Nr 18 2006

Kultur

Tidlösa teorier om mänskliga livskriser

Johan Cullbergs klassiska bok »Kris och utveckling« har kommit i en moderniserad och utökad utgåva. Boken gavs ut första gången 1975 och är med sina hittills ca 220 000 exemplar en av Sveriges mest sålda fackböcker. »Kris och utveckling« har lyckats bevara en ställning som evergreen i ett annars starkt föränderligt utbud av litteratur med […](0 kommentar)

Gastronomisk hedersknöl eller hälsofara?

Potatis har utvecklats från att vara en självklar basföda i svensk husmanskost till någonting suspekt, som GI-frälsta betraktar som ett hot mot folkhälsan. Potatisens väg från Anderna till vårt matbord är spännande och dramatisk och innehåller många element av kulturhistoria, tillämpad näringslära och gastronomi. Svenska Läkaresällskapets och Gastronomiska Akademiens tvärvetenskapliga symposium om potatis i oktober […](0 kommentar)

Företagsläkaren som nästan upptäckte Antabus

Tetraetylthiuramdisulfids terapeutiska användning beskrevs 1948 av danska farmakologer, och ämnet används fortfarande (under namnet Antabus) vid behandling av kronisk alkoholism. Men detta läkemedel kunde ha kommit tio år tidigare. E Williams, företagsläkare vid en gummifabrik i östra USA, skrev 1937 ett brev till JAMA [1]. Han berättade att arbetare som exponerades för tetramethylthiuramdisulfid inte tålde […](0 kommentar)

Viktig debattbok om svensk narkotikapolitik

Förhoppningsvis kan boken »Metadon på liv och död. En bok om narkomanvård och narkotikapolitik i Sverige« medverka till ett förnyat tänkande inom svensk narkotikapolitik och narkomanvård. Författaren Björn Johnson är filosofie doktor i statsvetenskap och forskare. Han har aldrig arbetat inom narkomanvården, vilket kanske är just det som gör att han inte har några ideologiska […](0 kommentar)

En bok som inte får saknas i något referensbibliotek värt namnet

Det här är en väldigt ful bok. Hur man tänkt när man försökt få orden »akut« och »pediatrik« i korsform övergår mitt förstånd. Jag avstår från att försöka läsa titeln på pärmen; som tur är står den på ryggen. Det är också en väldigt bra bok. Den kan varmt rekommenderas till de flesta som på […](0 kommentar)

Neurologisk påverkan på konstnärliga uttryck

Norska neurolitterära klubben består av drygt 20 neurologer, barnläkare och habiliteringsläkare med litterära och konstnärliga intressen. Den har nu varit verksam i 15 år. Till tioårsjubiléet publicerade man en samling på knappt 30 av medlemmarnas artiklar i en till antalet liten illustrerad utgåva, mest tänkt som gåvor och för internt bruk. Men en del av […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Cervixcancer kan förhindras

Cellprovscreening har minskat incidensen av och mortaliteten i cervixcancer i länder med omfattande screeningverksamhet. Däremot är cervixcancer en vanlig sjukdom i flera utvecklingsländer, där kvinnor i reproduktiv ålder dör i sjukdomen, med förödande socioekonomiska konsekvenser. Orsaken är låg prioritering och resursbrist – de personal- och resurskrävande screeningprogrammen bli därför inte tillgängliga för kvinnorna. Under de […](0 kommentar)

Det är dags för en ny klamydiastrategi

Klamydia ökar i Sverige, trots Smittskyddslagen och en omfattande kostnadsfri testning av mer än 400000 personer årligen. Under 2004 ökade klamydiafrekvensen med 20 procent jämfört med 2003, den största ökningen sedan 1997. Den minskning av klamydiafrekvensen som iakttogs mellan 1988 och 1995 berodde sannolikt på ändrade sexualvanor på grund av rädsla för HIV/aids och inte […](0 kommentar)

Nya Rön

Inkomst överskattad förklaringsvariabel för hjärtinfarkt

Inkomst och socioekonomisk status har lyfts fram som viktiga faktorer vad gäller skillnader i mortalitet hos patienter som haft hjärtinfarkt. Flera studier har visat att högre inkomst och högre socioekonomisk status har inneburit lägre mortalitet vid uppföljningar av patienter som tidigare haft hjärtinfarkt. Men nu visar forskare från Kanada i en kohortstudie att just inkomst […](0 kommentar)

Stor risk för kontralateral cancer vid ärftlig bröstcancer

Kvinnor med bröstcancer har ökad risk att utveckla kontralateral bröstcancer (KBC), dvs ytterligare en primär tumör i det andra bröstet. Kända riskfaktorer för KBC är låg ålder vid diagnos av den första bröstcancern och bröstcancer i släkten, där kvinnor som är bärare av genmutationen BRCA1 eller BRCA2 har påvisats ha särskilt hög risk. Det är […](0 kommentar)

Periodontal infektion ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

Det är väl känt att kroniska inflammatoriska tillstånd ökar risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. Periodontal infektion kan vara en orsak till ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd, och nu har forskare från Tyskland undersökt kopplingen mellan kranskärlssjukdom och periodontala infektioner. Forskarna har tittat på 263 patienter med stabil kranskärlssjukdom och jämfört dessa med 526 friska kontroller […](0 kommentar)

Tarmbakterier i lymfkörtlar orsak till postoperativ sepsis

Betydelsen av translokation, dvs bakteriell vandring över tarmbarriären till lymfkörtlarna, har sedan länge diskuterats som orsak till sepsis och multipel organsvikt hos människa [1]. Hypotesen att translokation initierar sepsis och vidare organsvikt och att enteral nutrition kan påverka detta har varit tilltalande men inte lätt att leda i bevis hos människa. Bakteriell translokation har däremot […](0 kommentar)

Lymphogranuloma venereum har inte fått fotfäste i Sverige

Under 2004 rapporterades ett utbrott av den mycket ovanliga könssjukdomen lymphogranuloma venereum (LGV) från Nederländerna och senare även från flera andra europeiska länder [1]. Sjukdomen orsakas av specifika serotyper av Chlamydia trachomatis och yttrar sig ofta initialt som ett sår på genitalier och i ett senare skede genom svullna lymfkörtlar i ljumskarna. Även anorektala symtom […](0 kommentar)

Svag studie av biverkningsrapporter

Den kliniska nyttan av enskilda publicerade biverkningsfallrapporter har ifrågasatts. Den aktuella studien identifierade fallrapporter som 1997 publicerades i BMJ, Lancet, Neurology, American Journal of Psychiatry och American Journal of Hematology. Fallrapporter som redan hade beskrivits i tidigare publikationer och som var kända enligt brittiska läkemedelshandböcker (Medicines Compendium eller British National Formulary) exkluderades. Fallrapporterna följdes upp […](0 kommentar)

Antibiotika till små barn ökar astmarisk

Barn som under det första levnadsåret antibiotikabehandlas vid minst ett tillfälle löper ökad risk att drabbas av astma i barnaåren. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Chest. Studien är en metaanalys av totalt åtta olika studier kring sambandet mellan antibiotikabehandling av småbarn och astma som genomförts från 1966 och fram till idag. Totalt […](0 kommentar)

Diabetesdebut före puberteten fördröjer njursviktsutveckling

Högt blodsocker och högt blodtryck i samspel med genetiska faktorer är de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla njursvikt vid diabetes. Puberteten karakteriseras av snabb tillväxt, hormonella förändringar och ofta försämrad blodsockerkontroll. Intressant är därför att det finns studier som indikerar att åldern vid diabetesdebuten är av betydelse för utvecklingen av komplikationer och att insjuknande under […](0 kommentar)

Endast på webben

Sommar och sol
på gott och ont

Läs artiklarna: Läkartidningen 2006 nr 6 sid 421 Kraftig ökning av skadefall vid användning av studsmatta Läkartidningen 2006 nr 4 sid 203 Borrelios ser annorlunda ut hos kvinnor Läkartidningen 2003 nr 19 sid 1717 TBE-vaccinerna är utbytbara – men inte helt Läkartidningen 2005 nr 26–27 sid 1986 Se upp för tularemi även i södra Sverige! […](0 kommentar)

Signerade eller osignerade ledare?

(0 kommentar)

Klamydia ökar kraftigt

Läs artiklarna Det är dags för en ny klamydiastrategi Klamydia ökar kraftigt också i Sverige(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Klamydia ökar kraftigt också i Sverige

Det är välkänt att Chlamydia trachomatis-infektioner kan leda till komplikationer i form av salpingit, ektopisk graviditet och infertilitet. Som första land i världen införde Sverige nationell klamydiastatistik 1983, och alltsedan klamydiainfektion infördes i Smittskyddslagen 1988 har undersökning och behandling varit kostnadsfria och kontaktspårning obligatorisk. Generös provtagning på ungdomsmottagningar och kvinnokliniker och i primärvård har kompletterat […](0 kommentar)

Wilms´ tumör hos barn – avsevärt förbättrad överlevnad

Solida tumörer i buken svarar för knappt en femtedel av barncancerfallen, och där dominerar Wilms´ tumör, eller nefroblastom (Figur 1). Beteckningen Wilms´ används i dagligt tal för att undvika förväxling med neuroblastom, en helt annan typ av barncancer. Tumören har fått sitt namn efter Max Wilms, som beskrev tumören 1899 [1]. Wilms´ tumör är en […](0 kommentar)

Insulin detemir har jämförts med NPH-insulin

Vi har tidigare publicerat en översikt över den kliniska dokumentationen av en långverkande insulinanalog, insulin glargin [1]. Data baserades framför allt på den dokumentation som inlämnats till registreringsmyndigheterna FDA (Food and Drug Administration) och EMEA (European Medicines Agency). För att ge ytterligare aspekter på preparat av denna typ presenterar vi här en översikt över insulin […](0 kommentar)

Beslut om trombosprofylax vid graviditet – enklare med riskpoäng

Graviditet ökar risken för venös tromboembolism (VTE) cirka tio gånger, och incidensen i Sverige har rapporterats vara 1,3 per 1000 graviditeter [1]. Hälften av dessa inträffar under de tolv första veckorna av postpartumperioden. Venös tromboembolism är en av de vanligaste orsakerna till maternell död i samband med graviditet i västvärlden [2]. Risken för posttrombotiskt syndrom […](0 kommentar)

Snabbmottagning gav bra flyt på hudklinik

Som ett led i vårdutvecklingsprogrammet »Bra flyt« på Akademiska sjukhuset införde hudkliniken hösten 2002 en regelbundet återkommande »prickmottagning«. Målet var att den skulle bidra till att förkorta väntetiderna, som dessförinnan hade varit 6–12 månader för nybesök. På prickmottagningen samlades till en början i huvudsak nybesök för olika hudtumörer, varje besök fick ta tio minuter och […](0 kommentar)

Sexuellt överförda infektioner ökar risken för HIV

Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm startade 1982 som en mottagning för män som har sex med män. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på medicinskt och psykosocialt omhändertagande av personer med HIV-infektion, men verksamheten innefattar även testning för och behandling av andra sexuellt överförda infektioner (STI), HIV-rådgivning och prevention inom målgruppen. En diskussion pågår nu kring hur HIV-vården […](0 kommentar)

LT debatt

Det intressanta är avvägningen mellan olika finansierings- och styrformer

Bristen på vårdplatser har många patienter fått erfara. Själv har jag behandlat döende patienter som känt sig maktlösa och kränkta när landsting och kommun förhandlar om vem som skall betala. Är det verkligen meningen att budgettänkandet skall slå igenom på det sättet i vården? Samma budgettänkande gör att flera patienter på min mottagning förödmjukas i […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Nu frias distriktsläkaren som inte röntgade devierad näsa efter trauma

Den 57-åriga kvinnan föll i sitt hem och sökte natten till den 24 maj vid ett sjukhus på grund av näsblödning och ångest. Näsan konstaterades av distriktsläkaren vara devierad åt höger. Den 9 juni sökte hon vid vårdcentralen på grund av näsdeviationen. Hon remitterades till sjukhuset där hon blev undersökt den 23 juni. Ytternäsan devierade […](0 kommentar)

Fynd av icke palpabla femoralispulsar borde utretts vidare

Flickan föddes den 12 april. Hon undersöktes samma dag av en barnmedicinare A och den 16 april av barnmedicinare B. Varken A eller B kunde känna femoralispulsar. Efter en ny undersökning på kvällen den 16 april konstaterades att flickan hade en förträngning av kroppspulsådern. Flickans mor anmälde A och B. Ansvarsnämnden läste flickans journal och […](0 kommentar)

»Fick ingen fair prövning«

Så sade Mats Holmström, överläkare och ordförande i Svensk förening för otorhinolaryngologi här i Läkartidningen nr 42/05 efter Ansvarsnämndens beslut i fallet med den nässkadade kvinnan. HSANs beslut fick öron-, näs- och halsläkare att gå i taket, berättade Mats Holmström, något som bekräftades av många reaktioner till Läkartidningen. Till exempel följande: »Hårresande; HSAN är ute […](0 kommentar)

Ledare

Svårmutade doktorer

Läkares konsultuppdrag förläkemedelsindustrin är ett känsligt och laddat ämne. De experter företagen vill anlita som konsulter är i kraft av sina kunskaper ofta granskare och sakkunniga även i andra sammanhang. Den som haft ett konsultuppdrag för ett företag kan anlitas som granskare av företagets preparat i andra sammanhang. Sådana intressekonflikter är inte unika och kan […](0 kommentar)

Ledaransvar under diskussion

Centralstyrelsen diskuterade vid ett extrainkallat möte rutinerna för hur ledarna i Läkartidningen ska hanteras. Tyvärr var inte hela styrelsen samlad och det bedömdes också som för kort tid att besluta hur rutinerna framöver ska fungera. Vi ser många olika sätt för hur en föreningstidning kan hantera ledare och beslöt därför att ha en genomgripande diskussion […](0 kommentar)

Chefsrollen – hur påverkas man – hur påverkar man?

Läkaren är obestridd ledare när det gäller rent professionella medicinska frågor. Den nyss färdiga läkaren tilldelas en ledarroll just beroende på sin utbildning. Men hur väl har läkarutbildningen rustat individen för detta? Idag har flera, men inte alla, fakulteter ledarkunskap och ledarutveckling på schemat. De blivande läkarna i MSF driver på utvecklingen. Några av dem […](0 kommentar)

Debatt och brev

Exemplet visar svårigheterna med monoklonala läkemedel

Novartis har konstaterat att jag lämnat felaktig uppgift i min artikel i LTom katastrofen vid Northwick Park Hospital. Dess produkt Xolair är inte stoppad i fas3 utan idag godkänd och marknadsförd i USA och EU. Novartis kommentar är riktig. Tyvärr råkade ett äldre stycke med ett helt annat exempel överleva korrekturläsningen. I mitt inlägg vill […](0 kommentar)

Apotek säljer osäkert självtest för klamydia

Klamydia är den vanligaste bakteriella, sexuellt överförbara infektionen i Sverige, och ingår under Smittskyddslagen. Under 2004 anmäldes 32 075 personer smittade med klamydia, en fördubbling sedan 1997, då antalet klamydiasmittade började öka efter att ha minskat under flera år [1]. Det är främst tonåringar och unga vuxna som drabbas. Klamydiainfektion är ofta asymtomatisk, men kan […](0 kommentar)

Xolair är godkänt i USA och EU

I Pierre Lafolies debattinlägg i Läkartidningen 15–16/2006 (sidorna 1169-70) om den fruktansvärda händelsen vid Northwick Park Hospitalfinns ett stycke som mer generellt avhandlar monoklonala antikroppar. Där förekommer ett antal felaktiga uppgifter om Xolair, en monoklonal anti-IgE-behandling av svår allergisk astma hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder [1], varför Novartis vill göra ett klarläggande. […](0 kommentar)

Inlägget styrker mig i uppfattningen att hela regelverket måste ses över

Björn Zackrisson, medicinsk chef i Capio Sjukvård Norden, kommenterar i Läkartidningen 17/2006 (sidan 1342), under rubriken »Föråldrade tankar om patientsäkerhet från förra HSAN-chefen provocerar«, min debattartikel i ett tidigare nummer av Läkartidningen. Vad först gäller anonymiteten i rapporteringssystemet är jag helt klar över att en sådan ordning kan ha många fördelar. Jag vidhåller emellertid att […](0 kommentar)

Nej, inga läroböcker behöver skrivas om!

Hans Huldt hävdar i Läkartidningen 14/2006 (sidan 1119) att en ST-läkare gav en god och kanske livräddande behandling när adrenalin ordinerades intravenöst (HSAN 803/05). Tyvärr saknas i beslutet viss information som förklarar HSANs bedömning. Patienten hade dagen före besöket på akutmottagningen undersökts och behandlats på vårdcentral med 6 mg Betapred (12 tabletter à 0,5 mg) […](0 kommentar)

Amoxicillin har fördelar vid behandling av tidig borrelios

Vi är glada över att vårt inlägg angående amoxicillin kontra penicillin V vid behandling av borreliainfektionens primärmanifestation erythema migrans (EM) har givit upphov till en kommentar av flera experter. Först beklagar vi vår otydliga formulering »… spridd borreliainfektion med involvering av centrala …«. Vi borde ha skrivit: »… spridd borreliainfektion med risk för involvering …« […](0 kommentar)

Penicillin V är förstahandsval vid behandling av erytema migrans

I Peter Wahlbergs och Dag Nymans inlägg i Läkartidningen 9/2006 (sidan 668) kommenterar författarna de sammanfattande resultaten från avhandlingen »Erythema migrans in Primary Health Care« som Louise Bennet publicerade i Läkartidningen 4/2006 (sidan 203). Wahlberg och Nyman ifrågasätter behandling med penicillin V vid erytema migrans (EM) och menar att det kan ge falsk säkerhet samt […](0 kommentar)

Historien upprepar sig

Konflikten mellan våra två ordföranden väcker kusliga minnen till liv hos oss gamla fackliga kämpar. Vi påminns om att i början av 1970-talet lanserades från bla Socialdepartementet tanken att de flesta mindre sjukhus skulle läggas ned och ett stort antal sjukhusläkare omskolas till distriktsläkare. Genom gemensamma ansträngningar från Svensk kirurgisk förening, Sveriges läkarförbund och Spri […](0 kommentar)

Bojkotta landstingets policy för samverkan med s k komplementärmedicinska utövare

En legitimerad läkare utövar sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skall ge sakkunnig och omsorgsfull vård som uppfyller dessa krav, står under Socialstyrelsens tillsyn och kan vid felbedömningar tilldelas olika sanktioner av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Läkaren omfattas av Sekretesslagen och lagkraven att föra journaler. Läkaren har att beakta etiska riktlinjer, olika […](0 kommentar)

Fysiotek – hjälp till fysisk aktivitet

Bengt Kjellman visade i en litteraturgenomgång förra året att fysisk träning kan ha positiv effekt vid depression [1]. Den fysiska aktiviteten bör ses som ett komplement till psykoterapi och/eller medicinering. Ett problem är svårigheten att få patienten att komma igenom de första passen då det ofta »tar emot«. Många patienter är också rädda och oroliga […](0 kommentar)

Notiser

»Vrinnevilistan har en rak väg in i facket«

Rickard Ånell är snart färdig specialist i ortopedi och jobbar på ortopedicentrum i Motala. Han tycker att tanken med centrumbildningen var bra och trivs själv i verksamheten. Men han ser att det finns vissa problem framförallt med bemanningen. – Det bästa är att vi i Motala fått enorm snurr på knä- och höftprotesverksamheten. Vi har […](0 kommentar)

Nationella riktlinjer för cancervård

Socialstyrelsen presenterade i förra veckan nationella riktlinjer för vård av patienter som lider av bröstcancer, kolorektal cancer och prostatacancer. Riktlinjerna ska säkra lika tillgång till den bästa vården för patienter i alla delar av landet och eliminera ineffektiva eller olämpliga metoder. Som exempel på en sådan nämner Socialstyrelsen preoperativ tarmrengöring vid kolonresektion. Meningen är också […](0 kommentar)

Löste personalkris – sparkas

Efter att ha anställt fem läkare på medicinska akutvårdskliniken (MAVA) vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås får nu överläkare Kjell Larsson sparken från sitt jobb som verksamhetschef. Anledningen är att han har gått över sina befogenheter då han gett läkarna högre lön än vad sjukhusledningen tillåtit. Kjell Larsson förklarar för Borås tidning att situationen på […](0 kommentar)

Giftinformation för läkare, nu på nätet

I veckan gör Giftinformationscentralen (GIC) sin nya webbplats giftinfo.se tillgänglig för alla läkare i landet. Databasen innehåller cirka 160 kortfattade beskrivningar av olika typer av förgiftningar som är vanliga på svenska akut- och intensivvårdsavdelningar. Tanken är att den ska fungera som ett komplement till GICs telefonrådgivning och underlätta ställningstaganden vid akuta behandlingar. Databasen är sammanställd […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkare i Östergötland ställer upp i valet

Landstinget i Östergötland styrs av en koalition av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Efter valet 2002 var ekonomin i landstinget i stort sett körd i botten, och ett år senare presenterade landstingsledningen ett sparpaket som dels innebar en omfattande strukturförändring av sjukvården i länet, dels innebar ett varsel på 310 anställda (blev till slut 60), samt […](0 kommentar)

Budgetröra med underskott i Gävleborg

Under de fyra senaste åren har Landstinget Gävleborg sammanlagt gått 410 miljoner kronor back. Förra året hade man budgeterat för ett positivt resultat på minst 39 miljoner kronor, men slutresultatet blev ett negativt resultat på drygt 119 miljoner. Landstingets revisorer är mycket kritiska till att landstingsstyrelsen inte vidtagit några verkningsfulla åtgärder mot de stora budgetmässiga […](0 kommentar)

Läkarförbundet ser över ledartexter

Läkarförbundets centralstyrelse, CS, hade en första diskussion om ledartexterna vid förra veckans möte, apropå att ordförande Eva Nilsson Bågenholm ändrade i vice ordförande Marie Wedins ledare i LT nr 14, se även LT nr 15–16 och 17. – Vi har diskuterat hanteringen av de tre ledarna fram till fullmäktige, och där ser vi inga problem, […](0 kommentar)

Vårdförbundet vill inte träffa Läkarförbundets presidium

– Just nu är det svårt att se att det finns förutsättningar för ett konstruktivt samarbete mellan presidierna, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet. De två förbundens presidier, ordförande och vice ordförande i förbunden, totalt sex personer, har tidigare haft omkring tre möten om året. – Träffarna har varit viktiga för att få förståelse för […](0 kommentar)

Närsjukvårdsprogrammet klubbat

Programmet kompletterar Framtidens sjukvård från 2004. – Det här är sista pusselbiten i Läkarförbundets syn på framtidens sjukvårdsstruktur i Sverige. Nu har vi ritat hela kartan och försökt beskriva en modell för läkarnas roll, säger CS-ledamoten Thomas Flodin, som lett arbetsgruppen bakom programmet. Inte mycket har ändrats efter remissrundan. – Vi har förtydligat en del […](0 kommentar)

De viktigaste politiska frågorna landsting för landsting

Läs artikeln som pdf, klicka på knappen till höger.(0 kommentar)