Nr 35 2006

Kultur

Primär skleroserande kolangit kan ha orsakat Beethovens död

I en nyligen publicerad artikel av två amerikanska öronläkare hävdas att Beethovens olika fysiska symtom kan förklaras med en immunopati associerad med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) [1]. Dövheten kan ha berott på en sensorineural hörselskada, och den leversvikt Beethoven dog i 1827 kan ha orsakats av primär skleroserande kolangit (PSC). Artikeln lyfter dock inte fram några […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

PPAR-agonisterna håller inte måttet

Under de senaste åren har kärnreceptorerna PPAR (peroxisomproliferator-aktiverad receptor) rönt stort vetenskapligt och kliniskt intresse. Kunskapen om PPAR har hjälpt oss att förstå hur vissa enzymsystem aktiveras i lever och fettväv. Det kliniska intresset har gällt i vad mån man kan påverka de molekylära uttrycken i hepatocyter och adipocyter på ett kliniskt gynnsamt sätt genom […](0 kommentar)

Nya Rön

Risker med passiv rökning fastslagna

Passiv rökning ökar dödligheten i hjärt– kärlsjukdomar och lungcancer. Det visar en mycket omfattande studie som genomförts i Shanghai i Kina. Den stora prospektiva kohortstudien, som presenteras i BMJ, bygger på data från drygt 65000 kvinnor som aldrig rökt och som fått uppge i vilken mån de utsatts för passiv rökning på arbetsplatsen och i […](0 kommentar)

Fetma farligare än lättja?

Vad är farligast – fetma eller inaktivitet? Det finns vid det här laget fullt tillfredsställande bevis för att både fetma och inaktivitet var och en för sig har stor betydelse för risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom. För att ytterligare belysa den relativa betydelsen av dessa faktorer kan man se vilka effekter de har på lipider […](0 kommentar)

Självhat ger dålig prognos vid ätstörningar

En negativ självbild med starka inslag av självhat ger sämre prognos hos patienter med ätstörningar. I en nyligen publicerad doktorsavhandling presenteras resultaten från ett longitudinellt projekt som omfattat 800 vuxna patienter med anorexi, bulimi och atypiska ätstörningar, som följts upp till tre år efter det att de påbörjat behandling. Sammanlagt 15 olika specialistkliniker i landet […](0 kommentar)

Pulmonaliskatetern åter ifrågasatt

Rutinmässig användning av pulmonaliskateter har i flera nyligen publicerade studier inte visat sig påverka överlevnaden. Dessa studier har haft olika patientfokus, tex högriskkirurgi, kritiskt sjuka, hjärtsvikt, akut svår andningsinsufficiens (ARDS) och chock. Nu har ännu en randomiserad multicenterstudie utvärderat rutinmässig användning av pulmonaliskateter, denna gång på patienter med akut lungsvikt. Studien, som är stor, ca […](0 kommentar)

Sänkt homocystein ger inte bättre kognitiv kapacitet

Tidigare studier har visat att sänkning av halterna av homocystein i blodet skulle kunna leda till förbättrad kognitiv förmåga hos äldre patienter. Men någon sådan effekt lyckas inte australiska forskare påvisa i en studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien, som pågick under två års tid, omfattade sammanlagt […](0 kommentar)

Magnetkamera som lögndetektor upprör

I USA planerar flera privata företag att börja använda sk funktionell magnetkamera som lögndetektor. Intresset sägs vara enormt, inte minst från amerikanska myndigheter. Men frågan har vållat stor debatt och testen har ifrågasatts utifrån såväl vetenskapliga som etiska grunder. Det skriver tidskriften Nature. Traditionella lögndetektortest är baserade på att mäta om någon stressas genom autonoma […](0 kommentar)

Bukfetma hos kvinnor riskfaktor för kolecystektomi

Övervikt är, åtminstone hos kvinnor, en riskfaktor för utveckling av kolesterolgallsten. Även bukfetma som påverkar insulin-, glukos- och fettmetabolismen har framhållits som en av BMI oberoende riskfaktor, men resultaten har varit motstridiga i de undersökningar som gjorts. I en prospektiv studie inom ramen för Nurses´ Health Study mätte och rapporterade 42312 amerikanska kvinnor år 1986 […](0 kommentar)

Dags slopa kontraströntgen som rutinmetod för undersökning av tunntarmen

Tunntarmen är ett svårundersökt organ. Kontraströntgen har länge varit förstahandsmetod – med diskutabelt utbytet. Proximala tunntarmen kan nås med övre endoskopi och terminala ileum via koloskopi. När kapselendoskopi introducerades 1999 och gav möjlighet till visualisering av hela tunntarmen var det en milstolpe i utvecklingen. Metodiken har beskrivits tidigare i LT. Kapseln sväljs av patienten och […](0 kommentar)

Medicinsk intervention av tveeggad betydelse för mental retardation

I en artikel från en pediatrisk enhet i Miami [1] diskuteras åtgärder som haft betydelse för att reducera förekomsten av mental retardation (MR) i USA. Inledningsvis beskrivs de insatser som president John F Kennedy, vars ena syster hade MR, initierade i början av 1960-talet: »… a comprehensive and coordinated attack on the problem of MR«, […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ensidig ögoninflammation ofta symtom på allvarlig ögonsjukdom

Den 54-åriga kvinnan anmälde ansvariga läkare vid hälsocentralen bland annat för att de inte undersökte hennes onda öga. Hon framhöll att hon haft ont i ögat under mer än tre månader. Kvinnan bifogade sin journal från ögonkliniken vid ett sjukhus. Där ställdes den 25 oktober diagnosen perifer keratit med sekundär irit och tryckstegring. Ansvarsnämnden läste […](0 kommentar)

Borde remitterat patienten till ögonklinik på grund av akuta och ensidiga symtom

Den 48-årige mannen kom till vårdcentralen den 23 februari eftersom han sedan några dagar haft smärtor i höger öga, från vilket det rann. Han hade svårt att öppna ögat. Distriktsläkaren noterade att ögonlocken var rodnade och svullna samt bedömde att besvären orsakades av ögonlocksinflammation. Patienten ordinerades Terracortril, Kåvepenin och Cocillana-Etyfin samt uppmanades att återkomma om […](0 kommentar)

Kräver undersökningsteknik som nästan bara ortopeder och handkirurger känner till

Den 25-årige mannen sökte på vårdcentralen den 30 maj efter att, samma dag, i sitt arbete ha skurit sig på en plastbit i höger hand. En sårskada på basfalangen av ring- och långfingret konstaterades. Rörligheten i fingrarna bedömdes vara normal. Sårskadan syddes. När stygnen skulle tas den 11 juni kunde patienten inte böja fingrarna normalt […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hur lära läkaren att samtala rätt?

Jag har med stort intresse läst artiklarna i Läkartidningens »Tema Allmänmedicin« med samtalet i centrum [1-3]. Allmänmedicinen och psykiatrin delar synen på relationen/alliansen med patienten som basen för en effektivare vård, och på samtalet som det främsta kliniska verktyget. Den läkare som behärskar professionell samtalsmetodik blir tryggare och effektivare i mötet med patienten [1]. I […](0 kommentar)

Helnykterist nobbad av alkolåset

Behandling med så kallad very low calorie diet (VLCD) är en etablerad metod, där man genom att ersätta vanlig mat med proteinpulver kan uppnå en betydande viktnedgång. Två veckors behandling utan medicinsk övervakning accepteras av Livsmedelsverket – vid längre behandlingstid bör denna ske under medicinsk kontroll. Användningsmöjligheterna av VLCD i vården har beskrivits utförligt i […](0 kommentar)

Nöjd doktor

Jag kan inte vara annat än nöjd. Inte nog med att patienterna betalar arvodet. Nästan alla säger dessutom något vänligt till mig: »Vad fint att få det här gjort! Skönt att slippa vänta! Vad trivsamt, liksom hemkänsla, i mottagningen. Jaså, är det 16 år sedan förra besöket. Roligt komma igen till samma doktor! Hur länge […](0 kommentar)

Fattigdomen viktigaste orsak till HIV/aids

Intressant nog tar varken Lars Werkö eller Roland E Andersson i sina inlägg i Läkartidningen 30–31/2006 (sidorna 2243-4) upp fattigdomen som största bidragande orsak till aidsepidemin i Afrika – även om Werkö diskuterat fattigdomens betydelse för ohälsa i andra sammanhang. Således finns ett mycket tydligt samband mellan ett lands ekonomiska nivå, mätt i BNP/capita, och […](0 kommentar)

Budskapet måste vara att undvika HIV

Under rubriken »HIV angår alla« väcker Lars Werkö angelägen debatt [1]. Efter att ha diskuterat framför allt det amerikanska religiösa bidraget och det svenska officiella engagemanget i Ugandas bekämpning av HIV avslutar han med en generalisering. »Två metoder att minska spridningen av HIV konkurrerar: ett strängt återhållsamt levnadssätt och ett mer världsligt realistiskt.« Anders Jeppsson […](0 kommentar)

Punktion en tveksam diagnoshjälp

Diagnostik av hypotyreos vilar på en sammanvägning av anamnes, klinisk undersökning och biokemiska fynd. Kring detta är vi ense med Wikland och Sandberg. Serologi är ett komplement som hjälper till att ange patogenes. Autoantikroppar mot tyreoperoxidas (TPO-antikroppar) eller tyreoglobulin (Tg-antikroppar) förekommer utan att ge symtom, vilket också kan ses hos asymtomatiska individer med exempelvis reumatoid […](0 kommentar)

Lågt TSH tycks ha en lugnande effekt på autoimmuniteten

Jan Calissendorff och Lambert Skoog inleder sitt inlägg i Läkartidningen nr 21-22/2006 [1] med påståendet att »I avsaknad av evidens för aktiv sköldkörtelsjukdom bör tyroxinbehandling ske med restriktivitet …« Vi instämmer helt. I våra tyreoideautredningar syftar vi just till att dokumentera »evidens för aktiv sköldkörtelsjukdom«. Skiljelinjen går mellan å ena sidan Calissendorffs och Skoogs ensidigt […](0 kommentar)

Ledare

Bättre äldrevård kräver mer läkarinsatser!

Vi närmar oss valet, och de politiska partierna överträffar varandra med olika vallöften. Äldrevården är ett område som de flesta vill satsa mer resurser på, och att detta behövs är helt klart. En viktig del som sviktar när det gäller äldrevården är läkarmedverkan i vården av äldre. Att våra äldre medborgare skall ha rätt till […](0 kommentar)

Nöjesindustrin formar tonåringars attityder till våld och sex

Våld mot jämnåriga ökar bland tonåringar, och det gäller inte minst sexuellt relaterat våld. Åsikterna om vad som är orsaken och vilka motåtgärder som behöver vidtas går vitt isär i samhällsdebatten. Amerikanska barnläkarföreningens tidskrift Pediatrics har i en rad artiklar i år lyft fram medievåld och sexuellt laddade texter i rapmusik som en orsak till […](0 kommentar)

Aktuellt

Så tycker Läkarförbundet

1. Vad är den viktigaste sjukvårdsfrågan för er? – Svårt att skilja ut en specifik fråga nu i samband med valet. Några av de frågor vi driver kommer att vara viktiga i valet, till exempel ökad läkarmedverkan i äldrevården, förbättrad tillgänglighet och ökade resurser till sjukvården. 2. Ska staten vara huvudman för den högspecialiserade vården? […](0 kommentar)

Vården engagerar uppstickarpartier

De tre uppstickarpartierna är alla eniga om att landstingen ska avskaffas, men motiven skiljer sig åt. – Om vi tar bort landstingen kan den kvalificerade vården skötas av staten. På så sätt får vi en likartad vårdkvalitet över landet. Närsjukvården kan skötas av enskilda kommuner, säger Nils Lundgren för Junilistan. Fler privata och kooperativa utförare […](0 kommentar)

De ska bygga nya Karolinska

– Förutsättningarna känns enormt inspirerande, sa Bengt Svensson, ansvarig arkitekt på White. Att rusta det befintliga Karolinska i Solna skulle kosta lika mycket som att bygga ett nytt, om än något mindre sjukhus, 7–8 miljarder kronor. Därför har Stockholms läns landsting valt att bygga ett nytt sjukhus som bättre tillgodoser framtidens krav. Kravlistan är lång. […](0 kommentar)

Partierna om sjukvården

Ladda ner artikeln som pdf, klicka på knappen uppe till höger på denna sida.(0 kommentar)

Notiser

Toppchefer i primärvården slutar

Fyra av de sex högsta cheferna i primärvården i Västra Götalandsregionen lämnar sina poster. Primärvårdens högste chef Hans Johansson lämnar sitt jobb för att gå i pension, och tre andra områdesdirektörer har valt att inte söka om sina egna tjänster. Från årsskiftet får primärvården en ny organisation med fem självständiga enheter. Eva Fägerskjöld säger att […](0 kommentar)

Läkaresällskapet får ny VD

Mats Bauer, docent vid ortopedkliniken på Östersunds sjukhus, blir från den 1 september ny VD för Svenska Läkaresällskapet när Christer Edling går i pension. Mats Bauer är ledamot i Svenska Läkaresällskapets styrelse och har varit vice ordförande i sektionen/specialitetsföreningen för ortopedi.(0 kommentar)

Rullande vårdcentral till Nynäshamn

En vårdcentral, på hjul. Det är det senaste löftet från socialdemokraterna till Nynäshamn, där många invånare har långt till närmaste vårdkontakt. Tanken är att den rullande vårdcentralen ska köra ut och erbjuda vård en eller flera dagar i veckan i olika delar av kommunen.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Kardiovaskulär prevention vid typ2-diabetes med sikte på lipidsänkning

Det är väl känt att prevalensen av typ2-diabetes ökar dramatiskt i stora delar av världen och i allt lägre åldrar [1]. I Sverige är ökningen inte lika dramatisk, men 3–4 procent av befolkningen uppskattas ha sjukdomen. Svårigheten att ge exakta siffror beror på att sjukdomen inte sällan debuterat långt innan diagnosen ställts. Risken att utveckla […](0 kommentar)

Behandlande läkare måste ta hänsyn till osäkerheten

Det vore angenämt om tillvaron var befriad från osäkerhet – eller vore det? Intuitivt inser de flesta att mätresultat är behäftade med en osäkerhet men det kan vara svårt att klä denna i siffror. På laboratoriet får vi ofta höra att de och de värdena har blivit för höga eller för låga och det är […](0 kommentar)

Vårdrelaterade infektioner med multiresistenta bakterier – inte bara stafylokocker

Vårdrelaterade infektioner orsakade av multiresistenta bakterier är ett växande problem, framför allt i utomnordiska länder [1-5]. Mest omtalade är infektioner med meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), medan vankomycinresistenta enterokocker och gramnegativa bakterier med bred antibiotikaresistens uppmärksammas alltmer [3, 4, 6-8]. Infektioner med multiresistenta bakterier förekommer som enstaka fall men också som lokala utbrott orsakade av spridning […](0 kommentar)

Annorlunda kurslitteratur

Skönlitteratur som ett sätt för medicinare att vidga vyerna utanför det naturvetenskapliga fältet och stimulera till per- spektivskifte och helhetssyn på människan har tidigare diskuterats [1, 2]. Vid läkarutbildningarna i landet finns i dag inslag av olika karaktär, där skönlitteratur används [3-5]. Sedan två år arbetar vi vid läkarutbildningen i Linköping med skönlitteraturseminarier för studenterna. […](0 kommentar)

Traumasjukvården har satts under luppen i södra sjukvårdsregionen

Då Region Skåne i början av 2000-talet började det genomgripande arbetet med organisationsförändringen »Skånsk livskraft – vård och hälsa« [1] var traumasjukvård ett av de prioriterade områdena. Som ett led i förberedelserna gjordes en genomgång av hur ett optimalt omhändertagande av patienter som utsatts för stort trauma bör ske. En målbild upprättades [2], där det […](0 kommentar)

Tunntarmstumör vanlig orsak till oklar gastrointestinal blödning

Oklar gastrointestinal blödning föreligger hos patienter som trots normalt fynd vid gastro- och koloskopi fortsätter att blöda. Utredningen av dessa patienter har förbättrats tack vare kapselendsokopi [1], som bla förhindrat att patienterna måste genomgå upprepade »negativa« endoskopiska och röntgenologiska undersökningar [2]. Metoden (PillCam SB Capsule) är överlägsen både sk pushenteroskopi och tunntarmsröntgen [3], och i […](0 kommentar)

LT debatt

Läkemedelsbiverkningarna – massmediala sanningar och fakta

I Läkartidningen refererade redaktör Göran Greider, under vinjetten »Inlägg utifrån«, till en hearing om biverkningar av läkemedel som hölls i Riksdagshuset i början av 2000-talet [1]. Utöver en panel av politiker fanns ett flertal organisationer och instanser i sjukvårdslabyrinten representerade, inklusive patientorganisationen Kilen. Läkarförbundet var representerat med en skylt! En närvarande kvinna utan armar till […](0 kommentar)