Nr 28 2006

Kultur

Heliga Orlans reinkarnation – kirurgi som konstverk

Fylliga läppar, en ny näsa, inget häng över ögonen eller en något mer markerad haka, tack! Inte helt ovanliga önskningar som kanske kan uppfyllas med hjälp av plastikkirurgiska ingrepp. Till det ovanligare slaget hör den franska konstnären Orlans önskemål: Mona Lisas panna av Leonardo da Vinci, Dianas näsa i en skulptur av Fontainebleauskolan, Europas mun […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Fibrinolys före planerad PCI försämrar resultaten!

Vid ST-höjningsinfarkt medför primär perkutan koronarintervention (primär PCI) något färre dödsfall, reinfarkter och stroke än farmakologisk reperfusion med fibrinolys [1, 2]. Framgångarna för primär PCI kan till viss del tillskrivas den samtidigt givna farmakologiska behandlingen med abciximab och klopidogrel [3, 4] som tillägg till acetylsalicylsyra och heparin. Vidare bortfaller riskerna med fibrinolys: intrakraniell blödning och […](0 kommentar)

Nya Rön

Risk för obstetriska komplikationer hos könsstympade kvinnor

Kvinnor som könsstympats löper ökad risk för obstetriska komplikationer. Det visar en studie från WHO, som presenteras i Lancet. Forskarna har inkluderat närmare 29000 kvinnor vid obstetriska centra i Burkina Faso, Ghana, Kenya, Nigeria, Sudan och Senegal under perioden 2001–2003. Kvinnorna genomgick gynekologisk undersökning före förlossningen, där man undersökte om de hade könsstympats. De graderades […](0 kommentar)

Luftföroreningar och manligt kön ökar risken för astma och allergi

Astma- och allergisjukdomar är mycket vanliga i befolkningen, och mer än en tredjedel av alla barn drabbas någon gång av allergibesvär. Såväl ärftliga som miljörelaterade faktorer påverkar risken att insjukna, och samverkan mellan dessa faktorer är av stor betydelse. I denna avhandling har vi kunnat påvisa sådan samverkan mellan olika genetiska och miljörelaterade faktorer. I […](0 kommentar)

Absorptionen av tyroxin kräver sur miljö

Oralt tillfört tyroxin absorberas huvudsakligen i jejunum och ileum. I den refererade studien fick 248 patienter med eutyreoid struma tyroxin i syfte att reducera eller förhindra fortsatt tillväxt av tyreoidea. Tyroxin gavs tills TSH låg på 0,05–0,2 mU vid minst två tillfällen med åtta månaders intervall. I en kohort av 269 öppenvårdspatienter inkluderades 248 patienter. […](0 kommentar)

Herceptin bra vid tidig bröstcancer

Den monoklonala antikroppen Herceptin bör ges för behandling av bröstcancer i tidigt stadium och som är HER-2-positiv. Detta rekommenderar National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien. Herceptin bör ges till de bröstcancerpatienter som redan genomgått kemoterapi, kirurgi eller strålning. Behandlingen bör dock föregås av hjärtundersökning, och patienter med en ejektionsfraktion understigande 55 […](0 kommentar)

Högt BMI förvärrar refluxsjukdom

Individer med högt BMI löper ökad risk att drabbas av gastroesofageal refluxsjukdom. Nu har en grupp forskare från universiteten i Boston och Harvard visat att patienter med refluxsjukdom och som har ett högt BMI har mer besvär av sin sjukdom än refluxpatienter med lägre BMI. Forskarna har tittat på drygt 10000 kvinnor som diagnostiserats med […](0 kommentar)

Manipulation av kotpelaren av osäkert värde vid smärta

Kiropraktorbehandling är vid sidan av massage den vanligaste alternativa behandlingen vid smärta från kotpelaren. De kiropraktiker som har osteopatutbildning använder därtill stundom manipulation även vid tillstånd som astma, spastisk kolit och dysmenorré. I stort var utfallet för dessa 16 metastudier negativt, utom för ryggsmärta, där effekten var jämförbar med den av tex analgetika eller rörelseträning. […](0 kommentar)

Norrbottnisk ärftlig smärtokänslighet beror på nyfunnen mutation

I Norrbotten har man under lång tid haft vetskap om en sjukdom som drabbar nedre extremiteternas leder med grava felställningar och symtom på nedsatt smärtkänsla. Vi har konstaterat att patienterna lider av sk hereditary sensory and autonomic neuropathy (HSAN), som är en sällsynt neurologisk sjukdom med avancerade ortopediska problem och som finns i flera varianter. […](0 kommentar)

Yra patienter i primärvården – behandlingsråd

Yrsel är ett vanligt symtom hos patienter i primärvården. Det är det vanligaste symtomet hos äldre patienter och är en riskfaktor för fall. Hos patienter med pisksnärtsrelaterad störning (WAD) har så många som 25 procent av alla med kvarstående symtom yrsel. Orsaken till yrsel är oftast godartad; livshotande tillstånd är sällsynta. Anamnesen är viktig. Hur […](0 kommentar)

Kryss

Sommarkryss

För andra gången i sommar bjuder Läkartidningen på ett dubbelkryss. För att lösa krysset – ladda ner pdf:n!(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Demenssjukdomar – en systematisk litteraturöversikt

Denna artikel är en förkortad, något bearbetad version av SBUs sammanfattning och slutsatser om demens. Avsikten är att fastställa kunskapsläget avseende demenssjukdom i vid bemärkelse: förekomst, orsaker, utredningar, behandlingar, omvårdnad, etiska värdegrunder, kultur och språk samt kostnadsaspekter på demenssjukdom. När det gäller åtgärder för utredning, behandling eller omvårdnad har en generell avgränsning gjorts till studier […](0 kommentar)

Kärlkirurgi äntligen egen grenspecialitet

När regeringen i december 2005 beslutade om den nya indelningen av läkarspecialiteter var en av målsättningarna att minska antalet specialiteter. Kärlkirurgi som en specialitet var en nödvändig internationell anpassning och dessutom en anpassning till verkligheten inom svensk sjukvård. Kärlkirurgi blir en av de kirurgiska grenspecialiteterna, jämställd med urologi, plastikkirurgi samt barn- och ungdomskirurgi. Det nyinrättade […](0 kommentar)

Världens satsning på global hälsa blev mycket ord och lite handling

Läkartidningens serie om global hälsa aktualiserade flera problem som är förenade med hälsotillståndet i världen med exempel på hälsoläget i utvecklingsländerna [1]. Några artiklar blickade framåt med förslag om åtgärder för att förbättra den globala hälsan. Förhoppningen om att serien skulle skapa debatt i LT har inte infriats. Hur organisatoriska problem lösts i Uganda har […](0 kommentar)

Bensodiazepiner i kriminalvård
kräver noggrann kontroll

Läkare inom kriminal- och beroendevården möter ofta patienter med ångest, patologisk aggressivitet och andra psykiatriska symtom. Vi möter också patienter som har ordinerats medicinering efter sina krav och inte efter sina behov. Detta leder som regel till en försämring snarare än till en förbättring av patientens symtomatologi. Syftet med denna artikel är att belysa komplexiteten […](0 kommentar)

Nya rutiner för provtransport
ökar patientsäkerheten

Hur prov hanteras vid transport från vårdinrättning till laboratorium kan påverka analysresultatet och därmed patientsäkerheten. Det fanns uppenbara brister i provtransporten till klinisk kemi och farmakologi (KKF) och till klinisk mikrobiologi och immunologi (KMI) vid universitetssjukhuset i Lund (USiL). En översyn av logistiken genomfördes därför i samarbete med transportorganisationen på USiL. Lådorna som vårdcentralerna använde […](0 kommentar)

Cerebral angiografi nödvändig för hjärndödsdiagnostik vid process i bakre skallgropen

Sedan den 1 januari 1988 är en människa enligt svensk lag död »när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort« [1-3]. Detta tillstånd har inträtt när hjärnans blodcirkulation totalt och oåterkalleligt fallit bort och patientens hjärn- och hjärnstamsfunktioner därmed upphört. Kroppen är då helt beroende av respiratorbehandling för att inte hjärtstillestånd ska inträffa. […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Oenig ansvarsnämnd anmäler läkare för att ha vållat en patients död

En 84-årig kvinna led av bipolär sjukdom och känd hypotyreos. Hon vårdades sedan knappt ett år på ett sjukhem och hade under lång tid behandlats med Levaxin. I mars 2005 avslutades medicineringen med Levaxin. Drygt sju månader senare fördes kvinnan okontaktbar till ett sjukhus. Hon hade drabbats av myxödemkoma och avled en vecka senare. Kvinnans […](0 kommentar)

Hälseneruptur kunde omgående ha bekräftats med Thompsons test

Den 51-årige mannen undersöktes av distriktsläkaren sedan han tre dagar tidigare skadat vänster fotled, som fastnat i samband med att han fallit framåt. Underbenet och fotleden svullnade vid skadetillfället och det uppstod ett blåmärke. Distriktsläkaren konstaterade att foten smärtade vid böjning och sträckning samt bedömde att besvären orsakades av blödningen. Han ordinerades insmörjning med Hirudoid. […](0 kommentar)

LT debatt

Nya Lex Maria kan leda till fler självmord via massmedial suicidal smitta

Det är välkänt och på övertygande sätt dokumenterat att massmedial rapportering av suicid kan bidra till en total ökning av antalet suicid [1, 2]. Den nya rapportskyldigheten för sjukvården om anmälning av samtliga suicid under pågående vård samt fyra veckor efter vårdkontakt som skall ske med hjälp av Lex Maria-instrumentet kan tvärtemot intentionen bidra till […](0 kommentar)

Debatt och brev

Klamydia ökar och nuvarande strategi måste ifrågasättas

Klamydiaincidensen har kontinuerligt ökat sedan mitten av 1990-talet. Även med hänsyn till att en känsligare diagnostisk metod, polymeraskedjereaktion (PCR), successivt infördes 1994– 1997, som ökade antalet nyupptäckta klamydiafall med ca 10 procent, har en fördubbling av klamydiafallen skett sedan 1999. Bara mellan 2003 och 2004 ökade klamydiaincidensen med 20 procent. Riskpersoner kan inte identifieras. Per-Anders […](0 kommentar)

Vi behöver en bättre klamydiastrategi

I Läkartidningen 21–22/2006 (sidorna 1749-50) kommenterar Per-Anders Mårdh dels min artikel, dels den medicinska kommentaren av Brith Christenson och Staffan Sylvan, båda publicerade i Läkartidningen 18/2006. En mängd ifrågasättanden görs, och utrymmet tillåter här att bara några få bemöts. Mårdh ifrågasätter om antalet klamydia-infektioner verkligen har ökat i någon större omfattning under senare år. Som […](0 kommentar)

Hur förklara att positiva klamydiaprov ökar när komplikationerna minskar?

Mitt inlägg i LT 21–22/2006 (sidorna 1749-50) var ämnat till eftertanke om varför vi ser en sådan påtaglig ökning av antalet positiva klamydiaprov sedan vi skiftat till nukleinsyrabaserade klamydiatest, medan under samma tid antalet komplikationer till genital klamydiainfektion mycket påtagligt minskat. Nyligen publicerades en studie om salpingitfrekvensen hos klamydiapositiva från kvinnokliniken i Malmö, som i […](0 kommentar)

Test och smittspårning nödvändigt – ändrat sexualbeteende krävs också!

I Läkartidningen 18/2006 var två uppseendeväckande artiklar införda, båda angående den alarmerande klamydiaökningen. Författare är Brith Christenson/ Staffan Sylvan och Björn Herrmann, alla respekterade namn inom området. Artiklarna ger intryck av samordning men utmynnar i slutsatser som är både motsägelsefulla och kontroversiella. Anmärkningsvärd är också frånvaron av dialog med de tre stora aktörerna på fältet […](0 kommentar)

Ökning av ektopiska graviditeter kan ha många orsaker

Chlamydia trachomatis kan, förutom att orsaka salpingit och tubarfaktorrelaterad infertilitet (TFI), bidra till utveckling av ektopisk eller extrauterin graviditet (EG) [1] . Edgardh och medarbetare framhåller sitt inlägg här ovan att det ökade antalet fall av EG under senaste årtiondet avspeglar det ökade antalet positiva klamydiaprov. Det förflyter dock en relativt lång tid mellan tillfället […](0 kommentar)

Fattig och sjukskriven

Werkös artikel »Bättre rik och frisk än fattig och sjuk« i Läkartidningen 24–25/ 2006 (sidan 1909) är tänkvärd. Den kanske kan ge anledning för oss allmänläkare att fundera över vad vi i vardagen åstadkommer när det gäller gradienter i befolkningens välstånd och hälsa. I kampen att, gemensamt med den politiska makten och myndigheten Försäkringskassan, försvara […](0 kommentar)

Ingen ökning av ektopiska graviditeter bland tonåringar

I Läkartidningen 18/2006 uppmärksammades ökningen av klamydiainfektioner i Sverige. I Björn Herrmanns artikel »Klamydia ökar kraftigt också i Sverige« fanns en uppseendeväckande uppgift om att ektopisk graviditet bland tonåringar ökat mellan 1997 och 2003, från 1,8 till 3,1 per 100 födslar [1]. Detta skulle kunna vara en klamydiarelaterad komplikation. För TON-ARG är detta en ytterst […](0 kommentar)

Dubbelmoral om sjukskrivningar på Dagens Nyheters ledarsida

Dagens Nyheter bedriver hetsjakt på sjukskrivna. Tidningens ledarskribent Hanne Kjöller kritiserar dag efter dag på sidan Ledare–Opinion den svenska sjukvården, läkarna och de sjukskrivna patienterna. Hon anklagar namngivna, respekterade forskare för att ha intresse av att antalet patienter med diagnosen utmattningssyndrom ökar, eftersom de själva tjänar pengar på dem (DN 17 juni 2006). Hon väljer […](0 kommentar)

Tidningen Apotekets svar om RLS kontrasterar mot Boehringer Ingelheims tystnad

Som svar på min artikel om Boehringer Ingelheims (BI) prelansering av pramipexol (Sifrol) i Läkartidningen nr 24–25/2006 uppger Tidningen Apotekets chefredaktör, i nr 26–27 av Läkartidningen, att när artikeln om RLS (restless legs) beställdes hösten 2005 kände redaktionen inte till BIs kampanj. Men den började redan 2002 med en fällande dom av Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM, […](0 kommentar)

Flödesmotståndet ökar 16 gånger om radien halveras

Dahlström, Olsson och Granström skriver i Läkartidningen 20/2006 (sidorna 1618-22) om Poiseuilles lag, som anger de faktorer som reglerar luftflödet genom näshålan: »Av formeln kan man se att en relativt sett liten minskning av radien ger ett fyra gånger högre flödesmotstånd.« Detta är dock inte en korrekt tolkning av sambandet mellan flöde, tryckgradient och flödesmotstånd. […](0 kommentar)

Utrusta polisen med defibrillatorer

Hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken. Enligt uppgifter från 2003 dör 2/3 av dem som får hjärtstopp utanför sjukhuset. En stor majoritet av dessa, 70procent, har till en början en sådan hjärtrytm att de kan räddas om hjärt– lungräddning (HLR) och defibrillator används. Dessa rytmer kan vara bl a kammarflimmer, som innebär att hjärtkamrarna kontraherar […](0 kommentar)

Ett ovanligt fall

För en tid sedan kom en av mina kända kvinnliga patienter till mig med ett oförklarligt, nytillkommet bekymmer. Kvinnan är i 80-årsåldern och hade några dagar dessförinnan gått till en jourmottagning och fått Geavir mot bältros till höger på ryggen. Hon visade nu upp en ordentlig ansvällning till vänster i buken nedom arcus. Utfyllnaden kändes […](0 kommentar)

Ledare

Forskningsfusk – lättare upptäcka än åtgärda

Avslöjanden om manipulerad forskning får stor publicitet i medier och åtföljs av de obligatoriska kraven på fler kontrollinstanser. Men vad händer med felaktiga artiklar när granskningen är klar och publiciteten lagt sig? Inte mycket, visar en aktuell rapport i Science (2006;312:38-43). Forskare som tillrättalägger data är oftast mycket produktiva. De som fällts för några felaktiga […](0 kommentar)

Vapenlagen omöjlig?

Socialstyrelsen har undersökt hur läkare fullgör anmälningsplikten avseende vapeninnehav hos psykiskt sjuka patienter. Uppföljningen visar att läkare inte gör anmälan i den utsträckning som de borde. Socialstyrelsen antar att läkare antingen inte förstår varför de ska anmäla eller att de inte vill acceptera att fullgöra skyldigheten. Samtidigt tar vårdgivarna ett bristfälligt ansvar för att bestämmelserna […](0 kommentar)

Se över hela ansvarssystemet!

Det är dags att regelverket för hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar ses över i sin helhet! Socialstyrelsens förslag är ett litet steg i rätt riktning, och det är angeläget att förändringarna snarast genomförs. Det får inte enbart läggas i högen av intressanta förslag i avvaktan på större förändringar. Socialstyrelsens förslag innebär bland annat att Socialstyrelsen inte […](0 kommentar)

Notiser

Svenska medicinska resultat bäst i EU

Svensk sjukvård får full poäng beträffande medicinska resultat i en undersökning från det svenska företaget Health Consumer Powerhouse. Det är inget annat EU-land som lyckas med det. Däremot presterar den svenska vården minst sagt mediokert i kategorin väntetider för behandling. I undersökningen ingår alla länder plus Schweiz. Allt som allt fick Frankrike högst betyg, och […](0 kommentar)

Ja till försäljning av nikotinhjälpmedel i butiker

Läkarförbundet säger ja till receptfria nikotinläkemedel i vanliga butiker. Det är innehållet i remissvaret på regeringens utredning om en fri försäljning av nikotintuggummin och -plåster. Därmed delar Läkarförbundet uppfattning med de flesta andra remissinstanser, bland annat Apoteket, och en lagändring den 1 april 2007 är därför trolig.(0 kommentar)

Angeläget att debattera sjukvård

Hälsa och sjukvård är det enskilda ämne som debatteras flitigast i de rikstäckande, dagligen utkommande, tidningarna. Det visar en undersökning som PR-byrån Hill & Knowlton gjort. Undersökningen bygger på debattsidornas huvudartiklar, på vardagar under 2005 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Det parti som fick in flest artiklar på debattplats var socialdemokraterna. Fackliga […](0 kommentar)

Förbundet positivt till ny Lex Maria

En ny Lex Maria som ger färre syndabockar och i stället värnar om sjukvårdens egen förmåga att rätta till fel och misstag. I ett remissvar välkomnar Läkarförbundet Socialstyrelsens förslag om en ny lagstiftning för patientsäkerhet, se även LT nr 8/2006. Enligt regeringens förslag blir det nu möjligt för personal att göra en snabb anmälan om […](0 kommentar)

Läkarförbundet ogillar åtalsanmälan

Först gjorde Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, en egen utredning kring ärendet med den anmälda läkaren. Därefter gjorde nämnden en åtalsanmälan i stället för att själv utdöma en påföljd. Fel utveckling som i förlängningen skadar patientsäkerheten, anser Läkarförbundet. Fallet gäller en läkare som valde att avsluta medicineringen av en 85-årig kvinna med sköldkörtelsjukdom. Sex månader […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkartidningen i topp som tidning man kan lita på

SIFO har tillsammans med branschorganisationen Sveriges tidskrifter gjort en stor läskvalitetsundersökning bland flera hundra tidskrifter. Läkartidningen ingår i en grupp av 70 titlar som bland annat kategoriseras som yrkes- och branschpress, till skillnad från till exempel populärpress. Undersökningen är gjord under våren 2006 via intervjuer med ett urval av respektive tidnings läsare. Av Läkartidningens läsare […](0 kommentar)

Sudbø förlorar troligen doktorshatten

Det framkom då rapporten presenterades av kommissionen och kommenterades av uppdragsgivarna på en presskonferens den 30 juni i en föreläsningssal på Rikshospitalet. Det massmediala intresset var stort, över hundra personer slöt upp. Många fick stå längs väggarna. Kritiken i Sudbø-rapporten är svidande. Även om den största skulden faller på Sudbø själv sitter också kommissionens uppdragsgivare, […](0 kommentar)

Tidsskriftet redo dra tillbaka artiklar

Redan i januari publicerade den norska läkartidningen en så kallad bekymringsmelding, på engelska »expression of concern«, rörande dessa artiklar. – I den skrev vi att i det ögonblick som doktorsavhandlingen eller artiklarna i New England Journal of Medicine dras tillbaka så dras självfallet också de här artiklarna tillbaka, säger chefredaktör Charlotte Haug. Den engelska versionen […](0 kommentar)

Utökad förskrivningsrätt lockar inte läkare

I Storbritannien har parlamentet nyss fattat beslut om att utöka förskrivningsrätten till att gälla även vidareutbildade sjuksköterskor och farmaceuter. Bakgrunden uppges bland annat vara den läkarbrist som råder (det går en läkare på cirka 500 britter, att jämföra med Sverige och övriga EU där snittet ligger på cirka 320). – Är det så att man […](0 kommentar)

Utbildning om sjukvård redan i grundskolan förslag från miljöpartist

»Människor i gemen har en underlig inställning till vård: Ekonomi verkar vara viktigare än hälsan. Sjukintyget viktigare än åtgärder mot ohälsa.« Det sa miljöpartiets Jan Lindholm när han utfrågades av Vårdförbundets Anna-Karin Eklund om partiets syn på sjukvård. Lindholm framförde då också en idé om att utbilda medborgarna, gärna redan i grundskolan, om sjukvården. – […](0 kommentar)

Ny modell för primärvård föreslås av åtta Saco-förbund

– Det revolutionerande är att vi kunnat enas! Det säger Eva Nilsson Bågenholm om det förslag som Läkarförbundet presenterat tillsammans med de sju andra Sacoförbund som organiserar vårdpersonal. Modellen går ut på att yrkeskategorier från de åtta Sacoförbunden – allmänläkare, arbetsterapeut, dietist, farmaceut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast – ska finnas tillgängliga vid varje primärvårdsenhet […](0 kommentar)

Förbundet föreslår åtgärder för att öka antalet disputerade läkare

– Läget är egentligen inte akut idag, men det blir snart när jag och mina kurskamrater lämnar verksamheterna, sa Anders Ekbom, ledamot av Läkarförbundets centralstyrelse och professor i epidemiologi, under ett seminarium i Almedalen. Läkarförbundets mål är att minst en tredjedel av läkarna borde vara disputerade för att svensk sjukvård ska kunna behålla och utveckla […](0 kommentar)

Sudbøs forskning full av lögn och falska data

– Allt är fejk. Vi hade inte en aning om att det hade den omfattningen när vi tog jobbet, säger Anders Ekbom, till vardags professor i epidemiologi vid Karolinska institutet och även ledamot av Läkarförbundets centralstyrelse. Fredagen den 13 januari i år uppdagades det att forskaren Jon Sudbø fabricerat grunddata till en artikel i tidskriften […](0 kommentar)