Nr 34 2006

Kultur

Dialogroman om den moderna döden – en väckarklocka

F örfattaren Carl-Henning Wijkmarks fiktiva berättelse, »Den moderna döden« (Norstedt förlag), som kom ut redan 1978 (med tillägg 1985) gavs ut på nytt år 2005. Bokens stora fråga, hur vi skall möta problemet med det ökande antalet äldre människor i vårt land, är mer aktuell idag än då boken gavs ut första gången. Antalet 65-åringar […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Företagshälsovård redan i skolan

Sedan 1830-talet har skolläkare funnits inom skolväsendet. Införandet av skolsköterskan 1919 kom som ett uppdrag att agera »lusfröken«. Något som än idag kan efterfrågas som ett skolsköterskeuppdrag, när lössen »slår till« bland eleverna. De som anser att skolsköterskan ska utföra luskamning bland eleverna har inte hängt med i skolhälsovårdens vidareutveckling. Tiden då elever satt i […](0 kommentar)

Nya Rön

Kondom minskar spridningen av HPV till kvinnor

Användning av kondom minskar spridningen av humant papillomvirus (HPV) till unga kvinnor. Det visar en studie från Washington som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Studien bygger på 82 kvinnliga universitetsstuderande vid University of Washington, som under en åtta månader lång period genomgick regelbundna gynekologiska undersökningar med cervikal och vulvovaginal provtagning för HPV. […](0 kommentar)

När PDE-5-hämmare vid erektil dysfunktion inte fungerar

Tre selektiva PDE-5-hämmare, sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra), används vid behandling av erektil dysfunktion. I det aktuella arbetet har man gått igenom litteraturen för att se hur effekten av PDE-5-hämmarna kan förbättras och vilka andra behandlingsalternativ som finns. Man poängterar vikten av att patienten informeras om att adekvat sexuell stimulering är nödvändig och […](0 kommentar)

Patienters uppfattning om vård otillräckligt kvalitetsmått

Uppfattningen hos äldre patienter inom primärvården om huruvida de fått bra vård eller inte är inget särskilt bra kvalitetsmått om det inte kompletteras med andra parametrar. Det visar en studie som presenteras i tidskriften BMJ. Forskare från Storbritannien har tittat på 18 primärvårdskliniker och låtit närmare 3500 patienter över 65 år utvärdera kvaliteten på den […](0 kommentar)

Internet i medicinutbildning

Internet kommer att förändra sättet på vilket läkare och medicinsk personal utbildar sig och söker information. Det skriver BMJ på ledarplats. I en amerikansk studie från 2004 visade det sig att av den tid som amerikanska läkarstudenter lade ned på att studera utgjordes 14 procent av inhämtande av medicinsk information från Internet. Två år tidigare […](0 kommentar)

Steroider ökar inte överlevnaden vid sen ARDS

Korttids högdosbehandling med steroider som profylax eller behandling vid tidig ARDS, akut svår andningsinsufficiens, har enligt tidigare studier inte förbättrat överlevnaden. En mindre, delvis kritiserad, studie har möjligen visat effekt på överlevnaden med långtids lågdosbehandling vid sen ARDS (≥7 dagar). I en amerikansk multicenterstudie, initierad av ARDS Clinical Network ( http://www.ardsnet.org ), har 180 patienter […](0 kommentar)

Utbildning förbättrar upptäckt av demens i primärvården

Många studier har visat att demenssjukdomar är mycket underdiagnostiserade och ofta bristfälligt handlagda i primärvården världen runt. Detta leder till att patienter med dessa sjukdomar och deras familjer många gånger inte kan erbjudas optimala psykosociala och farmakologiska interventioner. Underdiagnostiken skulle kunna bero på att diagnostiken av demenssjukdomar är relativt komplex, delvis beroende på symtomens varierande […](0 kommentar)

Dålig effekt av SSRI mot anorexi

En amerikansk studie visar nedslående resultat för patienter med anorexia nervosa som behandlats med SSRI-preparatet fluoxetin, som i Sverige säljs under namnen Fluoxetin, Fontex mfl. Den randomiserade placebokontrollerade studien genomfördes under perioden 2000– 2005 i New York-området och omfattar sammantaget 93 patienter med anorexia nervosa. Syftet var att se i vilken utsträckning SSRI-behandling kan förhindra […](0 kommentar)

Återkoppling och information ger färre onödiga laboratorieprov

Antalet prov som tas på laboratorier inom primärvården har ökat kraftigt. I Storbritannien beräknas att antalet laboratorieprov har ökat med 83 procent under perioden 2000–2004. Ett antal forskare från Storbritannien har tittat på olika metoder för att minska provtagningen. Studien bygger på 370 husläkare i Skottland, som alla fick sina laboratorieprov analyserade av samma centrala […](0 kommentar)

Obstruktiv sömnapné ökar risken för stroke och död

Obstruktiv sömnapné är en oberoende riskfaktor för stroke och död, konkluderar Yaggi och medarbetare i en väldesignad och lättläst artikel i New England Journal of Medicine. Patienter med obstruktiv sömnapné snarkar som tecken på ofri luftväg; dessutom förekommer regelrätta andningsuppehåll med åtföljande hypoxi. Syndromet definieras som mer än 5 andningsuppehåll per timme sömn i snitt […](0 kommentar)

Svensk samarbetsmodell ger friskare barn än sträng auktoritär regim à la Japan

Frågan om hur svenska barn mår i allmänhet och i skolan i synnerhet diskuteras livligt sedan länge. Det är en angelägen diskussion. Enligt flera rapporter mår barnen i Sverige sämre och presterar sämre. Ska man öka kraven på skoleleverna? Är lärarna för slappa? Behövs det mer auktoritär styrning? Vad betyder medinflytande och samarbete? Är den […](0 kommentar)

Endast på webben

Fortfarande osäkra väljare

Webbfrågan var tillgänglig under perioden 11 augusti till 25 augusti. 527 personer svarade på frågan.(0 kommentar)

Nödrop från toraxkliniken vid Karolinska

»Vi ökar produktionen kraftigt på torax. Vi kommer att klara åtta till tio nya operationer per vecka på torax, ett tillskott på en miljon kronor i veckan«, säger sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros till Läkartidningen. Nyheten om att elva patienter dött på väntelistan på toraxkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset kom i somras. Men före sammanslagningen av de två […](0 kommentar)

Kaotiskt och frustrerat på Karolinskas toraxklinik

Fredag på toraxkliniken. På läkarexpeditionen är det tyst; då och då slamrar en dörr. De flesta kontorsrummen är stängda med persiennerna neddragna. Ett rum står dock vidöppet och visar upp ett rörigt skrivbord och några slängda operationskläder på en soffa. På frågan om hur semesterlistan sett ut för läkarna svarar verksamhetschef Ulf Kjellman att det […](0 kommentar)

Mer pengar till torax

Vid ett extra sammanträde i landstingsfullmäktige i onsdags togs beslutet om att avsätta 70 miljoner kronor till insatser för att klara vårdgarantin. En del av pengarna går till verksamheten vid toraxkliniken, beställningen på operationer blir nu taklös för att korta ner de långa patientköerna. Det berättar det socialdemokratiska sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros: – Det är oacceptabelt […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Likheter och olikheter i skandinavisk barnhälsovård

Den svenska barnhälsovården är populär, bland både personal och föräldrar, och nästan alla barn kommer regelbundet till barnavårdscentralen. Dock är barnhälsovården otillräckligt studerad, varför det finns all anledning att fundera över vad som eventuellt kan göras annorlunda. Ett sätt är då att sätta sig in i hur motsvarande verksamhet fungerar i kulturellt och geografiskt näraliggande […](0 kommentar)

Mekanisk kompression under perkutan koronarintervention räddade liv

Patienten är en 57-årig kvinna som arbetar sju dagar i veckan som controller på ett multinationellt företag. Hon motionerar inte och är rökare. Patienten är tidigare frisk men har senaste året erfarit ett visst tryck i bröstet vid ansträngning. En vardagsmorgon insjuknade hon på arbetsplatsen med bröstsmärtor och illamående. Trots initialt motstånd tog hon en […](0 kommentar)

Diagnostik av akut lungembolism

Många komplicerade flödesscheman finns för diagnostik av akut lungembolism (LE) omfattande klinisk sannolikhetsbedömning i tre kategorier, D-dimertest, lungskintigrafi, datortomografi av lungartärerna (DTLA) och lungangiografi [1]. DTLA har fått stor klinisk acceptans trots ifrågasatt sensitivitet. Internationellt rekommenderas därför DT-venografi eller ultraljudsundersökning av benets vener rutinmässigt efter negativ DTLA [1]. En nyligen publicerad prospektiv holländsk multicenterstudie, Christopherstudien […](0 kommentar)

Lungkarcinoider – inte så benigna som man trott

Neuroendokrina lungtumörer indelas i typiska lungkarcinoider, atypiska lungkarcinoider, storcellig neuroendokrin lungcancer och småcellig lungcancer. De båda sistnämnda tumörerna är högmaligna och skall inte närmare beröras här; dessa patienter sköts vanligen av lungläkare och/eller onkologer. Ovanlig tumör med okänd orsak Lungkarcinoider är ovanliga, incidensen är omkring 0,7 per 100000, vilket innebär 60–70 nya fall per år […](0 kommentar)

ABC om Åldersrelaterad katarakt

Grumling av ögats lins – katarakt – är den vanligaste anledningen till synhandikapp i världen [1]. I svenska kataraktregistret registrerades 75730 kataraktoperationer år 2004 [2]. Läkare inom så gott som alla specialiteter kommer i kontakt med denna patientgrupp. Orsaker Katarakt kan ha olika orsaker, tex utvecklingsanomalier och metabola sjukdomar. Huvudorsaken är dock åldrande. Ögats lins, […](0 kommentar)

LT debatt

Förbjud läskautomater i skolorna!

Marion Nestle, stridbar professor i näringslära och folkhälsa vid New York University, tar upp viktiga aspekter på vad marknadsföring av mat kan betyda för barns tilltagande viktökning i USA [1], och att det för marknadsförare är välkänt att barn och ungdomar är en attraktiv målgrupp. Både i rika och fattiga delar av vår värld blir […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Synnerligen anmärkningsvärt att inte gastroskopi gjordes«

Den 57-åriga kvinnan sökte i januari 2005 vårdcentralen för magsmärtor. Hon ordinerades magsyrahämmande behandling med Zantac av distriktsläkaren. I mars förnyades receptet, och vid ett återbesök i april togs prov. I juni sökte patienten sjukhus där en utredning visade att hon hade en långt framskriden magsäckscancer. Kvinnan anmälde distriktsläkaren. Ansvarsnämnden tog in patientens journal och […](0 kommentar)

Två jourhavande läkare omöjligaatt nå i mycket allvarliga situationer

Den 41-åriga kvinnan inkom kl 11.30 den 18 juli 2005 till förlossningsavdelningen på grund av vattenavgång en vecka efter beräknad förlossning. Hon lades in och hade följande dag svaga värkar. Kl 09.50 ordinerades hon värkstimulerande dropp, och ryggbedövning lades kl 14.20. På grund av påverkade fosterljud stängdes det värkstimulerande droppet sedan av, men fosterljuden fortsatte […](0 kommentar)

Debatt och brev

Allmänläkaren och kunskapen

En gång sade en allmänläkare: »Folk nu för tiden är ju så upplysta att dom inte vill ta Valium. Sen vill dom kanske inte vara sjukskrivna heller – och då är det ju kört.« Mitt mål här är att belysa den allmänmedicinska kunskapen, hur den svarar mot patienternas önskemål om att få hjälp och hur […](0 kommentar)

Skjut inte på budbäraren!

Anette Allhammar tar upp ett angeläget problem. Att anklaga Fass för bristerna är dock att ta i. Fass är bara en förmedlare av den information som är godkänd av läkemedelsmyndigheterna. Förutsättningarna för harmonisering av Fasstexterna har radikalt försämrats sedan 1995 då Sverige anslöt sig till EU. Före 1995 utgjorde Fasstexten den officiella produktinformationen och den […](0 kommentar)

Lita inte på Fasstexten!

En distriktsläkarkollega fick häromdagen ett upprört brev från en patient som erhållit enalapril för behandling av sin hypertoni. På apoteket expedierades Enalapril Krka. Enligt bipacksedeln och då man läser Fass framkommer, att detta preparat har som vanlig (>1/100) biverkan hypotoni (inklusive ortostatisk hypotoni), synkope, hjärtinfarkt eller cerebrovaskulär händelse möjligtvis sekundär till uttalad hypotoni hos högriskpatienter, […](0 kommentar)

Förkortningen med bara Blalock blir orättvis

Det är alltid trevligt att se att någon läst den »skröna« jag skrev i Läkartidningen 21–22/2006 (sidan 1757). Några kommentarer till min gamle samarbetspartner i Göteborg, Kjell Rådegran. Leonardus Botallus beskrev 1565 fostercirkulationen [1] och beskrev »a pathway of the blood from the right atrium to the left ventricle«, det vill säga foramen ovale. Botallus […](0 kommentar)

Att fälla underläkare gagnar inte patientsäkerheten

I Läkartidningen 24–25/2006 publicerades ett fall där en underläkare fällts för att ha missat testistorsion hos en tonåring som sökte till akuten på grund av buksmärta utan smärta i pungen (HSAN 1126/05) [1]. Vidare förekom en artikel [2] som hänvisar till en studie [3] enligt vilken »mer än 90 procent av undvikbara skador orsakas av […](0 kommentar)

Ductus Botalli en felöversättning?

Medicinhistoriska notiser är ofta spännande läsning och Bengt O Erikssons kåseri i Läkartidningen nr 21-22/2006 är inget undantag. Författarens information om »ductus Botalli« är intressant även om den historiskt intresserade gärna hade sett en referens på var den påstådda »felöversättningen« publicerats. Möjligen var det inte heller en felöversättning utan en felaktig insättning av en illustration […](0 kommentar)

Mer bisarr än förvirrad, mer gastroenterolog än kardiolog

Henrik Lagerlöf var en snäll människa, men var det något som kunde få honom att bli arg och upprörd var det tidskriftsredaktörer som inte kontrollerade vad de tryckte. Han ägnade sina sista år åt att förfölja ledningen för Acta Medica Scandinavica, som han ansåg misskötte sitt pastorat. Hade han levat hade han rutit till mot […](0 kommentar)

Felvänd pannspegel vanligare än stetoskopet som kännetecken för »filmläkare«

Jag läste med stort nöje Göran Nilssons kulturartikel om stetoskopet i Läkartidningen 30–31/2006 (sidorna 2248-9). Jag skulle dock vilja sätta under debatt hans yttrande att stetoskopet är det redskap som oftast används i filmer för att utmärka läkaren. (Den vita rocken bortser jag ifrån, den bärs av så många olika kategorier, och »moderna« läkare ses […](0 kommentar)

Kan vaccination mot cervixcancer vara ett etiskt och psykologiskt problem?

Enligt professor Bernard Lo kommer i juni detta år USAs Food and Drug Administration att ge tillstånd till godkännande av vaccin mot HPV [1]; enligt samma författare är vaccinet mer än 90 procent effektivt i preventionen av nya infektioner och precancerösa lesioner i cervix uteri. Koutsky och medarbetare fann en 100-procentig effekt av ett HPV-16-vaccin […](0 kommentar)

Nya böcker

Utmärkt introduktion i epidemiologi

Att läsa Ahlboms »Grunderna i epidemiologi« är som att återse en gammal vän. Denna utgåva är upplaga nummer tre av en bok som rönt berättigad uppmärksamhet även utanför Sveriges gränser. Den första upplagan gavs ut 1981, och det var inte många år senare jag tog mina första stapplande steg inom området. Leende igenkänner jag Rothmans […](0 kommentar)

Ledare

Boktips för makthavare och andra

Journal of Health Services Research and Policy utges av den engelska motsvarigheten till Läkaresällskapet. Som framgår av namnet publicerar den forskning och kommentarer kring sjukvårdens organisation. Man behöver dock inte vara sjukvårdsadministratör för att ha glädje av att läsa den. Tidskriften har ett tydligt patientperspektiv med fokus på det som bevisligen gagnar patienters hälsa inom […](0 kommentar)

Fortbildning på rätt väg?

Läkares behov av att fortlöpande vidmakthålla och uppgradera kunskaper och kompetens är ett kännetecken för professionen. Den ständiga, accelererande medicinska utvecklingen ställer höga krav på varje läkare, och allt fler kunniga patienter förutsätter idag att doktorn alltid ska befinna sig i frontlinjen av vad medicinen förmår. Läkare har historiskt tagit ett stort individuellt ansvar för […](0 kommentar)

Aktuellt

Åtta till tio fler operationer per vecka

Vid ett extra sammanträde i landstingsfullmäktige i onsdags togs beslutet om att avsätta 70 miljoner kronor till insatser för att klara vårdgarantin. En del av pengarna går till verksamheten vid toraxkliniken; beställningen på operationer blir nu taklös för att korta ner de långa patientköerna. Det berättar det socialdemokratiska sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros: –Det är oacceptabelt långa […](0 kommentar)

»Det är förfärligt att inte få operera«

Fredag på toraxkliniken. På läkarexpeditionen är det tyst; då och då slamrar en dörr. De flesta kontorsrummen är stängda med persiennerna neddragna. Ett rum står dock vidöppet och visar upp ett rörigt skrivbord och några operationskläder slängda på en soffa. På frågan om hur semesterlistan sett ut för läkarna svarar verksamhetschef Ulf Kjellman att det […](0 kommentar)

Doktor i Kapstadens slum och Desmond Tutus hem

Philani, organisationen som Ingrid le Roux arbetar för, har vuxit ordentligt. Från en småskalig klinik till sex rehabcenter i olika kåkstäder runt om Kapstaden. Men det är en tillväxt med kluvna förtecken. – Vi borde egentligen inte behövas i ett land som Sydafrika, säger Ingrid le Roux när vi ses på en terrass i Kapstaden […](0 kommentar)

Industriavtalet tycks inte ha minskat fortbildningen

En läkare hade i genomsnitt åtta externa fortbildningsdagar på betald arbetstid år 2005. Det betyder att det är en bit kvar till Läkarförbundets mål om minst tio sådana dagar per år. Hans Hjelmqvist, ordförande i förbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, är ändå positiv. Han tycker sig se en rörelse åt rätt håll jämfört med förra […](0 kommentar)

Notiser

Läkare får plusjobb

Invandrare med utländsk läkarutbildning ska erbjudas plusjobb i Stockholms läns landsting. Plusjobbet ska fungera som en provanställning under sex månader. Därefter ska den utländska legitimationen kunna omvandlas till svensk. – Självklart ska läkare som bor i Sverige arbeta som läkare i stället för att köra taxi eller städa, säger personallandstingsrådet Lars Dahlberg (s) i ett […](0 kommentar)

Personalstopp vid sjukhuset i Lund

Dålig ekonomi har gjort att Universitetssjukhuset i Lund tagit beslut om totalt och omedelbart anställningsstopp. Årets bokslut riskerar att sluta med ett underskott på nästan 80 miljoner kronor. Orsaken är att akutverksamheten ökat under året och att läkemedelskostnaderna inom cancervården skenat iväg. Samtidigt har intäkterna för vård till patienter som har sin hemort utanför regionen […](0 kommentar)

Immunförsvaret påverkas av tentastress

Så kallade regulatoriska T-celler som, är viktiga i människans immunsystem tycks öka vid psykisk stress. Det har forskare vid Karolinska institutet funnit när de har undersökt hur läkarstudenter påverkas av stress inför en större tenta. Hos studenter med allergi och/eller astma försköts dessutom cytokinbalansen i kroppen på ett sätt som förknippas med allergisk reaktion. Icke […](0 kommentar)

Fördubbling av elchocker i psykiatrin

Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet elchockbehandlingar, ECT, ökat från 18000 år 1993 till drygt 39000 fram till 2005, enligt radioprogrammet Front i P3. Kritiker anser att ECT-behandlingar skadar minnet, till exempel kan korttidsminnet försämras. Andra menar att effekterna av elchocker, som innebär små mängder strömimpulser, är goda för nya patientgrupper, däribland yngre människor som […](0 kommentar)

Se över patientsäkerheten kräver SKL

Hela patientsäkerhetslagstiftningen bör ses över och regeringen bör tillsätta en parlamentarisk utredning som snabbt kan göra detta. Det anser Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) två ordförande Lars Isaksson och Ilmar Reepalu i en debattartikel i Upsala Nya Tidning 14 augusti. De vill bland annat skilja på system för avvikelserapportering och system som rör enskilda anställdas […](0 kommentar)

Kliniskt forskningscentrum i Malmö invigt

Vid CRC, som ligger på universitetssjukhuset MAS område i Malmö, ska patientnära och preklinisk forskning integreras med utbildning och fortbildning av sjukvårdspersonal. Centrumet ska omfatta 40 forskargrupper med 420 forskare, doktorander och administrativ personal samt 400 grundutbildningsstudenter. Redan idag är den medicinska forskningen i Malmö fokuserad på folksjukdomar som åderförkalkning, diabetes, fetma och cancer samt […](0 kommentar)

Läkarförbundet: Nej tack till vårdguider

Moderaternas förslag om vårdguider till de svårast sjuka får inte gehör hos Läkarförbundet. Att satsa på fler administratörer inom vården ger mer byråkrati, menar förbundet, som hellre vill se förslag om en utbyggd primärvård. Bristen på läkare, framför allt inom äldrevården, är ett stort problem i dag – satsa pengar på att åtgärda detta i […](0 kommentar)