Nr 26 2006

Kultur

Kvinnoöden i Afrika och Indien – perspektiv i genusdebatten

Under de senaste årens arbete som ögonläkare i Afrika och Indien har jag träffat och arbetat med många kvinnor. Två öden, som beskriver de förhärskande kulturerna i dessa länder, har gripit mig särskilt djupt. Det ena är sjukvårdsbiträdet Maximillah i Kenya, som trots en besvärlig uppväxt har lyckats få ett fast arbete med månadslön. Hon […](0 kommentar)

Alleslag-Blomsterwatn, kryddnejlikedroppar och andra kuriösa Linnérecept

Linné lämnade Uppsala 1735 för att disputera för doktorsgraden i Holland och för fortsatta studier i botanik. Han återvände efter tre år som medicine doktor och »ärad som en Princeps Botanicorum«. I Stockholm, där han sökte praktisera medicin, var han dock okänd, och patienterna uteblev. Med okonventionella metoder lyckades dock den oerfarne Linné etablera sig […](0 kommentar)

Citatet, Henrik Lagerlöf:

Citatet ovan är ett exempel på Henrik Lagerlöfs ibland bisarra, men inte helt feltänkta, formuleringskonst. Lagerlöf (1907–1999) var en briljant internist, som fick delar av sin utbildning hos legenden Hilding Berglund vid den s k gangsterkliniken på S:t Eriks sjukhus i Stockholm. Han började som kardiolog, men på det för honom typiska sättet hoppade han […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Bilirubinskador bland
nyfödda kan förhindras

Övergående lätt till måttlig gulsot (bilirubinansamling) är vanligt mot slutet av första levnadsveckan och för det mesta normalt. Höga halter av bilirubin däremot kan orsaka en förödande hjärnskada. Under lång tid var problemet med nyföddhetsgulsot löst genom upptäckt på BB. Nu rapporteras åter att nyfödda har skadats allvarligt. Det handlar i flera fall om drive-in-förlossningar, […](0 kommentar)

Nya Rön

Suturer tål att bli blöta första dygnet

Efter det att en sårskada suturerats är rekommendationen normalt att såret ska hållas täckt och torrt under de första två dagarna. Men nu visar forskare i en studie som presenteras i BMJ att såren både kan täckas av och få vätska på sig under de första 48 timmarna utan att detta ökar risken för infektion. […](0 kommentar)

Äntligen en etiktidskrift med klinisk förankring

Tidskriften Clinical Ethics har just utkommit med sitt första nummer. Som målsättning och område anges att tidskriften skall syssla med alla aspekter av etik relaterad till sjukvårdsproduktion, -forskning och -politik. Den skall vara ett forum för tvärvetenskaplig forskning och debatt om aktuella ämnen av intresse för kliniskt arbetande läkare, vårdbrukare, forskare, jurister med medicinsk inriktning […](0 kommentar)

Icke-hormonella preparat kan prövas vid vallningar

Oro för biverkningar vid hormonell behandling av menopausala besvär som vallningar har gjort att andra behandlingsformer har studerats. Nu har forskare från USA gjort en metaanalys av 43 studier av olika icke-hormonella behandlingars effekt på värmevallningar, ett symtom som drabbar mer än hälften av alla menopausala kvinnor. De preparat som prövats i studierna är bla […](0 kommentar)

Intramuskulär injektion riskerar bli subkutan hos en allt fetare befolkning

Intramuskulära injektioner kan ha olika anslagstid och effekt beroende på var de ges. Det kan förklaras av bl a olika genomblödning i olika muskler. Hos en befolkning som ökar allt mer i vikt får ytterligare en orsak ökad tyngd: kanylen når kanske inte fram till sitt mål! Detta har undersökts genom att man mätt hud– […](0 kommentar)

Typ av handträning viktig för bättre funktion i arm-hand efter stroke

Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi) kan förbättra arm–handfunktionen efter stroke. Det är en intensiv träningsmetod som innebär restriktion vad gäller att använda den »normala« handen (genom att bära en vante 90 procent av vaken tid) och samtidigt sex timmars träning per dag för den påverkade handen i två veckor under ledning av en terapeut. Metoden […](0 kommentar)

Sidoskillnader i rörelser ses redan hos nyfödda barn

Högerhänthet är ett typiskt karaktärsdrag hos människan, och de flesta av oss föredrar även höger fot, höger öga och höger öra för olika typer av aktiviteter. Men hur det kommer sig att vi vanligen föredrar höger sida i våra handlingar och hur denna dominanta högersidighet utvecklas är fortfarande oklart. För tidigt födda barn, i riskzonen […](0 kommentar)

Plötslig hjärtdöd vid fysisk aktivitet sällsynt hos kvinnor

Tidigare studier har antytt att kvinnor kan ha lägre risk för plötslig död i samband med fysisk aktivitet. Den här refererade studien är dock, enligt författarna, den första prospektiva undersökningen av risken för plötslig hjärtdöd i samband med fysisk aktivitet hos kvinnor. Patienterna ingår i Nurses Health Study. Författarna har dels analyserat relationen till fysisk […](0 kommentar)

Gott långtidsresultat efter laparoskopisk antirefluxkirurgi

Långtidsresultaten efter öppen kirurgi vid gastroesofageal reflux är väldokumenterade, medan studier av laparoskopisk refluxkirurgi oftast redovisat kortare uppföljningstid och färre patienter. Detta var bakgrunden till den nu genomförda studien. En retrospektiv efterundersökning, med klinisk undersökning och/eller frågeformulär, gjordes av 1340 patienter som hade opererats laparoskopiskt på grund av gastroesofageal reflux. Medeluppföljningstiden var sju år. Resultaten […](0 kommentar)

Danska vinköpare handlar hälsosam mat

Studier visar att intag av vin respektive öl och sprit visar olika effekter på sjuklighet och dödlighet, vilket tyder på att andra faktorer än själva alkoholen har betydelse för dessa samband. Johansen och medarbetare har i en tvärsnittsstudie undersökt om danskar som köpt vin också köper hälsosammare matvaror än de som köpt öl. Genom att […](0 kommentar)

Debatt och brev

Debatt: Dubbelmoral om sjukskrivningar på Dagens Nyheters ledarsida

Dagens Nyheter bedriver hetsjakt på sjukskrivna. Tidningens ledarskribent Hanne Kjöller kritiserar dag efter dag på sidan Ledare–Opinion den svenska sjukvården, läkarna och de sjukskrivna patienterna. Hon anklagar namngivna, respekterade forskare för att ha intresse av att antalet patienter med diagnosen utmattningssyndrom ökar, eftersom de själva tjänar pengar på dem (DN 17 juni 2006). Hon väljer […](0 kommentar)

Kolorektal cancer – krav på samnordisk studie om koloskopiscreeningens värde

Kolorektal cancer (CRC efter engelskans colorectal cancer) är den näst vanligaste cancersjukdomen i Europa och i de nordiska länderna [1], av vilka några visar upp en ökande förekomst (Figur 1 och 2). I Sverige är livstidsrisken att någon gång drabbas av sjukdomen omkring 6 procent. Prognosen vid etablerad sjukdom är dålig, med en sjukdomsspecifik överlevnad […](0 kommentar)

WHOs årsrapport handlar om personal – men vem betalar notan?

På Världshälsodagen den 7 april i år offentliggjordes WHOs årsrapport, World Health Report, som i år har hälso- och sjukvårdspersonal som tema. Årtionden av nedskärningar har i många länder lett till undermåliga arbetsvillkor för en stor del av hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket i sin tur lett till att sjukvården i många fall befinner sig på […](0 kommentar)

Tidningen Apotekets artikel om RLS inte resultatet av någon kampanj

»Bingo«, utropar Bengt Järhult i Läkartidningen 23/2006 (sidan 1985) angående att Tidningen Apoteket skulle ha gått på en kampanj från Boehringer Ingelheim för att prelansera den nya indikationen »rastlösa ben (RLS)« för det tidigare godkända läkemedlet Sifrol. Det kanske kan se så ut, men verkligheten är en annan. Artikeln i Tidningen Apoteket var planerad och […](0 kommentar)

Varför har Läkarförbundet inget mer att säga i abortfrågan än »vi stödjer förslaget«?

Jag har tagit del av Läkarförbundets remissyttrande över betänkandet »Abort i Sverige« (SOU 2005:90). Det var inte särskilt krävande, då yttrandet var, lindrigt sagt, lakoniskt och begränsades till knappt två rader. Ingen motivation, ingen förklaring och självklart inga synpunkter. Man meddelar »att förbundet stödjer förslaget i sin helhet«. That’s it. Förslaget går i korthet ut […](0 kommentar)

Välkomnar debatt

Läkarförbundets rutin i samband med att vi får en remiss och har möjlighet att yttra oss är att vi skickar remissen internt till delföreningar för synpunkter. Därefter sammanställs svaren och diskuteras, ofta i en förtroendemannagruppering. Svaret är en sammanvägning av de inkomna synpunkterna. I det aktuella fallet har remissen ställts till Svensk förening för obstetrik […](0 kommentar)

Regelbundna genomgångar av äldres läkemedelsanvändning har positiva effekter

Från Socialstyrelsen finns i olika föreskrifter detaljerade bestämmelser om hur man skriver recept och hur man hanterar och förvarar läkemedel. Däremot finns ingen bestämmelse som tydligt ålägger verksamheterna att genomföra regelbundna uppföljningar av äldre med omfattande läkemedelsbehandling. Det behövs därför ett åläggande på kommuner och landsting för att eliminera kvalitetsbrister såsom läkemedelsinteraktioner och dubbelanvändning av […](0 kommentar)

Skräcken för ansvar

»Döm psykiskt sjuka för de brott de begått precis som alla andra medborgare …« Så skriver Lars Jacobsson i LT 23/ 2006 (sidorna 1822-3). Det är ju det vi gör! Oavsett uppsåt och tillräknelighet! Som enda land i världen. Det är problemet. Vägvalet därvidlag gjordes 1962 – bakom beslutet fanns förakt för »metafysik«, som ersattes […](0 kommentar)

Alla är ansvariga för sina handlingar

»Vi ska inte döma psykiskt sjuka för gärningar som är direkta uttryck för deras sjukdom …« Detta är Sten Levanders huvudinvändning när jag argumenterar för att psykiskt sjuka inte ska särbehandlas när det gäller påföljd för brott som de begår. Vi åtalar och dömer psykiskt sjuka för brott som de begår – men allvarligt psykiskt […](0 kommentar)

Nej till svensk särlösning – rättssystem bör vara likformiga

Lars Jacobsson vill ha en svensk särlösning. Rättssystem bör så långt möjligt vara likformiga i vår internationaliserade värld. Insikten om detta ledde till att vi fick Magnus Erikssons allmänna landslag på 1300-talet. I ett första steg bör vi återgå till den ordning som alla andra finner bäst (de är varken dummare eller mindre humanistiska än […](0 kommentar)

Vägen till helvetet med hjälp av IT

Vägen till helvetet är stenlagd med politikernas goda avsikter. Vi har nyligen sett en illustration i SVTs Uppdrag granskning av datajournalsystemet Cosmic från Cambio. Jag vill hävda att politikernas dröm att vi alla i sjukvården skall ha ett enhetligt system över hela Sverige är orealistisk och bör överges. Regeringens vision att vi skall kunna gå […](0 kommentar)

Läkare som förtalar varandra skadar patienterna!

Under mina nu 32 år som legitimerad läkare och allmänläkare har jag tillsammans med mina kollegor i stort sett årligen fått utstå förnedrande uttalanden från sjukhusspecialistkollegor i tidningarna om vår verksamhet och vår kompetens. Det är på gränsen till outhärdligt att arbeta under sådana förutsättningar. Det största bekymret är inte mina och mina kollegors känslor […](0 kommentar)

Läkare som förtalar varandra skadar inte bara patienterna!

Göran Sjönell är en känd allmänläkare med 32 år som legitimerad läkare. Trots att jag inte själv har samma långa erfarenhet har jag ofta sett och hört honom i den massmediala hetluften. Det gör mig väldigt förvånad att 32 år som legitimerad läkare i hans fall uppenbarligen inte varit tillräckligt för att han inte vid […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Screening för bukaortaaneurysm startar nu

Bukaortaaneurysm (AAA) är en relativt vanlig och potentiellt livshotande sjukdom. Sjukdomen är fem gånger vanligare hos män än hos kvinnor, och förekomsten ökar med åldern. Man har i stora populationsbaserade screeningstudier funnit att 6–8 procent av alla män över 65 års ålder har bukaortaaneurysm [1]. Förutom manligt kön och ålder är rökning, hereditet och ateroskleros […](0 kommentar)

Hur man gör för att vara på säkra sidan som verksamhetschef

Som tidigare chef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm har jag haft många samtal med verksamhetschefer i såväl öppen som sluten vård och tyckt mig kunna utläsa både glädje över uppdragets utmaningar och en viss trötthet och tveksamhet, kanske missmod. Läkarnas chef- och ledarskap har nyligen debatterats i bla Sjukhusläkaren, Läkartidningen och Moderna läkare. I […](0 kommentar)

Behandlingseffekt eller regression mot medelvärdet?

Säkerligen kan många primärjourer på kirurgakuter världen över känna igen sig i upplevelsen att passageröntgen ofta har en dramatisk effekt på misstänkt ileus orsakad av tarmsammanväxningar. Gång efter gång tycker vi oss se hur kontrastmedlet efter bara några timmars väntan på ett närmast mirakulöst sätt normaliserar peristaltiken i våra förtvivlade patienters uppdrivna bukar. Då man […](0 kommentar)

Bäst arbetsklimat på sjukhus som bolagiserats eller privatiserats

Under det senaste decenniet har man kunnat bevittna en rad olika privatiseringsprocesser inom den svenska sjukvården [1], något som också varit föremål för politisk debatt [2]. Det har debatterats både för [3] och emot [4] att vården ska gå med vinst, och numera är det inte tillåtet att överlåta landstingsägda sjukhus till vinstdrivande företag [5]. […](0 kommentar)

Långtidsbehandling med interferon-α kan utlösa sarkoidos

Interferon-a (IFNα) används numera allt oftare vid behandling av såväl maligna som icke-maligna tillstånd. I synnerhet har behandling givits vid kronisk hepatit C, som uppskattningsvis drabbat omkring 170 miljoner människor i hela världen och cirka 40 000 individer i Sverige. Behandling med pegylerat interferon-a i kombination med ribavirin eradikerar virus i cirka 50 procent vid […](0 kommentar)

Ansträngningsutlöst värmeslag
gav svår lever- och njursvikt

Vi beskriver här ett fall av ansträngningsutlöst värmeslag hos en ung militär. Trots snabbt insatt behandling utvecklade patienten lever- och njursvikt, vilket föranledde närmare fyra månaders komplicerad sjukhusvård och mer än ett års konvalescens. Tidigare rapporterade fall med svår lever- och njursvikt vid ansträngningsutlöst värmeslag har i allmänhet haft dödlig utgång, även för de patienter […](0 kommentar)

Ledare

Försvåra inte utlandsvård!

Ökad rörlighet är ett uttalat syfte med samarbetet inom den europeiska gemenskapen. EG-domstolen har flera gånger slagit fast att sjukvård är en ekonomisk aktivitet och därför omfattas av EUs regler om fri rörlighet. Detta är dock inte oomstritt i medlemsländerna, som ser problem med genomförandet. Så är fallet även i Sverige, där en utredning föreslagit […](0 kommentar)

Dags för Almedalen

Nästa vecka är det åter dags för politiker, beslutsfattare, intresseorganisationer, lobbyister m fl att träffas och diskutera aktuella frågor i Visby. Intresset fortsätter att stiga, och i år är det mer än 400 seminarier anmälda, nytt rekord! Det beror kanske på att det är valår? Läkarförbundet kommer att medverka med två egna seminarier samt delta […](0 kommentar)

Över hundra tusen räddade liv

I december 2004 lanserade Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA en kampanj, vars syfte var att minska antalet dödsfall hos inneliggande patienter med 100 000. Detta skulle ske genom att man konsekvent tillämpade sex evidensbaserade medicinska åtgärder som har visat sig kunna minska sjukhusmortalitet på ett avgörande sätt. De sex åtgärderna var införandet av […](0 kommentar)

LT debatt

Är allmänläkarna beredda att ta sig an hemsjukvården?

Socialstyrelsens rapport »Borta bra men hemma bäst?« redovisar brister i dagens hemsjukvård och konstaterar att det saknas struktur och en sammanhållen strategi. Den visar också att tillgången till hälso- och sjukvård är begränsad för hemsjukvårdens patienter, trots att behoven ständigt ökar. Det största problemet bedöms vara låg läkartillgänglighet [1]. En undersökning av två vårdcentralsområden, gjord […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkarstrejk i Tyskland över

Efter tre månader är läkarstrejken i Tyskland över (se LT nr 14 och 23). Fackförbundet Marburger Bund och arbetsgivarsidan enades i mitten av juni om ett avtal som ger 22000 läkare på Tysklands universitetssjukhus lönehöjningar på mellan 15 och 20 procent. Det innebär mellan cirka 500 och 700 euro mer i månaden. Marburger Bund betecknar […](0 kommentar)

Sverige tog VM-brons i fotboll!

Daniel Brattström, ST-läkare i onkologi på Radiumhemmet, var den som i höstas tog initiativ till ett herrfotbollslag med läkare från hela Sverige. Träningar med hela laget har sedan fått ske under några få helger. – Men Sverige klarade sig excellent! konstaterar Daniel Brattström, som själv är lagkapten och spelar forward (och som enligt egen utsago […](0 kommentar)

Förespråkare för diet mot aids död i Sydafrika

Nozipho Bhengu fick HIV 1998 och blev känd för en bred publik när modern, en ANC-politiker, berättade om dotterns smitta i parlamentet 2001. Två år senare togs Nozipho Bhengu in på sjukhus med aids, allvarligt sjuk. Hon provade bromsmediciner men avbröt snart behandlingen på grund av biverkningar. Då dök hälsoministern upp vid hennes sida och […](0 kommentar)

Storbritannien rustar för värmebölja

Under värmeböljan i augusti 2003 dog uppskattningsvis 35000 personer runt om i Europa. Värst drabbades Frankrike där nästan 15000 människor dog till följd av värmen, som steg till över 40 grader. Men även i länder med mer modesta temperaturer dog människor av värmeslag. I London steg temperaturen för första gången till över 100 grader Fahrenheit […](0 kommentar)

Omdebatterad prissättning av onkologipreparat

De senaste åren har stora medicinska och kommersiella framgångar rönts inom onkologin. Det handlar inte minst om ett antal riktade terapier mot tumörer som vid sidan av att ha god effekt har det gemensamt att de är extremt dyra. Till dessa hör de monoklonala antikropparna Avastin och Erbitux som båda utvecklats av bioteknikföretag och som […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Nödvändigt använda alla lättillgängliga verktyg för att utesluta malignitet

Den 55-åriga kvinnan hade under flera år gått på undersökningar på ett universitetssjukhus för knöliga bröst, man hittade cystor och godartade bindvävsknölar. Den 2 mars 2004 sökte hon igen eftersom hon känt en nytillkommen knöl i vänster bröst. Kirurg X kände en »välavgränsad mjuk knölighet« från vilken han tog ett cellprov med punktion. Eftersom en […](0 kommentar)

Pjäxan kvar fem timmar efter benbrott – patienten fick kompartmentsyndrom

Den 22-åriga kvinnan föll den 12 februari illa vid utförsåkning. Hon fördes med benbrott på vänster underben till hälsocentralen där hon undersöktes av distriktsläkaren. Efter röntgen konstaterades en boot top-fraktur. Distriktsläkaren remitterade henne till sjukhus tio mil bort för operation, dit hon fördes samma dag. Där framkom att hon drabbats av ett kompartmentsyndrom i vänster […](0 kommentar)

Medicinens ABC

ABC om Främre bukväggsbråck

Med främre bukväggsbråck (på engelska ventral hernia) menas vanligen samtliga förekommande bråck i bukväggen, undantaget ljumskbråck. De vanligaste främre bukväggsbråcken är navelbråck, epigastricabråck och ärrbråck efter tidigare kirurgi, vilka utgör föremålen för denna översikt. Navelbråck Navelbråck är relativt vanliga och anges förekomma hos 2 procent av den vuxna befolkningen [1]. Etiologin till dessa bråck är […](0 kommentar)