Nr 20 2006

Kultur

Framstående konstnär fruktad massmördare?

År 2002 publicerade den amerikanska romanförfattarinnan och rättsmedicinska assistenten Patricia Cornwell en dokumentär med titeln »Portrait of a Killer. Jack the Ripper. Case closed«. I boken anser hon sig lägga fram hållbar bevisning för att koppla de sk Whitechapel-morden till den på sin tid berömde, impressionistiske konstnären Walter Rickard Sickert (1860–1942), som var målare, grafiker […](0 kommentar)

Citatet

Gustaf Petrén: »Det kan starkt ifrågasättas om det är socialt tillåtet för en klinikamanuens att vara gift« Kirurgprofessorn och lundensaren Gustaf Petrén (1874–1962) var ett av tolv framgångsrika barn från ett prosthem i Halmstad; flera bröder blev också välkända läkare. För patienterna fanns han alltid tillgänglig, liksom för den kollega som behövde råd och stöd. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Mekanismen för leverfibros klarnar alltmer

I en artikel i detta nummer av Läkartidningen beskriver Leif Carlsson och Åke Danielsson en nyupptäckt gen som är involverad i den process som leder till leverfibros och cirros. Levercirros är ett tillstånd som alltid varit fruktat på grund av de svåra komplikationer det leder till. Stora framsteg har gjorts de senaste 20 åren då […](0 kommentar)

Nya Rön

Inga bevis för huvudvärk av mobiltelefonanvändning

Det har hävdats att mobiltelefonanvändning kan ge huvudvärk hos vissa individer, men nu visar forskare från Storbritannien i en studie som presenteras i BMJ att det inte går att påvisa någon sådan effekt. Forskarna har studerat 60 individer som sagt sig få huvudvärk av mobiltelefonanvändning. Dessa har under 50 minuter utsatts för dels en GSM-signal […](0 kommentar)

Screening eller inte av släktingar till patienter med dilaterad kardiomyopati?

Screening av släktingar till patienter med dilaterad kardiomyopati rekommenderas för högspecialiserade centra där man följer patienter med familjär dilaterad kardiomyopati [1]. Eftersom ca 25 procent av fallen är familjära [2] har frågan om generell screening av asymtomatiska släktingar diskuterats. I Annals of Internal Medicine publicerades en studie där man undersökt förekomsten av nedsatt kammarfunktion hos […](0 kommentar)

Mobiltelefon ökar inte risken för gliom

Att använda mobiltelefon innebär inte att man utsätts för ökad risk för hjärntumör av typen gliom. Forskare från Storbritannien har i en fall–kontrollstudie tittat på 966 personer som diagnostiserats med gliom under perioden 2000–2004 och jämfört dessa med en kontrollgrupp på 1716 personer som inte drabbats av gliom. Personerna har fått svara på hur mycket […](0 kommentar)

En professionell förändring har en annan tidtabell än en omorganisation

Som ett led i en studie av hur personal inom vårdsektorn upplever sin arbetssituation genomfördes djupintervjuer med personal inom psykiatrin. De tillhörde en organisation som då var föremål för en omorganisation av såväl huvudmannaskap som behandlingsstrategier. Materialet analyserades med »grounded theory« som metod. Informanterna, som alla hade långa grund- och specialutbildningar, beskrev hur de upplevde […](0 kommentar)

Hur dina syskon mår avslöjar dina egna hälsorisker

Hjärt–kärlsjukdom hos dina syskon säger mer om din risk för framtida hjärt–kärlhändelser än både hjärt–kärlsjukdom hos föräldrarna och traditionella riskfaktorer, enligt nyligen publicerade resultat i JAMA från Framingham Offspring-kohorten. Huvudsyftet med denna prospektiva studie var att avgöra om hjärt–kärlhändelser hos syskon utgör oberoende prediktorer för hjärt–kärlhändelser hos tidigare friska medelålders män och kvinnor. Resultaten härrör […](0 kommentar)

Lika säkert att föda på stora förlossningsavdelningar som på små

Betydelsen av förlossningsavdelningars storlek för perinatalt utfall har varit föremål för omfattande studier, med delvis motsägelsefulla resultat. En het debatt, bla i svensk press, har berört frågan. Vissa förespråkare har hävdat att riskerna för barnen skulle vara mindre vid små förlossningsenheter. Små åsiktsskillnader finns i synen på vården av mycket omogna barn. Två svenska studier […](0 kommentar)

Endast på webben

Inga barn skall behöva drunkna i Sverige

I Sverige har vi en kontinuerligt sjunkande barnadödlighet, men varje år dör fortfarande 600–700 svenska barn i åldern 0–19 år. Av dessa är ungefär hälften spädbarn, knappt 200 är barn i åldern 1–14 år och drygt 150 är ungdomar 15–19 år. Pojkar har under uppväxtåren nära 50 procents överrisk att dö jämfört med flickor. Under […](0 kommentar)

WMA protesterar mot Kinas organhantering

Ett omedelbart stopp för Kinas praxis att använda dödsdömda fångar som organdonatorer. Det kräver världsläkarorganisationen World Medical Association, WMA, i en resolution den 22 maj. WMA kräver också att det kinesiska läkarförbundet fördömer denna organhantering och att det kinesiska läkarförbundet ser till att deras medlemmar inte medverkar i hanteringen. WMA påminner också om att organdonation […](0 kommentar)

Kärnkraften som ensamt alternativ kan inte ersätta oljan

I artikeln »Växthuseffekten en fråga för läkarkåren« (LT 37/2004, sidorna 2834-5)framförde Läkare för miljön (LfM) oro för vad en skenande klimatförändring orsakad av förbränning av fossila bränslen kommer att leda till, samt uppmanade läkarkåren till engagemang i frågan om den fortsatta koldioxidökningen i atmosfären med åtföljande uppvärmning av vårt jordklot. Johan Fischer hävdade i ett […](0 kommentar)

Vad kom ni fram till om kärnkraften?

Läkare för miljön gjorde ett inlägg (LT 37/2004, sidorna 2834-5) om läkarkåren och växthuseffekten, och man gick förutom i de stora tagen även in på den enskilde kollegans möjliga åtgärder. De nämnde inget alls om kärnkraft och därför frågade jag dem (LT 44/2004, sidorna 3462-4) hur man såg på den, inklusive transmutationstekniken, i vår allt […](0 kommentar)

Genfynd öppnar för läkemedel mot levercirros

Läs artiklarna Mekanismen för leverfibros klarnar alltmer Lhx2 tycks hindra uppkomst av levercirros(0 kommentar)

Stor ökning av MRSA-anmälningar

Under 2005 anmäldes 975 fall av infektioner med MRSA, meticillinresistenta staphylococcus aureus, till SMI. Motsvarande siffra för 2004 var 705. Stockholms län stod för omkring en tredjedel av de anmälda fallen. I de flesta av dessa 315 fall tros smittan ha uppkommit ute i samhället eller utomlands, medan smittspridningen inom slutenvården har minskat. I Östergötland […](0 kommentar)

Debatt och brev

Grönare sjukvård målet för konferens i Stockholm

Sjukvårdens lokaler och verksamheter har en betydande miljöpåverkan och medverkar till att förstöra jordens naturliga ekosystem. Förorenad natur innebär också fara för människors hälsa. Den 29–31 maj äger CleanMed Europe rum i Stockholm. Konferensens teman är bland andra kemikalier, grönt byggande, miljöledning samt läkemedel och miljö. Arrangörer är Health Care Without Harm (HCWH), Stockholms läns […](0 kommentar)

Terminologi i förändring

Vi tackar Torkel Fischer för kommentaren. Nomenklaturförslaget har utarbetats av två internationella arbetsgrupper med flera specialiteter representerade [1, 2]. Bla medverkade dermatologerna Carla Bruijnzeel-Koomen, Thomas Bieber, Peter Friedmann, Johannes Ring och Hywell Williams. Efter flera års diskussioner med hänsynstagande och kompromissande blev arbetsgruppens förslag beträffande dermatit/eksem det som vi redovisat och som vi velat delge […](0 kommentar)

Sluta klanka på privatanställd vårdpersonal

Det är onyanserat att, som Anita Werner gör i Läkartidningen 18/2006 (sidan 1456) antyda att privatanställd vårdpersonal inte anmäler avvikelser. Det är allmänt accepterat att det är ledningens engagemang och attityd i patientsäkerhetsarbetet snarare än ägandeformen som styr hur aktivt en enhet arbetar med avvikelser. Sluta klanka på privat anställd vårdpersonal! Jag är övertygad om […](0 kommentar)

Det rätta namnet är eksem!

World Allergy Organization (WAO) och European Academy of Allergy and Clinical Immunology ( EAACI) föreslår nya allergidefinitioner. Man vill ersätta begreppet eksem med dermatit. Eksem skall få finnas kvar som en sammanhållande beteckning för »Besniers prurigo, barneksem, atopisk dermatit/eksem« [1]. En patient som kommer till min mottagning med händer som är röda, svullna, spruckna och […](0 kommentar)

Förtydligande från SBU om alternativmedicin

I Thomas Flodins debattartikel i LT 18/ 2006 (sidorna 1452-3) hänvisas till en SBU-rapport som skulle kommentera nyttan av komplementärmedicinska metoder i allmänhet. Det kanske kan vara på sin plats med ett förtydligande. Nyttan av komplementärmedicinska metoder granskas av SBU på samma sätt som övriga metoder – med fokus på ett specifikt ämnesområde. Exempelvis har […](0 kommentar)

EVAR-behandling ett stort framsteg men fakta skall inte övertolkas

Vi har med spänning tagit del av inlägget som är författat av representanter för landets endovaskulära etablissemang. I själva verket hade vi hoppats på ett genmäle angående EVAR 1 och EVAR 2. Rent principiellt är det värt att konstatera att två regelrätt utförda randomiserade studier med nivå 1-evidens kan tolkas på flera olika sätt. På […](0 kommentar)

Skyddar bröstmjölk och komjölkshydrolysat mot komjölksallergi eller allergisk sjukdom?

I Läkartidningen 4/2006 presenterade Tony Foucard [1] en artikel av Hays och Wood [2] om värdet av hydrolyserade modersmjölksersättningar. Den kommenterades senare av Bengt Björkstén [3]. Båda inläggen, liksom Foucards svar [4] till Björkstén, fordrar kommentarer. För den som inte är helt insatt i problematiken är det viktigt att klargöra att allergi är det samma […](0 kommentar)

Endovaskulär behandling är visst bättre än öppen kirurgi för många patienter med bukaortaaneurysm

Läkartidningens medicinska kommentar belyste nyligen endovaskulär operation av bukaortaaneurysm (EVAR) [1]. Författarna ger intryck av att tekniken saknar fördelar jämfört med öppen kirurgi för flertalet patienter. Till skillnad från Rabbe Takolander och Peter Konrad tycker vi att det är roligt att konstatera att EVAR är både mindre traumatiskt och tryggare än öppen operation. Detta är […](0 kommentar)

Bråttom bestämma vem som ska finansiera HPV-test

Det är inte acceptabelt att årligen omkring 450 kvinnor insjuknar i invasiv cervixcancer och att ingen signifikant förändring av incidens och dödlighet har kunnat observeras under de senaste 10–15 åren trots intensiva insatser från samhället. Problemen är cellprovets relativ låga testkänslighet och den regionalt låga deltagarfrekvensen. I Skåne kommer till exempel enbart hälften av alla […](0 kommentar)

Cervixcancerprevention – uppnådda framgångar måste överträffas

Peter Bistoletti visar i sin medicinska kommentar, »Cervixcancer kan förhindras«, i Läkartidningen 18/2006, (sidan 1402) på intressanta möjligheter med ny teknologi, men det återstår flera problem att lösa innan man kan ändra strategi. En strategi för befolkningsprevention måste vara ytterst väl genomtänkt, långsiktigt genomförd och utvärderas kontinuerligt. Det svenska cervixscreeningprogrammet är så pass effektivt att […](0 kommentar)

Politikens roll i Ugandas framgångsrika aidsbekämpning

Med anledning av Lars Werkös artikel om HIV/aids i Uganda i LT 19/2006 (sidorna 1527-9), vill jag bidra med några synpunkter, som kanske kan belysa en del av orsakerna till att HIV-prevalensen minskat där. 1996–2002 arbetade jag i Uganda, omväxlande på hälsoministeriet och på landsbygden, där jag regelbundet besökte samtliga distrikt i landet. En avgörande […](0 kommentar)

Radikal förändring av sjukvårdens organisation nödvändig

I Läkartidningen 18/2005 (sidan 1453) vädrar Ulf Lindsjö, Folke Nilsson och Lars Thorén ånyo sin 35 år gamla negativa inställning till en strukturrationalisering av svensk sjukvård. I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet ville Socialstyrelsen och dess dåvarande chef, Uppsalaprofessorn Bror Rexed, ge sjukvården en ny struktur med mindre inriktning på slutna vårdformer och […](0 kommentar)

Ledare

Skadeersättningar går till skadeadministration

Patientskadorna inom vården kostar mycket och betalas i slutändan av konsumenterna, dvs patienterna själva. USA ligger i topp när det gäller ersättningsnivåerna till drabbade. Den allmänna uppfattningen är att många ersättningar betalas ut i onödan och att detta ligger bakom de stigande sjukvårdskostnaderna. Denna tolkning får dock litet stöd i en analys som publicerats i […](0 kommentar)

HIV/aids – vad kan vi göra?

Läkartidningen har i några nummer en angelägen och intressant serie om HIV i södra Afrika. Lars Werkö skrev i förra numret att HIV angår alla, även om aidsepidemin inte tar någon stor plats i svensk sjukvård. Vad kan och vad gör Läkarförbundet? Läkarförbundet har engagerat sig i frågan framför allt genom de internationella organisationer, CPME […](0 kommentar)

Notiser

Två nya namn i CS föreslås

Lars Nevander och Anna Rask-Andersen föreslås av valberedningen till nya ledamöter i Läkarförbundets centralstyrelse. Anna Rask-Andersen är docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och bland annat ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Uppsala. Lars Nevander är överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Lund och bland annat ledamot i Sjukhusläkarföreningens styrelse. Båda […](0 kommentar)

Vem gör vad vid zoonoser?

Två nya dokument om olika myndigheters uppgifter och deras samverkan vid utbrott av zoonoser finns nu publicerade på Socialstyrelsens webbplats http://www.socialstyrelsen.se . Det ena är »Strategi för myndighetssamverkan vid utbrott av zoonotisk sjukdom« och det andra »Nationell plan för myndighetssamverkan vid utbrott av fågelinfluensa«. De myndigheter som berörs i första hand är Smittskyddsinstitutet, Social-styrelsen, Sveriges […](0 kommentar)

Tidig abort vanligare

52 procent av aborterna görs nu före vecka åtta. För andra året i rad är andelen tidiga aborter högre än andelen aborter efter vecka åtta, uppger Socialstyrelsen. Antalet aborter var nästan 35000 under förra året, vilket är ungefär lika många som året innan. Sedan aborträtten infördes 1975 har antalet aborter varierat från år till år […](0 kommentar)

Vårdrelaterade infektioner dödar

Vårdrelaterade infektioner och hur dessa förebyggs är ämnet för en ny kunskapsöversikt från Socialstyrelsen. Basala hygienrutiner är av central betydelse, men en rad andra faktorer påverkar också. Bland annat tas effekten av de omfattande och ekonomiskt betingade strukturförändringarna i vården upp som något som skapat »betydande problem« för det vårdhygieniska arbetet. »Ett minskande antal vårdplatser […](0 kommentar)

Förstärkt demokrati med fullmäktige på hösten

Sjukhusläkarföreningen har inför årets fullmäktige motionerat om att istället förlägga mötet till hösten. Enligt Sjukhusläkarföreningen skulle det vara bättre eftersom det nu är svårt för delföreningarna att hinna med sina respektive årsmöten innan motionstiden till SLFs fullmäktige gått ut. I förbundets stadgar finns inget som binder det årliga fullmäktigemötet vid någon viss månad eller årstid. […](0 kommentar)

Längre remisstider för förbundspolitiska förslag

Minst två månaders remisstid föreslås. Läkarförbundets centralstyrelse (CS) tycker att det verkar rimligt att ge delföreningarna god tid att ta ställning till förbundets politik, och tänker i fortsättningen försöka tillgodose önskemålet om minst två månaders remisstid. Men CS anser att det är olämpligt att hårdare än så binda sig vid en fast tid. I samma […](0 kommentar)

Ytterligare motioner till fullmäktige

Ledarskapsutbildning av hög kvalitet bör vara ett obligatoriskt inslag i ST-utbildningen, anser Sjukhusläkarföreningen och Sveriges yngre läkares förening. Kvinnliga läkares förening vill att förbundet utreder och motverkar diskriminering av läkare som är småbarnsföräldrar avseende arbetstid, val av specialitet och arbetsmiljö. Lottning som urvalsmetod vid antagning till läkarutbildningen är »orättvis och frustrerande«, enligt Medicine studerandes förbund, […](0 kommentar)

Aktuellt

Resistenta tarmbakterier ett växande problem

– Detta är på väg att öka och vi vill komplettera det vi gjort tidigare för att få mer information om smittvägar och bakteriernas ursprung, säger Gunnar Kahlmeter, chef för Smittskyddsinstitutets externa referenslaboratiorium för antibiotikaresistensfrågor. ESBL är en grupp enzymer som produceras hos vissa bakterier i den normala tarmfloran och gör dem motståndskraftiga mot antibiotika, […](0 kommentar)

Unga läkare kräver bättre anställningsvillkor

Läkare som gör specialiseringstjänstgöring vid universitetssjukhus är undantagna från Lagen om anställningsskydd, LAS. – Vi menar att det är en självklarhet att även läkare såsom andra grupper på arbetsmarknaden skall omfattas av Lagen om anställningsskydd, säger Charlotta Sävblom, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Undantaget från anställningsskyddet missgynnar familjebildning och särskilt kvinnor diskrimineras, enligt […](0 kommentar)

Råd om utlokalisering av patienter

Det skriver Upplands allmänna läkarförening i en motion där man yrkar att Läkarförbundet verkar för att Socialstyrelsen ger råd och anvisningar om när och hur utlokaliseringar får ske. Det skulle enligt Bengt von Zur-Mühlen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, vara ett sätt att tvinga landstingen och sjukhusen att tillhandahålla ett tillräckligt antal vårdplatser. – Idag […](0 kommentar)

Privatläkare funderar på att lämna förbundet om inte servicen blir bättre

Medlemmar i Privatläkarföreningen är missnöjda. Under förra året gick förbundskansliets två jurister, som tidigare bistod privatläkarna, i pension. De har ersatts med endast en ny jurist. Privatläkarna anser att detta är otillräckligt. Dessutom har privatläkarfrågorna blivit en Svarte Petter-fråga på kansliet, anser Privatläkarföreningens ordförande Gunnar Welander. Vid föreningens eget fullmäktigemöte nyligen motionerade Anders Gärtner, ordförande […](0 kommentar)

Etiska regler för chefer efterfrågas

Föreningen vill att Läkarförbundet tar fram etiska riktlinjer för läkare med chefsuppdrag, eftersom man uppfattat att chefsuppdragen alltför mycket präglas av ett »pseudoekonomiskt näringslivstänkande«. Det har i vissa fall lett till att högre chefer också frånsagt sig sitt medicinska ansvar, hävdar föreningen. Särskilda etiska riktlinjer skulle vara ett stöd för cheferna och underlätta för dem […](0 kommentar)

Porrfri övernattning för förtroendevalda på hotell

Centralstyrelsen (CS) håller med och har därför redan beslutat om att justera resepolicyn så att de som reser för Läkarförbundets räkning i möjligaste mån ska boka hotell utan porrkanaler i sitt TV-utbud. Däremot menar CS att det kan bli svårt att verkligen leva upp till den porrfria policyn då resebokningarna idag sker genom en resebyrå […](0 kommentar)

Vapen istället för mediciner

Det var ett svek mot de fattiga i Sydafrika, som Sverige stöttade genom antiapartheidrörelsen. Så kommenterar Ingrid le Roux, svensk läkare som arbetar med undernärda barn i Sydafrika, vapenaffären. – Antiapartheidrörelsen var ju en kamp inte bara för frihet, utan också för social upprustning. 1996, cirka tre år innan vapenaffären genomfördes, konstaterade Sydafrikas regering att […](0 kommentar)

LT debatt

Vem står bakom nya läkemedel?

I Läkartidningen 9/2006 (sidorna 663-4) påstår Anders Jeppsson att »Flertalet nya läkemedel tas fram av universitet och undervisningssjukhus, ofta med betydande offentliga subsidier, för att därefter tas över av läkemedelsindustrin«. Jeppsson bygger uppenbarligen sitt påstående på boken »The truth about drug companies« av Marcia Angell, en bok som utgör ett angrepp på hela industrin. Angell […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Lhx2 tycks hindra uppkomst av levercirros

Levercirros, eller skrumplever, kan ses som slutstadiet av en kronisk leversjukdom när levern inte längre klarar av att freda sig mot den skadliga retningen. Vid cirros kan levern inte längre fullgöra sina mycket viktiga funktioner, tex att detoxifiera skadliga ämnen, producera galla, reglera glukoshalten i blod och tillverka en rad olika proteiner. När symtom på […](0 kommentar)

Kvalitetsstämplad specialist med 360-gradersbedömning

Den ökade internationaliseringen av läkaryrket, inte minst inom EU, kräver någon form av kvalitetsstämpel på den enskilde läkaren. Detta leder med automatik till någon form av bedömningssystem. En avslutande specialistexamen finns av tradition i länder där inflytandet från England under historiens gång varit stort. Ett sådant system har många nackdelar och avvisas idag av Socialstyrelsen […](0 kommentar)

Brister vid venprovtagning och provhantering kan påverka svaret

I dagens sjukvård har laboratorieprov en betydande och självklar plats i diagnostik och behandlingskontroll. Venprovtagning är något som nästan varje patient utsätts för, och det är inte ovanligt att ett enda prov används som beslutsunderlag för att inleda en potentiellt farlig behandling. I Läkartidningen och andra medier har den senaste tiden säkerhet och kvalitet inom […](0 kommentar)

Försenad sömnfas

Begreppet »försenad sömnfas« beskrevs så sent som 1981 av Weitzman och medarbetare, som också myntade den kliniska och vetenskapliga benämningen: delayed sleep phase syndrome (DSPS) [1]. Minst 10000 vuxna svenskar besväras sannolikt av DSPS, en kraftig senareläggning av insomnandet [2]. Trots detta är fortfarande mycket lite forskning gjord på området, och syndromet tycks vara kraftigt […](0 kommentar)

Anestesiläkarnas arbetsmiljö kan förbättras

Det finns en utbredd oro bland narkosläkare att dagens arbetssituation inom anestesin har negativa hälsoeffekter [1-4]. Ett sådant samband påvisades i en svensk undersökning [5] om ålder vid dödsfall bland svenska läkare (Fakta1). Denna artikel ledde till liknande undersökningar i övriga nordiska länder utan att resultaten kunde verifieras [6-9]. Dock räcker misstanken för att anestesiologer […](0 kommentar)

ABC om Nästäppa

Nästäppa är ett mycket vanligt symtom och en frekvent orsak till att patienter söker vård. Avsikten med denna artikel är att översiktligt beskriva dagens kunskap om symtomet och redogöra för orsakerna. Vi ger förslag på hur man kan undersöka och utreda patienterna. Vidare presenteras några behandlingar som avsevärt kan minska patienternas besvär och därmed förbättra […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Pojke med stålflisa i ögat fick vänta två dagar på operation

Pojken sökte lördagen den 2 april 2005 akutmottagningen vid ett sjukhus på grund av en stålflisa i ögat. Primärjouren på ögonkliniken kontaktade sin bakjour och det beslutades att man skulle avvakta till måndagen. På måndagen opererades en 12 mm lång stålflisa bort. Pojken drabbades av synnedsättning. Rekommenderades anmäla händelsen Pojkens mor anmälde den bakjour som […](0 kommentar)

»Tarmhinder måste övervägas och helst uteslutas«

Den 49-åriga kvinnan, som tidigare opererats i nedre delen av buken, kom på morgonen den 23 oktober 2005 till akutmottagningen vid ett länssjukhus på grund av akuta buksmärtor och kräkningar. Hon undersöktes av vikarierande kirurgunderläkaren. Denne fann högt blodsocker och andra värden som han bedömde tydde på diabetes, och han ordnade så att patienten blev […](0 kommentar)

Diskbråckspatienter opererades på fel nivåer

I det första fallet skulle en 45-årig man opereras på nivån L4–L5 men ingreppet gjordes i stället på nivån L3–L4. Felet bekräftades vid ett återbesök tre veckor efter operationen. Patienten anmälde ortopeden. Ansvarsnämnden tog in patientens journal och yttrande från ortopeden, som tillstod att han gjort fel. Han berättade att i enlighet med den rutin […](0 kommentar)

Misstänkt borreliainfektion ska behandlas med antibiotika utan föregående provtagning

Den 3-åriga flickan undersöktes akut av distriktsläkaren den 21 oktober 2005 på grund av ett utslag vid höger öra sedan några dagar. Hon hade inga övriga symtom, men hennes mor uppgav att hon fått många fästingbett under föregående månader. Distriktsläkaren misstänkte att utslaget kunde vara ett symtom på borreliainfektion och ombesörjde provtagning, som utföll negativt. […](0 kommentar)

»Cauda equina-syndrom måste behandlas akut inom något dygn«

Den 44-årige mannen kom på remiss från vårdcentral till akutmottagningen vid lasarettet fredagen den 7 maj. Han hade ryggsmärta och nedsatt känsel i underlivet med svårigheter att tömma blåsa och tarm. Vid undersökning fann man att han hade kraftigt nedsatt känsel i underlivet och upphävd sfinkterfunktion i ändtarmen och att Lasègues test var positivt på […](0 kommentar)

Felräkning vid bäckenmätning ledde till akut kejsarsnitt

Den 31-åriga kvinnan väntade sitt första barn och genomgick bäckenmätning den 13 september 2005. Radiologen summerade utgångsmåtten till 32,7 cm, vilket inte indikerar bäckenträngsel. Kvinnan kom fullgången till förlossningskliniken på eftermiddagen den 5 oktober med värkar. CTG-registrering visade avvikande fosterljud och man gjorde amniotomi. Förlossningen fortskred inte som förväntat och under kvällen kopplades värkstimulerande infusion. […](0 kommentar)