerna bör inte rekommendera förskrivning »off label«

Det finns inget bra svenskt ord för »off-label«-förskrivning. Uttrycket betecknar förskrivning och användning av läkemedel utanför de begränsningar som godkänts av läkemedelsmyndigheten i Europa eller Sverige. Den så kallade off-label-förskrivningen är omfattande och dokumenterad i många artiklar, både för speciella patientgrupper och för särskilda läkemedelsgrupper. Företeelsen är känd sedan länge men anses öka i omfattning. […](0 kommentar)

Peroral akutbehandling med injektionslösning eller tabletter?

På många håll och speciellt inom tandvården rekommenderas att man i akutväskan eller medicinskåpet har tillgängligt Betapredtabletter (betametason) att ta till vid akuta allergiska reaktioner. Många allergiska patienter rekommenderas också att ha Betapredtabletter till hands ifall de blir utsatta för allergen. Rekommenderad dos i en akutsituation är 8 mg, dvs 16 tabletter. Det är nu […](0 kommentar)

Gastrostomi ett bra hjälpmedel – men de olika metoderna ger ingen skillnad i vårdtid

Ända sedan Stamm [1] för hundra år sedan rapporterade om den första fungerande gastrostomin har den varit ett hjälpmedel, när patienten inte kunnat äta. På 1980-talet började man anlägga gastrostomi med PEG-metoden (perkutan endoskopisk gastrostomi), vilken innebar att fler barn med nutritionssvårigheter kunde få en gastrostomi. De barn som idag behöver en gastrostomi får det […](0 kommentar)

Manlig omskärelse skyddar mot HIV

I LT 5/2006 (sidan 281) finns ett referat av ett kort referat i Nature Medicine av en ledare i PLoS Medicine som handlar om den första randomiserade studien som undersökt om manlig omskärelse skyddar mot HIV-infektion. Studien är publicerad i samma nummer av PLoS Medicine [1], tillsammans med tre kommentarer. Studien omfattade 3274 män i […](0 kommentar)

Ledare

Törstig på kunskap men dränkt i information

I beteendevetenskaplig litteratur kan man läsa om en speciell typ av kroniskt utmattningssyndrom som främst observerats hos chefer inom finanssektorn. Symtomen – koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och oförmåga att fatta beslut – liknar de man ser vid utmattningsdepression. Orsakerna ligger dock på ett annat plan – det rör sig om en kognitiv överbelastning, »information overload«. Problemen försvinner […](0 kommentar)

Allmänläkare sökes!

Vi söker en medarbetare till ett stimulerande, självständigt arbete med god lön. Du får utveckla din breda medicinska kompetens, träffa gamla och unga, en del med svåra sjukdomar och andra med enklare. Vill du bli chef så behövs det fler allmänläkare till chefsuppdragen. Att arbeta deltid är inget problem. Ja, så kan arbetet som distriktsläkare […](0 kommentar)

Kan man lita på doktorn?

Under veckan har medierna uppmärksammat ett par legitimerade läkare i Göteborg som använder utrednings- och behandlingsmetoder som det inte finns vetenskapliga belägg för. Att använda metoder som står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet är inte tillåtet för legitimerad sjukvårdspersonal, inte heller läkare. Olika företrädare för alternativmedicin hävdar att allmänheten vill att sjukvården ska […](0 kommentar)

LT debatt

Varför blev läkemedelsprövningen vid Northwick Park Hospital en katastrof?

Avdelningen som försöket gjordes vid är en egen enhet vid sjukhuset, vilken drivs under ansvar av Parexel, en stor och internationellt verksam organisation som utför kontraktsforskning. Avdelningen ligger inrymd i sjukhusets lokaler. På Parexels webbplats kan man idag den 4 april 2006 ännu läsa om hur man som frivillig försöksperson under försök får betald tid […](0 kommentar)

Aktuellt

Zoonoser tvingar fram nya samarbeten

För tio år sedan skapade beteckningen BSE svarta rubriker i medierna. För tre år sedan var det SARS, och nu heter hotet fågelinfluensa H5N1. Sverige upplevde dessutom hösten 2005 det största utbrottet hittills av EHEC. Förutom att det handlar om sjukdomar som överförs från djur till människa, så är det svårt att hitta gemensamma mönster. […](0 kommentar)

Högteknologi i framtidens kamp mot epidemier

Idén kommer från Foresights projekt »Detection and Identification of Infectious Diseases«, DIID. Foresight leds av Office of Science and Technology, en avdelning inom den brittiska regeringen. DIID involverar experter från sammanlagt 28 länder, idéerna ska vara visionära och som sådana ge underlag för långsiktiga strategiska beslut. DIIDs expertgrupp menar att utbrottet av SARS påvisade ett […](0 kommentar)

Även små hot kan ge stora rubriker

De infektionssjukdomar som väckt störst uppmärksamhet i västvärldens medier de senaste åren har utgjort förhållandevis små hot mot folkhälsan, sett i ett globalt perspektiv. Den nya varianten av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom, vCJD, som överförs från nötkreatur som bär på hjärnsjukdomen bovin spongiform encefalopati, BSE, drabbade omkring 140 personer mellan åren 1996 och 2002. De flesta, 129 […](0 kommentar)

EU-nätverk för IT i vården

Grundtanken med projektet Semantic Mining är att integrera den europeiska forskningen så att forskargrupperna inte gör samma saker. Enligt EUs sjätte ramprogram, där projektet ingår som ett Network of Excellence, är målet att europeisk forskning ska bli ledande inom medicinsk och biomedicinsk informatik. Ett Network of Excellence – en ny projektform inom EU – ska […](0 kommentar)

Sjukskrivningsriktlinjer på väg

Jan Larsson, sociolog och tidigare Sveriges yngre läkares förenings kanslichef, ska leda Socialstyrelsens arbete med att ta fram sjukskrivningsriktlinjer, ett regeringsuppdrag i syfte att ändra och homogenisera praxis. – Jättespännande, men efter hand inser man hur svårt det är, säger han. Alla texter om sjukskrivning som han plöjt den senaste tiden innehåller någon formulering liknande: […](0 kommentar)

Nu ska sänkta sjuktal löna sig

Konferensen, av inledningstalaren arbetslivsminister Hans Karlsson kallad »kick off«, hade lockat flera hundra nyckelpersoner från hela landet och hölls apropå att hela sjukvården från och med nu ska prioritera sjukskrivningsprocessen. Tre miljarder utspridda över tre år ska fördelas i vården efter hur sjuktalen sänkts. Hans Karlsson hoppas på ökad kunskap om sjukvårdens roll och om […](0 kommentar)

Mer pengar till studenterna

Studiemedlen höjs med 300 kronor i månaden. Det framgår av regeringens vårbudget, som presenterades i förra veckan. – Jättepositivt, det är verkligen på tiden, säger Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund. Visserligen anser Hanna Åsberg att höjningen är väl modest. – Studiemedlen skulle behöva höjas med 1500 kronor för att komma tillbaka till den […](0 kommentar)

Toppkonflikt i Läkarförbundet

»Jag finner det oacceptabelt att innehållet i min ledare ändrats efter att jag signerat«, skrev hon i ett mejl till Eva Nilsson Bågenholm. Mejlet vidarebefordrades också till Läkarförbundets centralstyrelse, Läkartidningens chefredaktör, VD och vice VD i Läkarförbundet. Mejlet är också undertecknat av Sjukhusläkarföreningens styrelse, där Marie Wedin är ordförande. Marie Wedins signerade ledare skrevs inför […](0 kommentar)

Notiser

Ingen läkarutbildning i Örebro

– Högskoleverket tycker inte att vi ska starta läkarutbildning. Vi behöver framförallt förstärka den biomedicinska kompetensen, säger Jens Schollin, prorektor vid Örebro universitet och professor i pediatrik. I förra veckan kom Högskoleverkets beslut: Örebro Universitet saknar förutsättningar för att utfärda läkarexamen. I sitt yttrande skriver högskoleverket att visionerna inte beskrivs konkret och att det därför […](0 kommentar)

Homeopatika blir läkemedel

Riksdagen ändrade förra veckan den svenska läkemedelslagstiftningen för att anpassa den till tre EU-direktiv. Bland annat ska kraven för att godkänna läkemedel för försäljning förenklas. Definitionen av vad som är läkemedel utvidgas också till att bland annat omfatta homeopatiska preparat. I Läkemedelslagen införs en bestämmelse om att ett växtbaserat humanläkemedel som inte uppfyller kraven för […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Klinisk forskning viktig framtidsfråga

Klinisk forskning får allt svårare att hävda sig. I Sverige, USA och Storbritannien har sjukvård, läkarutbildning och klinisk forskning utvecklats på ett likartat sätt trots olikheter i synen på den offentliga sektorn. Den politiska makten har betonat den ekonomiska styrningen av sjukvården. Trots ökande läkarantal har rekryteringen av forskare inom klinisk medicin minskat. I Sverige […](0 kommentar)

Barnradioterapi på distans

Strålbehandling av barn med cancer skiljer sig från strålbehandling av vuxna. De flesta av barnen botas och blir långtidsöverlevare. Den totala överlevnaden (overall survival) för barn med tex akut lymfatisk leukemi (ALL) är 85 procent, för barn med CNS-tumörer 70 procent och för barn med solida tumörer 81 procent. De sena bieffekterna vid strålbehandling hos […](0 kommentar)

E-hälsa inom EU

En EU-strategi för stöd till införande av e-hälsosystem i Europa finns i dag antagen. Bakom strategin ligger 17 år av forsknings- och utvecklingsarbete, med stöd från EU med 650 miljoner euro till ca 450 EU-projekt, tillsammans med såväl nationella insatser, finansierade av EUs medlemsländer, som internationella. De EU-finansierade projekten har sin bas i EU-forskningens temaområde […](0 kommentar)

Forskningsfusk, felsteg eller något mittemellan?

På senare tid har nyhetsmedierna fyllts av anklagelser om forskningsfusk. Ett internationellt uppmärksammat fall rör den norske cancerforskaren Jon Sudbø, vars studier om munhålecancer nyligen drogs tillbaka av Lancet och New England Journal of Medicine [1, 2]. Ett annat omskrivet fall gäller den sydkoreanske forskaren Hwang Woo Suk, vars fabricerade resultat publicerades i Science [3]. […](0 kommentar)

Miljoner nyfödda barn dör i onödan

Förenta nationerna har satt som ett mål för det nya millenniet att barnadödligheten, dvs risken att inte uppnå sin 5-årsdag, ska minskas med två tredjedelar från 1990 års nivå till år 2015 (Millennium Development Goal 4) [1]. Vissa framsteg har gjorts i denna strävan. Satsningar på spädbarn och små barn – med vaccinationer, oral rehydrering […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Kirurgen borde ha konverterat laparoskopin till öppen kirurgi

En 30-årig man genomgick den 15 september en viktminskningsoperation. Med titthålsteknik applicerades ett åtsnörande band runt magsäcken (laparoskopisk gastric banding). Efter operationen klagade patienten över bröstsmärtor, som bedömdes som hjärtutlösta. Han skrevs ut av en överläkare den 18 september men återkom två dagar senare akut med blodinnehållande kräkningar. En gastroskopiundersökning utfördes akut och man fann […](0 kommentar)

Antalet fällda läkare fortsätter öka

Under fjolåret kom det in 3 670 anmälningar till Ansvarsnämnden, i stort samma antal som året innan. Antalet anmälda personer var 5 713 varav 7,8 procent fick någon form av sanktion. Det framgår av nämndens årsberättelse. Läkarna dominerar Såväl bland de anmälda som de fällda dominerar läkarna. De svarar för 70 procent av disciplinpåföljderna. Disciplinpåföljderna, […](0 kommentar)

Information från Sveriges läkarförbund

Ladda ner informationen som pdf genom att klicka på knappen till höger.(0 kommentar)