Nr 38 2006

Kultur

Läkaren en återkommande gestalt i Ibsens dramer

Det är i år 100 år sedan dramatikern Henrik Ibsen dog. I Norge har Nasjonalkomiteen for Ibsensatsningen sedan 1997 arbetat med att planera och koordinera markeringen av nationalskaldens död. Högtidlighållandet omfattar mer än 3 000 arrangemang över hela världen [1]. Henrik Ibsen föddes 1828 i Skien i en relativt välbärgad köpmansfamilj. Genom olyckliga affärer och […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Lågdos acetylsalicylsyra …

Den trombocythämmande effekten av låga doser acetylsalicylsyra (ASA) har dokumenterats vara mycket god vid behandling av akuta koronara syndrom liksom vid stroke/TIA [1, 2]. Biverkningarna är väl beskrivna, och all behandling med ASA måste baseras på en diskussion kring nyttan vs risken för att få fram en nettoeffekt. Trots en mängd publicerade studier kan man […](0 kommentar)

Nyttan av måttlig alkoholkonsumtion alltmer ifrågasatt

Få saker är mer komplicerade att studera än sambandet mellan alkoholvanor och hälsa. Alkoholvanorna är sammanvävda med ett stort antal biologiska och psykosociala bakgrundsfaktorer, allt från genetik till nationell lagstiftning. Flertalet av dessa bakgrundsfaktorer har i sin tur egna samband med en rad hälsoutfall, såväl sjuklighet som dödlighet. Detta ställer mycket stora krav på den […](0 kommentar)

Nya Rön

Hopp om vaccin mot fetma

Ett vaccin mot övervikt och fetma har rönt stor uppmärksamhet efter att ha prövats i djurstudier. Vaccinet bygger på hormonet ghrelin, som tros reglera bla hunger och ämnesomsättning. Hormonet syntetiseras i magsäcken och upptäcktes i slutet av 1990-talet. Djurstudier har visat att djur som får tillskott av ghrelin äter mer och går upp i vikt. […](0 kommentar)

Svamp kan ge keratit hos kontaktlinsbärare

Under 2005 skedde en dramatisk ökning av keratiter orsakade av trådsvampen Fusarium bland kontaktlinsbärare på flera håll i världen. Tidigare har svamp som orsak till keratit nästan uteslutande beskrivits i samband med trauma, kronisk kornealsjukdom eller vid immunsuppression, särskilt i tropiskt klimat. Kontaktlinsvätskan ReNu MoistureLoc från Bausch & Lomb kopplades till utbrotten, med följden att […](0 kommentar)

Ejektionsfraktion och dödlighet i hjärtsvikt

Bland patienter med hjärtsvikt finns en relativt stor grupp som, sin svikt till trots, har normal ejektionsfraktion (EF) bevarad. Orsaken är att både diastolisk och systolisk funktion är nedsatt. Varför detta sker är inte känt i detalj. Ett antal forskare från Kanada har studerat dödligheten för hjärtsviktspatienter för att utröna om skillnader finns mellan hjärtsviktspatienter […](0 kommentar)

Statiner minskar risken för ny stroke

Behandling med blodfettssänkande preparat av typen statiner kan minska risken för patienter som haft stroke eller TIA att drabbas av ännu en stroke. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien, som genomförts vid ett flertal center i olika länder, omfattade 4731 patienter som tidigast sex månader […](0 kommentar)

Blod i spädbarns avföring beror sällan på komjölksallergi

Den allmänna uppfattningen att blod i spädbarnets avföring ofta beror på komjölksallergi ifrågasätts i en randomiserad studie från Tammerfors i Finland. 40 spädbarn som sökte för blödning per rectum undersöktes; drygt två tredjedelar av dessa ammades enbart. Alla barn utom ett koloskoperades. Hälften lottades till helt komjölksfri diet, resten till oförändrad kost (både mor och […](0 kommentar)

Acetylsalicylsyra tillsammans med dipyridamol minskar risken för ny TIA eller stroke

Det finns en påtaglig risk för patienter som insjuknat i transitorisk ischemisk attack (TIA) eller stroke att återinsjukna i stroke, hjärtinfarkt eller annan vaskulär händelse, och trombocythämmare, framför allt acetylsalicylsyra (ASA), används därför sedan länge i förebyggande syfte. Ett flertal studier har utvärderat om kombinationsbehandling med trombocythämmare kan minska risken för återinsjuknande ytterligare. Kombinationsbehandling med […](0 kommentar)

Aggressiv behandling säkrast vid instabil koronarsjukdom

Nyttan av tidig, rutinmässigt invasiv handläggning vid instabil kranskärlssjukdom (dvs instabil angina och hjärtinfarkt utan ST-höjning) har nyligen debatterats, bla i Läkartidningen [2006; 103:1747-9, 2240-3]. Det är därför intressant att ta del av en dagsaktuell systematisk översikt inom området från Cochrane Collaboration, sammanställd av Hoenig och medarbetare. Vid instabil koronarsjukdom finns det förutom farmakologisk behandling […](0 kommentar)

All typ av tobak dålig för hjärtat

Alla former av tobaksanvändning ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt. Det fastslår en multicenterstudie som slagit samman data från över 27000 individer från 52 olika länder. Fall–kontrollstudien, som går under namnet Interheart, presenteras i tidskriften Lancet. Rökning, snusning och användning av tuggtobak har ingått, och författarna har justerat för faktorer som livsstil mellan de […](0 kommentar)

Gynekologisk undersökning handlar om att öva lyhördhet – inte om benstöd

Kan patientföljsamheten vid cervixcancerscreening höra samman med på vad sätt provtagningen går till? Utgångspunkten för den aktuella studien var att gynekologisk undersökning i USA vanligtvis utförs med kvinnan i benstöd, medan benstöd inte används i England, Australien och Nya Zeeland. Forskningsfrågan var om gynekologisk undersökning utan benstöd kan förbättra kvinnans upplevelse av undersökningen [1]. Resultatet […](0 kommentar)

Endast på webben

Symposium om forskningsfusk
på Läkaresällskapets riksstämma

Utifrån konkreta fall kommer vi att belysa gråzonen mellan tillrättalagda resultat och fusk. Förutom problemet hur man avgränsar slarv från fusk, tar vi upp frågan om individens kontra forskarsamhällets ansvar och vems skyldighet det är att utreda och beivra fusk. Beror fusket på att enskilda individer felar, eller har en ökad konkurrens om resurser och […](0 kommentar)

Blandad kritik av nya industriavtalet

Nära hälften av läkarna som svarat, 46 procent, är negativa till det nya industriavtalet. Det har lett till mindre utbildning och mer krångel och byråkrati, menar de. Men en fjärdedel av de svarande är i stort sett positiva till det nya avtalet. Det är en fördel med klara regler, färre besök och att de blir […](0 kommentar)

Apatiska barn

(0 kommentar)

Fd ordförande dömd för skattebrott

(0 kommentar)

Notiser

Notiser i veckan

Måndag 11/9 Apotekets och Capios försök i Göteborg med sjuksköterskor på apotek som en avlastning till primärvården ser ut att bli ett fiasko, rapporterar Sveriges Radio P4 Göteborg. Åtta av tolv så kallade vårdotek har redan lagts ner. Regionen och stadsdelsnämnderna har inte skjutit till medel. Barnmorskor har kompetens att utföra medicinska aborter, anser Vårdförbundets […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Acetylsalicylsyra förhindrar inte hjärt-kärlsjukdom

Med primär prevention av kardiovaskulär sjukdom avses åtgärder för att förhindra att hjärt–kärlhändelser, vanligen hjärtinfarkt eller stroke, inträffar hos personer utan tidigare känd kardiovaskulär sjukdom. Erfarenheten visar att användningen av acetylsalicylsyra (ASA) på primärpreventiv indikation skiljer sig en hel del mellan doktorer såväl inom primärvård som inom slutenvård. Skall hypertoniker behandlas? Diabetiker? Kvinnor? Äldre? Hur […](0 kommentar)

En blodtransfusion i Sverige – så mycket kostar den samhället

Anemi, eller brist på röda blodkroppar (erytrocyter), kan uppstå av olika anledningar. Större kirurgiska ingrepp, till exempel höftledsoperationer, är vanligen förknippade med stora blödningar. Vidare kan anemi uppstå bland patienter med cancer, som följd av kemoterapi eller som följd av själva sjukdomen, och bland patienter med njursvikt som följd av att njurarna inte producerar tillräckligt […](0 kommentar)

Energidryck – farlig eller inte?

Energidryck är en dryck med tillsatser av uppiggande preparat, tex koffein i form av syntetiskt koffein eller guarana, och vattenlösliga vitaminer. Andra vanliga ingredienser är glukuronolakton och aminosyran taurin. Dessa livsmedel tillhör en ny klass av föda/dryck som innehåller aktiva ingredienser och där avsikten är att uppnå ett syfte, exempelvis öka välbefinnandet och prestations-, koncentrations- […](0 kommentar)

Reflektion i grupp kring existentiella frågor främjar egenmakt och psykisk hälsa

Fortfarande ökar den psykiska ohälsan, och långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar utgör ett samhällsproblem [1]. I Socialstyrelsens folkhälsorapport visas att 25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen rapporterade psykisk ohälsa år 2002/2003 [2]. I en populationsstudie gjord av Arbetslivsinstitutet år 2000 visas att drygt en på 15 i populationen 18–64 år befann sig i riskzonen […](0 kommentar)

Läkarstudenter tar gärna läkarassistentjobb på universitetssjukhus

En läkarstudent i Sverige kan under utbildningen få en korttidsanställning som läkarassistent, där arbetsuppgifterna skall vara av läkarkaraktär. Någon direkt motsvarighet utomlands har vi inte kunnat finna. För en »doctor trainee« krävs enligt våra eftersökningar ingen formell anställning. Det bör också noteras att en »physician assistant« har en helt annan bakgrund och tjänsteställning [1]. En […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Rutinerna skärptes efter förväxling av vaccinationssprutor för småbarn

Flickans mamma anmälde distriktsläkaren och berättade att dottern den 5 april i år skulle få en spruta med vaccinet Pentavac för 6-månaders barn. Distriktsläkaren förväxlade dock flickans spruta med en annan som innehöll Priorix och var avsedd för ett 18-månaders barn, som satt utanför och väntade. Ansvarsnämnden läste flickans journal och hämtade in yttrande av […](0 kommentar)

Kvinna fick smärtsamt neurom och infektion efter amputation av finger

Den 48-åriga kvinnan råkade i maj 2004 kapa av halva vänstra pekfingret i en vedkap. En lokal infektion fördröjde läkningsförloppet. Ett ömmande amputationsneurom utvecklades i amputationstoppen. Efter en ny operation i januari 2005 kunde kvinnan återgå i arbete. Patienten anmälde ortopeden, som behandlade henne direkt efter olyckan, och en kirurg. Ansvarsnämnden tog in patientens journal […](0 kommentar)

»Varje läkare har ett eget ansvar även om rutiner saknas«

Den 43-årige mannen led av missbruk och hepatit. Han lades måndagen den 17 januari 2005 in vid ett universitetssjukhus, och man inledde samma dag behandling med 60 mg metadon dagligen. På lördag morgon den 22 januari fann man honom död i sängen. Rättsmedicinsk undersökning visade blodfyllda lungor samt metadon i lårblod i en koncentration av […](0 kommentar)

LT debatt

Vinstdriven vård löser inte sjukvårdens problem

Debatten om den svenska sjukvården handlar huvudsakligen om dess bristande effektivitet och hur marknadsstyrning skulle lösa problemet. Man förespråkar fri etableringsrätt och ersättning efter prestation. Privatiseringsförespråkarna fortsätter oförtrutet att mala på med sina teser, senast på ledarplats i Läkartidningen 36/2006 (sidan 2527). Där skriver Läkarförbundets utredningschef Kåre Jansson att för att komma till rätta med […](0 kommentar)

Debatt och brev

Gyllerup faller på eget grepp

Det är tydligt att Gyllerup inte gillar resultaten av vår studie. Ett klassiskt knep är då att försöka reducera trovärdigheten hos dem som svarar för budskapet, tex genom att kritisera insamling och bearbetning av data. Gyllerup avslöjar dock i första hand sin egen okunskap om den metod vi använt. Gyllerups hävdar t ex felaktigt att […](0 kommentar)

Resultatet går tyvärr inte att applicera

Hjelmgren och Anell har rätt i att jag inte behärskar »discrete choice«-metodiken. Författarna behärskar emellertid inte hanteringen av sitt material. Man får inte först göra ett urval ur två olikstora populationer och sedan slå ihop dessa utan korrektion för populationsstorleken. Det bästa hade varit att undersökarna hållit grupperna åtskilda genom hela analysen. Tyvärr går resultatet […](0 kommentar)

Svag studie om primärvårdspreferenser

Jonas Hjelmgren, Anders Anell och Sara Nordling vid IHE (Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi) har med ekonomisk hjälp av Sveriges Kommuner och Landsting gjort en enkätundersökning av befolkningens preferenser beträffande primärvård: »Hur vill befolkningen att primärvården ska organiseras? En studie baserad på ´Discrete Choice´ metodik (DCE)« http://www.ihe.se/publiceringar/IHE%20e-rapport%202006_1.pdf Studien har två frågeställningar:Hur värderar befolkningen en personlig […](0 kommentar)

Ensidig fokusering på avhållsamhet gör att fler kvinnor kommer att dö av aids

Den globala aidsepidemin är en av vår tids stora ödesfrågor. Varje dag dör tusentals män och kvinnor, flickor och pojkar i aids, andra stöts ut från samhället och får inte den sjukvård som de har rätt till. Familjer splittras och barn blir föräldralösa. Drömmar om en bättre framtid krossas. Företag och myndigheter förlorar viktig kunskap […](0 kommentar)

Kvinnor uppmuntras till ökad kontroll över sin sexualitet

Catarina Canivet ställer tre frågor och kommer med ett påpekande. 1. Ordet skyldighet har annan värdeladdning än synonymerna förpliktelse och ansvar. En HIV-positiv person har skyldighet att inte sprida smittan vidare, och en HIV-negativ person har skyldighet mot sig själv och sin omgivning att undvika/minska risken för smitta. Vad vi gör i Etiopien är att […](0 kommentar)

Sex mer brännande än tobak

Det är mycket glädjande att Eksmyr nu också betonar männens utvecklingspotential. Beatrice Ware, en välkänd HIV-aktivist från Uganda, smittad inom äktenskapet, säger: »ABC stigmatises HIV positive women. It allows people to conclude that we are either promiscuous or unfaithful« [1]. Prydnader är kulturberoende, inte naturliga. En T-shirt mot nikotinbruk har inte samma sociala implikationer som […](0 kommentar)

Rena kvinnor i sjal ger oss hopp …

Roland Eksmyr arbetar inom projektet Vejby Barnhälsa med att bl a minska aidsspridningen i Etiopien. ILäkartidningen skriver han: »Det är för flickor och kvinnor inte bara en rättighet utan en skyldighet (min kursivering) att undvika HIV … Det gäller givetvis även pojkar och män, men det är nog i alla fall flickor och kvinnor som […](0 kommentar)

Abortextremist i läkarförpackning!

Tomas Seidal, överläkare, docent och verksamhetschef på Länssjukhuset i Halmstad, har nu i flera nummer av Läkartidningen delgivit oss sin syn på abort. Han är tydligen inte lika ivrig att skylta med titeln ordförande i föreningen »JA till livet« i Läkartidningen, som nämnda förening är att få skylta med dr Seidals titlar, för att vinna […](0 kommentar)

Landsomfattande analys av rekryteringsläget för alla specialiteter behövs

Varför har vi läkarbrist på så många håll i Sverige, särskilt i län utan universitet? Tydligen är vi sämre än många europiska länder beträffande tillgänglighet och köer! Jag antar att Socialstyrelsen följer upp läkarnas val av specialitet med koppling till födelseår och att man fortlöpande gör prognoser om tillgång på specialister för de närmaste fem–tio […](0 kommentar)

Ska vi ladda dosetten med anticirrospiller?

I Läkartidningen 20/2006 (sidorna 1594-7) kunde man läsa att en viss celltyp i levern nu är identifierad som ansvarig för utvecklingen av levercirros. En viktig orsak till detta tillstånd är den explosionsartade epidemin av fetma, som först leder till steatos och därefter vidare till cirros, vilket också betonas i artikeln. I artikeln spekulerar författarna över […](0 kommentar)

»Värmeslag« kan vara mitokondriesjukdom

Med stort intresse läste jag Schötts och medarbetares artikel om ansträngningsutlöst värmeslag (Läkartidningen 26– 27/2006, sidorna 2050-3). Det aktuella fallet har slående likheter med pediatrikens Reye-syndrom och ännu mer med de mitokondriella fettoxidationsrubbningarnas akuta kriser. Det är mer än sannolikt att grundproblemet även i det aktuella fallet finns i mitokondrierna, och cellnekrosen (i muskel-, lever- […](0 kommentar)

När skall navelbråck remitteras till specialist?

ABC-artiklarna i Läkartidningen har sannolikt stor genomslagskraft när exempelvis allmänläkarna väljer ut vilka patienter som kommer att remitteras vidare till specialist. Det är därför särskilt viktigt att budskapen som presenteras är korrekta. Jag vill därför kommentera ABC-artikeln om främre bukväggsbråck av författarna Almqvist och Montgomery i Läkartidningen 26–27/2006 (sidorna 2054-6) och då speciellt avsnittet om […](0 kommentar)

Asymtomatiska behöver inte opereras

Vi tackar för Erik Svartholms kommentarer kring vår artikel om bukväggsbråck, och det är roligt att artikeln blivit så noggrant genomläst. Nedan presenteras bakgrunden till påståendena avseende navelbråck. Prevalensen navelbråck hos vuxna anges till 2 procent (Velasco M, et al, Hernia. 1999;4:233-9). Samme författare anser också att alla navelbråck hos vuxna (även asymtomatiska) skall opereras […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkarassistenter nöjda trots oklara villkor

Det har varit bra att arbeta som läkar- assistent för att jag för första gången har kunnat följa ett arbete på en avdelning och sett hur vårdflödet går till. Och jag har lärt mig att ta patienter. Det säger Sofie Karlström, som annars studerar på läkarutbildningen i Göteborg där hon påbörjar termin nio i höst. […](0 kommentar)

Lagstadgad vårdgaranti och mångfald

Trots de moderata valframgångarna är det alliansens breda överenskommelse som blir kärnan i den framtida vårdpolitiken. Några öppningar för att moderaterna skulle få mer inflytande med tanke på segersiffrorna är det inte tal om, menar Cristina Husmark Pehrsson (m). – Vi har lagt fram ett gemensamt arbete i alliansen, det blir ingen förändring av det, […](0 kommentar)

Brister i lönesättning och arbetsmiljö

AT-tariffen slopades 2004, men fortfarande har få AT-läkare förhandlat om sin lön, endast 27 procent av AT-läkarna i rankningen. – Lönesättningen fungerar inte. Det kan bero på en otydlighet i chefsförhållandena, säger Charlotta Sävblom, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. 46 procent av AT-läkarna vet inte vem som är lönesättande chef. Hela 80 procent […](0 kommentar)

Lön och kollegialt stöd lyfte Eksjö

– Jag är lite förvånad faktiskt, säger AT-läkaren Stina Carlsson när hon och ytterligare sex AT-läkare träffar Läkartidningen vid lunchtid på Höglandssjukhusets takterrass en solig septemberdag. Stina Carlsson har gjort större delen av sin AT och är nu på vårdcentralen strax bredvid. – Det har varit väldigt bra att göra AT här, men handledningen har […](0 kommentar)

Eksjö i topp och Borås i botten

Eksjö var etta också 2005. Men övriga topp-tio är nya, med Örnsköldsvik, Skellefteå och Kalix på delad andraplats. Klättrat rejält har Visby och Växjö från långt ner till en delad åttondeplats. Och tvärtom, Norrtälje och Kungälv har dalat från en delad andraplats till 33:e respektive 14:e plats i år. Skövde/Falköping åkte från sjunde ända ner […](0 kommentar)

Ledare

Rösta om årets nobelpristagare

Vilka som blir årets Nobelpristagare i medicin meddelas den 2 oktober. Bland de många som varje år försöker förutsäga rätt pristagare finns företaget Thomson Scientific. Några av de kandidater Thomson gissat på har faktiskt visat sig vara rätt, exempelvis medicinpristagarna Eric Kandel och Harold Varmus. Företaget har ett kommersiellt intresse av att tippa rätt pristagare, […](0 kommentar)

Ny politik för sjukvården!

Efter en mycket spännande rösträkning blev det sent i söndags kväll klart att det blir regeringsskifte. Vad det innebär för svensk hälso- och sjukvård återstår att se, men säkert är att förändringar kommer. Sjukvården var en av de viktigaste frågorna för väljarna, och kanske också en av de frågor där de ideologiska motsättningarna var tydligast. […](0 kommentar)