Nr 32 2006

Kultur

Nils Rosén von Rosenstein 300 år

Titeln på en fritt hållen berättelse om Nils Rosén von Rosenstein, barnmedicinens fader och reformatorn av svensk läkarutbildning under 1700-talet, är »Mannen som förlängde livet«. Boken kom ut på Carlsson bokförlag 2006. Författaren Iréne Sjögren, själv barnläkare, ger där Nils Rosén von Rosenstein sin hyllning och stora uppskattning. Hon skildrar sitt personliga förhållande till den […](0 kommentar)

»Det är rätt kandidaten, kvinnans plats är i hemmet«

Gaston Backman tillskrivs den citerade repliken sedan han upptäckt en kvinnlig medicinare som i föreläsningsmörkret tagit fram en stickning. Gaston Backman (1883–1964) blev professor i anatomi i Lund, men studerade ursprungligen i Uppsala. Familjen hade franskt påbrå. Professorn var enäggstvilling. Enligt skrönorna skall bröderna ha rationaliserat sin utbildning genom ett avancerat fusk: De tenterade två […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Antiåldrande – en lukrativ industri

Intresset för att leva längre och bättre har ökat markant under de senare åren. Time och National Geographic har publicerat nyanserade artiklar om ämnet. Även den kulörta pressen har behandlat ämnet, ofta utan påtaglig förankring i vetenskapliga fakta; detta döljs dock i någon mån av att begreppet »antiåldrandemedicin« har en klang av vetenskaplighet. Här finner […](0 kommentar)

Nya Rön

Kognitiv psykoterapi effektiv vid social fobi

Social fobi är en vanlig (ca 13 procent av befolkningen) och handikappande ångeststörning, som utan behandling följer ett kroniskt förlopp. Effekterna av läkemedels- och kognitiv/beteendeterapeutisk behandling är relativt välkända, men behandlingsmetoderna behöver utvecklas, då många patienter – trots behandling – har kvarstående besvär. Det saknas kunskap om vilka faktorer som bidrar till mindre lyckade behandlingsresultat. […](0 kommentar)

Ett stort steg fram för tissue engineering i rekonstruktiv urogenitalkirurgi

Tissue engineering är en växande vetenskap som innebär att autologa celler odlas utanför kroppen för att sedan transplanteras tillbaka efter cellexpansion. Teoretiskt skulle tissue engineering kunna användas för reservdelsproduktion inom de flesta organsystem. Inom barnkirurgi, där missbildningar med vävnadsbrist utgör en stor del av sjukdomspanoramat, kan metoden vara till stor hjälp vid rekonstruktiv behandling. Inom […](0 kommentar)

Mekanismen bakom en viktig gen för SLE är identifierad

Mekanismen bakom en specifik gen för SLE och bevis för dess association med sjukdomen har demonstrerats av en forskargrupp vid Uppsala universitet. Denna banbrytande upptäckt publicerades i Nature Genetics. Genen heter interferon regulatory factor 5 (IRF5). Man fann en mutation som ökar risken för SLE genom att leda till nya varianter, sk isoformer, av IRF5-proteinet. […](0 kommentar)

Mätning av allt eller inget höjer ribban för kvalitetsarbetet

Allt-eller-inget-mätning (AEIM) är ett bättre sätt att mäta och främja förbättringar av vårdens kvalitet än de alternativa mätmetoder som används. Vårdens kvalitet speglas oftast bäst av flera kompletterande mått snarare än av ett enda. För vården av patienter med diabetes är det exempelvis intressant att mäta hur många som genomgår evidensbaserade kontroller av ögonbottenstatus, blodtryck, […](0 kommentar)

REM-sömnstörningar tidigt tecken på neurologisk sjukdom

Störningar i REM-sömnen – rapid-eye-movement (REM) sleep behaviour disorder eller RBD – kan vara ett första tecken på en neurologisk sjukdom, som Parkinsons sjukdom. Det visar forskare från Spanien i en studie som presenteras i Lancet Neurology. RBD är ett sömnliknande tillstånd som bla omfattar obehagliga drömmar och förlust av muskeltonus under sömnens REM-fas. Det […](0 kommentar)

Gentestning för långt QT-syndrom bör introduceras i kliniskt bruk

Långt QT-syndrom (LQTS) är en ärftlig jonkanalssjukdom som kan ge upphov till ventrikulär takykardi, svimning och plötslig död . LQTS karakteriseras av förlängd kardiell repolarisering . På EKG registreras förlängd QT-tid (>0,460 s). LQTS är en av de vanligaste orsakerna till plötslig, oväntad död utan påvisbar orsak, framför allt hos yngre individer. Sjukdomen har ofta […](0 kommentar)

Dags att sluta avnavla tidigt

Sedan ett sekel tillbaka har obstetriker och barnläkare spekulerat kring hur snabbt efter förlossningen navelsträngscirkulationen ska avslutas. Forskningsresultat under 1960- och 1970-talen, till stor del med svenskt ursprung, visade att om man låter naturen ha sin gång och väntar med att avnavla innebär det en blodtransfusion på 10–30 procent av barnets blodvolym. Det gäller om […](0 kommentar)

Förtidspension tycks ha samband med för tidig död

10 procent av den svenska arbetskraften, 540000 personer, uppbär sjukersättning (förtidspension) med anledning av varaktigt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. De medicinska konsekvenserna av förtidspensionering är föga kända och outforskade. Det mest odiskutabla måttet på ohälsa är död. Fem svenska populationsstudier, omfattande tillsammans 10808 personer, har använts för att studera mortalitet hos förtidspensionerade män […](0 kommentar)

LT debatt

Betydelsen av att vara olika

I den aktuella diskussionen mellan sjuksköterskor och läkare om chefsrollen har vi noterat argumentet att hälso- och sjukvårdens viktigaste uppgift är medicinsk diagnostik och behandling, företrädesvis utförda av läkare. Jan-Olof Svärd, kirurg i Eksjö, skriver tex i Dagens Medicin: »Det centrala i hälso- och sjukvård är patient–läkarkontakten, allt annat är till för att stödja detta.« […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Preeklampsi

Hypertoni, och särskilt preeklampsi, är fortfarande en vanlig komplikation under graviditet och förlossning och leder till signifikant sjuklighet hos mor och barn. De senaste 20 åren har det skett en markant ökning av antalet publicerade vetenskapliga artiklar inom området. Kunskap om riskfaktorer, patogenes, långtidseffekter och prediktion av tillståndet har utvecklats, men orsaken till att 3–5 […](0 kommentar)

Min personliga upplevelse av HELLP-syndromet – två gånger

Blodtrycksmanschetten pumpar upp smärtsamt hårt. Barnmorskan ger mig ett stelt leende och har stressade ögon. Så kommer buksmärtorna, som att spetsas på en påle. Jag rullar runt, runt på britsen och kräks. Jag ska berätta något för min man, men slutar mitt i meningen, och han märker att jag ligger och skakar. Så föddes mitt […](0 kommentar)

Behandling av förmaksflimmer i samband med hjärtoperation

Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste arytmiformen i befolkningen och är ofta förenat med besvärande symtom i form av arytmikänsla, andfåddhet och nedsatt fysisk förmåga. Mortalitetsrisken vid persisterande förmaksflimmer är allmänt sett dubblerad, framför allt beroende på den ökade risken för embolisk stroke. Detta innebär att många FF-patienter behöver långtidsbehandlas med warfarin (Waran), vilket i sin […](0 kommentar)

IVF i Sverige – Fortsatt uppföljning av barn och mödrar

En nationell utvärdering av in vitro-fertilisering, IVF, beträffande perinatalt utfall, neurologisk skaderisk samt psykosocial utveckling har tidigare presenterats [1-7] och sammanfattats i Läkartidningen [8]. Utvärderingen omfattade alla IVF-födslar i Sverige från 1982 till och med utgången av 1995, och i vissa analyser till och med 1997, och omfattade då alla 4500 födslar och nära 5900 […](0 kommentar)

Debatt och brev

Varför dessa väntetider?

Den bilägare som fått sin bil underkänd av bilprovningen vänder sig naturligtvis till en bilverkstad med önskemål om snabbast möjliga reparation. Om hon då får beskedet att bilen blir uppsatt på en okänt lång väntelista blir hon sannolikt upprörd. Visserligen behöver hon en bil omgående, men hon kan faktiskt hyra en felfri ersättare under väntetiden. […](0 kommentar)

Om akutintagseländet – sett inifrån …

Nyligen tvingades jag en söndag vid lunchtid att uppsöka akutintaget på ett närbeläget större sjukhus för att få sytt en sågskada. Nu fick jag uppleva det alla talar om, men ingen gör något åt – det svenska akutintagseländet. Med min arm stasad och provisoriskt omlindad vände jag mig först till distriktsläkarjouren, som emellertid omedelbart hänvisade […](0 kommentar)

Det finns inga »överaktiva urinblåsor«

Ofrivillig urinavgång är ett samhällsproblem med stora sociala och ekonomiska konsekvenser. Hjälpbehovet anges till 9 procent för kvinnor över 35 år, medan 3 procent av män i samma ålder anser sig behöva hjälp [1]. Det är en allmän uppfattning att det så kallade mörkertalet är mycket stort och att hjälpbehovet kan vara det dubbla. På […](0 kommentar)

Skall psykiatrer styras av andra riktlinjer än övriga läkare?

»De apatiska barnen« är ett begrepp som kommit att användas för att beskriva en synbarligen ny sjukdomsbild, som på bara några år visat sig hos ca 500 barn till asylsökande personer från Balkan och forna Sovjetunionen. Barnen har dock inte varit apatiska i detta ords gängse betydelse. Enligt den systematiska symtombeskrivning som presenterats [1], är […](0 kommentar)

Fingret och månen – om apatiska barn…

Tyvärr har debatten utvecklats till att inte bara betrakta fenomenet som ett kliniskt syndrom. Tomas Erikssons [1] teori om att föräldrarna förgiftar sina barn med psykofarmaka har fått obehagliga konsekvenser. Mediernas beskrivning påverkar direkt mina patienters kliniska tillstånd. De utsätts för inte bara misstankar utan också husrannsakan, polisförhör och blodprovstagningar etc, och det går många […](0 kommentar)

Långsiktigt program på gång

Med anledning av de förhållanden som Mattias Aurell påpekar arbetar Livsmedelverket sedan ett år med ett långsiktigt program. Målet är att under fem år sänka befolkningens natriumintag med cirka 50 procent och komma ner till de rekommenderade nivåerna. För närvarande pågår diskussioner med hela livsmedelsbranschen för att om möjligt enas om en gemensam handlingsplan. I […](0 kommentar)

Livsmedelsindustrin saltar för mycket

Läkemedelsverket har utarbetat nya behandlingsrekommendationer för prevention av aterosklerotisk hjärt–kärlsjukdom [1]. De fokuseras naturligtvis på de tunga och välkända faktorerna rökning, kostvanor, fysisk inaktivitet och psykosocial stress. Hypertoni framhålls givetvis vara en av de viktigaste behandlingsbara riskfaktorerna inte minst för att den är så förfärande vanlig, men också för att risken för hjärt–kärlsjukdom är direkt […](0 kommentar)

Betametason en tänkbar bromskloss

Lars Gottbergs påpekande att »vad som är bråttom är att ge adrenalin intramuskulärt« är naturligtvis helt i sin ordning. Men innebär detta utan vidare att »det inte spelar någon roll hur man ger Betapred«, dvs om det går snabbt eller långsamt? Kanske i den bästa av världar, men knappast i praktiken. Många i vården, i […](0 kommentar)

Det är inte så bråttom med Betapred

Vid akuta allergiska reaktioner och andra anafylaktiska reaktioner är det viktigt att ha beredskap och att snabbt kunna ge adekvat behandling. Det är också viktigt att behandlingen inte fördröjs av otillräckliga åtgärder. Det finns flera moderna översikter om detta, som även finns tillgängliga på Internet. Läkemedelsboken 2005/2006 [1] har ett bra kapitel om anafylaktisk chock, […](0 kommentar)

Hur kunde det bli så fel? Svenska handkirurger stängs ute från arbete i Europa

Regeringen har fattat beslut om ändrad indelning av läkarspecialiteterna, vilket påverkar specialistutbildningens utformning. Avsikten med den nya indelningen var bland annat att harmonisera svensk specialistutbildning med övriga Europas utbildningar. En av effekterna av beslutet blir att specialistutbildning till handkirurg i Sverige nu kommer att ske via utbildning till ortoped, dvs handkirurgi blir en grenspecialitet till […](0 kommentar)

Kanske blev Thomas Butler dömd av omständigheterna

Lars Werkö berättade i Läkartidningen nr 5/2006, sidorna 312-4, om en amerikansk forskare, Thomas Butler, som – efter stora framgångar som klinisk epidemiolog och infektionsläkare – hamnade i fängelse efter ingripande från FBI och IRS (den amerikanska skattemyndigheten). FBI var intresserade av hur han hanterat provrör med böldpestbakterier (detta intresse som en direkt följd av […](0 kommentar)

Aktuellt

Positivt gensvar på skarpare etiklag

Ett hundratal remisser ligger på utbildningsdepartementets bord. En proposition väntas nu från regeringen, dock först efter valet enligt departementet. Det var förra året som en statlig utredning lades fram med förslag om att utvidga lagen om etikprövning. Bakgrunden är att den nuvarande lagen, som trädde i kraft 1 januari 2004, inte täcker all forskning som […](0 kommentar)

Gisela Dahlquist – barnens starka förkämpe

Barn och medicinsk etik, ofta i kombination, har varit ledstjärnor i pediatrikprofessorn Gisela Dahlquists yrkesliv de senaste 20 åren. Idag är hon vetenskaplig sekreterare i Centrala etikprövningsnämnden och föredragande för i stort sett samtliga ärenden där. Men det är som forskare och läkare inom barndiabetes hon engagerat sig mest för de allt fler som tidigt […](0 kommentar)

Kolerainfektion en viktig differentialdiagnos

–Patienten har fått intensivvård i tio dagar nu och är underbensamputerad, säger överläkare Per-Olof Eklund vid Blekingesjukhusets infektionsklinik i Karlskrona. Han betecknar patientens tillstånd som stabilt men fortsatt allvarligt. Samtidigt vill Smittskyddsinstitutet och de läkare som LT varit i kontakt med tona ner riskerna för smitta. Den bakterie som är aktuell i de tre Blekingefallen […](0 kommentar)

Sommarens medicinska nyheter

Forskning och rön Rökning ökar inte bara risken för slaganfall, utan höjer även risken för pulsåderbråck, skriver Svenska Dagbladet, SvD, i slutet av juli och hänvisar till tidskriften Acta Neurologica Scandinavica. Den epidemiologiska studien är gjord av forskare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. »Stress ökar risken för cancer« är rubriken i SvD i slutet av […](0 kommentar)

Ledare

Medicinska utrensningar i Stalins anda

År 1997 myntade den engelske pediatrikern Roy Meadow en ny diagnos – Münchhausen by proxy. Det handlar om föräldrar som fabricerar symtom hos sitt barn, ofta genom en utstuderad misshandel. De som tvivlade på att detta kunde förekomma övertygades av Meadows kollega David Southall, vars videoinspelningar visade föräldrar som avsiktligt försöker kväva sina spädbarn. Filmerna […](0 kommentar)

Om fusk och kreativitet …

Nyhetsfloden har på sistone speglat åtskilliga upptäckter av fusk i idrottsvärlden. En rad elitidrottsmän har i år avslöjats vara dopade i tävlingssammanhang. Sorgligt nog har även forskningsvärlden på senare tid rönt en massmedialt föga smickrande uppmärksamhet för flera fall av grovt fusk. Det är därför knappast förvånande att det ibland i debatten kommit att göras […](0 kommentar)

Notiser

Protest mot kundmodell i Halland

Valfrihet i vården är ett hett ämne på många håll i landet. I Landstinget Halland införs vid årsskiftet ett primärvårdssystem som innebär att hallänningarna själva kan välja vårdcentral och en s k hälso- och sjukvårdspeng följer med till den vårdcentral som väljs. Vårdcentralen får ersättning utifrån hur många patienter som »listat sig« samtidigt som landstinget […](0 kommentar)

Bättre smittskydd för vårdpersonal

Sjukhuspersonal löper stor risk att smittas av blodburna infektioner. Det anser Europaparlamentet, som i en resolution vill lagstifta fram ett bättre skydd och därmed minska risken för stick- och skärskador i vården. Säkrare instrument och andra rutiner skulle minska risken för blodsmitta avsevärt, enligt parlamentet. Resolutionen antogs med stor majoritet och har nu överlämnats till […](0 kommentar)

Endast på webben

Preeklampsi kan behandlas men inte förutses

Läs artiklarna Preeklampsi Min personliga upplevelse av HELLP-syndromet – två gånger(0 kommentar)