Nr 42 2006

Kultur

Vaccination mot självförhärligande

Det är alltid nyttigt när någon verksamhet granskas av personer utanför den omedelbara kretsen av intressenter. Granskning av den medicinska litteraturen för att få fram hållbara resultat för klinisk användning fordrar ett bidrag av sådana specialister som utifrån kan ta ställning till hur ett arbete är upplagt och hur dess resultat tolkas. De egna specialisterna […](0 kommentar)

Mejl från dr Sami Salman, Bagdad i augusti 2006

Jag nås i augusti 2006 av bifogade rapport från en reumatologläkare i Irak och känner ett starkt behov av att få dela med mig av min frustration inför krigets destruktiva konsekvenser för det civila samhället och för människors liv och framtidstro. Jag deltog år 2000 i en regional reumatologkonferens i Bagdad med deltagare från Irak, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Nya avbildningstekniker, nya krav

I veckans nummer av Läkartidningen publiceras en beskrivning av ett fall där en undersökning med positronemissionstomografi (PET) gav ett flertal både förväntade och överraskande diagnoser, vilket krävde stor eftertanke och fortsatt utredning. Detta fall exemplifierar inte bara PET-kamerans stora kliniska betydelse och underutnyttjande i Sverige, utan det belyser också ett flertal intressanta aspekter på dagens […](0 kommentar)

Nya Rön

Spironolakton ökar risken för mag-tarmblödning och magsår

Enstaka fallrapporter har indikerat att patienter som behandlas med spironolakton drabbas av fler magsår och blödningar i övre gastrointestinalområdet än de som inte behandlas med spironolakton. En holländsk populationsbaserad fall–kontrollstudie startades med data från en primärvårdsdatabas. Alla patienter över 18 år mellan 1 januari 1996 och 9 september 2003 inkluderades. Primär effektparameter var förekomst av […](0 kommentar)

Kombinationsbehandling bäst vid panikångest

Panikångest beräknas drabba upp till 5 procent av befolkningen någon gång i livet. Tillståndet, som kan vara oerhört handikappande och sänka livskvaliteten avsevärt, diagnostiseras många gånger inte ordentligt. En grupp amerikanska forskare lyfter i en artikel, presenterad i Lancet, fram kombinationsbehandling med farmaka och beteendeterapi som det bästa sättet att hjälpa drabbade. SSRI-preparat (selektiva serotonin- […](0 kommentar)

Stora risker för fostret vid överburenhet

Det finns ett flertal studier som visar att den perinatala morbiditeten och mortaliteten ökar vid överburenhet (graviditetslängd ≥42 + 0). I en Cochrane-översikt från 2004 drar man slutsatsen att igångsättning av förlossningen vid 41 graviditetsveckor reducerar den perinatala mortaliteten. Traditionen i Skandinavien har varit att rekommendera täta kontroller från och med graviditetsvecka 42 + 0 […](0 kommentar)

BNP som markör för hjärtsvikt hos barn

Peptiden NT-proBNP (N-terminal pro-B-type natriuretic peptide) är en välkänd markör för hjärtsvikt. Men halterna av peptiden är också ökade hos patienter med sepsis. En grupp forskare från Israel har i en studie som presenteras i Pediatrics studerat huruvida markören gör det möjligt att differentiera mellan hjärtsvikt och sepsis hos barn. Forskarna har tittat på totalt […](0 kommentar)

Annan mekanism bakom analcancer hos HIV-positiva

Infektion med humant papillomvirus (HPV) anses vara nödvändig, men inte tillräcklig, för utveckling av anal skivepiteldysplasi. Hos majoriteten av immunkompetenta indivier är infektionen övergående, men om HPV-DNA integreras kan en process med gradvis transformation till invasiv analcancer initieras. Processen, som går från normalt epitel via anal intraepitelial neoplasi (AIN) till manifest analcancer, anses kunna ta […](0 kommentar)

Patientutbildning kostnadseffektiv vid irriterade tarmens syndrom -men räcker det?

Irriterade tarmens syndrom (irritable bowel syndrome, IBS) har en prevalens på upp till 15 procent. 25 procent av de drabbade söker läkare, främst i primärvården, men genererar ändå upp till 40 procent av konsultationerna hos gastroenterologspecialister. Lidandet hos de sökande är fullt jämförbart med det vid tex kronisk njursvikt. Kostnaderna för sjukvård, arbetsoförmåga och läkemedel […](0 kommentar)

Mest antaganden om kostnad och nytta med ASA och statiner

Författarna till den aktuella studien inleder med att konstatera att både acetylsalicylsyra (ASA) och statiner har visat sig effektiva för primär prevention av koronar hjärtsjukdom. Man bedömer att den relativa riskreduktionen med dessa båda behandlingar är likartad och dessutom oberoende av varandra. Vidare utgår man från att den relativa behandlingseffekten är konstant i relation till […](0 kommentar)

Prövningar av biologiskt aktiva läkemedel kräver speciell försiktighet

Vid ett försök i London i mars 2006 drabbades sex friska frivilliga personer av svåra skador då försöksläkemedlet TGN 1412 gavs för första gången till människa [Läkartidningen. 2006;103(15):1169-70]. Med några minuters mellanrum injicerades superagonisten anti-CD28, som direkt stimulerar T-celler. Inom 90 minuter uppvisade samtliga sex kraftiga symtom: huvudvärk, myalgi, illamående, diarré, erytem, vasodilatation och hypotension. […](0 kommentar)

Filaggrin förklarar kopplingen mellan atopiskt eksem och iktyos

Det har länge varit känt att torr, fjällande hud (ichtyosis vulgaris) ofta förekommer ihop med atopiskt eksem, som drabbar 20–30 procent av alla barn. Men den genetiska kopplingen mellan sjukdomarna har varit oklar. Vanlig iktyos (incidens 1:300) debuterar i barndomen med grova fjäll på extremiteterna, framför allt vintertid, och har ansetts vara autosomalt dominant nedärvd. […](0 kommentar)

Ledare

Mobiltelefoner på sjukhus, mer nytta än risk

När den engelska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket (MHRA) föreslår färre restriktioner för användning av mobiltelefoner på brittiska sjukhus är det en sociolog och en psykolog som får kommentera detta i BMJ (2006;333:767-8). Det speglar var man anser att mobilproblemen egentligen ligger. Inskränkningarna i användningen av mobiltelefoner har motiverats med riskerna att störa känslig medicinteknisk utrustning. […](0 kommentar)

Viktiga WMA-uttalanden om kampen mot HIV/aids

World Medical Association, WMA, hade i helgen sin årliga generalförsamling i Pilanesberg, Sydafrika. Ett ämne som diskuterades var de problem som läkare ställs inför vid behandling av HIV/aids i Afrika. HIV/aids är en global pandemi; statistik från UNAIDS visar att ca 37–38 miljoner människor är smittade, och 60 procent av dem lever i länder söder […](0 kommentar)

Reformera äldrevården!

När Ädel- och psykiatrireformerna genomfördes 1992–94 var ett av huvudmotiven att samla sociala och medicinska insatser under en och samma huvudman. Reformen präglades också av målet att ersätta institutionsboendet med hemtjänst och sjuksköterskeledd vård i särskilda boenden. Landstingen ansågs under lång tid ha medikaliserat åldrandet, och läkarledningen av sjukhemmen bedömdes inte längre nödvändig. Övergången skedde […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Inget angav att patienter kunde skickas hem utan läkarundersökning«

Den 28-årige mannen sökte akut på ett lasarett efter att ha klivit snett med höger fot. Han undersöktes av en sjuksköterska som, efter att ha rådfrågat läkaren, sände hem honom med en elastisk binda. Senare uppdagades att patienten hade en malleolarfraktur som opererades. Patienten anmälde läkaren. Ansvarsnämnden läste patientens journal och tog in yttrande av […](0 kommentar)

Rektalcancerdiagnos fördröjdes åtta månader

En 75-årig kvinna kontrollerades för hjärtbesvär. Den 26 november uppgav hon vid ett besök hos husläkaren att hon blött från tarmen av och till. Hon hade därför slutat med Trombyl. Vid undersökningen fann husläkaren en liten förändring i tarmen. Den tolkades vid palpation som en hemorrojd, och läkaren gav ett lugnande besked. Patienten uppgav vid […](0 kommentar)

Datortomografi hade avslöjat att »migrän« var cysta i hjärnan

Mannen uppsökte jourcentralen den 22 september på grund av kraftig huvudvärk. Han var kallsvettig och blek. Familjeläkare A noterade att patienten hade vänstersidig huvudvärk med synfältsbortfall och en upplevelse av ränder i vänster ögas synfält, vilken dock hade försvunnit vid besöket. En nedsättning av synskärpan på vänster öga noterades. Patienten behandlades med läkemedel mot migrän, […](0 kommentar)

LT debatt

Om att avbryta livet i dess början och dess slut

När man som jag närmar sig 90-årsåldern är det kanske något sent att börja skriva om livets slutskede. Genom åren har jag dock flera gånger varit med om livets slutskede både för mina patienter och för mycket kära närstående. Detta har gett anledning till reflektioner, som kanske för somliga ter sig upprörande. Bortsett från de […](0 kommentar)

Landstingsförbundet tolkar lagen – verksamhetscheferna straffas

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skickade den 6 oktober 2006 ut ett cirkulär i arbetstidsfrågan. Hittills har budskapet under åren 2004 och 2005 varit att EUs arbetstidsdirektiv inte kan genomföras utan att allvarligt skada sjukvården. I år har SKL bytt fot och med buller och bång drivit att avstegsavtal inte behövs, utan att EUs arbetstidsdirektiv […](0 kommentar)

Debatt och brev

Ökat tvång eller bättre organisation?

Problemet med lagförslaget om tvång i öppenvården är att det täcker över bristen på långsiktighet från psykiatrin. När patienter med fortsatt stödbehov skrivs ut överlämnar psykiatrin dem till socialtjänsten; därefter är man alltför ofta svåråtkomlig för uppföljning, ny bedömning av behandlingsbehov och konsultation. Den ömtåliga relationen psykiater– patient är inte i första hand betjänt av […](0 kommentar)

Dags att vi får möjlighet till tvångsbehandling i psykiatrisk öppenvård

Den nationella psykiatrisamordningen (Miltonutredningen) har föreslagit ökade möjligheter till tvång i öppenvård. Professor Johan Cullberg och förbundsordföranden i RSMH Jan-Olof Forsén har kritiserat förslaget i Läkartidningen 39/2006 (sidorna 2885-6). Eftersom jag länge efterlyst denna möjlighet vill jag kommentera deras inlägg, som jag tycker är olyckligt på många sätt. Det finns uppenbara felaktigheter i deras faktaunderlag, […](0 kommentar)

Kära kolleger, vi har missat något!

Jag tror inte att våra patienter särskilt ofta simulerar sjukdom eller fejkar krämpor för att till exempel bli sjukskrivna. Däremot kan de, rätt ofta, omedvetet överbetona sina sjukdomsupplevelser och därigenom hålla borta sina svårare, rent mänskliga, frågor. Att känna sig sjuk är troligen en relativt vanlig, omedveten nödlösning på ett personligt dilemma. Vi läkare kan […](0 kommentar)

Modernisera KBT-begreppet i Sverige!

I Sverige råder en förvirring kring definitionen av KBT. Internationellt är KBT att betrakta som ett begrepp, en terapiskola innefattande en samling kognitivt beteendeinriktade terapier. Flertalet av dessa KBT-terapier, eller »modeller« som de även kallas, kännetecknas internationellt av såväl en öppenhet som uttalad teoretisk och metodologisk bredd. Exempel på »nyare« KBT-modeller, även kallat tredje vågens […](0 kommentar)

Homocystein – fortfarande uppe i tionde ronden innan gonggongen går?

Bo Norberg menar i Läkartidningen 23/ 2006 (sidan 2576), och med förtydligande i 40/2006(sidan 3019), att resultaten från några interventionsstudier med B-vitaminer avseende effekter på hjärt– kärlsjukdom kommer att förändra rådande behandlingsparadigm. Jag menar dock att det klassiska terapiparadigmet fortfarande gäller: Brist måste föreligga innan substitution kan ha effekt på bristsymtom. Till dessa studiers huvudsakligen […](0 kommentar)

Fri abort är en nödvändighet

Jag är uppriktigt ledsen att jag inte var mer saklig i mitt lite raljanta inlägg i abortfrågan i Läkartidningen 38/2006 (sidan 2764). Detta fick uppenbarligen till följd att flera kolleger, många engagerade i föreningen »Kristna läkare och medicinare« (KLM), tyckte att jag uppträtt ohyfsat. Jag tar till mig av kritiken … Vad debatten borde handla […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Deltagare till pilotgrupp sökes

(0 kommentar)

Aktuellt

Små bioteknikföretag bakom nya idéer för målsökande läkemedel

I Linköping finns företaget Accelerator, vars projekt ProtR-C syftar till att utveckla ett system för målsökande transportörer av cellgift direkt till cancertumören. (Se Figur 1.) Målsättningen är att uppnå en effektivare medicinering och samtidigt begränsa bieffekterna. ProtR-C är en bärare som bygger på ett »välkänt« protein (vilket vill företaget av patentskäl inte berätta) och ska […](0 kommentar)

Allt mindre målsökare i kampen mot tumörceller

Förutsättningen för målsökande läkemedel är att det finns dels ett mål, en bindningsmolekyl på eller i den cell som ska angripas, dels en substans eller en blockerande faktor som hittar just den bindningsmolekylen och som helst inte ger sig på de friska cellerna. Det finns redan idag exempel på effektiva och godkända målsökande läkemedel, bland […](0 kommentar)

Risk för nedlagda jourlinjer i glesbygd

– Vi diskuterar att ha färre jourlinjer igång. Men vilka exakt det blir är inte klarlagt än. Det kan gälla små jourlinjer på Kalix och Kiruna sjukhus eller glesbygdsjourlinjer i primärvården, säger sjukvårdslandstingsrådet Kent Ögren i Norrbottens läns landsting. Han utgår från de konsekvensanalyser som arbetsgivaren har gjort för att se hur de nya arbetstidsreglerna […](0 kommentar)

Brott mot arbetstidsreglerna kan ge fängelse

Den arbetsgivare som anlitar en läkare i strid mot regeln om dygnsvila kan dömas till böter enligt 24 § 1 p Arbetstidslagen, se ruta. Detta under förutsättning att det inte finns ett kollektivavtal om avvikelse. Några sådana avvikelseavtal finns ännu inte i landet. Arbetsgivare i lagens mening kan vara verksamhetschefen, enligt Läkarförbundets jurist Nils Erik […](0 kommentar)

Namninsamling mot arbetstidsregler på Karolinska Universitetssjukhuset

De flesta läkare hade redan undertecknat uppropet, andra passade på att göra det under lunchen. På fredagen stod Maria Kvist, fackligt ombud för läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset, i personalmatsalen med det upprop som i veckan gått ut till alla medlemmar i Stockholms läkarförening. Facket tar nu till denna kampåtgärd mot arbetsgivarens förslag på arbetstidsförändringar, till […](0 kommentar)

Läkarförbundet ber Arbetsmiljöverket tolka lagen

Läkarförbundet begär nu hjälp av Arbetsmiljöverket för att slita den tolkningstvist om dygnsvila som Läkarförbundet uppfattar bromsar processen med att anpassa läkarnas arbetstider till de nya reglerna som gäller från årsskiftet, se även LT nr 41/2006. – Vi vill träffa avtal. Det kan inte vara så att arbetsgivaren disponerar den här frågan själv. Vi begär […](0 kommentar)

Läkare och forskare löper ökad risk att dödas

Uppgifter om antalet döda irakier, vilka bland annat harpresenterats av irakiska hälsoministeriet och från amerikanskt officiellt håll, skiljer sig åt men har legat kring 50000–100000 döda. Enligt Lancet-artikeln kan det kan röra sig om betydligt fler, upp mot 655000 döda (Lancet doi:10.1016/S0140-6736(06)69491-9). Siffran har forskarna bakom studien fått fram genom att titta på 47 mindre […](0 kommentar)

Notiser

Professor ny VD för IPULS

Kristian Borg, professor i rehabiliteringsmedicin vid Karolinska institutet, är sedan den 2 oktober ny VD för IPULS, Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige. Han efterträder Magnus Sederholm.(0 kommentar)

Utländsk utbildning fortfarande vanligast

Bland de nya läkarlegitimationer som Socialstyrelsen utfärdade under 2005 gick över hälften till läkare med utländsk utbildning, de flesta från ett EU/EES-land. Läkare med svensk utbildning utgjorde 43 procent. Totalt utfärdades 1808 legitimationer, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Vid årsskiftet fanns 36871 gällande läkarlegitimationer, omkring 1100 fler än året innan. Antalet giltiga legitimationer är dock […](0 kommentar)

Barnläkare blir politiskt sakkunnig

Barnläkaren Anders W Jonsson (c), till nyligen verksamhetschef vid Gävle sjukhus, är nybliven politisk sakkunnig för centerpartiet i statsrådsberedningen. Där blir han en av sex samordnare för centerpartiet. Hans ansvar blir att ta ställning till i vilken mån förslag som kommer från Socialdepartementet överensstämmer med centerpartiets politik. Anders W Jonsson kandiderade till riksdagen men kom […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Systemeffekter av nasala kortikosteroider?

Tillgänglig dokumentation om nasala kortikosteroiders eventuella systemeffekt är begränsad. När det gäller jämförande studier är de mycket få och i de flesta fall sponsrade av läkemedelsföretaget som handhar någon av produkterna ifråga. Ett vanligt förekommande sätt att mäta kortikosteroiders systemeffekt är knemometri, det vill säga mätning av underbenets längd. Ett annat mått som används är […](0 kommentar)

Absorberas antibiotika sämre vid diarré?

Det finns sparsamt med dokumentation i litteraturen om eventuell påverkan på absorptionen av antibiotika vid diarré. I en studie av absorptionen av penicillin V och ampicillin hos barn noterades även diarréförekomst [1]. De 65 barn mellan en månad och tre år som omfattades av studien behandlades för övre luftvägsinfektioner och fick antibiotikabehandling peroralt i flytande […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Tvångsvård av barn och ungdomar saknar enhetlig, nationell praxis

En grundläggande etisk princip i sjukvården är att vården utgår från patientens egen önskan om vård. Det finns vissa undantag från denna grundprincip, vanligast i samband med psykisk sjukdom. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) har ingen nedre åldersgräns, och av tillgänglig statistik bedömer vi att ett drygt hundratal barn och ungdomar årligen blir föremål för […](0 kommentar)

PET/DT kan ge klinikern extra bekymmer

En 76-årig ensamstående man sökte vintern 2004 efter två månaders anamnes på heshet och besvär från höger öra. Han hade aldrig tidigare vårdats på sjukhus, hade inga kända kroniska sjukdomar och behandlades inte med några läkemedel. Utredning vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå påvisade lokalt avancerad larynxcancer med metastasering till bilaterala halslymfkörtlar, stadium T4N2cM0. Som led […](0 kommentar)

Behandling av patienter med hud- och mjukdelsinfektioner

En alltför stor förbrukning av antibiotika har ansetts vara en bidragande orsak till den ökning av bakterieresistens som noterats under de senaste årtiondena. År 1995 bildades en nationell STRAMA-grupp i Sverige med målsättning att bevara möjligheten till en effektiv antibiotikabehandling. STRAMA står för »Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens« http://www.strama.org . STRAMA är organiserat […](0 kommentar)

Tema Psykoterapi

Alla vägar bär till Rom

Psykoterapeutisk behandling är en självklar del av den psykiatriska behandlingsarsenalen idag. Men det faktum att man kan nå stora synergieffekter i behandlingen även av somatisk sjukdom genom att kombinera somatiska och psykologiska behandlingsmetoder har på senare år allt mer uppmärksammats. Detta har medfört att psykologisk behandling nyttjas inom sjukvården, inte bara inom psykiatrin, utan numera […](0 kommentar)

Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress

I en tid när antalet långtidssjukskrivna människor med stressrelaterade sjukdomstillstånd är större än någonsin är det knappast att förvåna sig över att intresset för metoder för att hantera och lindra stress också har vuxit. Många av de metoder som används för stresshantering kommer från andra traditioner än den västerländska medicinen. Flera av dem bygger på […](0 kommentar)

Motiverande samtal – bättre än råd

Motiverande samtal har mötts av ett starkt intresse från såväl kliniker som forskare och spridits mellan och inom länder [1, 2]. För en svensk publik gjordes begreppet motiverande samtal tillgängligt år 1988 genom boken »Sju steg till minskat alkoholberoende« [3]. Idag sprids metoden över landet och stora personalgrupper inom socialtjänst, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse utbildas. […](0 kommentar)

Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering

De långvarigt smärtsjuka med stort vårdbehov uppskattas utgöra 7 procent av befolkningen [1]. Huvuddelen är patienter med nack–skuldersmärta, rygg-/bäckensmärtor eller generell smärta/fibromyalgi. Långvarig smärta (duration >6 månader) är en »folksjukdom« som medför stort lidande och låg livskvalitet [1, 2]. Täta vårdkontakter och långvarig sjukskrivning leder till höga kostnader för både sjukvården och samhället [2]. Men […](0 kommentar)

Lovande terapi vid borderlinestörning

Borderline-personlighetsstörning är en psykisk störning, som kännetecknas av ett genomgående mönster av instabilitet i regleringen av känslor, bristande impulskontroll, relationsproblem och låg självkänsla [1]. En annan benämning är emotionellt instabil personlighetsstörning. Problemen är varaktiga och avviker påtagligt från vad som allmänt sett förväntas i personens sociala och kulturella miljö [2]. Borderline-personlighetsstörning är ofta förenad med […](0 kommentar)

Evidensläget: psykoterapi har effekt, men flera frågor är obesvarade

Det finns idag över 250 olika psykoterapier beskrivna i litteraturen och cirka 150 av dessa finns på American Psychological Associations lista över psykoterapier med empiriskt stöd, en Fass för psykoterapi [1]. Idag efterfrågas nästan alltid evidens för att en behandling har önskad effekt, det vill säga att den aktuella behandlingen har utprövats i en kontrollerad […](0 kommentar)

Terapeutisk färdighet viktig i primärvården

De flesta personer som söker kontakt med primärvården presenterar kroppsliga symtom. Men det är långt ifrån alla som har entydiga sjukdomar. Många söker för rädsla för sjukdom, och symtomdiagnoser med låg grad av biomedicinsk exakthet är vanligt förekommande. Symtom kan inte entydigt knytas till särskilda sjukdomar och många besvär är självläkande och av övergående karaktär […](0 kommentar)

»Teamarbete i sin prydno«

Ända sedan Charlotte Barouma blev färdig läkare hade hon saknat psykologisk kompetens runt sig. När hon för ungefär sju år sedan blev erbjuden att delta i Poppis-projektet i Göteborg svarade hon genast: Äntligen! Och blev nöjd. – Vi behöver inte längre vara rädda för att fråga patienten hur det egentligen står till, för vi har […](0 kommentar)

Interpersonell psykoterapi ovanligt i sverige

Många depressioner utlöses av ett problem i en nära relation. Men även när depressionen har någon annan orsak blir ändå de nära relationerna påverkade. Höna eller ägg – depression och relationer påverkar varandra. Och detta öppnar en väg för behandling. Vi kan inte prata bort depressionen, men relationsproblemen kan vi göra något åt – och […](0 kommentar)

Alla nöjda med psykolog på vårdcentral

Vad gör allmänläkaren med en patient som mår dåligt, inte behöver medicinsk hjälp och heller inte är aktuell för remiss till psykiatrin? På vissa håll finns numera möjligheten att samverka med en psykolog. I framkanten på denna trend ligger Göteborg. Patienterna blir hjälpta, behovet av sjukskrivning, medicinering och läkarkontakt minskar, rent ekonomiskt är det en […](0 kommentar)

Mångfald viktig inom psykoterapin

Läs artiklarna Alla vägar bär till Rom – nåja, i alla fall flera! Margareta Bågedahl-Stridlund Mindfulnessmeditation – nygammal metod för att lindra stress Marie Åsberg, Camilla Sköld, Kristina Wahlberg, Åke Nygren Motiverande samtal – bättre än råd Lars Forsberg Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering Jan Lidbeck Lovande terapi vid borderlinestörning Gerhard Andersson, Lars-Göran […](0 kommentar)

Endast på webben

Nya avbildningstekniker kan ge extra bekymmer

Läs artiklarna Nya avbildningstekniker, nya krav PET/DT kan ge klinikern extra bekymmer(0 kommentar)

Svensk konsensus om vaccination mot cervixcancer

Med anledning av att förebyggande vacciner visat sig vara effektiva mot humant papillomvirus (HPV) ordnade Smittskyddsinstitutet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi en tvådagars konsensuskonferens i maj i år. Slutsatserna har nu sammanställts och publiceras här för första gången. Inbjudan till deltagande utsändes brett till ansvariga inom smittskydd, mikrobiologi, gynekologisk onkologi, barnvaccination och skolhälsovård, […](0 kommentar)