Nr 41 2006

Kultur

Gåtan om venernas backventil

Det hände i Amen Corner-huset i slutet av Paternoster Row i London. Här hade Royal College of Physicians sitt hus, där William Harvey föreläste i anatomi och hade tillstånd att utföra obduktioner. Det skedde i traditionen han lärt sig i Padua hos Fabricius ab Aquapendente, som 1603 publicerade sin lilla skrift om de små genomskinliga […](0 kommentar)

Ett spännande liv i kirurgins tjänst

Carl Johan Ekströmer var en av 1800-talets mest framgångsrika svenska läkare. Han började sin bana som militärläkare men slutade som riksdagsman och preses för Vetenskapsakademien. Hans självbiografi och beskrivningar av kirurgisk praxis ger god inblick i ett spännande levnadsöde och i villkoren för dåtidens sjukvård. Han föddes under enkla förhållanden i en järnbruksmiljö i Dalsland […](0 kommentar)

Tankeväckande om processorienterad verksamhetsstyrning

Författarna, som båda är administratörer, med erfarenhet från bl a landstingsvärlden, argumenterar i denna bok vältaligt för att de ofta vattentäta skotten mellan olika offentliga institutioner och verksamheter ska avlägsnas och mer av horisontellt samarbete komma till stånd i ett »flödessamhälle«. Organisationsförändring innebär många gånger omfördelning av makt och möts därför ofta med motstånd från […](0 kommentar)

En trevlig urologilärobok

Boken »Urologi« passar bra att ha på ST-läkarens mottagning och använda som uppslagsbok. De flesta kapitlen är både instruktiva och trevliga att läsa, och även om boken inte direkt inbjuder till sträckläsning kan några kapitel då och då också vara rent nöjsamma att läsa. Bokens författare försöker vara heltäckande och börjar ambitiöst med anatomi och […](0 kommentar)

Mångsidig och neutral översikt i frågan om dödshjälp

En ny bok om de svåra och många gånger kontroversiella frågorna om dödshjälp har kommit ut. Det bör betonas från början att det (den här gången) inte handlar om en skrift som tar ställning vare sig för eller emot dödshjälp, utan det är (enligt min uppfattning) första gången som dessa frågor belyses ur ett ganska […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Äldrevård måste grundas på etik

I detta nummer av Läkartidningen skriver två överläkare vid geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, och en professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet en artikel med rubriken »Framtidens åldersutveckling ställer geriatrisk etik på prov«. Författarna diskuterar behovet av en gemensam värdegrund med en kärna av väl förankrad, gemensam människosyn för att hantera etiska dilemman […](0 kommentar)

Nya Rön

Laborera lönar sig – exemplet BNP vid akut dyspné

De första studierna av BNP-mätning (brain natriuretic peptide, B-type natriuretic peptide) vid akut dyspné publicerades 1994, och en metod för akut bruk redovisades 1997. Idén togs upp i en rad studier från 2001 och framåt, bla i multicenterstudien Breathing Not Properly (»BNP«). Man visade att BNP-koncentrationen, som medelvärde av triplikat med en patientnära metod, var […](0 kommentar)

Hög ankel-armkvot markör för hjärt-kärlsjukdom

Lågt ankelartärtryck uppmätt med ultraljudsdetektor har sedan länge betraktats som tecken på ocklusiv artärsjukdom i benen men ökar också risken för generell kardiovaskulär sjukdom. Uttryckt i relation till systemtrycket genom kvoten av det systoliska trycket i ankel och arm (AAI) är det nedre gränsvärdet 0,90 för diagnos av artärocklusion i benen. En stor populationsstudie i […](0 kommentar)

Kolhydratfattig eller fettfattig kost vid fetma hos diabetiker?

Övervikt och typ 2-diabetes är ett växande hälsoproblem i västvärlden. Stort intresse har därför riktats mot olika kostbehandlingsprogram. Den gängse metoden sedan länge har varit att i första hand ersätta en del av kostens fett med kolhydrater. Ett stigande antal studier har emellertid visat förbluffande effekter genom att göra tvärtemot. Forskare från olika forskningsinstitut i […](0 kommentar)

BMJ efterlyser största medicinska bragden

Vilket medicinskt genombrott är det största som gjorts sedan 1840? Den frågan ställer sig tidskriften BMJ och ber läsarna komma med förslag. Väl medveten om svårigheten att jämföra medicinska och vetenskapliga genombrotts grad av »storhet« spekulerar tidskriften över att upptäckten av penicillin, massproduktion av acetylsalicylsyra, utvecklandet av datortomografen, magnetkameran, den traditionella röntgentekniken och den första […](0 kommentar)

Barns risk för posttraumatisk stress kan förutses

Barn som råkar ut för olyckor löper risk att drabbas av posttraumatisk stress. För att underlätta för dessa barn är det viktigt att identifiera dem så tidigt som möjligt. En grupp forskare från Australien har tittat på hur effektivt ett särskilt utvecklat frågeformulär, Child Trauma Screening Questionnaire, är när det gäller att identifiera de barn […](0 kommentar)

Begränsad effekt av kalciumtillskott till barn

Tillskott av kalcium till växande barn i syfte att stärka skelettet har begränsad effekt. Det skriver forskare från Australien i en studie som presenteras i tidskriften BMJ. Studien är en metaanalys över 19 olika studier, som totalt omfattar 2859 barn. Vissa barn har fått tillskott av kalcium under minst tre månader, medan andra inte fått […](0 kommentar)

Öronlobsfåra stark markör för kranskärlssjukdom

Rättsmedicinaren Erik Edston har under åren 1999–2004 konsekutivt undersökt 520 avlidna som genomgått rättsmedicinsk undersökning i Linköping. Istudien ingick 420 män och 100 kvinnor med medelålder 56 ± 18 år, variationsvidd 19–95. Den rättsmedicinska undersökningen utfördes enligt vedertagna normer, och dessförinnan fotograferades öronen. Man noterade förekomst av flintskallighet och hår i hörselgångar och mätte bukfettstjockleken […](0 kommentar)

Individuell screening ringar in gravida med skadligt alkoholmönster

Att fetalt alkoholsyndrom (FAS) uppstår efter hög alkoholkonsumtion under graviditet råder det inget tvivel om. Skadan är väl definierad, med dysmorfologi, tillväxthämning och utvecklingsförsening med beteendeavvikelser på grund av skador på fosterhjärnan. Detta onödiga tillstånd drabbar 1–5/1000 nyfödda, beroende på vilken population det gäller. Under 1990 talet fastslogs att 140 g alkohol/vecka eller 20 g/dag […](0 kommentar)

Kraftig underrapportering av kvinnlig könsstympning

Det förekommer en mängd traditionella termer för att beskriva sedvänjan med kvinnlig könsstympning. Hittills har man bara gjort antaganden för att omsätta dessa till vilket ingrepp som är gjort. WHO klassificerar sedan ett par decennier könsstympning i fyra grupper, men det finns ingen vetenskaplig bakgrund till denna indelning. Ett sudanesisk-svenskt forskarlag har undersökt trovärdighet och […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Vårdhygieniska riskfaktorer och användning av antibiotika

I samband med Ädelreformen, då kommunerna övertog huvudmannaskapet för äldreboenden inklusive tidigare landstingsdrivna sjukhem, försvann tillgängligheten till sjukhusens vårdhygieniska expertis för dessa vårdinstanser. Det fanns en intention att äldreomsorg skulle ske under så hemlika förhållanden som möjligt och sjukvård i Hälso- och sjukvårdslagens mening skulle inte bedrivas. De basala hygienrutiner [1] som tillämpades på sjukhus […](0 kommentar)

Benmärgsceller ger kanske bättre hjärtfunktion efter hjärtinfarkt

För knappt tio år sedan rapporterade Asahara och medarbetare [1] att det finns cirkulerande endoteliala progenitorstamceller (EPC), att dessa aktiveras och söker upp eller sugs upp till ischemiskt myokard och där deltar i nybildning av blodkärl. År 2001 rapporterades att isolerade humana EPC injicerade på råtta i samband med hjärtinfarkt stimulerade revaskularisering av vänster kammare […](0 kommentar)

Framtidens åldersutveckling ställer geriatrisk etik på prov

Antalet äldre personer i samhället ökar, vilket också ökar trycket på sjukvårdens personella och ekonomiska resurser. Eftersom den äldre patienten ofta har flera olika sjukdomar ställs det höga krav på olika typer av specialistvård, och prioriteringsfrågor kan bli svårhanterliga [1, 2]. Enligt aktuella data från Statistiska centralbyrån omfattande ett 100-årsperspektiv kommer antalet personer i hög […](0 kommentar)

Allergi och överkänslighet i huden kartlagd i svensk studie

Allergi och annan överkänslighet i huden utgör ett viktigt folkhälsoproblem och studier har visat att framför allt atopiska sjukdomar ökat under de senaste decennierna [1-3]. Handeksem är vanligt förekommande i den vuxna befolkningen [4, 5]. Viktiga riskfaktorer för handeksem är atopiskt eksem [5, 6], hudirriterande exponering såsom våtarbete samt kontaktallergi [4, 7, 8]. Ettårsprevalensen av […](0 kommentar)

Flyktingars apati och uppgivenhet välkänd och begriplig reaktion

Syftet med denna artikel är att göra det omdiskuterade tillståndet apati och uppgivenhet hos flyktingbarn begripligt som en extrem och psykosomatiskt formad flyktreaktion inför upplevd total hopplöshet. Vuxna och barn i desperata asylsökande familjer utvecklar varierande reaktioner av skräck och hopplöshet på stress och trauma. Depressioner och dissociationstillstånd är vanliga – alltifrån agiterade eller näst […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Omedelbart kejsarsnitt hade kunnatöka barnets möjlighet att överleva«

Den 33-åriga kvinnan skulle föda sitt andra barn och gick på kontroll. Under graviditeten hade hon haft blödningar, och fick den 24 februari en vattenavgång i vecka 25+2. Hon remitterades därför till kvinnokliniken vid ett universitetssjukhus. Behandling med Betapred gavs för att mogna barnets lungor. En cervixodling var negativ. Under vården fortsatte det att läcka […](0 kommentar)

»Varje remitterande läkare har ett eget ansvar för att provsvar lämnas så snart som möjligt«

En knappt 4-årig pojke kissade på sig under dagtid och därför kontaktade hans mor vårdcentralen där man den 6 mars i år gjorde en urinodling. Den 24 mars meddelade distriktsläkaren familjen att pojken hade tillväxt av bakterier i urinen. Han fick behandling. Modern anmälde distriktsläkaren. Hon ansåg att svaret borde ha varit klart på tre […](0 kommentar)

Inte uteslutet att kolektomin kunnat undvikas om medicinen hade satts in itid

Kvinnan fick under sommaren bukbesvär med bubbel och körningar i magen. Den 23 juni rektoskoperades hon vid en vårdcentral. Den 10 augusti sökte hon akut vid lasarettet på grund av feber och ständiga diarréer med blodtillblandning. Hon fick remiss till magspecialist och recept på Colazid. Vid ett nytt akutbesök på lasarettet den 17 augusti fann […](0 kommentar)

»Borde i stället ha beslutat om urakut kejsarsnitt«

Den 35-åriga kvinnan hade tidigare fött barn med kejsarsnitt och nedkomsten av hennes andra barn beräknades till den 29 september. Under graviditeten kontrollerades hon av barnmorska A, som i slutet av mars ombesörjde läkarundersökning och det tidigare snittet bedömdes då ha gjorts på grund av sätesändläge. Den 5 oktober hade A noterat avtagande fosterrörelser, men […](0 kommentar)

Debatt och brev

Landstingspolitisk lekstuga i arbetstidsfrågan!

Vi har uppochnedvända världen i sjukvården i hela landet just nu. Landstingspolitiker, som aldrig någonsin tidigare visat intresse för läkarnas arbetssituation, uttalar sig gråtmilt om hur synd det är om dessa stackare som har så slitsamma arbetstider. Verksamhetschefer, som uttalar att de inte kan klara vare sig klinikens verksamhet eller ekonomin om de följer politikernas […](0 kommentar)

Tvång i öppenvård behövs för en liten grupp patienter till skydd för dem själva och andra

Jan-Olof Forsén, RSMH, och professor Johan Cullberg argumenterar i Läkartidningen 39/2006 (sidorna 2885-6) mot det förslag som Nationell psykiatrisamordning lämnat om möjligheter att i vissa, särskilt komplicerade fall medge att patienter för att kunna skrivas ut från psykiatrisk tvångsvård tvingas följa en given behandling enligt ordination från läkare. Artikelförfattarna föreslår i stället mobila psykosteam, små […](0 kommentar)

Finlands sak är vår?

Under många år har det funnits ett nordiskt avtal om utbytbarhet av läkarlegitimationer och lika värdering av läkarexamina från de nordiska länderna (FördrS 2/1994). Vid årsskiftet 2005/ 2006 drev dock det finska undervisningsministeriet igenom en förändring av 4 § i förordningen om tilläggsutbildning inom primärvården i Finland. Resultatet är att läkare med läkarexamen från annat […](0 kommentar)

Frågan tas upp vid nästa sammanträde

Läkarförbundet har, genom sitt etik- och ansvarsråd, som en viktig uppgift att skapa och upprätthålla tydliga etiska riktlinjer. Dessa vilar på en humanistisk värdegrund med vetenskap och beprövad erfarenhet som ledstjärna. Förutom Sveriges läkarförbunds egna etiska regler finns andra internationella etiska deklarationer som förbundet har ställt sig bakom (www.slf.se). Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har vid […](0 kommentar)

Läkarna och de apatiska flyktingbarnen – riktlinjer behövs

SVTs program »Uppdrag granskning« har med reportaget »Spelet om de apatiska barnen« (18 september) riktat uppmärksamheten mot de apatiska flyktingbarnen och den utredning som leds av Marie Hessle. För en utanförstående är det svårt att till fullo bilda sig en egen uppfattning. Därför är det angeläget att Läkarförbundets etik- och ansvarsråd granskar detta program och […](0 kommentar)

Misstänkliggör inte kondomens effektivitet som skydd mot HIV/aids

I diskussionen om hur HIV/aidsepidemin kan bekämpas är vi uppenbarligen överens med Roland Andersson om en hel del – men inte om allt. För den som är intresserad av att läsa mer om Sidas uppfattning kring hur arbetet mot HIV och aids måste bedrivas har Sida ett antal skrifter som väl beskriver vår breda syn […](0 kommentar)

Kondompropaganda räcker inte – vi måste uppmuntra livsstilsförändringar

I stället för saklig argumentation gör Lena Ekroth och Anders Molin en undanmanöver i sitt svar [1] på mitt inlägg om HIV-prevention (LT 30–31/2006, sidorna 2243-4). De förvränger mitt budskap, tillskriver mig åsikter som jag inte framfört och misstänkliggör mina motiv. Låt mig från början göra klart att vi är överens om att undervisning om […](0 kommentar)

Fler amerikaner utan sjukförsäkring

Från 2000 till 2004 ökade antalet vuxna amerikaner utan sjukförsäkring från 40 miljoner till nära 46 miljoner, trots att ekonomisk tillväxt ägt rum i USA under denna period. Samtidigt har kostnaderna för sjukvård ökat med över7procent per år, en takt högre än den allmänna ekonomiska tillväxten. Resultaten från Commonwealth Fund Health Survey, en studie av […](0 kommentar)

MSD sponsrar inte Gynregistret

Det är utmärkt att Läkartidningen (40/ 2006, sidorna 2932-5) tar upp vad redaktionen upplever som problematiskt med de svenska kvalitetsregistren. Tyvärr är beskrivningen av läkemedels-industrins roll och MSDs kontakter med »Gynregistret« inte helt korrekt. För att ta det sista först: MSD sponsrar inte Kvalitetsregistret för gynekologiska cellprov (Gynregistret). Däremot har vi ett avtal med institutionen […](0 kommentar)

Ledare

Från ord till handling!

Bäste Göran, Du har just blivit utnämnd till ett av de viktigaste politiska uppdragen i landet. Att kunna ge alla invånare en högklassig sjukvård är en drivkraft som vi, Sveriges läkare, delar med dig. Efter att ha läst Alliansens rapporter om hur ni vill reformera och förbättra sjukvården ser vi läkare möjligheter till positiva förändringar […](0 kommentar)

Hur män granskar kvinnors forskning

Kvinnornas andel av den medicinska forskarkåren är stor vid basen men sjunker snabbt högre upp i hierarkin. Över hälften av dagens forskarstuderande är kvinnor, men mindre än 20 procent av kvinnliga forskare avancerar till professor. Förhållandena är likartade i andra i-länder, och de skillnader som finns tycks ha samband med läkaryrkets status. Länder i forna […](0 kommentar)

Aktuellt

Avstegsavtal inte helt otänkbart

– Den bild jag har är att man ute i landsting och region jobbar med frågan och att man vill ha en dialog med läkarföreningarna, men att man kanske har olika syn. Vill landstingen omförhandla hela jouravtalet och schemalägga läkarna dygnet runt i nästa avtalsrörelse? – Vi har inte haft den dialogen så jag kan […](0 kommentar)

Ilska bland läkare i Uppsala och Stockholm

På Danderyds sjukhus i Stockholm är det dålig stämning bland läkarna. – Det är väldigt upprörda känslor bland läkarna här. Samförståndet är förstört. Jag har fått hemskt många samtal och blir haffad i korridoren av irriterade läkare, säger Johan Styrud, ordförande för Danderyds sjukhus läkarförening. Han menar att kärnproblemet med EUs nya arbetstidslag är, precis […](0 kommentar)

Oklart i Västra Götaland

Inget samarbete pågår mellan verksamhetschefer och fackliga representanter, enligt Christina Berntsson, ordförande i Göteborgs läkarförening. Men enligt regionens kompetensförsörjningschef Lars Sahlman pågår arbetet på kliniknivå med att implementera de nya reglerna. – Några funderar på att ta bort beredskapen helt och ha en jourlinje till. Andra funderar på hur man kan hantera bagatellstörningar. Där man […](0 kommentar)

»Arbetsgivarna har förklarat krig mot hela läkarkåren«

Låsningar och konfrontationer. Inga konkreta förslag från arbetsgivarna. Så är läget bara två och en halv månad före årsskiftet, då de nya arbetstidsreglerna ska tillämpas. – Det är väldigt bråttom. Man måste ha ett par månaders framförhållning. Men vi vet inte hur de har tänkt sig och det är därför vi är minst sagt upprörda. […](0 kommentar)

Hägglund ny socialminister

Att det blev en kristdemokrat som fick socialministerposten var väntat. Själv är han nöjd med den drömroll han eftertraktat. Varför ville han ha den posten? – Därför att jag ser stora möjligheter till förbättringar inom vården. Det är frågor som många människor bedömer så viktiga, säger Göran Hägglund. Den allra första frågan han tänker ta […](0 kommentar)

Notiser

Läget låst i Skåne

Hittills har den stora stridsfrågan varit primärjourerna, inte beredskapsfrågan. Enligt riktlinjer från arbetsgivaren ska inget arbetspass inklusive jour bli längre än 13 timmar. Hur det skulle slå har beskrivits utförligt i tidningen Sjukhusläkaren nr 4. Den borgerliga allians som nu söker stöd hos miljöpartiet för att bilda majoritet i regionen har dock varslat om att […](0 kommentar)

Uppsala först med läkemedelslista för barn

Landstinget i Uppsala län är först i Sverige med en lista över läkemedel som rekommenderas för behandling av barn. Syftet är att få till stånd en mer säker och enhetlig läkemedelsförskrivning till barn eftersom flertalet läkemedel som förskrivs inte är utprovade på barn. Detta ger en osäkerhet vid läkemedelsbehandlingen, enligt landstingets läkemedelskommitté. Rekommendationerna gäller läkemedelsbehandling […](0 kommentar)

Utebliven borgerlig allians skylls på Sjukvårdspartiet

Sjukvårdspartiet får skulden för att det inte blir någon borgerlig allians i Västra Götalandsregionen. Centern och folkpartiet valde att fortsätta samarbetet med socialdemokraterna. Länge kämpade Sjukvårdspartiet, moderaterna och kristdemokraterna med att få till stånd en allians, men fick avbryta försöken. Det senaste årets splittring med en rad avhopp och interna bråk har fått folkpartiet och […](0 kommentar)

Fortsatt stort underskott i Lund

102 miljoner kronor i befarat underskott för 2006. Så såg den samlade ekonomin ut för Universitetssjukhuset i Lund när årets åtta månader hade summerats. De negativa tendenserna märktes redan i somras och ett tillfälligt anställningsstopp infördes på sjukhuset för att vända utvecklingen, men hävdes snart därefter. Efter augusti månads bokslut har 25 miljoner kronor sparats […](0 kommentar)

LT debatt

Upptäckt av kromosomrubbningar hos foster – hög tid att ändra strategi

Vid Centrum för fostermedicin (CFM), Karolinska Universitetssjukhuset, liksom vid UltraGyn i Stockholm, har vi under de senaste åren noterat ett ökat intresse bland gravida för individuell riskvärdering med ultraljud och biokemi gällande Downs syndrom. Samtidigt har det på grund av stigande ålder hos mödrarna varit ett fortsatt mycket högt utnyttjande av fostervattenprovtagning där ca 16 […](0 kommentar)

Endast på webben

Etiska dilemman inom geriatrik och äldrevård

Läs artiklarna Äldrevård måste grundas på etik Framtidens åldersutveckling ställer geriatrisk etik på prov(0 kommentar)