Nr 17 2006

Kultur

Personliga tolkningar av Rembrandts måleri

I år är det 400 år sedan Rembrandt föddes. Målningar som inte funnits i Amsterdam sedan de lämnade mästarens ateljé på 1600-talet är nu tillbaka, och världens konstälskare vallfärdar dit. Lite i skuggan av de stora utställningarna pågår en mindre, inte lika uppmärksammad – »The Amazing Rembrandts«. En grupp förståndshandikappade konstnärer visar sina tolkningar av […](0 kommentar)

Citatet

Poul Bjerres (1876–1964) stora förebild var Nietzsche, och hans skrifter om denne väckte internationell uppmärksamhet. Bjerre polemiserade mot Söderberg efter den stora debatten kring »Doktor Glas«. Han inspirerades tidigt av hypnosen, fick kontakt med Freud i Wien och introducerade psykoanalysen i Sverige på 1910-talet. Snart bröt han dock med denna terapiform och utvecklade sin egen […](0 kommentar)

Vacker bok inte bara för islomaner och nesofiler

När Sveriges öar år 2001 räknades av Statistiska centralbyrån befanns antalet vara 221 800, men ingen annan än en riktig ö-älskare som Anders Källgård kan väl i och för sig vara intresserad av den siffran. Så många öar har han inte heller beskrivit i den aktuella boken, som är tjock nog ändå! Han har speciella […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Ny era för MS-behandling

Nyligen presenterades effekt- och säkerhetsdata över två år för behandling med natalizumab (Tysabri), antingen kontrollerat gentemot placebo [1] eller i kombination med interferon beta-1a och kontrollerat gentemot interferon beta-1a enbart [2] vid skovvis multipel skleros (MS). Behandlingsresultaten – men även sällsynta och allvarliga sidoeffekter – ger dramatiska paradigmskiften i MS-vården. Sedan ett tiotal år har […](0 kommentar)

Nya Rön

Ordinationsföljsamhet även i fråga om placebo minskar dödligheten i hjärtsvikt

Behandling av kronisk hjärtsvikt har visats minska såväl dödlighet som sjuklighet. Låg följsamhet till ordinerad behandling är en av de viktigaste orsakerna till sjukhusvård vid försämring av tillståndet. God följsamhet, också i fråga om placebo, har vid andra tillstånd visat sig leda till lägre mortalitet. Om detta förhållande också gäller vid kronisk hjärtsvikt studerades i […](0 kommentar)

Vid depression efter hjärtinfarkt – ge SSRI

Det är vanligt att individer som haft hjärtinfarkt drabbas av depression i efterförloppet. Tidigare studier har visat att runt 20 procent av infarktpatienterna utvecklar depressiva besvär, som ofta påverkar patienternas liv mer än själva infarkten. Men nu visar amerikanska forskare att det som ofta diagnostiseras som depression efter en infarkt i själva verket är en […](0 kommentar)

Mikropartiklar i luften ökar risken för sjukhusinläggning

Evidensen för att det skulle vara farligt att utsättas för mikropartiklar, partiklar med en diameter under 2,5 mikrometer, i luften har hittills varit dålig. Men nu har amerikanska forskare lyckats visa att höga halter av mikropartiklar gör att fler individer läggs in på sjukhus av respiratoriska och kardiovaskulära orsaker. Studien, som presenteras i JAMA, bygger […](0 kommentar)

TV-tittande inkräktar på barns sociala interaktion

Amerikanska barn tittar i genomsnitt på TV två till fem timmar per dag. Det är alldeles för mycket, anser the American Academy of Pediatrics, som rekommenderar att barn under 2 års ålder inte bör titta på TV över huvud taget, medan äldre barn inte bör titta mer än två timmar per dag. Nu har amerikanska […](0 kommentar)

Mer insatser krävs mot både inhemsk och importerad MRSA

Sverige har utgjort ett av få undantag avseende den höga förekomsten av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) som finns i flertalet andra länder. Vid 1990-talets ingång var Storbritannien, Nederländerna och de nordiska länderna väsentligen icke-endemiska avseende MRSA. På kort tid, 1994–1997, etablerade sig emellertid MRSA som endemisk nosokomial patogen i Storbritanniens sjukvård. Under slutet av 1990-talet […](0 kommentar)

Hälsosektorn speciellt utsatt för korruption

Korruption inom hälsosektorn drabbar dem som behöver basal sjukvård mest, enligt Global Corruption Report 2006, utgiven av Transparency International (TI) i februari 2006. Fattiga människor har helt enkelt mindre pengar att betala mutor med. Rapporten pekar på några karakteristika som gör hälsosektorn speciellt utsatt för korruption. Informationsobalans: Hälsoarbetare vet mer om sjukdomar än patienterna, och […](0 kommentar)

Ärftlig tarmcancer kan kontrolleras med preventiva koloskopier – men oklart hur ofta

Det är väl känt att individer som har nära släktingar med tarmcancer har förhöjd risk för denna sjukdom; ju fler och ju närmare släktingar, desto högre risk [1]. Fler ärftliga syndrom finns där den sjukdomsorsakande genen är känd. Familjär adenomatös polypos (FAP) och hereditary non-polylyposis colorectal cancer (HNPCC) utreds idag rutinmässigt, och familjemedlemmar erbjuds preventionsprogram. […](0 kommentar)

Troligen en pojke om lång tid till graviditet

Det är välkänt att det föds fler pojkar än flickor. Smits och medarbetare presenterar en teori att tiden som ett par behöver för att nå fram till en graviditet är korrelerad med könet på barnet. Tidigare studier har visat att Y-kromosomer simmar snabbare än X-kromosomer i viskös vätska, och författarnas hypotes var att en graviditet […](0 kommentar)

Anorexi fyra gånger vanligare bland kvinnor

Risken att drabbas av anorexia nervosa är fyra gånger högre bland kvinnor än bland män. Det är ett av resultaten från en kohortstudie som genomförts utifrån det svenska tvillingregistret. Forskarna har slumpvist valt ut 1000 tvillingar som föddes i Sverige mellan åren 1935 och 1958. Dessa har svarat på frågor om mental och fysisk hälsa […](0 kommentar)

Var femte australier lider av syndromet MoDeD

Extrem lättja är en sjukdom. Det anser ett antal neurologer från Australien i en artikel som presenteras i BMJ den 1 april. Det är en ny bokstavskombination vi får lära oss. De australiska forskarna kallar sjukdomen MoDeD – motivational deficiency disorder. Tillståndet diagnostiseras genom PET-kameraundersökning i kombination med ett motivationsformulär. Så många som var femte […](0 kommentar)

Endast på webben

Nationella riktlinjer för cancervård

Socialstyrelsen presenterade i förra veckan nationella riktlinjer för vård av patienter som lider av bröstcancer, kolorektal cancer och prostatacancer. Riktlinjerna ska säkra lika tillgång till den bästa vården för patienter i alla delar av landet och eliminera ineffektiva eller olämpliga metoder. Som exempel på en sådan nämner Socialstyrelsen preoperativ tarmrengöring vid kolonresektion. Meningen är också […](0 kommentar)

Åderförkalkning beror inte på obalans i apolipoproteinerna

I Läkartidningen nrummer 10/2006 presenterar Göran Walldius, Bo Angelin och Mats Eriksson data som visar att apolipoproteinerna fungerar bättre som riskmarkörer för hjärtinfarkt än de gängse lipidanalyserna, då de immunologiska analysmetoderna är mer precisa [1]. Författarna tar emellertid ett långt kliv till. »Tack vare resultaten från alla genomförda studier förstår man nu bättre varför apoB […](0 kommentar)

Yttre miljösyndromet är en bättre diagnos

Somatisering kännetecknas av att dåligt psykosocialt välbefinnande uttrycks och förmedlas som kroppsliga besvär för vilka man söker medicinsk hjälp. Fenomenet ger upphov till både diagnostiska och terapeutiska problem och torde vara en av de viktigaste orsakerna till den ökade sjukskrivnings- och förtidspensioneringsfrekvensen i Sverige under det senaste decenniet. Besvärsbilden varierar, men vanligt förekommande är trötthet, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Behandling av långvarig smärta – en systematisk litteraturöversikt

SBU har genomfört en systematisk översikt som sammanfattar det vetenskapliga underlaget för behandling av långvariga smärttillstånd. Smärta vid cancer innefattas inte. Smärtlindrande effekter, liksom biverkningar och andra negativa konsekvenser av behandling berörs samt hälsoekonomiska aspekter. Smärta är en upplevelse som är förenad med emotionella och psykologiska reaktioner och som inte kan mätas objektivt. För att […](0 kommentar)

Oklara respiratoriska symtom kan vara pulmonell sekvester

Pulmonell sekvester innebär att en del av lungparenkymet är vaskulariserat av en aberrant artärgren från aorta eller något annat stort kärl från systemkretsloppet i torax eller i buken [1, 2]. Den drabbade loben saknar förbindelse med det ventilerade bronkträdet, och histologiskt har vävnaden ett karakteristiskt utseende. Anomalin kan vara symtomatisk under hela livet men ger […](0 kommentar)

Ambitiöst program för mässlingsvaccination i Vietnam

Världshälsoorganisationen (WHO) räknade för år 2003 med över 30 miljoner mässlingsfall världen över [1]. 530000 av dessa mässlingspatienter dog av sin mässling, vilket motsvarar 60 dödsfall i timmen. Av dem som dog bodde över 95 procent i ett land med ingen eller låg ekonomisk utveckling, ett fattigt land. I WHOs årliga World Health Report för […](0 kommentar)

BNP eller NT-proBNP bör analyseras vid misstänkt hjärtsvikt

BNP (B-type natriuretic protein) är ett natriuretiskt hormon som vid hjärtsjukdom produceras av myocyter i hjärtats kammare, framför allt som svar på uttänjning av väggarna på grund av ökat tryck [1]. Mätning av BNP har därför rönt stort forskningsintresse sedan tidigt 1990-tal och har stor klinisk potential som instrument för diagnostik, prognostik och behandlingsval av […](0 kommentar)

Stereokemi och läkemedelseffekter – ett försummat kunskapsområde

Ordinerar du dubbla läkemedel utan att veta om det, och hur kan det komma sig? Med exempel valda ur allmänt använda läkemedel vill vi här visa på konsekvenserna av att bortse från stereoselektivitet samt diskutera kliniskt betydelsefulla fördelar med rena enantiomerer framför etablerade racemat. För nomenklatur, se Figur 1 och 2 och Fakta 1 och […](0 kommentar)

Tillgång till hälso- och sjukvård för asylsökande inom EU

I slutet av år 2004 fanns 9,7 miljoner flyktingar i hela världen, varav flertalet befann sig i Afrika och Asien, nära sina hemländer [1]. En del flyktingar tar sig emellertid till Europa på legal eller illegal väg för att söka asyl. Enligt Förenta Nationernas (FNs) Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla människor rätt […](0 kommentar)

Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda

Flera arbetsgrupper inom Barnläkarföreningens neonatalsektion arbetar sedan ett par år med att utarbeta förslag till riktlinjer och vårdprogram för en del neonatala sjukdomstillstånd, bland annat neonatala kramper och anfall, infektioner, hypoglykemi och hyperbilirubinemi. Inom neonatologin är bristande vetenskapligt underlag för en del terapirekommendationer tyvärr »vardagsmat«. Vidare saknas ofta dokumentation för användning i nyföddhetsperioden av de […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Barnradiologens miss av armbågsluxation hos femåring förorsakade onödig operation

Socialstyrelsen anmälde, efter en Lex Maria-anmälan, barnradiologen för att vid sekundärgranskning av röntgenbilder tagna den 30 september missat en luxation i armbågsleden på en femårig pojke, som skadat armen vid ett fall. Genom den bristfälliga granskningen av röntgenbilderna försenades diagnostiseringen av luxationen. Förseningen innebar att patienten hade fortsatta besvär under en månad och att skadan […](0 kommentar)

Eftergranskande radiolog fälls – såg inte luxation i Choparts led

Den 21-årige mannen skadade sin högra fot i samband med snowboardåkning och undersöktes på hälsocentralen av distriktsläkaren, som ordnade med röntgen. Bilderna granskades av henne och sedan av radiologen, men ingen av dem kunde se någon skada. Fyra månader senare kontaktade patienten sjukvården på grund av fortsatta besvär. Röntgenbilderna granskades på nytt varvid man kunde […](0 kommentar)

Högsta domstolen dömer sjuksköterska för vållande till annans död

Så skriver Högsta domstolen (HD) i sin dom mot den sjuksköterska A, som av misstag blandade en infusionslösning med Xylocard så att den blev tio gånger starkare än ordinerat. Det orsakade att ett spädbarn avled till följd av förgiftning av lidokain. Händelsen inträffade för snart fyra år sedan och A har dömts i såväl tingsrätten […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Smärtbehandling till Waranbehandlad patient

Warfarin metaboliseras via isoenzymerna CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9 och CYP2C19. Proteinbindningsgraden för warfarin är hög [1]. Dessa faktorer gör att risken för interaktioner mellan warfarin och andra läkemedel är omfattande. Generellt bör kombinationen av NSAID och perorala antikoagulantia undvikas, på grund av att NSAID påverkar trombocytfunktionen och därmed ökar blödningsrisken [1]. Coxiber kan vara ett alternativ […](0 kommentar)

Citalopram och tinnitus

I Fass finns tinnitus upptaget som antingen mindre vanlig (1/100–1/1 000) eller sällsynt (mindre än 1/1 000) biverkan för de selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) citalopram, paroxetin och sertralin [1]. Däremot finns tinnitus inte nämnt som biverkan för escitalopram, fluoxetin och fluvoxamin. Escitalopram är den aktiva enantiomeren av citalopram och verkar således på samma sätt [2]. I […](0 kommentar)

LT debatt

Specialitetsföreningarnas inflytande i Läkarförbundet måste öka

Paragraf 1 i Läkarförbundets stadgar säger att förbundet ska främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. I förbundets vision nummer 11 finns bland målen att stärka professionens och patienternas inflytande över vården. Hur uppfyller då förbundets organisation och hittillsvarande arbete dessa mål? Patienterna, vården och läkarna I en nyligen […](0 kommentar)

Debatt och brev

Konflikten handlar om moral och personliga egenskaper

Det finns ingen splittring mellan Sjukhusläkarföreningen och Läkarförbundet. I min signerade ledare i Läkartidningen 14/2006 uttryckte jag Läkarförbundets och Sjukhusläkarföreningens politik. Det fattas vårdplatser idag i Sverige, och i förbundets sjukvårdpolitiska program »Framtidens sjukvård«, antaget av Läkarförbundets fullmäktige 2004, står skrivet att bristen på vårdplatser är ett bekymmer och att det kommer »att krävas fler […](0 kommentar)

Läkarförbundet – en odemokratisk organisation?

Den nu uppblossade konflikten mellan ordföranden i Läkarförbundet Eva Nilsson Bågenholm och vice ordföranden i Läkarförbundet och tillika ordförande i Sjukhusläkarföreningen Marie Wedin, visar återigen att det inte är möjligt att kombinera presidieuppdrag i centralstyrelsen med uppdrag i yrkesföreningarna. Man kan inte sitta i presidiet som företrädare för Sveriges läkarförbund och samtidigt driva en yrkesförenings […](0 kommentar)

Samtliga inlägg

Samtliga inlägg finns tillgängliga på: https://lakartidningen.se/includes/showComments.php?articleId=3757#67(0 kommentar)

Professor Gillberg och hans medarbetare måste få upprättelse

De kammarrättsdomar som i februari 2003 gav två privatpersoner rätten att läsa extremt integritetskänsliga forskningsjournaler innehållande data från mångårig forskning utförd av professor Christopher Gillberg och hans grupp i Göteborg kan komma att få synnerligen allvarliga konsekvenser för svensk patientnära forskning. Kammarrättsdomarna har av formella skäl inte kunnat överklagas och Regeringsrätten har vägrat prövningstillstånd. Felaktiga […](0 kommentar)

WHO-kartläggning visar stora skillnader i hälsa mellan EU och östra Europa

I Europa har samhällstjänsters kostnadseffektivitet alltmer prioriterats i det socialpolitiska reformarbetet under det senaste årtiondet. Ur samhällspolitisk synvinkel handlar det framför allt om hur hälsopolitiska reformer skall leda till förbättrad folkhälsa och hur hälsopolitiska infrastrukturer skall medverka i folkhälsoarbetet. De reformstrategier som utvecklats fokuserar på övervakning av befolkningens hälsa, identifiering av hälsobehov, utveckling av hälsofrämjande […](0 kommentar)

Vad ska prioriteras?

Nya riktlinjer manar till allt kraftigare sänkning av kolesterolnivåer. Enligt Kloka listan i Stockholm bör man använda simvastatin i första hand, vilket också görs i stor utsträckning. I de fall patienterna inte når önskade målvärden byts ibland till andra läkemedel, vilket kommer att ske allt oftare om behandlingsmålen ska uppnås. Ersättningsnivåerna till vårdcentralerna påverkas av […](0 kommentar)

Fass – kommentar i ett historiskt perspektiv

När jag i slutet av 1950-talet arbetade som underläkare på medicinkliniken vid Karolinska sjukhuset försökte läkemedelsföretagen att med olika tekniker övertyga oss om att använda deras preparat. Det hade startat redan under studentåren vid industribesök med tillhörande fester, små reklampresenter och så småningom en tilltagande mängd trycksaker (bl a läkemedelskataloger i såväl fullformat som fickformat). […](0 kommentar)

Citaloprambör inte vara förstahandsval

Med anledning av senaste upplagan av den s k Kloka listan i Stockholms läns landsting och marsnumret av Ögat på läkemedel (nr 130) har jag några kommentarer vad gäller psykiatrisk farmakologisk behandling, enligt Kloka listan sidorna 23-4. Sömnstörningar: Zolpidem tycks ofta ge alltför kort sömn med backlash-liknande uppvaknanden. Ångestsyndrom: Citalopram förlorar alltför ofta sin effekt […](0 kommentar)

Skabb, nu igen!

Under min tjänstgöringstid hände det tre gånger att jag smittades av skabb. Första gången smorde jag in mig efter konstens alla regler och kände mig kladdig och illamående. De följande gångerna gjorde jag så här: Jag duschade noga morgon och kväll och »rollade« därefter över skabbangreppen med Mum – och vid minsta klåda däremellan, dit […](0 kommentar)

Föråldrade tankar om patientsäkerhet från förra HSAN-chefen provocerar

Intresserat läste jag förra HSAN-chefen Anita Werners debattartikel om Socialstyrelsens förslag till förbättrad patientsäkerhet i LT 14/2006 (sidorna 1084-5). När hon skriver att Danmarks framsynta patientsäkerhetslag är tveksam från »patientsäkerhets- och rättssäkerhetssynpunkt« blir jag förvånad. Jag menar att det danska förslaget skapar en förbättrad patientsäkerhet genom att fler misstag inom sjukvården blir kända. När hon […](0 kommentar)

Påskbudskap, eller …

Undertecknad, kirurg sedan många år med enbart svensk yrkeserfarenhet och utan politisk aktivistbakgrund, har nyligen kommit hem från en resa i det sk Heliga landet, dvs det ockuperade Palestina. Jag har under några dagar gjort erfarenheter som, fastän alldagliga för de palestinska invånarna, får ses som högst extraordinära och ej främjande den normala turistens själsfrid. […](0 kommentar)

Ledare

Mer rättvist med anonym forskningsgranskning

Den vetenskapliga granskningsprocessen »peer review« anses missgynna yngre forskare som är verksamma vid mindre kända universitet. Granskarna påverkas i sin bedömning av författarens och institutionens prestige. På vilket sätt de påverkas belyses av en studie i JAMA (2006;295:1675-80). Man undersökte om chanserna minskar för ansedda forskare vid USAs elituniversitet att få sina bidrag accepterade till […](0 kommentar)

Läkartidningens ledare – vems ansvar?

Läkartidningen är en medlemstidning för Sveriges läkarförbund som är publicistiskt självständig. Ledarsidan är den plats där företrädare för Läkarförbundet för fram förbundets syn i sjukvårdspolitiska frågor. Sedan början av 1990-talet finns det en ledare i varje nummer av tidningen och sedan mitten av 1990-talet är den signerad. Skribent är oftast ordförande och ledarredaktör, men även […](0 kommentar)

Vi behöver ett nytt patientsäkerhetssystem

Sjukvårdspersonalens yrkesansvar har diskuterats livligt efter högsta domstolens fällande dom av en sjuksköterska i Kalmar. Sjuksköterskan hade av misstag blandat en infusionslösning med Xylocard så att den blev tio gånger starkare än ordinerat. Läkarförbundet anser att disciplinpåföljder för hälso- och sjukvårdspersonal skall hanteras enligt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) och inte […](0 kommentar)

Aktuellt

Enighet i vårdplatsfrågan trots tvist kring ledartext

Med anledning av tvisten kring ledartexten i nr 14 undrar läsare vad förbundets politik i vårdplatsfrågan är. Skiljer sig den från Sjukhusläkarföreningens? – Absolut inte, säger Marie Wedin. – Nej, det tror jag inte alls, säger Eva Nilsson Bågenholm. – Vi tog ju upp det här problemet för två år sedan efter en motion från […](0 kommentar)

Andre vice ordförande har också dubbla roller

– I presidiet måste man otvetydigt se till hela förbundets bästa. Det säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, och andre vice ordförande i Läkarförbundet, apropå att både vara ordförande i en yrkesförening och sitta i SLFs presidium. – Jag kan inte driva frågor som inte är förbundets politik i presidiet. Men just nu går […](0 kommentar)

»Medicinsk turism« ökar risk för importerad MRSA

Det säger överläkare Erik Torell på sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bakgrunden är den höga förekomsten av MRSA i många av de länder där svenska patienter söker vård. Enligt nya siffror är en fjärdedel av MRSA-fallen i Sverige utlandsförvärvade (se Nya rön sid 1285 i detta nummer av LT). Erik Torell är […](0 kommentar)

De nya arbetstidsreglerna bör utformas så lokalt som möjligt

Läkarförbundet har uppmanat sina lokalföreningar att ta initiativ till diskussioner om de nya arbetstidsreglerna med arbetsgivaren. Ulrika Edwinson, avdelningschef för Arbetsliv och juridik på Läkarförbundet, säger att arbetet måste göras så lokalt som möjligt. – Helst bör man gå igenom varje verksamhet eller klinik för sig. I många landsting har arbetet börjat, och det har […](0 kommentar)

Politisk enighet om primärvårdens behov – men pengarna kommer inte

Det var vid Distriktsläkarföreningens (DLF) fullmäktige som vård- och omsorgsminister Ylva Johansson mötte de fyra borgerliga partiernas talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor, Maria Larsson (kd). Det var dock svårt att hitta någon klar skiljelinje mellan de båda politikerna som båda vill satsa på primärvården och på fler allmänläkare. Maria Larssons recept heter mångfald i form […](0 kommentar)

Åsikterna som splittrar toppduon i förbundet

Att Eva Nilsson Bågenholm och Marie Wedin har samarbetssvårigheter blev nyligen tydligt, se förra numret av Läkartidningen. Konflikten gäller formuleringen av en slutsats i ledartexten i LT nr 14. Ledaren var signerad av Marie Wedin men den slutsats som trycktes, mot Marie Wedins vilja, var formulerad av Eva Nilsson Bågenholm. Så här i efterhand kan […](0 kommentar)

Notiser

Sjuksköterska borde inte dömts i domstol

Fallet med den sjuksköterska som 2002 vållade ett spädbarns död genom felmedicinering borde ha prövats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och inte i domstol. Så kommenterar Sveriges Kommuner och Landsting att Högsta Domstolen förra veckan fastställde hovrättens dom mot sjuksköterskan. – Det skulle vara förödande om rädslan att bli anmäld ökar i och med domen. […](0 kommentar)

Läkarförbundet positivt till anonyma ansökningar

Avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering inom offentlig sektor får stöd av Läkarförbundet i ett remissvar på den så kallade Anonymitetsutredningens förslag, SOU 2005:115. Utredningen har tagit fram en modell som ska kunna användas av den arbetsgivare som så önskar. Enligt förslaget ska de sökande vara avidentifierade i en första gallring då urval sker till intervju. Läkarförbundet […](0 kommentar)

DLF inventerar huvudskyddsombud

Distriktsläkarföreningen ska inventera i vilken mån det finns huvudskyddsombud inom primärvården samt verka för att sådana utses. Det var efter en motion från Per Nordlund, DLF Sydvästra Skåne, som beslutet fattades. Per Nordlund är själv huvudskyddsombud för primärvården för Malmö läkarförenings räkning. Han uppmärksammade att det finns mycket att göra för skyddsombud i primärvården med […](0 kommentar)

Sparsamhet eller bristande engagemang?

När DLFs kassör Anders Nilsson kommenterade att årets fullmäktigemöte precis som året innan präglats av föredömlig sparsamhet, replikerade Göran Fälthammar, DLF Bohuslän, att detta kanske inte bara var glädjande utan ett uttryck för bristande engagemang från DLFs lokalföreningar, framförallt de med lång resväg till Stockholm. Ordförande Bennys Ståhlberg medgav problemet och sa att styrelsen till […](0 kommentar)

Regeringen vill ha fler aktörer inom vården

Vårdminister Ylva Johansson vill ha fler alternativa utförare i den offentliga vården, helst icke vinstdrivande sådana. Därför har miljöpartisten Inger Schörling fått regeringens uppdrag att utreda villkoren för idéburna organisationer, personalkooperativ och liknande att verka inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg För att undvika att koncerner och vinstdrivande företag blir de enda alternativen ska utredningen […](0 kommentar)