Nr 43 2006

Kultur

Dr C dog i Auschwitz

När nazisterna kom till makten år 1933 hade Tyskland ca 50000 läkare, av vilka 9000 var av judisk börd. Fram till 1938 hade ca 6000 judiska läkare lyckats lämna landet. Därefter blev det allt svårare att fly, allt mer oöverstigligt att finna ett land som ville ta emot dem. Av judiska flyktingar betraktades Sverige framförallt […](0 kommentar)

Utmärkt lärobok i psykosomatik

Helen har ofta ont i magen. Nu söker hon på barnläkarmottagningen och sitter lite hopkrupen. Mamman är orolig. Vad är det för fel på Helen, vad ska hon göra? Denna vanliga kliniska situation är upptakten i Gösta Alfvéns gedigna bok om psykosomatik hos barn. Författaren låter oss följa med på en resa på de komplicerade […](0 kommentar)

Hämnd föder hämnd i ny läkarförfattad deckare

I november: »Egentligen var hon redan död. Hon dog för en vecka sedan när beskedet kom. Hon dog för tjugofyra år sedan när det hände.« Nu står hon inte ut längre, nu när hon vet att hon inte kan få barn. Nu hänger hon sig. Några veckor senare, luciadagens morgon – en man hittas skjuten […](0 kommentar)

Om vetenskapens roll för vilseledande dogmer

Tabula rasa är ett uttryck som användes först av Aristoteles i hans lära om förnuftet, sedan av en av stoikerna om den nyföddes själ och på 1600-talet av filosofen John Locke i polemik mot läran om medfödda idéer. (Locke var för övrigt läkare och kemist och god vän med Tom Sydenham, han med den infektiösa […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Nya medel mot ateroskleros testas

Behandling med statiner vid hyperkolesterolemi och vid aterosklerotisk kärlsjukdom har inneburit en dramatiskt ökad potential att behandla och förebygga kärlsjukdom. Trots detta är ateroskleros den vanligaste dödsorsaken och en dominerande orsak till sjukdom. Nya studier med nya generationens mer potenta statiner talar för att det finns ytterligare vinster att göra. Samtidigt pågår sökande efter alternativa […](0 kommentar)

LDL-sänkning – nivå och tid

När undertecknad kom till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som nyexaminerad läkare för precis 30 år sedan var »lipidsänkning efter hjärtinfarkt« en förbjuden formulering. Det ansågs »farligt« att sänka blodfetterna efter hjärtinfarkt. Bakgrunden var den då nyligen avslutade europeiska multicenterstudien med substansen klofibrat (Atromidin). En överdödlighet hade framkommit i behandlingsgruppen, där man funnit ökad förekomst av […](0 kommentar)

Nya Rön

Stamceller hjälper sviktande hjärta

Stamceller från den egna benmärgen kan hjälpa patienter med påverkad vänsterkammarfunktion efter hjärtinfarkt att återfå sin normala pumpförmåga. Det visar en multicenterstudie från Tyskland som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. 204 patienter som genomgått hjärtinfarkt ingick i studien. 3–7 dagar efter det att reperfusionsbehandling genomförts fick patienterna en injektion av stamceller som […](0 kommentar)

Oväntat samband mellan stor försäljning av antibiotika och låga ohälsotal

Vi fann att kommuner med höga ohälsotal också har stor läkemedelsvolym. Detta gällde för de flesta läkemedelsgrupper utom för antibiotika. I kommuner med mycket antibiotika räknat i definierade dygnsdoser/invånare sågs i stället låga ohälsotal. Skillnaden var höggradigt signifikant. Hög antibiotikavolym var i regel positivt korrelerat med höga volymer av andra typer av läkemedel, utom medel […](0 kommentar)

Epilepsi negligerat i fattiga länder

Epilepsi är en både negligerad och missförstådd sjukdom i stora delar av världen. Det fastslår Lancet Neurology. Globalt beräknas 50 miljoner människor leva med sjukdomen. Prevalensen varierar mellan olika studier (den brukar anges till mellan 5 och 40 per 1000 invånare), men siffran tros vara högre i fattiga länder på grund av bla högre incidens […](0 kommentar)

Kontroversiellt om hallucinogener mot klusterhuvudvärk

Hallucinogena substanser som LSD (lysergic acid diethylamide) och psilocybin, som är den aktiva substansen i sk magiska svampar, kan ha gynnsam effekt mot klusterhuvudvärk. De kontroversiella rönen presenteras i tidskriften Neurology och kommenteras även av tidskriften Nature. Klusterhuvudvärk är en svårbehandlad åkomma som kommer i episoder, som kan vara från några minuter upp till timmar. […](0 kommentar)

Aidsepidemin växer snabbare än insatserna

De globala insatserna för att begränsa spridningen av HIV har ökat under senare år, men aidsepidemin växer betydligt snabbare än insatserna. Det är det huvudsakliga budskapet från aidskonferensen i Toronto, som lockade drygt 26000 besökare. Antiviral behandling har fram till för några år sedan uteslutande varit reserverat för i-världens HIV-patienter, men flera initiativ har resulterat […](0 kommentar)

GI-begreppet bör tas på allvar vid kostomläggning

Uppståndelsen kring glykemiskt index (GI) har dessvärre inte stått i paritet med seriös klinisk forskning kring fenomenet, som från början enbart var ett sätt att bedöma kolhydratrika livsmedels lämplighet för diabetiker. Sedan dess har GI-begreppet exploderat till ett kommersiellt megajippo och lämnat forskningen långt bakom sig. Under senare tid har man dock förstått att det […](0 kommentar)

Hellre laparoskopisk än öppen operation vid pylorusstenos

Infantil hypertrofisk pylorusstenos, som drabbar ca 3/1000 födda, är en vanlig och viktig differentialdiagnos hos spädbarn med kräkningar. Stora kaskadliknande kräkningar efter måltid, karakteristiskt elektrolytmönster med hypokloremisk alkalos på grund av förlust av saltsyra samt ultraljudsundersökning ger ofta diagnosen. Behandlingen är kirurgisk longitudinell pyloromyotomi. Sedan det första laparoskopiska ingreppet beskrevs 1991 har flera studier givit […](0 kommentar)

Humant herpesvirus 8 kan spridas vid blodtransfusion

Humant herpesvirus 8 (HHV 8) kan spridas vid blodtransfusioner. Det tyder en studie som presenteras i New England of Medicine på. Det har tidigare varit omdiskuterat huruvida viruset kan spridas vid just blodtransfusioner, men nu tycks belägg finnas för att så är fallet. Forskarna har tittat på 1811 patienter i Uganda, där HHV 8-viruset förekommer […](0 kommentar)

SSRI-exponering ökar risken för underburenhet och andningsstörning

Tim Oberlander, verksam i Vancouver, är en framstående forskare inom neonatalogi och smärta. Han har tidigare publicerat en studie om spädbarn som exponerats för serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i fosterlivet och visat att de vid 2 månaders ålder hade nedsatt smärtperception [1]. Forskningsfrågan i denna studie var huruvida depression under graviditet i sig eller i kombination med […](0 kommentar)

Endoskopisk kirurgi vid karpaltunnelsyndrom ger mindre ont men inte kortare sjukskrivning

Öppen kirurgi vid karpaltunnelsyndrom är en av de vanligaste operationer som utförs på patienter i arbetsför ålder. Operationen följs vanligtvis av sjukskrivning av varierande längd på grund av postoperativ smärta och ömhet i handen. Hos en del patienter kan dessa problem vara långvariga. Endoskopisk kirurgi introducerades med den tänkta fördelen att den skulle leda till […](0 kommentar)

Endast på webben

Grupptalan mot Salus har bildats

Föreningen ska nu jaga medlemmar bland läkarföreningar, t ex Samfundet äldre läkare, Säl, Stockholms läkarförening och Sveriges privatläkarförening. Men än så länge har föreningen bara 200 medlemmar. Målet om 2 000 betalande medlemmar (500 kr medlemsavgift) måste uppnås för att få ihop till de ekonomiska krav som tingsrätten ställer. 1 miljon kronor krävs för att […](0 kommentar)

Salus styrelse sa nej till utredning

För Salus Ansvars VD Carl-Viggo Östlund var det ett naturligt beslut. – Vi har vänt på alla stenar redan i och med de undersökningar som Finansinspektionen har gjort kring affärerna. Det finns ingen anledning att tro att det skett några oegentligheter, säger Östlund. Om beslutet var enhälligt av styrelsen eller om några ledamöter röstade emot […](0 kommentar)

Normalvärdet för LDL-kolesterol för högt

Läs artiklarna Nya medel mot ateroskleros testas LDL-sänkning – nivå och tid Sänkning av LDL-kolesterol förebygger hjärt–kärlsjukdom Kan högre HDL-kolesterol förebygga hjärtsjukdom ännu bättre? Högt HDL-kolesterol och kvinnligt kön underskattade skyddsfaktorer (Från Läkartidningen 3/2006)(0 kommentar)

Debatt och brev

Vi är faktiskt inte så oense

Staffan Olsson oroar sig över att debatten leder till en olycklig polarisering mellan privat och offentligt driven sjukvård. Jag tycker snarare att vi närmat oss varandra. Olsson understryker själv faran med prestationsersättning och betonar risken för avarter i sitt första inlägg i Läkartidningen 40/2006 (sidorna 3014-5). Han föreslår en ersättning baserad på kapitering eller områdesansvar, […](0 kommentar)

Skilj på drift och finansiering!

Det är glädjande att se att Bertholds i sin replik i Läkartidningen 40/2006 (sidorna 3015-6) finner den ersättningsmodell Kåre Jansson skisserar (sidan 3014) så välavvägd att den passerar utan invändningar. Det är nämligen just sådana ersättningssystem, med god balans mellan ansvarsersättning (t ex kapitering eller områdesansvar) och prestationsersättning, som jag förespråkar. Flertalet verksamheter som upphandlas […](0 kommentar)

Patientens rättssäkerhet underordnas psykiatrins resurser och inriktning

I Läkartidningen 39/2006 (sidorna 2885-6) argumenterar Jan-Olof Forsén, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), och Johan Cullberg mot Nationell psykiatrisamordnings förslag till ändring i nuvarande tvångslagstiftning. En ny tvångsvårdform föreslås, »Öppen vård med särskilda villkor«, som i praktiken innebär en återgång till det system med försöksutskrivningar som gällde på mentalsjukhusens tid, innan aktuell lagstiftning […](0 kommentar)

Livet har sin betydelse vid psykisk sjukdom

Det finns vissa meningar som, när de uttalas av tjänstemän, ger mig kalla kårar, nämligen: »Jag går helt efter reglerna« eller »Vi följer bara regelverket.« På Migrationsverket gick man ännu längre. Där sa man: »Vi följer bara Lagen.« Att lagen varit densamma i åratal men att praxis förändrats såg man inte, eller ville inte se. […](0 kommentar)

Är detta lämplig reklam?

Vid en del hållplatser för lokalbussarna i Umeå finns följande reklam: »Wow, vad spännande! Jag har aldrig kysst någon med körtelfeber förut. ALVEDON En värktablett att lita på« Många tonåringar ser säkert denna reklam. Det låter så enkelt. Man får tanken: »Skulle man bli smittad är det bara att ta en tablett Alvedon och så […](0 kommentar)

Fallbeskrivning av tsunamipatient – en komplettering

I fallbeskrivningen »Vårdrelaterade infektioner med multiresistenta bakterier – inte bara stafylokocker« av Johan Petersson, Christian G Giske, Ewa Aufwerber och Hans Jörbeck (Läkartidningen 35/2006, sidorna 2478-81) refereras två tsunamifall. Det ena fallet var vi på sektionen för hyperbar oxygenbehandling (HBO) vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna inblandade i. Vi vill komplettera artikeln enligt följande, eftersom vi anser […](0 kommentar)

Läkare i Svenska Akademien

Det var en trevlig artikel, som Sven Nilsson skrev i Läkartidningen 37/2006 (sidan 2678) om »Ädle Anderson«, den nu helt bortglömde skalden, professorn i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och ledamoten av Svenska Akademien Anders Anderson. I ingressen talar Sven Nilsson om fyra läkare i Svenska Akademien. I själva verket finns det två till, […](0 kommentar)

Inget axiom att allt blir bättre bara för att det centraliseras

Min gamle professor Stig Bengmark har fått träsmak av mångtimmeslång väntan på ett sydligt svenskt sjukhus, sannolikt Helsingborgs lasarett, och skriver uppfordrande i LT om akutintagseländet och dess möjliga lösning [1]. Bengmark har fått en sågskada, besvärlig men inte särskilt livshotande, blivit lågt prioriterad och därför fått vänta och vänta, bollats några varv mellan olika […](0 kommentar)

Landstingen och kommunerna blåser till strid mot EU-direktivet!

Läkarförbundets treårsavtal löper ut den 30 juni 2007. Redan nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tjuvstartat den kommande avtalsrörelsen med att reta upp hela Sveriges läkare. Landstingens centrala arbetsgivarorganisation har mycket välorganiserat samordnat landstingen i en gemensam aktion med uppsägning av lokala jouravtal och genom att till landstingen skicka ut cirkulär med en helt […](0 kommentar)

Ledare

Faror med »naturens egna« medel

Läkemedelsverkets varning för överkänslighetsreaktioner av Echinacea (18 oktober 2006) fick stor uppmärksamhet i medierna. En bidragande faktor kan ha varit att varningen går emot etablerade åsikter om naturläkemedel; allmänheten anser att dessa produkter är ofarliga, medan läkarkåren ser medlen som verkningslösa. Ingen av dessa åsikter har stöd i fakta även om övertygelsen att naturens egna […](0 kommentar)

Ny chans för mångfald!

I årets budgetproposition tar regeringen ytterligare steg för att stimulera en ökad mångfald av vårdgivare inom svensk sjukvård. Bland annat avsätts resurser för att personal som vill ta över landstingsdriven verksamhet kan ges tid att förbereda övertagandet, s k avknoppningsstöd. Vidare satsas en stor summa på att utveckla nya ersättningssystem, bort från central upphandling och […](0 kommentar)

Bra IT-utredning, men med vissa brister

Patientdatautredningen lade den gångna veckan fram sitt huvudbetänkande med förslag rörande användning av IT i sjukvården. Bland annat föreslås att sjukvårdshuvudmännen och privata vårdgivare på frivillig väg ska få bygga upp datoriserade, sammanhållna patientjournaler för varje patient. Datajournalen ska kunna följa en patient genom olika vårdkedjor och vårdprocesser. Tanken är att möjliggöra både en ökad […](0 kommentar)

Aktuellt

Svenska läkare lär sig traumakirurgi i Sydafrika

Det har varit fantastiskt lärorikt, men också omtumlande, säger ST-läkaren Klas Pekkari. Klockan i sjukhusentrén har stannat. Linoleumgolvet är slitet och håligt. Det här offentliga universitetssjukhuset från 1976 – Sydafrikas näst största och förr rasuppdelat – må ha sett sina bästa dagar. Men behovet av vård är stort. Inte minst för traumakirurgi. Varje år dör […](0 kommentar)

Varför ska du åka till Kina?

Några frågor till … … Eva Nilsson Bågenholm, som i egenskap av ordförande i den etiska kommittén i World Medical Association, WMA, blivit inbjuden till Peking. Kinas bristande syn på medicinetiska regler, bland annat handel med organ från kinesiska fångar, är ett ämne som engagerar WMA. Nu ska kommittén diskutera frågan med det kinesiska Läkarförbundet. […](0 kommentar)

Färre inspektioner när Arbetsmiljöverket bantas med en tredjedel

– Det är betydande neddragningar som går ut över hela vår verksamhet. Det kommer att innebära betydligt färre inspektioner, förelägganden och minskat föreskriftsarbete, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth Pettersson. Exakt hur verkets framtida uppdrag ska se ut, det ska regeringen återkomma om, men mellan 250 och 300 av verkets 800 tjänster måste försvinna under de tre […](0 kommentar)

Utbildning för företagsläkare hotad

Arbetslivsinstitutet läggs ned helt och hållet med motiveringen att minska byråkratin. Institutet bedriver arbetslivsforskning men ger även utbildning till bland andra fackliga förtroendemän och utbildning inom företagshälsovården, bland annat den kurs, motsvarande 15 högskolepoäng, som krävs för att bli specialist i företagshälsovård. Kursen sträcker sig över tre terminer. Ett 30-tal blivande företagsläkare påbörjade utbildningen i […](0 kommentar)

Många bra satsningar men allmänläkarna saknas

Ökad mångfald, fortsatt arbete med öppna jämförelser, ökad vårdgaranti, satsning på psykiatrin och ökad läkarmedverkan i äldrevården. Det är några av regeringens förslag om förändringar i sjukvården. – Det är bra saker alltihop. Ordentliga satsningar på sjukvården. Allt ligger i vår policy. Det mest glädjande är satsningen på psykiatrin, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. […](0 kommentar)

Lancet rankar WHO-kandidater

Vid ett möte den 6–8 november är det tänkt att WHOs ledning ska utse sin nya generalsekreterare. 13 kandidater till posten har genomgått Lancets extensiva analys. Dessa har fått svara på frågor som vad de skulle ägna de första 100 dagarna på posten som WHOs generalsekreterare åt och vilka globala hälsofrågor de anser som mest […](0 kommentar)

Läkarförbundets ordförande befarar medlemsavhopp

De två förändringarna innebär sammantaget att en sjukhusläkare som är med i såväl fack som a-kassa får 4000 kronor mindre i plånboken om året. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är kritisk. – Avdragsrätten är bra, den är en uppmuntran att vara med i facket. Det är synd att man tar bort den för fackföreningarna behövs […](0 kommentar)

Notiser

Uppsalas primärvårdschef sägs upp

Med omedelbar verkan sägs Kerstin Söderlund upp från sitt uppdrag som primärvårdsdirektör i Landstinget i Uppsala län. Skälet: landstingsdirektören är missnöjd med hennes sätt att leda primärvården. – Jag har bristande förtroende för henne och saknar tilltro till att hon ska kunna åstadkomma ett förbättringsresultat för ekonomin under 2007. Dessutom ökar sjukskrivningarna inom förvaltningen, säger […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Sänkning av LDL-kolesterol förebygger hjärt-kärlsjukdom

Effekten av LDL-kolesterolsänkande behandling för att minska risken för åderförkalkningsrelaterade komplikationer som hjärt–kärlsjukdom har diskuterats sedan LDL-sänkande terapi blev tillgänglig. Diskussion förs om lämpligt målvärde för LDL-kolesterol. Nyligen publicerade data från studier av individer med genetiskt orsakad sänkning av kolesterolnivån antyder nu att också behandlingstiden är en väsentlig faktor [1]. Dessa nya data stödjer tidigare […](0 kommentar)

Kan högre HDL-kolesterol förebygga hjärtsjukdom ännu bättre?

Vid kardiovaskulära sjukdomar på aterosklerotisk bas finns multipla såväl genetiska som miljömässiga riskfaktorer. Stort intresse fokuseras för närvarande på lipidernas patogenetiska roll, kanske framför allt när det gäller prevention av aterosklerotiska hjärt–kärlsjukdomar. Tillkomsten på 1980-talet av statinerna som effektiva och relativt biverkningsfria läkemedel för sänkning av LDL-kolesterol revolutionerade såväl den primärpreventiva som den sekundärpreventiva behandlingen […](0 kommentar)

Sammanfattning av Vetenskapsrådets yttrande om misstänkt forskningsfusk

En granskning av tre utlåtanden från Vetenskapsrådet under våren 2006 har lett till flera frågor som förtjänar att diskuteras. I samtliga fall uppdrog Vetenskapsrådet åt en expertgrupp att avge utlåtande; gruppen bestod av regeringsrådet Kjerstin Nordborg, ordförande, docent Birgitta Forsman, professor Dan Larhammar och professor Birgitta Strandvik med Björn Thomasson, Vetenskapsrådet, som sekreterare. Om plagiat […](0 kommentar)

Utlåtanden från Vetenskapsrådet inte tillräckligt bra som norm

Fusk i vetenskaplig forskning väckte under 1980-talet stor uppmärksamhet. Flera kända forskare i USA var direkt eller indirekt inblandade i utredningar om forskningsfusk. Den stora publiciteten kring dessa fall borde ha minskat risken för fortsatta bedrägerier i vetenskapliga sammanhang. Så har inte skett. Så sent som i början av 2006 ertappades två forskare med bedrägerier: […](0 kommentar)

Rättelse

Felaktig figur

Figur 4 på sidan 3008 är nu korrigerad. Läs artikeln Vad MONICA lärt oss(0 kommentar)

LT debatt

Sverige behöver ny instans som utreder forskningsfusk

Under senare tid har oredlighet i forskningen, forskningsfusk, debatterats allt mer, inte minst efter de omfattande fuskskandaler som avslöjats i Norge, Sydkorea och Tyskland. Också Sverige har drabbats av en skandal: Vetenskapsrådet bedömde i maj 2006 att en väletablerad forskare vid Karolinska institutet »brutit mot god vetenskaplig sed«. Att såväl påtala och utreda oredlighet i […](0 kommentar)