Nr 19 2006

Kultur

Sen start för svensk anestesiologi

Det är oemotsägligt att förändringen av anestesiverksamheten vid svenska sjukhus till att bli en självständig medicinsk och vetenskaplig specialitet – anestesiologi – startade i och med Torsten Gordhs återkomst från utbildning vid ett centrum i Madison, Wisconsin i USA, den 8 april 1940. Detta skedde drygt 90 år efter att samma utveckling startat i de […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Utestängd patientgrupp

Under 2000-talet har en nygammal patientkategori tagit plats – de sk neuropsykiatriska patienterna. Ny därför att diagnoserna ADHD, Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd (inkluderande Aspergers syndrom) knappast har ställts inom vuxenpsykiatrin tidigare, gammal därför att dessa patienter alltid har varit en betydande del av psykiatrins patienter, dolda bakom diagnoser som kris, tvångssyndrom, depression, schizofreni och personlighetsstörning. […](0 kommentar)

Nya Rön

Stabil ischemisk hjärtsjukdom kan prognostiseras med natriuretisk peptid av B-typ

Ett flertal kliniska undersökningar sedan början av 1990-talet har visat att plasmakoncentrationen av BNP och N-terminalt proBNP (det aminoterminala fragmentet av proBNP) stiger vid myokardischemi. Det har även funnits experimentellt stöd för en relation mellan ischemi och BNP-genuttrycket i myokard. Det var Gøtze och medarbetare vid Rigshospitalet i Köpenhamn som gav starka experimentella evidens för […](0 kommentar)

Bara placeboeffekt av akupunktur vid irriterad tarm?

De effekter som akupunkturbehandling har hos patienter som har irriterade tarmens syndrom (IBS, irritable bowel syndrome) är primärt placeboeffekter. Det visar en studie från Tyskland som tittat på 43 patienter med IBS som genomgått akupunkturbehandling. Effekterna av behandlingen har mäts genom att livskvalitet (quality of life) skattats genom att patienterna fått fylla i ett formulär […](0 kommentar)

Natriuretisk peptid av B-typ prognostisk markör för kronisk lungsjukdom

BNP – brain natriuretic peptide, är en markör för såväl förekomst som grad av svår pulmonell hypertension. Det visar en studie från Tyskland. Forskarna har studerat 176 patienter med olika kroniska lungsjukdomar mellan åren 2001 och 2005. Trycket i lungkretsloppet mättes hos dessa, och det visade sig att drygt en fjärdedel led av pulmonell hypertension, […](0 kommentar)

Odling och PCR på luftvägssekret – metoder för etiologisk pneumonidiagnostik

Kunskap om mikrobiologisk etiologi till samhällsförvärvad pneumoni är värdefull för val och styrning av antibiotikabehandling och identifiering av smittsamma patienter. Då etiologin ofta inte kan påvisas har utveckling av nya diagnostiska metoder uppmuntrats. Vi avsåg att utveckla en multiplex PCR för bakteriella luftvägspatogener, utvärdera denna och odling på luftvägssekret samt också utvärdera ett urinantigentest för […](0 kommentar)

Inga bevis för att amalgam är farligt

Frågan om huruvida kvicksilver från eget amalgam har negativa effekter på hälsan har diskuterats i mer än hundra år. Tvärsnittsstudier som jämfört hälsotillstånd med mängden amalgam har i huvudsak utfallit negativt, och några få experimentella studier har varit svårvärderade. Patienter med symtom som tagit bort sina amalgamfyllningar har oftast rapporterat förbättring. De första randomiserade, kontrollerade […](0 kommentar)

Vitamin C och E skyddar inte mot preeklampsi

Den aktivering av endotelceller och leukocyter som ses vid preeklampsi talar för att tillståndet är generellt inflammatoriskt. Detta tillsammans med fynd av ökad koncentration av biokemiska markörer för oxidativ stress har lett till hypotesen att tillförsel av antioxidantia skulle minska risken för preeklampsi. En tidigare, mindre, randomiserad studie har visat minskad kvot av PAI-1/PAI-2 (mått […](0 kommentar)

Aktuellt

Ingen krock mellan politik och fack

I förra veckans Läkartidningen (se LT nr 18) uttryckte Motalaläkaren Rickard Ånell farhågor att Läkarföreningen i Östergötland låter sig påverkas av det nybildade politiska partiet Vrinnevilistan. Vrinnevilistans ordförande, Lasse Pettersson är också ordförande i valberedningen för Läkarföreningen i Östergötland och sitter därmed med som adjungerad under styrelsemötena. Rickard Ånell menade att Lasse Pettersson sitter på […](0 kommentar)

Vice presidenten duschade efteråt

Jacob Zuma förnekar anklagelserna, och hävdar att samlaget skedde i samförstånd. Fallet har rönt stor uppståndelse i ett land där sexuellt våld mot kvinnor och barn beskrivs som epidemiskt. Våldtäkterna ökar – enligt vissa bedömningar handlar det om 500000 övergrepp per år – och bidrar till spridningen av HIV. Zuma är fortsatt vice president i […](0 kommentar)

Allt fler får bromsmediciner i värst drabbade regionen

Fikile Dube, 30, är blyg och har lite svårt att hålla reda på kronologin i sin sjukhistoria. Men svaret på vilka mediciner hon tar kommer prompt: Stocrin, lamivudin och stavudin. Hon hade varit sjuk länge med TB, utslag, viktnedgång och halsont när hon testades HIV-positiv 2004. Dottern var då fyra år, barnets far försvunnen och […](0 kommentar)

Företagshälsovård föreslås sjukskriva

Företagshälsovården bör i framtiden ha tre uppgifter: arbetsmiljöarbete, individbaserad sjukvård samt den sjukskrivande rollen. Detta är ytterligare ett av debattutspelen från Socialförsäkringsutredningen som i sin senaste debattskrift »Företagshälsovård på tre ben« utvecklar tankarna. Utredningssekreterare Jan Bröms ser framför sig en primärvård alltmer baserad på privata vårdgivare där vanlig primärvård och företagshälsovård flyter ihop. Vårdcentraler ska […](0 kommentar)

Skattesubvention av fackavgift slopas

– Intresset för att ansluta sig till fackföreningarna minskar. Skattesubventioneringen av avgiften är en markering från staten att den svenska modellen med kollektivavtal är viktig. Men den kräver också stor andel anslutna. Det säger Eva Nilsson Bågenholm. De flesta läkare skulle inte ekonomiskt förlora något på förslagen i fyra borgerliga riksdagspartiernas gemensam budgetmotion (se ruta). […](0 kommentar)

AT-läkare berättar om livet och jobbet på webben

Daniel Erichsen, AT-läkare i Karlstad, och en vän till honom som utbildar sig till webbprogrammerare står bakom webbplatsen, som startade i november 2005. Hittills har ungefär hälften av orterna blivit recenserade av åtminstone en AT-läkare. Webbplatsen riktar sig till läkarstudenter som på så vis ska få en fylligare bild av hur det är att göra […](0 kommentar)

Sylf kritiserar lagförslag om anställning

Läkare som är offentligt anställda och gör specialiseringstjänstgöring vid stora universitetssjukhus omfattas inte av Lagen om anställningsskydd. Anledningen är att universitetsklinikerna inte ska bli fulla av fast anställda och omöjliggöra slutföranden av utbildnings- och forskningsuppdrag. Så kommer det att fortsätta vara enligt regeringens nya förslag om stärkt skydd för visstidsanställda och föräldralediga, vilket möter kritik […](0 kommentar)

Ny aidspolitik – men ännu dör 1000 varje dag

HIV-epidemin har ställt Sydafrika inför en akut kris. Det menar alla läkare som LT träffar. En del drar rent av paralleller till apartheid. Ändå vore det lätt att förbise farsotens förödande följder under ett besök i landet. Ekonomin går bra, välståndet ökar, utländska företag investerar. Kapstadens centrum andas framgång med en glänsande skyline, dyra bilar […](0 kommentar)

Debatt och brev

Behandling bör övervägas hos individuella patienter

Anders Larsson gör i sin välformulerade kommentar en huvudsak av en statistisk bearbetning av en av oss refererad studie med kolinesterashämmaren rivastigmin (Exelon) vid parkinsondemens. Han ifrågasätter därvid nyttan med behandling med rivastigmin vid parkinsondemens. Vi delar naturligtvis författarens avslutande åsikt om att »arbeta för att nå konsensus om på vilken evidensnivå studieresultat ska ligga […](0 kommentar)

God evidens saknas ännu för nyttan med kolinesterashämmare vid parkinsondemens

Johan Lökk och Bengt Winblad skriver i Läkartidningen 7/2006 [1] rörande parkinsondemens att kolinesterashämmare »bör nu komma till klinisk tillämpning«. De bygger sin argumentation på tolv studier och har redovisat dessa i sin Tabell I. Där kan läsaren, såsom författarna också påpekar, se att alla studier utom en [2] omfattar ytterligt små patientmaterial och där […](0 kommentar)

Utbildningar inom neuropsykiatri?

Vid ett seminarium inom ramen för det nationella, professionella adhd-nätverket ‹www.adhd-natverket.se› i våras belystes behovet av kunskapsspridning inom allmänpsykiatrin. En stor del av patienterna inom vuxenpsykiatrin och beroendevården har odiagnostiserad neuropsykiatrisk problematik, vilket påverkar resultatet av insatta behandlingar. Internationellt finns stora kunskaper inom området. Det tar dock lång tid för nya kunskaper att få spridning. […](0 kommentar)

Erkänn ADHD som dubbeldiagnos!

ADHD är kraftigt överrepresenterad bland personer som redan i unga år fastnar i drogmissbruk och kriminalitet. Detta är väl dokumenterat och känt sedan länge [1-3]. Med största sannolikhet gäller det också de hemlösa [4]. Dödligheten i unga år är skrämmande hög [5]. Många tragedier hade kunnat förebyggas om samhället mer aktivt uppmärksammat sambanden mellan ADHD […](0 kommentar)

Skabb – inget för huskurer

Skabb är ett vanligt problem på våra hudmottagningar. Smittsamhet i vården förekommer men är vanligen inte ett stort problem. Diagnosen kan ibland vara svår att ställa då skabbdjuret är mycket litet och kräver förstoring i mikroskop för att synas tydligt. Behandlingen, som är väl prövad, sker med Tenutex. Vid recidiv är återsmitta det vanligaste. En […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Godtagbara rutiner för bevakning av elektroniska remissvar saknades

Den 63-åriga kvinnan sökte den 1 februari 2005 vårdcentralen på grund av hosta med gulgrön och blodtingerad sputa. Vid undersökningen av lungorna fann familjeläkaren ett biljud. Han tolkade tillståndet som luftrörskatarr och ordinerade antibiotika. En remiss för lungröntgen sändes elektroniskt till röntgenkliniken. Röntgenundersökningen utfördes tio dagar senare och visade malignitetssuspekt förändring i ena lungan, vilket […](0 kommentar)

Rutinerna ändras för användningen av datorbaserat ordinationssystem

Det aktuella läkemedlet skulle reducerats med 20 procent. Detta är en mycket måttlig reduktion som inte säkert skulle ha förhindrat den letala utgången, men det kan inte heller uteslutas att förloppet blivit annorlunda om reduktionen genomförts. Därför har fallet anmälts av den aktuella kliniken till Chefläkaren som enligt reglerna fört fallet vidare till Socialstyrelsen enligt […](0 kommentar)

Ledare

Akademiska bestsellers

Vilka forskare som skriver de mest citerade medicinska artiklarna skärskådas i en studie i veckans nummer av BMJ (2006; 332:1061-64). 289 artiklar, publicerade mellan 1994 och 2004, analyserades med avseende på var författaren varit verksam samt om studien varit bekostad av offentliga medel eller industrianslag. Den amerikanska dominansen var total. Femtio procent av artiklarna hade […](0 kommentar)

Framtidens närsjukvård viktig arbetsplats för alla läkare

Vid centralstyrelsens möte den 27 april godkändes programmet »Framtidens närsjukvård«. Programmet hade dessförinnan i sin preliminära form remissbehandlats i Läkarförbundets delföreningar och även i form av s k öppen remiss varit tillgänglig för kommentarer från enskilda medlemmar. Vi vill tacka alla som lämnat synpunkter som på olika sätt bidragit till att förbättra och förtydliga programmet. […](0 kommentar)

Notiser

Öppet protestbrev från skånska läkare

I region Skåne beslutades nyligen om nya riktlinjer för arbetstid som ska gälla i hela regionen. Nu har 474 läkare på Universitetssjukhuset i Lund och Lasarettet i Landskorna signerat ett öppet protestbrev till politiker och tjänstemän inom region Skåne. Läkarna är kritiska till att de inte fått vara med i beslutsprocessen och att regionledningen inte […](0 kommentar)

Läkarutbildning på KI populärast

Det är tio sökande till varje utbildningsplats på läkarprogrammet vid Karolinska institutet, KI, inför hösten, enligt statistik från Verket för högskoleservice. Endast förstahandssökande räknade. Konkurrensen om platserna på läkarutbildningen är stor på alla de sex utbildningsorterna, men är störst till KI. Minst konkurrens är det om platserna vid Linköpings universitet, drygt sex per plats. Av […](0 kommentar)

Bättre rehabilitering för psykiskt sjuka

Arbetslösheten bland de psykiskt sjuka är mer än dubbelt så hög jämfört med i den övriga befolkningen. Möjligheterna till rehabilitering vid psykisk ohälsa är bristfälliga, visar en ny rapport av Anders Milton, nationell psykiatrisamordnare. Han föreslår därför en samordnare vid Försäkringskassan som ska se till den enskildes önskemål och behov. Han vill också lägga press […](0 kommentar)

Landstingen går med vinst

Endast tre landsting, Gävleborg, Värmland och Jämtland redovisade ifjol negativa resultat, att jämföra med 12 förlustlandsting (inklusive primärkommunen Gotland) år 2004. Bäst gick det 2005 för Östergötland. Detta enligt SKLs ekonomirapport 2006.(0 kommentar)

Endast på webben

Oklar information om natriuretiska peptider från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket publicerade den 26januari 2006 rekommendationer för diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt [1]. Vem eller vilka som är författare framgår inte av publikationen, men i separat information från Läkemedelsverket omnämns en workshop »Diagnostik och behandling av hjärtsvikt 28–29 september 2005«. En väsentlig nyhet för svenska förhållanden i detta officiella dokument är rekommendationen om diagnostisk […](0 kommentar)

Hur får jag kontroll över mitt liv – om jag nu inte äger det?

Det är sällan jag har möjlighet att läsa Läkartidningen (15–16/2006) så grundligt och med sådan eftertanke som idag. Jag är nämligen hemma med en febersjuk fyraårig dotter som på grund av en akut viros är tämligen nedvarvad och lite förstrött underhålls med DVD-filmer och SVTs barnkanalen. När jag efter någon timme eller två når slutet […](0 kommentar)

Psykoterapi har visat god effekt vid självförgiftning, självskadande beteende och självmordsförsök

Göran Isacsson skriver i LT 1/2006 [1] att ingen psykosocial intervention visat sig effektiv vare sig mot upprepad självförgiftning eller annat självdestruktivt beteende. Om Isacsson inkluderar psykoterapi i begreppet psykosocial intervention är detta ett felaktigt påstående eftersom det finns flera studier där psykoterapi visat sådana effekter. För självförgiftning finns det åtminstone en studie där psykodynamisk […](0 kommentar)

Diagnos och behandling av grundsjukdomen en förutsättning

Nej, jag avsåg inte evidensbaserad psykoterapi när jag skrev att psykosociala interventioner inte visats vara effektiva för att förebygga upprepat självdestruktivt beteende. Jag avsåg alla de typer av interventioner som tar sin utgångspunkt i att dessa patienter ofta har en svår psykosocial situation med utanförskap eller trassliga relationer, låg funktionsnivå, allmän torftighet etc. Detta väcker […](0 kommentar)

Vuxna med ADHD
får inte tillräcklig hjälp

Läs artiklarna Utestängd patientgrupp Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp(0 kommentar)

Cervixcancerprevention – uppnådda framgångar måste överträffas

Peter Bistoletti visar i Läkartidningen 18/2006 (sidan 1402) på intressanta möjligheter med ny teknologi, men det återstår flera problem att lösa innan man kan ändra strategi. En strategi för befolkningsprevention måste vara ytterst väl genomtänkt, långsiktigt genomförd och utvärderas kontinuerligt. Det svenska cervixscreeningprogrammet är så pass effektivt att det blir en utmaning att överträffa. Den […](0 kommentar)

Manlig omskärelse och HIV – några funderingar

Jag måste erkänna att jag inte tagit rapporterna om att manlig omskärelse ger ett relativt skydd mot HIV på allvar förrän jag läste Inge Axelssons analys (LT 1516/2006, sidan 1226). Före 1950 utfördes många tonsillektomier och appendektomier i preventivt syfte, för att reducera risken för framtida invalidiserande och dödande sjukdomar. Ingen önskar sig den tiden […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp

De s k neuropsykiatriska tillstånden har uppmärksammats alltmer inom psykiatrin sedan slutet av 1990-talet. Neuropsykiatriska tillstånd omfattar störningar av den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen som funnits sedan tidig ålder och som ger varaktiga funktionshinder. I »Diagnostic and statistical manual of mental disorders« (DSM-IV) beskrivs dessa tillstånd i avsnittet »Störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, […](0 kommentar)

HIV angår alla

Även om aidsepidemin inte tar någon stor plats i den svenska sjukvården angår den den svenska läkarkåren. Aidsepidemin i Afrika är nu av en sådan storleksordning att den påverkar allt biståndsarbete, både det som går ut på att bekämpa fattigdom och de hjälpinsatser som behövs vid katastrofer som krig, torka och andra orsaker till utbredd […](0 kommentar)

Celiaki som modell för autoimmun sjukdom

Typ 1-diabetes, reumatoid artrit, multipel skleros, myasthenia gravis, autoimmun tyreoidit och vissa vaskuliter är alla exempel på autoimmuna sjukdomar där immunsystemet angriper kroppens egna vävnader. På grund av sin långvariga, ofta kroniska, karaktär förorsakar dessa sjukdomar mycket lidande och utgör dessutom en betydande belastning på sjukvården. Orsakerna till autoimmunitet är i många avseenden okända. Ett […](0 kommentar)

LT debatt

Ledarskap bör läras tidigt i karriären

Som läkare har vi ett medicinskt ledningsansvar från den första klinikdagen. Det borde då vara självklart att vi från början rustas med teoretisk och praktisk utbildning i ledarskap. Ledarskapsfrågorna har också med tiden fått en större plats i utbildningen, och idag är avsikten att ledarskapsutbildning ska ges som en strimma under grundutbildning och AT. I […](0 kommentar)