Nr 30 2006

Kultur

Redux-affären – en amerikansk tragedi?

»An american tragedy«, av Theodore Dreiser, publicerades 1925 och handlar om hur en amerikansk dröm går i kras i kollisionen mellan girighet och moralisk anständighet. Det är en lämplig titel för att beskriva ett likartat moraliskt träsk 75 år senare. I slutet av 1990-talet sattes det i USA upp mängder av Redux-kliniker, där läkare villigt […](0 kommentar)

Stetoskopet – en epokbildande medicinsk uppfinning

För knappt 100 år sedan publicerades Thomas Manns roman »Bergtagen«. Händelserna i romanen utspelas på sanatoriet Berghof i Davos i Schweiz då stetoskopet stod på höjden av sin tekniska prestige. Hovrådet, tillika doktor, Behrens och hans underläkare doktor Krokowski var i full fart med att stetoskopiskt registrera ominösa tuberkulösa rassel från lungorna alltmedan den mystiskt […](0 kommentar)

Polioepidemin 1953 – ett outplånligt patientminne

Skräcken för polio var en realitet under min barndom. Det var inte så mycket mer man visste om sjukdomen än att man blev stel i nacken och kunde bli förlamad. När jag som 14-åring insjuknade med värk i ryggen, ont i ett ben och nackstelhet ville jag därför inte erkänna nackstelheten. Provinsialläkaren, som tyckte att […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Warfarin i kombination med ASA imponerar

Warfarin som skydd mot tromboembolism är en behandling som varit tillgänglig sedan flera decennier. Alltsedan dess introduktion har dess värde för att förbättra prognosen vid akut koronart syndrom debatterats. Denna debatt tog ett stort steg framåt i början på 1990-talet då den norska studien WarisI (Warfarin Re-Infarction Study) publicerades [1]. Studien visade att warfarin givet […](0 kommentar)

Nya Rön

Läkemedelsbranschen negligerar sjukdomar i u-länder

Sjuka människor i u-länder negligeras av västvärlden. Det fastslår BMJ på ledarplats. Av samtliga nya läkemedel som godkändes för försäljning perioden 1975– 2004, totalt 1556 preparat, var bara 21 riktade mot i u-länder vanligt förekommande infektionssjukdomar som leishmaniasis, schistosomiasis, Chagas´ sjukdom, tuberkulos och malaria. Detta trots att nämnda sjukdomar drabbar enormt många människor. Men ansträngningar […](0 kommentar)

COX-2-hämmare ökar risken för vaskulär händelse

Riskerna vid användning av COX-2-hämmare har hamnat i fokus efter det att det storsäljande läkemedlet Vioxx drogs in under 2004 sedan det framkommit att preparatet ökar risken för hjärtinfarkt. Nu presenterar forskare från Italien en metaanalys över risken att drabbas av vaskulära händelser (hjärtinfarkt eller stroke) för patienter som behandlas med COX-2-hämmare eller NSAID. Sammanlagt […](0 kommentar)

ACE-hämmare ska inte ges under första trimestern

Gravida kvinnor med hypertoni bör inte behandlas med ACE-hämmare under graviditetens första trimester (första tre månader). Det visar en amerikansk kohortstudie, som sammantaget omfattar 29000 förlösta barn och som presenteras i New England Journal of Medicine. Användning av ACE-hämmare är sedan tidigare kontraindicerad under den andra och tredje trimestern på grund av risk för bla […](0 kommentar)

Autoantikroppstest – även intressant prognostisk markör för prostatacancer

Prostataspecifikt antigen (PSA) används i stor omfattning, men testet har begränsningar vad gäller både specificitet och prognostisk förmåga, dvs förmåga att skilja mellan dem som inte kommer att få några problem av prostatacancer och dem som kommer att dö av den. År 2005 publicerades en uppmärksammad artikel av Wang och medarbetare [N Engl J Med. […](0 kommentar)

Arbetsrelaterad stress kan öka risken för metabola syndromet

Varför finns det samband mellan olika former av psykosocial stress och framtida risk för sjukdom, och hur medieras dessa samband? Det är vetenskapliga frågor av stor aktualitet, där nya studier kunnat bidra med kunskap. Vissa arbeten karakteriseras av tex hög grad av stress i kombination med låg grad av inflytande (beslutsfattande), vilket har betecknats som […](0 kommentar)

Endast på webben

Kolerainfektion en viktig differentialdiagnos

– Patienten har fått intensivvård i tio dagar nu och är underbensamputerad, säger överläkare Per-Olof Eklund vid Blekingesjukhusets infektionsklinik i Karlskrona. Han betecknar tillståndet för patienten som stabilt men fortsatt allvarligt. Samtidigt vill Smittskyddsinstitutet och de läkare som LT varit i kontakt med tona ner riskerna för att smittas av Vibrio cholera. Den bakterie som […](0 kommentar)

En trött kommentar

Innan jag somnade ögnade jag igenom Läkartidningen nr 30-31 och kom att läsa debatten om uppgivenhetstillstånd. Med sömnighet följer en tendens att se saker litet från sidan och se paralleller. Godhet är t.ex. väldigt modernt. Kihlboms första inlägg läste jag om tre gånger utan att förstå. Först kritiserar han Ahmadi eftersom inte alla barn från […](0 kommentar)

»Mycket psykiska trauman bland evakuerade svenskar«

Han arbetade under tsunamikatastrofen. Nyligen kom han hem från norra Syrien där han hjälpt till att evakuera svenskar från kriget. Martin Wahl, infektionsläkare, har ingått i ett av de medicinska team som bistått över 1 100 svenskar som kommit med bussar från Libanon till en uppsamlingsplats i syriska staden Aleppo. Svenskarna har fått medicinsk hjälp, […](0 kommentar)

Läkartidningen har sällat sig till den moraliserande aidskören

Läkartidningen har i en artikelserie »om HIV/aids« genom sin utsände, Björn Ramel, beskrivit sin syn på läget i södra Afrika. Härvid uttalas i svepande ordalag diverse »sanningar« om HIV/aids, och man rör sig med förment exakta siffror om antalet HIV-positiva och döda i aids. Man ställer JAS Gripen-affären och dess kostnader mot kostnaderna för s […](0 kommentar)

Kryss

Ledarkryss

För att lösa krysset – ladda ner pdf:n!(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Intrakardiell leiomyomatos – benign tumör som kan ge dödligt förlopp

Intravenös leiomyomatos karakteriseras histologiskt av att nodulära massor av glatt muskulatur uppstår i den uterina venösa väggen och/eller att ett uterint myom infiltrerar vensystemet och sprider sig vidare i den venösa kaviteten [1]. Även om tumören i sig är benign kan den progrediera till vena cava inferior och även till högerhjärtats hålrum och benämns då […](0 kommentar)

Implementering är den kliniska forskningens största utmaning

Den kliniska forskningens kris är ett omhuldat tema inte bara i Sverige och i Läkartidningen. Man känner stor oro för den akademiska medicinen och dess framtid internationellt. Samtidigt firar den evidensbaserade rörelsen triumfer med ökande krav på evidens som underlag också för sjukvårdsledning och policy. Man kunde förvänta sig att detta snarare än att uppamma […](0 kommentar)

Grundkursen – en ny start på läkarutbildningen vid Lunds universitet

Läkarutbildningen är en av de mest eftertraktade utbildningarna i Sverige. Studenterna är både motiverade och studiebegåvade. Övergången från betygsinriktade studier i gymnasieskolan till professionsinriktade studier på läkarprogrammet ställer emellertid stora krav. Det är svårt att överblicka hela programmet och sätta in de första terminernas studier inom basvetenskaperna i sitt sammanhang. Problembaserat lärande (PBL) är för […](0 kommentar)

Listerios måste smittspåras och anmälas – även de lindrigare fallen

Listeria monocytogenes är en sjukdomsframkallande bakterie som genom sin förmåga att orsaka utbrott eller sporadiska fall kan utgöra ett hot mot människors hälsa. Listerios är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom enligt den nya smittskyddslag (2004:168) som trädde i kraft den 1 juli 2004. Smittspårning skall utföras av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild […](0 kommentar)

Viktigt utreda nattlig obstruktiv andning hos barn

Obstruktiv andning under sömn kan vara ett väl så stort problem hos barn som hos vuxna. Symtomen skiljer sig dock till viss del, liksom andningsstörningens konsekvenser, som för barn särskilt gäller bettets utveckling. Detta har hittills föga uppmärksammats, vilket är bakgrunden till en omfattande evidensbaserad översikt, författad av Christian Guilleminault och medarbetare [1]. Titeln är […](0 kommentar)

Allergi mot tallprocessionsspinnarlarver – ökad larvtäthet ger ökad risk

Att insekter med stickverktyg orsakar hudirritation, klåda och allergi är allom känt. Men att insekter utan att sticka eller bita kan framkalla svåra allergiska besvär är inte lika väl känt. Under senare år har en fjärilslarv som lever på tallbarr, tallprocessionsspinnaren (Thaumetopoea pinivora), uppmärksammats i ökande antal inom begränsade, tallbevuxna områden på sydligaste Gotland, söder […](0 kommentar)

Spur-resultat

Spur-resultat för kardiologi

Spur (Läkarförbundets och Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet) kvalitetsgranskar ST-utbildningar genom inspektioner av kliniker. Här presenteras resultatet av inspektioner inom kardiologi utförda under 2005 och 2006. Tidigare resultat från förra årets inspektioner redovisades i Läkartidningen nr 50–52/2005. 1–3 bedömare sätter poäng på kliniken. Bedömningen görs på en skala 0–3. De sju betygssiffrorna avser i tur och […](0 kommentar)

LT debatt

Eftergranskning av forskningsdata bör regleras!

I Läkartidningen 17/2006 pläderade överläkarna Fernell och Johnson [1] för att professor Gillberg och hans medarbetare skulle få upprättelse. Artikeln väcker frågor. Jag finner det mycket angeläget att frågan om eftergranskning av vetenskapliga originaldata/databaser diskuteras öppet, om det uppstår frågetecken kring de redovisade resultaten. Annars riskerar tilltron till seriös forskning att minska. I Sverige har […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Patient som inte kan kommunicera kräver särskild omsorg i bedömningen

Den 59-årige mannen led av schizofreni och fördes den 11 januari till lasarettet på grund av buksmärtor och kaffesumpsliknande kräkningar. Han kunde inte meddela sig, vere sig muntligt eller skriftligt, men hade pekat mot magen när distriktssköterskan frågat var han hade ont. Buken var öm och han spände emot vid palpation. Klinisk lungundersökning var normal […](0 kommentar)

Läkare på särskilt boende borde ha bedömt patientens hela tillstånd

Den 69-årige mannen har en demenssjukdom och bor på ett särskilt boende. Han hade i mars 2005 haft en hjärtinfarkt med hjärtstillestånd, och han medicinerade även för bristande sköldkörtelfunktion. Den 29 oktober 2005 föll han ur sin rullstol. I samband med fallet var han okontaktbar i någon minut, och i efterförloppet hade han ont i […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Triptaner och stroke

Förekomsten av stroke är låg hos unga. Olika studier har visat incidenstal på 1–10/100000 personår hos unga vuxna under 35 års ålder. De flesta studier visar en högre risk bland unga kvinnor än bland unga män [1]. Migrän har förknippats med en ökad strokerisk i flera epidemiologiska studier. Den absoluta risken har beräknats till 17/100000 […](0 kommentar)

Debatt och brev

Gärna en debatt i abortfrågan – men då om ett försummat hälsoproblem

Överläkare Tomas Seidal skriver i ett debattinlägg i Läkartidningen 26–27/2006 (sidan 2067), med anledning av Läkarförbundets »lakoniska« svar på utredningen om utländska kvinnors möjlighet att få abortvård i Sverige, att Läkarförbundet tar alltför lätt på frågor om abort och reproduktiv hälsa. Förvisso har Seidal rätt i att abortfrågan inte diskuteras särskilt livligt bland läkare i […](0 kommentar)

Är de tre professorernas granskning av expertgranskarna objektiv?

Rolf Ekroth, Elisabeth Ståhle och Lars Werkö ifrågasätter om medicinska experter kan vara objektiva vid granskning av medicinska metoder [1]. För att konkretisera sin tes hävdar de att Socialstyrelsens riktlinjer 2001 angående intervention vid instabil kranskärlssjukdom inte skulle ha sett likadana ut (utan varit mer konservativa) om resultaten från senare studier hade varit tillgängliga vid […](0 kommentar)

Sjukvårdens metoder måste granskas oberoende

Det finns anledning att kommentera några av Erikssons och Näslunds argument i deras kritik av vår debattartikel. Ett gäller riskreduktion för död. Man påtalar att FRISC II-studien visade att risken att dö minskade med 44 procent efter rutinmässig tidig revaskularisering. Det låter onekligen övertygande. Men man anger det relativa måttet för riskreduktion, vilket kan jämföras […](0 kommentar)

Stoppa de farliga ambulans-transporterna

På senare år har en rad ambulanskrascher inträffat på våra vägar, och de senaste två åren har tre personer omkommit i sådana trafikolyckor i Sverige. Hur många som skadats vet ingen idag. Mycket lite har hänt inom ambulansverksamheterna vad gäller att mäta och föra statistik över de egna olyckorna. Däremot köps flitigt in nya, dyrbara […](0 kommentar)

Kritiken avsåg amerikanska metoder

Min avsikt med artikeln var vad som blev dess rubrik. Jag är glad att den väckt sådan uppmärksamhet att flera har funnit anledning att kommentera den [1]. Jag erkänner gärna att jag inte har någon egen erfarenhet rörande problemet och att jag har tagit intryck av vad Helen Epstein skrivit. Det finns ingen anledning att […](0 kommentar)

Lars Werkö har verkligen rätt i att »HIV angår alla«

I sin artikel om HIV-prevention i Uganda vidarebefordrar Lars Werkö ett antal direkt felaktiga eller onyanserade åsikter om HIV-prevention i allmänhet och i Uganda i synnerhet som måste bemötas [1]. Han verkar helt okritiskt utgå från artiklar skrivna av journalisten Helen Epstein, som gjort »flera studiebesök i Afrika«. Bakgrunden är den framgångsrika kampanj i Uganda […](0 kommentar)

Psykologiska insikter saknas

Ahmadi och jag talar förbi varann, tyvärr. Ännu tycker jag mig inte ha bemötts av sakargument. Väsentligast i min kritik är att rapporten saknar psykologiska insikter. Den bygger på den alltför enkla tanken att trauma förutsätter tydlig förekomst av våldsamma yttre händelser. Men avgörande är individens inre verklighet, hur händelsen upplevs. Hur sårbar han eller […](0 kommentar)

Trauma som orsak till uppgivenhetstillstånd bortförklaras i asylrapport

I Läkartidningen 24–25/2006 (sidorna 1982-3) kritiserade jag på en rad punkter den senaste regeringsrapporten om asylsökande barn med uppgivenhetstillstånd (SOU 2006:49) för tendentiös förenkling av ett sammansatt orsakssammanhang. Att rapporten nyligen JO-anmälts av två riksdagsmän förvånar inte. I sitt svar i samma nummer fortsätter rapportförfattaren Nader Ahmadi att försöka förklara bort trauma. »En majoritet« av […](0 kommentar)

Kihlbom redovisar ingen empiri Psykologiska insikter saknas

Kihlbom och jag är överens om att generaliseringar inte bör tillämpas för vetenskapliga förklaringar av komplexa fenomen. Därefter skiljs våra vägar åt. Medan min rapport fastställer att fenomenet är sammansatt och komplext och att man därför inte kan tillämpa en enskild förklaring tar Kilhbom på nytt generaliseringar till hjälp för att övertyga oss om att […](0 kommentar)

Ja, vi allmänläkare är beredda att ta oss an hemsjukvården!

Gösta Eliasson och Elisabet Linder, direktörer på Fammi, frågar i en debattartikel i LT 26–27/2006 (sidorna 2025-6) om allmänläkarna är beredda att ta sig an hemsjukvården. Svaret är ja – och för att detta skall vara möjligt krävs tillräckligt många allmänläkare som arbetar med ett rimligt uppdrag! Artikeln inledes med en analys av dagens situation […](0 kommentar)

Asylrapport JO-anmäld

Såsom varandes en av dem som uttalat sig de senaste åren om »samhällsfenomenet asylsökande barn med uppgivenhetssymtom« har jag med stort intresse tagit del av Nader Ahmadis svar på Magnus Kihlboms inlägg om de s k apatiska barnen i Läkartidningen 24–25/2006 (sidorna 1982-4). Vad jag kan konstatera är att de som hävdat att barnen måste […](0 kommentar)

Notiser

Könsstereotyp undervisning på KI

Mannens hjärna har flera sexcentra. Finländare har psykiska problem. Det är några exempel på lärarkommentarer under föreläsningarna på läkarutbildningen på Karolinska institutet, KI. I en undersökning har några studenter granskat läkar- och sjuksköterskeprogrammen. Resultatet skildrar många diskriminerande inslag mot kvinnor och etniska minoriteter samt könsstereotypa och biologiserande bilder. I andra artiklar, bla här intill, har […](0 kommentar)

Regeringen satsar på läkemedelsindustrin

175 miljoner kronor från regeringen och lika mycket från industrin. Det blir effekten av det branschprogram som regeringen genomför tillsammans med läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin med syftet att stärka konkurrenskraften och forskningen inom området.(0 kommentar)

Lång kö på läkarlinjer

Fler studenter än någonsin lottas bort från läkarprogrammen. Bara till Karolinska institutet, KI, står 782 sökande med maxbetyg eller högsta högskoleprovsresultat som reserver till de 132 platser som erbjuds. Till Lunds universitet är 827 reserver. Antalet som lottas bort ökar när allt fler når upp till maxbetyg på 20,0 i snitt. För att undvika lottning […](0 kommentar)

Aktuellt

KI-studenter oroas över kurskrock

Övergången mellan gamla och nya utbildningsplanen sker under andra året. Läkarstudenterna är oroliga för att de praktiska momenten blir lidande om antalet studenter på enskilda kurser blir för högt. I värsta fall en fördubbling från 130 till 260 studenter, menar Louise Scheen, ordförande i MSF Stockholm, Medicine studerandes förbund. – Jag är i grunden positiv […](0 kommentar)

Förslag om bättre styrning av psykiatrin

Kontentan i regeringens rapport »Långsiktighet, samordning och engagemang – en strategi för styrning på psykiatrins område« är att den psykiatriska vården skulle må bra av mer resultatstyrning och kunskapsstyrning. Anders Milton, regeringens utredare, ser att vården använder fel metoder och åtgärder. – Psykiatrin tar inte alltid till evidensbaserad kunskap vid behandlingar, det är alldeles för […](0 kommentar)

Handspritsförbrukning bra mått på handhygien

Att mäta åtgången på handsprit är ingen ny idé, berättar Kerstin Mannerquist, rikshygiensjuksköterska vid Smittskyddsinstitutet. Men vad ska förbrukningen ställas i relation till, hur mycket borde gå åt? Den frågan har Kerstin Mannerquist ägnat sig åt i en pilotstudie som ska bli en del av hennes magisterexamen i höst. Slutsatsen är att det går att […](0 kommentar)

Ministern öppnar för sjukvård i företagshälsovården

Företagshälsovården har utretts på både längden och tvären ett antal gånger under de gångna 40 åren. Den senaste utredningen kom i december 2004. Utifrån den utredningen har en arbetsgrupp skrivit en departementspromemoria med delvis ändrade förslag. Promemorian har nu, precis som alla utredningar före den, varit ute på remiss, och enligt arbetslivsminister Hans Karlsson närmar […](0 kommentar)

Milton tog uppdraget att bli »nationens hjälte«

Anders, vill du bli hela nationens hjälte? Så löd frågan från dåvarande socialminister Lars Engqvist. Året var 2003 och Anders Milton befann sig på rödakorsmöte i Dubai när samtalet kom. Han hade ingen aning om vad frågan kunde gälla och svarade i samma lättsamma ton som ministern anslagit: »Självklart vill jag bli hjälte. Men vad […](0 kommentar)

Ledare

Akademisk medicin på väg att bli jämställd

Att publicera sig i ansedda tidskrifter är förutsättningen för en akademisk karriär. Beviset på att man blivit en erkänd auktoritet är att få skriva ledarkommentaren. Hur andelen kvinnor bland skribenter och ledarskribenter i fyra ledande specialitetstidskrifter samt de två högst rankade allmäntidskrifterna förändrat sig de senaste 35 åren analyseras i veckans nummer av New England […](0 kommentar)