Nr 39 2006

Kultur

Norsk läkarutbildning ett steg mot universitet i Göteborg?

I september 1945 kom 23 norska medicinstudenter till Göteborg. Ett halvår senare kom ytterligare 15. De allra flesta i den första gruppen hade kommit som flyktingar till Sverige i samband med den tyska ockupationsmaktens tillslag mot Oslo Universitet den 30 november 1943. Då omringades universitetet av Gestapo och Wehrmachtsoldater, och omkring 1 200 manliga studenter […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Indikationer tyder på ökad risk med läkemedelsstent

Problemet med sena stenttromboser är högaktuellt och en hett debatterad fråga inom interventionell kardiologi idag. Författarna av artikeln »Läkemedelsavgivande stent kan öka risken för sen stenttrombos« i detta nummer av Läkartidningen belyser just det faktum att man visserligen har en dokumenterat minskad risk för restenos med läkemedelsutsöndrande stent, men restenos är ju något som inte […](0 kommentar)

Nya Rön

Likheter mellan ALS och andra neurodegenerativa sjukdomar

Den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS) drabbar årligen ca 200 personer i Sverige. De bakomliggande orsakerna är ännu oklara, men felaktig veckning av proteinet superoxiddismutas (SOD) tros bidra till sjukdomsprocessen. I en studie från Stockholms universitet presenteras nya data som pekar på att en prekursor till SOD uppvisar strukturell likhet med prekursorer till det […](0 kommentar)

Även måttlig övervikt ökar risken att dö

Att kraftig övervikt/fetma, med kroppsmasseindex (BMI) över 30, är associerat med ökad mortalitet är väl känt sedan tidigare. Lika grundligt studerad är emellertid inte korrelationen mellan mortalitet och övervikt vid ett BMI mellan 25 och 30. Nu visar amerikanska forskare i en studie som presenteras i New England Journal of Medicine att även ett BMI […](0 kommentar)

Växtvärk oförklarligt men ofarligt

Växtvärk är ett välkänt fenomen som drabbar barn mellan 3 och 12 års ålder. Värken är oftast som värst nattetid och främst lokaliserad till benen, dock inte lederna (vilket i sig vore ett patologisk tecken på att det kan röra sig om något annat). Föräldrar oroas ofta av barnens värk, vilket inte sällan får dem […](0 kommentar)

Astma för brett begrepp

Astma är ett alltför brett begrepp för att betraktas som en enda sjukdom. Det anser den prestigefyllda tidskriften Lancet på ledarplats i det augustinummer av tidskriften som i det närmaste helt är inriktat på astma. Globalt beräknas 350 miljoner människor lida av astma, en siffra som enligt Lancet kan komma att öka till 400 miljoner […](0 kommentar)

Läkemedelsavgivande stentar bör användas med urskillning

Vid perkutan koronarintervention (PCI) är restenos ett kliniskt viktigt problem, ibland benämnt PCIs »akilleshäl«. Läkemedelsavgivande stentar (drug-eluting stents, DES) introducerades 2002 för att minska den risk för restenos som finns med vanliga metallstentar (bare metal stents, BMS). Idag används DES i omkring 85 procent av alla fall av perkutana kranskärlsingrepp i USA och i drygt […](0 kommentar)

Kostintervention och kvalsterreduktion utan effekt vid astma och allergi hos små barn

Under 1980- och 1990-talen ökade prevalensen av astma och allergisk sjukdom, särskilt hos barn och ungdomar. En uttalad skillnad i förekomst av astma mellan genetiskt identiska populationer i geografiskt skilda miljöer, exempelvis Öst- och Västtyskland, gjorde att forskning kring riskfaktorer i miljö och livsstil satte fart. Exponering för kvalster och dess allergen är en miljöfaktor […](0 kommentar)

Blodtrycksmönstret över dygnet predicerar hjärtsvikt

Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för hjärtsvikt på befolkningsnivå [1], men hur blodtrycksmönstret över dygnet påverkar risken att utveckla hjärtsvikt är inte studerat tidigare. Mot bakgrund av tidigare studier av andra kardiovaskulära sjukdomar [2, 3] fanns det dock anledning att tro att dygnsmönstret skulle vara viktigt även för risken att utveckla hjärtsvikt. Vi undersökte […](0 kommentar)

Bakteriella biofilmer kan förklara varför otit hos barn inte läker med antibiotika

Kvarstående vätska i mellanörat (sekretorisk otitis media; SOM) hos barn är en sjukdom som ofta kräver läkarbesök och insättning av transmyringeala plaströr vid långvarig hörselnedsättning. Försök med antibiotikabehandling kan leda till utläkning i vissa fall men är oftast inte effektivt. Tidigare experimentella studier har visat att metabolt aktiva bakterier existerar i odlingsnegativa sekret i mellanörat […](0 kommentar)

Endast på webben

Lasker-pris till den kognitiva terapins fader

Han får priset för ”utvecklingen av kognitiv terapi, vilken har förändrat förståelsen och behandlingen av många psykiatriska tillstånd, såsom depression, självmordsbeteende, generaliserad ångest, panikattacker och ätstörningar”. Aaron Becks banbrytande arbete började på 50-talet när han som färdigutbildad psykoanalytiker försökte att vetenskapligt belägga psykoanalytiska förklaringsmodeller till depression. Enligt Freud skulle depression komma av att patienten riktar […](0 kommentar)

Läkemedelsstent kan orsaka hjärtinfarkt

Läs artiklarna Indikationer tyder på ökad risk med läkemedelsstent Läkemedelsavgivande stent kan öka risken för sen stenttrombos Läkemedelsavgivande stentar bör användas med urskillning(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Klamydiaepidemin hotar kvinnors reproduktiva hälsa

Forskargrupper i Sverige var under slutet av 1990-talet bland de första att påvisa signifikant nedgång av akut salpingit och ektopisk graviditet hos sexuellt aktiva kvinnor; nedgången ansåg man hade uppnåtts genom att klamydiaincidensen i samhället halverats tack vare riktad och generös provtagning för diagnostik samt behandlingsinsatser [1-5]. I Läkartidningen 18/2006 skriver mikrobiologen Björn Herrmann [6] […](0 kommentar)

Psykologisk första hjälp i samband med katastrofer och olyckor

Grundidéerna för den nuvarande synen på tidiga insatser för att stödja människor efter potentiellt traumatiska händelser väcktes av Caplan [1]. Denne introducerade i sitt klassiska arbete begreppet primär prevention. Han menade att man kunde undvika negativt utfall efter stressfulla livshändelser genom att samhället förmedlade olika former av stöd till de drabbade. Andra har också beskrivit […](0 kommentar)

Interaktioner mellan gener och miljö

Alkoholism, depression och ungdomsbrottslighet är tre exempel på psykosociala alternativt neuropsykiatriska störningar, vilka är utomordentligt kostsamma för såväl samhälle som individ. Frågan om deras bakgrund har en mycket kraftfull ideologisk laddning, vilket kan ha bidragit till att förhållningssätt och behandlingsinsatser inom dessa områden ofta kommit att styras av antingen tillfälliga trender eller enskilda forskares, klinikers […](0 kommentar)

Incidensen av endoftalmit efter kataraktoperation har minskat

Nationella kataraktregistret startade 1992 [1]. Redan från början var anslutningen stor. Antalet registrerade operationer har varje år kunnat jämföras med det antal som rapporterats till en annan oberoende registrering (Sveriges ögonläkarförening). Anslutningen har under flera år legat på cirka 95 procent av alla operationer utförda i landet, men sedan 2004 har anslutningen varit över 98 […](0 kommentar)

Sex – bara för rika och friska?

Förmågan att få erektion anses spela en stor roll både för mannens allmänna välbefinnande, för hans självkänsla och för partnerrelationen [1-4]. Intrakavernös injektionsterapi med alprostadil är en effektiv behandlingsmetod även vid mer uttalad erektil dysfunktion. Trots att terapin är effektiv är det många som upphör med behandlingen (över 60 procent) efter något år [5, 6]. […](0 kommentar)

ABC om Synkope

Synkope, eller svimning, är en vanlig orsak till att patienter söker kontakt med sjukvården och medför ofta inläggning på sjukhus. Synkope definieras som en övergående, självterminerande medvetandeförlust, och termen bör användas endast vid medvetandeförlust orsakad av övergående cerebral hypoperfusion/anoxi. Om annan orsak till medvetslöshet och medvetanderubbning föreligger (epilepsi, intoxikationer, metabola rubbningar) skall företrädesvis termen »övergående […](0 kommentar)

Läkemedelsavgivande stent kan öka risken för sen stenttrombos

Utvecklingen inom behandlingen av ischemisk hjärtsjukdom är snabb och accelererande. I frontlinjen för både akut och elektiv behandling står i allt högre grad perkutan koronarintervention (PCI). Ett stort problem har varit den relativt höga frekvensen av restenoser i åtgärdade kärl. Utvecklingen av stentar som innehåller cytostatiska eller cytotoxiska läkemedel har visat sig minska restenoseringen i […](0 kommentar)

Klamydiaepidemin hotar kvinnors reproduktiva hälsa

Forskargrupper i Sverige var under slutet av 1990-talet bland de första att påvisa signifikant nedgång av akut salpingit och ektopisk graviditet hos sexuellt aktiva kvinnor; nedgången ansåg man hade uppnåtts genom att klamydiaincidensen i samhället halverats tack vare riktad och generös provtagning för diagnostik samt behandlingsinsatser [1-5]. I Läkartidningen 18/2006 skriver mikrobiologen Björn Herrmann [6] […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information

Ladda ner pdf. Tryck på knappen till höger.(0 kommentar)

LT debatt

Centrala förhandlingar ingen framkomlig väg

Anders Ehnberg tar i sitt debattinlägg upp en viktig del av sjukvården i Sverige, den som utförs i glesbygd. Förhållanden i glesbygd är inte desamma som på andra håll i landet, men i Hälso- och sjukvårdslagen står att »målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela […](0 kommentar)

Arbetstidslagen – ett hot mot vård i glesbygd

Ändringarna i Arbetstidslagen (ATL), som träder i kraft den 1januari 2007, kommer att få förödande konsekvenser i form av nedmontering av sjukvården i glesbygd. Idag finns på många ställen i landets glesbygd en jour-/beredskapsverksamhet samt, främst i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, även akutvårdsavdelningar anslutna till vård-/hälsocentraler. Denna organisation motiveras av långa avstånd till sjukhus och […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Engelskt TTT-koncept skall ge ökad patientsäkerhet vid operationer

Det berättar Maria Nordström, kirurg i Sundsvall, med ett stort, klingande skratt. Inspirationskällan är en TTT-kurs som hon just gått vid Practicum i Lund. TTT står för »Training the trainer« och är ett koncept framtaget av Rodney Peyton vid Royal College of Surgeons (RCS) i London. – Det är en praktisk handledningskurs. Ingen av oss […](0 kommentar)

Debatt och brev

Bild- och funktionsmedicin – ny specialitet med stora utvecklingsmöjligheter

I Socialdepartementets och Socialstyrelsens beslut om ny indelning av specialiseringsstjänstgöring för läkare (ST), som trädde i kraft 1 juli 2006, har det skett en uppdelning på sk bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. Radiologi (medicinsk, barn- och ungdoms- och neuroradiologi), klinisk fysiologi och nuklearmedicin finns alla numera i den nya kliniska basspecialiteten bild- och funktionsmedicin med dess […](0 kommentar)

Om godkända ansökningar läggs ut på nätet behövs inget nytt studieregister

Enligt beslut av »The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)« måste alla kliniska studier som påbörjades efter juli 2005 vara registrerade i en öppen databas för att få publiceras i vetenskapliga tidskrifter [1]. De måste dessutom ha blivit registrerade innan de startades! Detta leder till två problem. För det första är det oklart i […](0 kommentar)

Psykiatrin är inte mogen för tvångsbehandling i öppenvården

Hur man efter utskrivningen ska hantera återfallen för vissa patienter med schizofrenidiagnos är ett betydande vårdetiskt problem. Enligt gällande lag får permission under LPT-vård (Lag om psykiatrisk tvångsvård) ske under högst ett år. Under den tiden har man kontroll över att patienterna fortsätter att få sina depåinjektioner. Nu har Socialstyrelsen visat att lagen alltför ofta […](0 kommentar)

Uppmuntra den naturliga längtan att föda

Staffan Bergström, Marc Bygdeman, Margareta Rehn, Christina Rogala, Kajsa Sundström och Catharina Zätterström efterlyser en diskussion om abort och reproduktiv hälsa i debattinlägg i Läkartidningen 30–31 och 37/2006 (sidorna 2238-9 respektive 2665-6). Vi delar till fullo uppfattningen att alla goda krafter måste samverka för att förebygga de tragedier som de osäkra aborterna utgör och som […](0 kommentar)

Patienter som inte kan betala hålls kvar på sjukhuset med tvång

Patienter som inte kan betala sjukhusräkningen blir kvarhållna med tvång. Detta framgår av en rapport från Human Rights Watch (HRW)och Burundian Association for the Protection of Human Rights and Detained Persons, »A high price to pay: The detention of poor people in hospitals«, som offentliggjordes den 7 september. Patienterna kan bli kvarhållna i veckor, i […](0 kommentar)

Brottsbalkens principer kan inte underskattas!

Min gamle arbetskamrat Ants Anderson vill behålla Brottsbalksprinciperna som började gälla 1964 (Läkartidningen 37/2006, sidorna 2668-71). I resten av världen, inklusive våra grannländer, råder en annan ordning, som har 2300 år på nacken. Kombinationen av Brottsbalkens principer och utformningen av de psykiatriska tvångslagarna har lett till svåra problem, professionellt (vad är en allvarlig psykisk störning, […](0 kommentar)

Iscador och Helixor är inte läkemedel!

Sedan 1993, när Läkemedelslagen trädde i kraft, har mistelpreparaten Iscador och Helixor försålts i Sverige som läkemedel. Läkemedelsverket inväntar dokumentation från tillverkarna inför beslut om godkännande. Läkare kan förskriva preparaten på patientens begäran. Dock är det inte tillåtet att rekommendera behandlingen, eftersom den inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta förfarande är troligen ganska […](0 kommentar)

Viktig konsumentupplysning

Trots diverse protester tar Seidal till sig min kritik. »Ordförande för JA till Livet« som tillägg under de övriga titlarna är viktig konsumentupplysning. Den serie av »fördomsfulla tillmälen« som Seidal hänvisar till grundar sig i en sökning på nätet där Seidals namn figurerar i sammanhang som knappast kan anses liberala. Vad gäller information i ämnet […](0 kommentar)

Inget absolut slutdatum bestämt

Gunnar Eckerdal har givetvis rätt i att det är otillfredsställande att mistelpreparaten fortfarande är s k frilistade, dvs kan säljas trots att lagstiftningen om naturmedel för injektion upphävts och att modern effektdokumentation till stöd för deras användning som läkemedel saknas. Bakgrunden är, som så ofta när gammal lagstiftning ersätts med ny, komplicerad. Mistelpreparaten har funnits […](0 kommentar)

Fördomsfulla tillmälen

AT-läkaren Martin Sandelin delar uppenbarligen inte min syn på det ofödda barnet – och där kan man givetvis ha olika uppfattningar (Läkartidningen 38/ 2006, sidan 2764). Exakt vad i det jag skrivit som Sandelin irriterar sig över framgår inte av hans korta inlägg. Lika sparsamt är det med underlag för den serie av fördomsfulla tillmälen […](0 kommentar)

Ledare

Statlig hälsorapport under granskning

Regeringsrapporten om asylsökande barn med uppgivenhetsyndrom (SOU 2006:49) har tidigare fått stark kritik i ett antal artiklar i Läkartidningen, som finns på vår webbplats https://lakartidningen.se/engine.php?articleId=4955 Rapporten försöker enligt kritikerna bagatellisera tillståndet hos en grupp barn som av en enig barnpsykiaterkår anses vara svårt sjuka. De som arbetar praktiskt med dessa patienter känner inte igen verklighetsbeskrivningen. […](0 kommentar)

I tsunamins efterdyningar

Flodvågskatastrofen i Sydostasien annandag jul 2004 avslöjade allvarliga brister i Sveriges beredskap för att bistå svenska medborgare vid omfattande olyckor utomlands. Det rådde oklara ansvarsförhållanden mellan olika centrala aktörer, och samordningen av insatserna försvårades på grund av svagheter i organisation, styrning, rutiner, informationshantering etc. Ett omfattande utredningsarbete har sedan dess utförts, först av Katastrofkommissionen och […](0 kommentar)

Notiser

Totalt abortförbud föreslås i Polen

Polska högerpartiet »League of Polish Families« vill förbjuda all abort i landet genom en ändring i den polska konstitutionen. Livet ska skyddas från och med befruktningsögonblicket. Svenska EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (v), vice ordförande i EU-parlamentets kvinnoutskott, har tillsammans med Francis Wurtz, ordförande för vänstergruppen i EU-parlamentet, skrivit ett öppet protestbrev till Polens president, senat och […](0 kommentar)

Pneumokockvaccinering av barn rekommenderas

Alla små barn bör vaccineras mot pneumokocker, anser Smittskyddsinstitutets referensgrupp för vaccinfrågor, Refvac. Vaccinering bör ske vid tre, fem och tolv månaders ålder. Vaccin verksamt även på små barn har på senare år utvecklats. Sådant så kallat 7-valent vaccin har på senare år också inkluderats i vaccinationsprogrammen i flera andra länder, bland annat Norge. Enligt […](0 kommentar)

Läkare blev upphovsrättshjältar

Helsingborgsläkarna Per och Astrid Björgell fick årets ALIS-pris »Upphovsrättens hjältar« vid bokmässan i Göteborg förra veckan. De fick priset för sin upphovsrättsliga kamp mot förlaget Studentlitteratur om rättigheterna till texten i den medicinska fackboken Jourläkarboken som de skrev för 24 år sedan. Boken har kommit ut i nya utgåvor trots att paret har velat dra […](0 kommentar)

Sjukvårdspartiets ordförande slutar efter katastrofval

Kenneth Backgård avgår som ordförande för det nationella Sjukvårdspartiet. Anledningen är partiets dåliga resultat i riksdagsvalet. Enligt Sveriges televisions vallokalsundersökning fick Sjukvårdspartiet, sjvp, bara 0,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. I Norrbottens läns landsting förlorar sjvp 7,7 procent av rösterna i landstingsvalet. Trots detta är partiet näst största parti i landstinget med sina 15,5 procent. […](0 kommentar)

Kalmarmodell på alla akutsjukhus

Kalmarmodellen har varit så framgångsrik att den kommer att införas på landets 76 akutsjukhus från nästa år. Det löftet lämnar kristdemokraternas Chatrine Pålsson Ahlgren. – Vi har gjort detta i alliansens tecken. Det är högst troligt att modellen tas i bruk från den 1 januari 2007, säger hon. Den nya modellen, som har testats på […](0 kommentar)

Tidigare ordförande dömd för skattebrott

Före detta ordföranden i Svensk förening för allmänmedicin förklarades av Blekinge tingsrätt torsdag den 21 september skyldig till bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll samt skattebrott. Han dömdes till villkorlig dom och dagsböter, 120 dagsböter à 400 kronor, det vill säga totalt 48 000 kronor.(0 kommentar)

Nyheter i veckan

Måndag 18/9 Människor som har sömnproblem drabbas i större utsträckning av depression, övervikt och har en sämre förmåga att kontrollera sitt blodsocker. Detta kan i förlängningen leda till vuxendiabetes. Allt mer forskning tyder på att dålig sömn är en viktig faktor bakom flera av dagens folksjukdomar, rapporterar Dagens Nyheter, som hänvisar till tidskriften Archives of […](0 kommentar)

Aktuellt

Uppsving för e-postkonsultation i Danmark

Nästan hälften av alla danska läkare erbjuder idag rådgivning via e-post. I storstäderna är andelen ännu större. Från den 1 april 2003 har det varit möjligt för privatpraktiserande läkare att erbjuda e-postkonsultation. Idag är servicen frivillig, men från och med nästa avtalsperiod med början den 1 januari 2009 måste läkarna tillhandahålla e-postkonsultation. Initiativet och uppbyggnaden […](0 kommentar)

Han vill göra sjukvården mer folkhälsoinriktad

Det blev en politisk rivstart för Lennart Levi. Medlem i centerpartiet blev han först i fjol och då blev han också tillfrågad att ställa upp som kandidat till riksdagen. Karriärist? Nej, snarare humanist. Nu har den 76-årige läkaren fått en riksdagsplats. När valsedlarna kontrollräknats på torsdagen stod det klart att Lennart Levi, som var andranamnet […](0 kommentar)

Hon vill ha samarbete mellan specialitetsföreningarna

Barbro Westerholm är själv 73 år men kallar sig inte pensionär. Hon är i högsta grad arbetande. Förra året avgick hon efter sex år som ordförande i Sveriges Pensionärsförbund, och snart tar hon för andra gången plats i riksdagen. Läkartidningen når henne på mobilen när hon är på väg att plocka upp tre barnbarn på […](0 kommentar)

Ny sajt om narkos ska förbereda barn för operation

– Det finns ett skriande behov av information, och vi har märkt att många frågar efter just en webbsida, säger Gunilla Lööf, anestesisköterska på sjukhuset i Solna. Förra hösten började hon och kollegan Erika Berggren att skissa på idéer till en webbplats. De får många olika frågor från barn som ska läggas in på sjukhus […](0 kommentar)

Många läkare negativa till nya industriavtalet

Nära hälften av läkarna som svarat, 46 procent, är negativa till det nya industriavtalet. Det har lett till mindre utbildning och mer krångel och byråkrati, menar de. Men en fjärdedel av de svarande är i stort sett positiva till det nya avtalet. Det är en fördel med klara regler, färre besök och att de blir […](0 kommentar)