Nr 21 2006

Kultur

Konstnär och läkare – yrkesliv med två professioner

En fransig och skör liten japansk docka bildar färgstarkt och livsbejakande par med en kraftfull gul anka i konstnären och läkaren Rebecka Lagercrantz nya utställning med målningar, akvareller och terrakottaskulpturer. Skönheten och ankan, stilfullt förenade, utgör sammanhållande tema på utställningen som har vernissage den 2 juni på galleri Konsthallen, Köpmanbrinken i Gamla stan i Stockholm. […](0 kommentar)

Ductus Botalli en felöversättning

Leonardus Botallus var en fransk anatom, som 1561–1562 beskrev fostercirkulationen i en bok och sedan 1565 publicerade en artikel om vissa anatomiska observationer. I dessa bägge arbeten beskriver han något han kallar för ductus Botalli, detta efter sig själv! Det var en mycket bra beskrivning av foramen ovale och dess funktion hos fostret. »En passage […](0 kommentar)

Underlag för diskussion kring primärvårdens framtida organisation

Denna bok utkom i höstas och utgör en del av en inventering av den svenska sjukvårdens strukturdiskussion. En del av resonemangen är en uppföljning av »Strukturer, resurser, drivkrafter – sjukvårdens förutsättningar« från 2004, och vissa av konklusionerna prövas vidare i den studie som ligger till grund för den nyligen utgivna IHE-rapporten »Hur vill befolkningen att […](0 kommentar)

Farliga främmande fåglar

Anna Jansson har kallat sin senaste bok »Främmande fågel« och hänför den till kategorin »spänningsromaner«. Både titel och benämning är väl motiverade – till Gotland kommer främmande fåglar, även i människohamn. De främmande, både fåglar och människor, medför farligheter, och spänningen ligger hela tiden på högsta nivå. Brevduvan, som inte kommit flygande, är smittad med […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Klinisk nutrition självklar del av modern sjukvård

Metoder för att reducera den morbiditet och mortalitet som associeras med alla svårare patofysiologiska tillstånd genom att förbättra nutritionstillståndet har expanderat oerhört – från den enkla infusionen av isoton koksalt- eller kolhydratlösning till de komplexa och sofistikerade parenterala, enterala och orala näringslösningar som vi idag har tillgång till. Hela denna utveckling har skett på ett […](0 kommentar)

Fettsnål kost gav magra resultat

Den senaste tiden har forskargruppen bakom den mycket omfattande amerikanska interventionsstudien »Womens Health Initiative Dietary Modification Trial« publicerat fyra uppmärksammade artiklar i JAMA – artiklar som dessutom kastar nytt bränsle på elden i den populärdebatt som pågår mellan fettets respektive kolhydraternas vedersakare. Artiklarna redovisar effekten av en lågfettkost på viktutveckling [1] och på risken att […](0 kommentar)

Nya Rön

Nivåer av autoantikroppar mot CRP samvarierar med sjukdomsaktiviteten vid SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som karakteriseras av produktion av ett brett spektrum autoantikroppar, multipelt organengagemang och lokal bildning och vävnadsdeposition av immunkomplex i drabbade organ. Till skillnad från många andra systeminflammatoriska tillstånd och trots höga nivåer av proinflammatoriska cytokiner avspeglas sällan skov i SLE-sjukdomen genom förhöjda nivåer av C-reaktivt protein (CRP). […](0 kommentar)

Kvinnor med diabetes har högre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom än män med diabetes

Tidigare studier inklusive metaanalyser har inte entydigt kunnat ange om diabetikers ökade dödlighet i hjärt–kärlsjukdom skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Detta försöker Huxley och medarbetare från University of Sydney i Australien besvara i en nyligen publicerad artikel, där huvudfyndet är att kvinnor med diabetes har ca 50 procent högre mortalitet i hjärt–kärlsjukdom än […](0 kommentar)

Tvillingfödslar under en aprilvecka i Storbritannien

De senaste åren har en ökad insikt om de medicinska riskerna vid tvilling- och multipelgraviditeter gjort att man i Sverige alltmer gått över till att överföra bara ett embryo åt gången vid provrörsbefruktning (IVF). Resultaten har inte låtit vänta på sig, och tvillingfrekvensen efter IVF har sjunkit dramatiskt. Det är emellertid inte känt hur många […](0 kommentar)

Epiduralbedövning ger bättre näringsutnyttjande postoperativt

En aktuell studie i British Journal of Surgery beskriver positiva metabola effekter av perioperativt använd epiduralanestesi. Kirurgiskt trauma initierar ett katabolt tillstånd, som kännetecknas av insulinresistens och ökad proteinnedbrytning. Detta kan delvis motverkas av nutritionsbehandling och blockadteknik. I studien undersöktes 16 patienter som genomgick kolorektal kirurgi på grund av icke-spridd cancer. Alla patienterna fick epiduralanestesi […](0 kommentar)

Stående arbete ger risk för åderbråck

En dansk studie har visat att arbete där man står största delen av tiden ökar risken att utveckla behandlingskrävande åderbråck. Studien grundar sig på en telefonintervju med 2939 män och 2708 kvinnor. Deltagarna, som var mellan 20 och 59 år, följdes åren 1991–2002. Intervjufrågorna avsåg fysiska och psykosociala arbetsvillkor och livsstil. En av frågorna var […](0 kommentar)

Open access viktigt också för författare

»Open access« för en vetenskaplig artikel innebär att den görs fritt tillgänglig på nätet för envar samtidigt som den publiceras. Sedan flera år finns det en allt starkare open access-rörelse, bla för att prenumerationskostnaderna har ökat orimligt; bibliotek och forskargrupper har inte längre råd att tillhandahålla respektive läsa färsk litteratur. Många tidskrifter är redan nu […](0 kommentar)

Egenledd träning har måttlig effekt på gångförmåga vid benartärsjukdom

20 procent av alla svenskar som är 60 år eller äldre har någon form av benartärsjukdom. Gångträning är en av hörnpelarna i den symtomlindrande behandlingen, och träning i närheten av maximal gångsträcka en halvtimme åt gången, tre gånger per vecka under minst sex månader, har i studier visats förlänga gångsträckan avsevärt. Alla som någon gång […](0 kommentar)

Europa väl förberett för fågelinfluensan

De europeiska länderna är överlag välförberedda för ett utbrott av pandemisk influensa, exempelvis om fågelinfluensan börjar spridas mellan människor. Det visar en studie som presenteras i Lancet. Det är forskare från Storbritannien som har gått igenom nationella handlingsplaner över hur en eventuell pandemi ska hanteras. Forskarna har tittat på nationella planer från 21 olika länder […](0 kommentar)

Inte läge för trombosprofylax till akut sjuka medicinpatienter

Venös trombosprofylax är en väletablerad och effektiv behandling vid ortopediska och kirurgiska ingrepp med signifikant reduktion av venös tromboembolisk sjukdom (VTE). Den osäkra effekten av profylax vid internmedicinska sjukdomar, med akut försämring och sjukhusvård, beskrevs i SBU-rapporten från 2002. Resultaten är inte lika lätta att överföra i klinisk praxis som för de opererande specialiteterna. Cohen […](0 kommentar)

Endast på webben

Fuskanklagad forskare
klandras av Vetenskapsrådet

Karolinska institutet har nu gått ut med ett pressmeddelande där de redogör för innehållet i Vetenskapsrådets utlåtande. KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson ska nu gå igenom VRs granskning i detalj och besluta om ytterligare åtgärder är aktuella, bland annat när det gäller de berörda personerna. I en intervju i Dagens Nyheter nekar Thomas Lundeberg till det […](0 kommentar)

Kritiserat förslag om vård utomlands

Sveriges Kommuner och Landsting menar att om landstingen får utvidgat finansiellt ansvar för vården i andra länder kan de också bedöma varje enskild persons behov av vård med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen. – Om landstingen får ett utvidgat beslutsansvar kommer frågorna om prioriteringar och medicinska indikationer att integreras i beslutsprocessen på ett helt annat […](0 kommentar)

Anonyma utför omskärelse

Verksamhetens omfattning är oklar. Regeringen avser dock att ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera skälen till att detta sker och lämna förslag på åtgärder. Omskärelse av pojkar äldre än två månader får endast utföras av legitimerad läkare. Omskärelse före två månaders ålder får utföras av personer med särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. Utvärderingen visar också att […](0 kommentar)

Riktlinjer för donationsansvariga

Donationsansvarig läkare ska också arbeta direkt under sjukhusledningen, vilket kommer att leda till att de enklare kan organisera donationsverksamheten mellan olika sjukhus och landsting, men också mellan professioner inom det egna sjukhuset. – Vården har svårt att fungera verksamhetsövergripande. För att vi ska få fler donatorer är det fullkomligt förödande, säger Donationsrådets ordförande Eva Fernvall. […](0 kommentar)

Undernäring vanligt inom svensk sjukvård

Läs artiklarna Klinisk nutrition självklar del av modern sjukvård Undernäring vanligt inom svensk sjukvård Svenska sjukhus klarar inte Europarådets riktlinjer(0 kommentar)

Tveksamt om Blekinge
är bästa landstinget

Företaget Health Consumer Powerhouse har för tredje året försökt jämföra landstingssjukvårdens kvalitet och tillgänglighet och utsett ”vinnare” med hjälp av det egna instrumentet Vårdkonsumentindex. Vad som studerats, det har varierat. ”Vi lär oss för varje år och vissa indikatorer, som först framstod som snillrika, visade sig ha ganska lågt informationsvärde”, skriver företaget i sin egen […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Undernäring vanligt inom svensk sjukvård

Bristande nutritionsrutiner och ett stort gap mellan attityd till nutritionens betydelse och hur nutrition handläggs inom sjukvården är huvudfynden i den enkätundersökning som presenteras av Ulla Johansson och medarbetare i detta nummer av Läkartidningen. Man kan förundras över att vi ännu, 25 år efter det att undernäring på allvar uppmärksammats i svensk sjukvård, inte har […](0 kommentar)

Svenska sjukhus klarar inte Europarådets riktlinjer

Undernäring hos patienter vid svenska sjukhus beskrevs redan för drygt ett decennium sedan i en studie publicerad i Läkartidningen [1]. I undersökningen skattades nutritionsstatus med såväl subjektiva metoder (subjective global assessment of nutritional status) som objektiva (albumin, antropometri, BMI [body mass index]) hos 382 slutenvårdspatienter vid medicin-, kirurg-, onkolog- och infektionskliniker vid fyra svenska sjukhus. […](0 kommentar)

Hälsoekonomiska utvärderingar – så här hittar du dem

Antalet publicerade hälsoekonomiska utvärderingsstudier har ökat kraftigt under senare årtionden. Beroende på vilken databas man söker i och vilka sökord man använder kan man få en något skiftande bild av utvecklingen. Figur 1 visar utfallet vid sökning i den största databasen, PubMed, med några alternativa sökordskombinationer. Trots ökningen av antalet studier, med en viss utplaning […](0 kommentar)

Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D

Ständigt ökade behov och växande efterfrågan på hälso- och sjukvård kombinerat med knappa resurser innebär att man inom hälso- och sjukvården precis som i andra sektorer i samhället måste ta ställning till hur tillgängliga resurser skall användas. Då målet med hälso- och sjukvården är en god och jämnt fördelad hälsa i befolkningen handlar det i […](0 kommentar)

Vägar till säkrare perioperativa rutiner vid kolonresektion

I en artikel i BMJ redovisar den norske kirurgen Kristoffer Lassen resultaten av en enkätundersökning som genomfördes vid fem nordeuropeiska kirurgkliniker gällande perioperativa rutiner vid kolonresektion [1]. Enkäten byggde på ett okomplicerat, hypotetiskt fall, där man efterfrågade vilka rutiner som användes på kliniken. Med stöd av respektive lands nationella kirurgförening genomfördes undersökningen i Norge, Danmark, […](0 kommentar)

Bisfosfonater kan ge käkbensnekros

Lorinser rapporterade redan år 1845 om några patienter som utvecklat käkbensnekros utan känd anledning [1]. Det var oftast unga, i övrigt friska män som drabbades. Med tiden framkom att dessa patienter hade arbetat med tändstickstillverkning och att höga halter av fosfor i arbetsmiljön orsakat fosfornekros i käkarna eller »phossy jaw«. Mortaliteten var ca 20 procent […](0 kommentar)

LT debatt

Registrera kliniska studier

Diskussionen om registrering, och därmed offentliggörande, av påbörjade kliniska studier har pågått länge men fått ökad fart det senaste året sedan the International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE) i ett gemensamt uttalande krävt att för publicering i respektive tidskrift ska kliniska studier vara registrerade innan de påbörjas [1]. Eftersom ICMJE representerar alla de stora, […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Kvinna fick subaraknoidalblödning

Den 47-åriga kvinnan uppsökte jourmottagningen på kvällen sedan hon plötsligt drabbats av sprängande huvudvärk. Hennes make upplyste att hon också hade haft sluddrigt tal. Doktorn kunde inte finna några neurologiska symtom. Kvinnan kräktes vid ett tillfälle, men sedan hon observerats några timmar bedömdes hon kunna lämna sjukhuset. Hon fick smärtstillande och uppmanades att återkomma om […](0 kommentar)

Borde lagts in, undersöktsmed datortomografi och behandlats

Den 65-åriga kvinnan anmälde doktorn och berättade att hon sökte på förmiddagen för sluddrigt tal, kraftlöshet i båda benen och tyngdkänsla i huvudet. Detta tolkades av doktorn som stress, trots att hon ifrågasatte om stress verkligen kunde ge de symtomen, och hon blev hemskickad utan behandling. På eftermiddagen förvärrades besvären, och hon sökte på nytt […](0 kommentar)

Patient hade blödning i tinningloben

Den 29-årige mannen uppsökte akutmottagningen vid ett universitetssjukhus på grund av huvudvärk. Han undersöktes av doktorn, som inte fann något avvikande och bedömde att patienten kunde lämna sjukhuset. I journalen skrev doktorn att patienten känt sig »mycket konstig« under dagen och att han haft sömnsvårigheter sedan några månader. Besvären bedömdes vara oklara, och patienten rekommenderades […](0 kommentar)

Debatt och brev

Ökar klamydia i Sverige, och är det dags för en ny klamydiastrategi?

Omslaget till Läkartidningen 18/2006 har rubriken »Klamydia ökar i Sverige«. Ett problem med en sådan rubrik är att vi saknar populationsbaserade undersökningar för att säkert kunna göra ett sådant påstående. Hur pass representativ är den kohort som blivit testad? Många av de personer som screenats faller inom ett rätt snävt åldersspatium. Rekommendationer har varit att […](0 kommentar)

Kan experter vara objektiva vid granskning av medicinska metoder?

Rekommendationer rörande behandling har kort livstid. Hormonbehandling efter menopaus har visat sig meningslös, eventuellt farlig. Blodtryckssänkande medel som antogs verksamma befinner sig under omprövning. Etablerade riskfaktorer för många sjukdomar varierar med tiden och få har evigt liv. Har inte evidensbaserad medicin gett en fast grund för sjukvården? Vad vi lärt oss är att det inte […](0 kommentar)

Förslaget är under omarbetning

Stockholms läkarförening har inte varit inbjuden att delta i arbetet med att ta fram det förslag till policy för samverkan med den sk komplementära medicinen som Lena-Maj Anding och Raymond Wigg själva beskriver som unikt. Vi har i Läkartidningen och i informella samtal med landstingsledningen, inklusive Anding och Wigg, fört fram argument mot policyförslaget såsom […](0 kommentar)

Klinisk forskning och forskares klinik

Ökad klinisk forskning har efterlysts [1, 2]. Sjukvårdsenheter sägs i alltför hög utsträckning kräva »produktivitet«, och det ges inget utrymme eller tid för forskning i den kliniska miljön. Den formella forskarutbildningen har också en prägel som missgynnar en kliniskt arbetande person, och forskningsexamen ger inte lönemässigt något resultat. Villkoren för den kliniska forskningen i Sverige […](0 kommentar)

Fler originalläkemedel och färre »me too«-preparat vore innovativt

I Läkartidningen 20/2006 (sidan 1577) kritiserar Anders Lehmann mig för att i ett debattinlägg i Läkartidningen 9/2006 inte anse att läkemedelsindustrin skulle vara tillräckligt innovativ. Problemet är att industrin efter 1980 tagit fram färre originalläkemedel än tidigare, medan antalet likartade läkemedel som inte nämnvärt skiljer sig från de ursprungliga, sk me too-preparat, ökat. Samtidigt har […](0 kommentar)

Är lymfocytökning vid finnålspunktion en behandlingsindikation?

Vi ser många patienter med diffusa symtom, trötthet, livsleda och sänkt vitalitet. En del av dem har hel- eller deltids sjukskrivning. Vid utredning kan man ibland finna rubbning i deras ämnesomsättning. Svårigheten kan då bestå i att koppla kliniska symtom till laboratorieprov, och att bedöma om en låg ämnesomsättning föreligger och ska behandlas. Vid hypotyreos […](0 kommentar)

Missuppfattningar om samverkan med komplementär och alternativ medicin

Thomas Flodin, ordförande för Stockholms läkarförening, skriver i en debattartikel i Läkartidningen 18/2006 (sidorna 1452-3) om den policy som nyligen tagits fram angående landstingets förhållande till komplementär- och alternativmedicin. Policyn är ett försök att möta patienternas behov och önskemål. I all sin enkelhet är policyn unik i det att den öppnar upp för en dialog […](0 kommentar)

Ledare

Hälsoråd från din spinndoktor

Konsumentrådgivning är en offentlig angelägenhet i Sverige. Presumtiva köpare får hjälp att undvika jeans som tappar formen efter tvätt och dammsugare som inte orkar. De företag som marknadsför undermåliga produkter kan bli offentligt uthängda i medierna. Intressant nog tycks samhällets vaksamhet mot producenter av skrala konsumentvaror inte gälla producenter av oseriösa hälsobudskap – trots att […](0 kommentar)

Fullmäktigemöte i Lund

Denna vecka samlas drygt 140 läkare för Läkarförbundets årliga fullmäktigemöte. I år är mötet förlagt till Lund, eftersom Mellersta Skånes läkarförening firar 100 år. Delegaterna representerar 28 lokalföreningar och 7 yrkesföreningar, samt MSF, Medicine studerandes förbund. Representanter från andra delföreningar inbjuds att delta i diskussionerna men har inte rösträtt. Fullmäktige är det högsta beslutande organet. […](0 kommentar)

Frågetecken kring Kinas läkare

WMA, World Medical Association, hade i förra veckan styrelsemöte i Divonne-les-Bains i Frankrike. En viktig fråga som diskuterades var anklagelserna om att fångar i Kina avrättas och används som organdonatorer. WMA har vid upprepade tillfällen skrivit brev till det kinesiska läkarförbundet, medlem i WMA sedan 1997, och krävt en kommentar om anklagelsen att kinesiska läkare […](0 kommentar)

Notiser

Allvarliga brister i säkerhet inom akutvården

Var tredje anställd inom akutvården har blivit utsatt för våld eller hot om våld, visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort. Verket riktar skarp kritik mot att arbetsgivarna inte efterlever sina skyldigheter att kartlägga, bedöma och åtgärda risker. Bristerna består i dåligt kontrollerade larm, bristfällig rapportering vid incidenter och att rutiner i händelse av våld […](0 kommentar)

Svensk läkare tf generaldirektör för WHO

Dr Lee Jong-wook, generaldirektör för FNs Världshälsoorganisation, WHO, avled oväntat på sjukhus den 22 maj efter att han drabbats av hjärnblödning. Han blev 61 år. Vårdminister Ylva Johansson kommenterar hans bortgång: – Dr Lee Jong-wooks bortgång är en stor förlust för det globala hälsoarbetet. Dr Lee var en drivande och engagerad generaldirektör för WHO. Dödsfallet […](0 kommentar)

Tveksamt om Blekinge är bästa landstinget

Företaget Health Consumer Powerhouse har för tredje året försökt jämföra landstingssjukvårdens kvalitet och tillgänglighet. Landstingen poängsätts detta år ur 17 aspekter; se vidare http://www.vardkonsumentindex.se Frågorna rör konsumentfokus, primärvården, väntetider och vårdens resultat. Vårdens resultat mäts med fyra frågor. Full pott ges om landstinget har låg dödlighet i hjärtinfarkt, låg fotamputationsfrekvens, låg frekvens av perinealbristning hos […](0 kommentar)

Kristdemokraterna lockar flest läkare

Läkare som kandiderar till riksdagen (plats på listan inom parentes) Kristdemokraterna Klavs Wix Nielson, Blekinge (3); Alf Nilsson, Dalarna (10); Christina Doctare, Gotland och Jämtland (1 och 1); Inge Bäckström, Gotland (9); Eva Svärd, Gävleborg (18); Simon Rundqvist, Jönköping (13); Juan Tapia, Malmö kommun (8); Annika Bladh Blomquist, Skåne västra (6); Agneta Lindskog, Skåne södra […](0 kommentar)

Aktuellt

Egendomliga turer kring Salus Ansvar Liv

Salus Ansvar Liv är ett så kallat ömsesidigt livförsäkringsbolag där kapitalet ägs av spararna. Men själva bolaget som sköter hanteringen och administrationen ägs till l00 procent av Salus Ansvar, som i sin tur är börsnoterat. Svenska regler, skatter och praxis har hindrat sparare från att flytta kapital från en förvaltare till en annan, vilket gjort […](0 kommentar)

Framgång trots byråkratisk broms

Världens största HIV-klinik finns förmodligen i Gaborone. En tämligen oansenlig byggnad i stadens centrum, men livsviktig för ungefär 13000 patienter. Ett långt stenkast därifrån ligger det högst ansenliga Botswana-Baylor – Childrens Clinical Centre of Excellence. Läderfåtöljer, smala datorskärmar och exklusiv konst leder tankarna till ett multinationellt företags head quarter, snarare än en barnklinik i Afrika. […](0 kommentar)

Stresskunskap viktigt föra in i politik

När Lennart Levi, läkare, stressforskare och professor emeritus, för en tid sedan fick frågan om han ville bli riksdagspolitiker för centerpartiet, tackade han ja. – Jag har fått frågan då och då under åren, men det har tidigare krockat med annat. Om det någonsin ska bli av så måste jag säga ja nu. Lennart Levi […](0 kommentar)

Oxytocinfrämjande avdrag för att rusta kroppen

Christina Doctare går till val med förslaget om ett »bot-avdrag« som sin viktigaste fråga. – I analogi med rot-avdraget där man får dra av 35000 kronor i sin privata deklaration för att ta hand om sin risiga kåk, bör man kunna få göra ett lika stort bot-avdrag för att ta hand om sin risiga kropp, […](0 kommentar)

Brett kontaktnät som läkare underlättar personval

Arbetsmarknadspolitik, näringslivsfrågor och rehabfrågor är vad Sara Degerman Carlsson främst vill ägna sin politiska gärning åt. Och hon menar att det hänger ihop. Som förtroendeläkare åt arbetsförmedlingen Rehab träffar Sara Degerman Carlsson arbetslösa och sjukskrivna för att göra en arbetsförmågebedömning. – Ohälsotalen sägs sjunka men det är i själva verket Försäkringskassan som drar in eller […](0 kommentar)

Vill förändra livet för de äldre

Efter att ha varit ordförande i Sveriges pensionärsförbund i sex år och mött äldrefrågor ur ett brukarperspektiv vill Barbro Westerholm nu åter bli politiker. – Det skulle vara lite skämmigt att inte ens försöka göra något av den kunskapen politiskt, säger hon. Barbro Westerholm satt i riksdagen mellan 1988 och 1999. Hon säger att hon […](0 kommentar)

»För få har ett barnperspektiv«

Anders W Jonsson anser att alldeles för få riksdagsledamöter har ett barnperspektiv, något han vill ändra på. I hans fokus står barnen och ungdomarna, i synnerhet de som växer upp under knappa förhållanden. – Jag träffar hundratals barnfamiljer varje år och för samtal med dem utifrån hur deras livssituation ser ut, säger han. – Det […](0 kommentar)

»För få läkare tar ansvar för nutrition«

När en ny patient skrivs in på avdelningen blir denne intervjuad om sina matvanor och BMI beräknas. Under de två dagar som följer registreras kalori- och vätskeintaget. Om patienten äter för lite eller har dåligt näringsstatus kontaktas dietisten. En till synes enkel procedur, men den kräver ett tvärprofessionellt samarbete och engagemang. – Läkarens roll är […](0 kommentar)

Kolhydratdryck vid operation i stället för fasta

Sedan mitten av 1900-talet har fasta före operation varit praxis inom svensk sjukvård. Vid mag–tarmcentrum är nutritionsdirektiv en hörnsten vid alla operationer. För att i största möjliga mån förhindra att patienten hamnar i ett katabolt tillstånd och undvika insulinresistens ordineras en så kallad preop-dryck bestående av kolhydrater (polysackarider) två timmar före operation för att optimera […](0 kommentar)

En typisk fråga
man inte vill ärva som VD

Läkarförbundet är näst största ägare i börsnoterade finanskoncernen Salus Ansvar, som i sin tur äger Salus Ansvar Liv där många läkare pensionssparar. Livbolaget håller på att avvecklas efter en katastrofal utveckling på senare år, och tidigare har det förekommit en del märkliga turer mellan moderbolaget och livbolaget. Det har rests krav på någon form av […](0 kommentar)

Politisk vilja i Botswana att tackla HIV-epidemin

Se på mig, jag är attraktiv. Jag är HIV-positiv. Spelar det någon roll? Så lät det från en deltagare i Botswanas Miss HIV-tävling förra året. En första Miss HIV korades redan 2003. Sydafrika har ännu att kora sin första. Så kan skillnaden mellan ländernas sätt att tackla HIV-epidemin tecknas: det ena med högburet huvud, det […](0 kommentar)