Nr 44 2006

Kultur

Empatisk doktor eller kallhamrad yrkesman – läkaren i konsten

Vit rock, stetoskop och ett beslutsamt, förtroendeingivande ansikte – snabbt målas den klassiska bilden av läkaren upp. Så har den emellertid inte alltid sett ut, och frågan är om den gör det ens idag. Människans sjukdom och lidande har funnits i alla tider. Däremot har läkaren inte alltid varit det självklara yttersta svaret på hur […](0 kommentar)

P C Jersild – författare med medicinen som ett »andraplansliv«

Som ung ville P C Jersild inte bli läkare utan författare. Men han insåg tidigt att han måste kunna försörja sig. Efter publiksuccén med »Babels hus« kunde han leva på sin penna, och han har haft stor nytta av sina medicinska kunskaper i flera av romanerna. Han påstår att han vid sidan av sitt liv […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Vilka resultat skall grundutbildningen av läkare uppnå?

Läkarutbildningen granskas och diskuteras engagerat, inte bara inom den egna professionen utan också av andra vårdyrkeskategorier, forskarsamhälle, allmänhet och myndigheter. Förklaringar till brister i dagens hälso- och sjukvård söks ibland i läkarnas grundutbildning, och behovet av mer utrymme för både klassiska ämnesområden och nya kompetenser hos läkarna framförs vältaligt av olika intressegrupper. Det krävs eftertanke […](0 kommentar)

Nya Rön

»Gör HPV-vaccin obligatoriskt«

Det nyligen godkända vaccinet mot humant papillomvirus (HPV) bör bli obligatoriskt för europeiska ungdomar. Det anser tidskriften Lancet på ledarplats. Vaccinet, Gardasil, skyddar mot HPV-typerna 16 och 18, som orsakar runt 70 procent av alla fall av cervixcancer. Därtill skyddar det även mot HPV-typerna 6 och 11, som är orsaken till 90 procent av alla […](0 kommentar)

Förare av fyrhjulsdrivna bilar mer riskbenägna

Liksom i Sverige finns i Storbritannien en lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälte i personbilar. Däremot finns, till skillnad från i Sverige, även ett lagstiftat förbud mot användning av handhållna mobiltelefoner under bilfärd. Denna lagstiftning trädde i kraft i mars 2004 och föregicks av en tre månader lång »nådatid« då böter inte utfärdades. I BMJ […](0 kommentar)

Motsägelsefullt om mekanisk kompression vid återupplivning

Hjärtstopp utanför sjukhus svarar för cirka en tredjedel av total kardiovaskulär mortalitet i USA och sannolikt även i de flesta andra västerländska länder. Stora insatser har lagts ned de senaste decennierna på att förbättra det akuta omhändertagandet av dessa patienter för att öka överlevnaden. Tyvärr har resultatet varit dåligt, och överlevnaden är i de flesta […](0 kommentar)

Tvillingskap påverkar inte skolresultat

Tvillingar presterar lika bra i skolan som »icke-tvillingar« i nionde klass. Det visar en nationell dansk tvillingstudie som omfattar 3411 tvillingar som föddes i Danmark under åren 1986–1988. Vissa tidigare studier har indikerat att tvillingar i genomsnitt skulle ha lägre IQ än andra. Detta skulle, enligt spekulationerna, kunna bero på hämmad neurologisk utveckling i fosterstadiet. […](0 kommentar)

Tankesmedja vill reformera FDA

Den välrenommerade amerikanska opinionsbildaren och »tankesmedjan« Institute of Medicine (IOM) vill reformera den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration). FDA är den myndighet som godkänner om en medicin ska få säljas i USA, världens i särklass största läkemedelsmarknad. IOM lyfter i en färsk rapport fram behovet av att omorganisera FDA i kölvattnet efter skandalen […](0 kommentar)

Verktyg synliggör individer med hög risk för återinläggning på sjukhus

I en aktuell artikel beskrivs hur man i England utvecklat ett verktyg som i ett sjukvårdsområde kan identifiera de patienter som har hög risk för återinläggning på sjukhus inom tolv månader. Genom multivariat statistisk analys av 69 olika faktorer identifierades de 21 viktigaste faktorerna som signifikant ökar risken för återinläggning på sjukhus inom tolv månader. […](0 kommentar)

Betalningar till generikabolag upprör

Läkemedelsjättarna har under senare år satts under allt hårdare press från tillverkare av generika (kopior). Patenten som skyddar preparaten granskas hårdare, och aggressiva generikabolag gör sitt bästa för att hitta svagheter i dessa, vilket möjliggör snabbare lansering av kopiorna. Det är astronomiska belopp som står på spel. Om lanseringen av en kopia fördröjs bara någon […](0 kommentar)

Endast på webben

Inget svar om dygnsvilan

– Det är en besvikelse att de inte tar ställning. Vi är nära årsskiftet och vi ser stora risker för en sjukvård i kaos, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. – Problemet är att om arbetsgivarens tolkning blir gällande, så kommer vi inte att ha tillräckligt med läkare på plats som opererar eller finns på […](0 kommentar)

SBU-rapport om smärtbehandlingmissvisande om effekt av NSAID

En systematisk sammenstilling av behandlingsformene ved langvarige smertetilstander kan være et godt hjelpemiddel for valg av terapi. Dette forutsetter at informasjonen er av god kvalitet og i ut-gangspunktet uselektert, samt at pasientutvalget ved de ulike intervensjonene lar seg sammenlikne. I den nye SBU-rapporten »Metoder för behandling av långvarig smärta« [1] hevdes det at man har […](0 kommentar)

Så här beräknade vi effekten av NSAID-preparaten

Så här har vi gått tillväga för att i rapporten beräkna omfattningen av effekten för NSAID-preparaten: Effektens storlek är framräknad från de data som presenterats i de enskilda studierna. Hänsyn är tagen till studiens storlek. Anledningen till att inte metaanalyser tagits med i detta fall var att inte alla de i metaanalyserna ingående studierna uppfyllde […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Emfysemkirurgi – livskvaliteten klart höjd för noga utvald grupp

Emfysem är en destruktiv lungsjukdom, som bryter ner lungvävnad och förstör den elastiska återfjädringen. Resultatet blir en hyperinflatorisk lunga med kraftigt nedsatt andnings- och rörelseförmåga. Patienterna blir ofta socialt isolerade och får en miserabel hälsokvalitet. Även med intensiv konservativ behandling, inkluderande såväl fysisk träning som annan rehabilitering, kan man uppnå endast begränsade förbättringar i de […](0 kommentar)

Humant papillomvirus viktig faktor i tonsillcancerns ökade incidens

Då preventiva vacciner mot humana papillomvirus (HPV) är på väg in i kliniken [1] riktas särskilt stort intresse mot infektioner med HPV och virusets koppling till uppkomsten av cancer. Mest känt är sambandet mellan HPV-infektion och risken för utveckling av cervixcancer, där HPV påvisas i nästan 100 procent av fallen [2]. Det finns också ett […](0 kommentar)

Svensk konsensus om vaccination mot cervixcancer

Med anledning av att förebyggande vacciner visat sig vara effektiva mot humant papillomvirus (HPV) ordnade Smittskyddsinstitutet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi en tvådagars konsensuskonferens i maj i år. Slutsatserna har nu sammanställts och publiceras här för första gången. Inbjudan till deltagande utsändes brett till ansvariga inom smittskydd, mikrobiologi, gynekologisk onkologi, barnvaccination och skolhälsovård, […](0 kommentar)

Geriatrik är ett försummat ämne i svensk läkarutbildning

De senaste decennierna har medellivslängden ökat kraftigt, men samtidigt som befolkningen är friskare högre upp i åldrarna ökar vårdbehovet för den ökande gruppen äldre patienter; vi har en »äldreparadox«. Socialstyrelsen kunde i sin lägesrapport om vård och omsorg av äldre 2003 [1] konstatera att det offentliga ansvaret tolkas allt restriktivare och att hälsan bland de […](0 kommentar)

Posttraumatiskt stressyndrom alltmer i fokus

Den oroande utvecklingen med krig i olika delar av världen och händelser i form av naturkatastrofer och terrordåd gör att psykiska trauman ofta hamnar i fokus. Studiet av traumatisk stress, mer specifikt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), reser en del frågor: Är det traumat i sig som orsakar den psykiska störningen eller är det till övervägande del […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Läkaren missade varningsmärkning i journalen

Den 62-åriga kvinnan sökte den 15 oktober på vårdcentralen för urinvägsbesvär. Hennes besvär tolkades som urinvägsinfektion (UVI) och hon ordinerades behandling med Trimetoprim. Efter ett par dagar reagerade hon med hög feber, intensiv klåda och svullna händer. Hon sökte för detta den 17 och 18 oktober på distriktsläkarjouren, där Trimetoprim byttes ut mot Lexinor, och […](0 kommentar)

Varnas för andra gången på ett år och får förskrivningsrätten begränsad

Socialstyrelsen anmälde gynekologen och hänvisade till att Ansvarsnämnden den 13 december i fjol varnade denne för att ha skrivit ut stora mängder Treo comp till sin exhustru, som sedan länge hade missbruksproblem. I våras upptäckte Socialstyrelsen att gynekologen på bara en dryg månad förskrivit 1 000 tabletter Stesolid 5 mg och 30 tabletter Zopiklon 7,5 […](0 kommentar)

Skrev under lång tid ut mycket stora doser narkotiska preparat

Socialstyrelsen anmälde neurologen för att i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet under en längre tid och i stor omfattning ordinerat Ketogan, Dolcontin och andra opiater till den 49-åriga kvinnan. Socialstyrelsens utredning visade att neurologen sedan 1998 haft ansvar för patientens behandling och att patienten i december 1998 varit inlagd på medicinkliniken på grund av […](0 kommentar)

Tre tabletter metotrexat i veckan blev tre om dagen

Den 72-åriga kvinnan är diabetiker och besväras av restsymtom efter Guillain–Barrés sjukdom. Hösten 2005 opererades hon med total höftledsplastik på vänster sida. Efter ingreppet remitterades hon för fortsatt rehabilitering och mobilisering till ett geriatrikcentrum. På grund av smygande debut av värk, stelhet och svullnad i händerna konsulterades reumatolog. Denne bedömde besvären som reumatoid artrit. Patienten […](0 kommentar)

Gravid fick kontraindicerad medicin

Bland läkarnas misstag finns att medicinen skrivs ut i fel doser, att den är kontraindicerad, att den ordineras trots att den är varningsmärkt i journalen, att den skrivs ut i stora mängder trots att den är beroendeframkallande och så vidare. Även andra personalkategorier utsätter patienter för fara genom fel i läkemedelshanteringen, till exempel receptarier och […](0 kommentar)

LT debatt

En ledig vecka

Hösten är här och arbetet har varit intensivt. Jag sitter framför datorn, det är midnatt och stormen börjar ruska om träden där ute. Regnet strilar mot fönstret. Jag inser att min komplediga vecka startar efter morgondagens arbete. En ledig vecka! Har köpt två nya pocketböcker, ska nog börja med den om Karl XII … Ska […](0 kommentar)

Arbetstidslagen, jouren och läkares behov av sömn

Den ene av oss, Torbjörn Åkerstedt, skrev 2001 att »Jourarbete bör kunna förbättras genom att begränsa jourpassets längd, undvika reguljärt arbete samma dag som jourpasset, undvika arbete som direkt fortsättning på jourpasset, lägga ut vila i direkt anslutning till jourpasset, reduktion av det totala arbetstidsuttaget« [1]. Läkarförbundets jouravtal ger stor frihet att hitta arbetsformer för […](0 kommentar)

Debatt och brev

Fagrells recept innebär att merparten av alkoholproblemen lämnas därhän

Jag gör två reflektioner med anledning av Fagrells inlägg. För det första, Fagrell diskuterar inte de senare årens forskning som ifrågasätter det måttliga drickandets hälsopositiva effekt. Det handlar här dels om forskning som talar för att det föreligger systematiska fel i form av felklassificering i en stor andel av de åberopade epidemiologiska studierna [1], dels […](0 kommentar)

Nyttan av måttlig alkoholkonsumtion åter ifrågasatt av Folkhälsoinstitutet

Återigen ger sig representanter för Folkhälsoinstitutet ut och försöker att dödförklara alla de vetenskapliga publikationer som visar att ett regelbundet intag av en liten till måttlig mängd alkohol (1–3 enheter) minskar riskerna för att drabbas av, eller dö, i hjärt–kärlsjukdomar. Det finns därför anledning att kommentera kollegan Sven Andréassons artikel som publicerades i LT 38/ […](0 kommentar)

Homocystein och mat

Den senaste tiden har högt homocystein (Hcy) som riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom och det faktum att sänkning av Hcy med folat- och vitamin B12-behandling inte på ett tydligt sätt visats minska risken diskuterats i Läkartidningen [1]. B12-brist i sig verkar inte vara någon riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom [2]. Däremot har det rapporterats en ökad risk för hjärt–kärlsjukdom […](0 kommentar)

Avskaffa landstingens ansvar för sjukvård!

Landstingen har med åren utvecklat en osannolikt stor administration inkluderande politiker ovanför själva sjukvården. Dessa tenderar ibland att lägga sig i den verkställande funktionen inom sjukvården ända ned till kliniker och vårdcentraler, vilket är helt fel. Verkställandet skall skötas av professionella. Landstingens politiker excellerar dessutom i ständigt återkommande omorganisationer. Dessa är tydligen dåliga, eftersom de […](0 kommentar)

Samarbete med företagshälsovården kan förbättra skolans miljö

Skolöverläkaren Nils Lundin har nyligen diskuterat skolhälsovårdens roll som elevernas företagshälsovård i en artikel i Läkartidningen [1]. En sådan tankegång har stor aktualitet i ett globalt skolhälsotänkande. WHO framhåller i sitt »Global School Health Initiative« [2] bla att initiativet är »designed to improve the health of students, school personnel, families and other members of the […](0 kommentar)

Hur kan 2000 vara mer än 3000? Primärvården har svaret!

Man kan fundera på vad det är som gör att det är lätt att ha 3000 patientbesök per läkare och år i privat regi, medan det är så slitsamt att klara 2000 på landstingens vårdcentraler. Det handlar naturligtvis inte om att offentligt anställda allmänläkare är lata eller gnälliga, inte heller om att de förvandlas till […](0 kommentar)

Dags att gå från ord till handling

Jag vill tacka professor Barbro Beck-Friis för positiva kommentarer till min artikel att äldrevård måste grundas på etik, där den enskilda patientens bästa alltid skall stå i fokus [1]. Hon framhåller att många multisjuka äldre personer inte befinner sig på geriatriska universitetskliniker, utan i olika typer av kommunala sk särskilda boenden för äldre. Hon poängterar […](0 kommentar)

Äldrevård måste grundas på etik – också i kommunal regi

Tack till Gunnar Akner som i sin artikel »Äldrevård måste grundas på etik«, i LT41/2006 (sidan 3068), lyfter fram patientperspektivet såsom överordnat allt övrigt. Problemet i dag är verklighetens diskriminering av de multisjuka inom kommunal »omvårdnad«. De flesta gamla finns inte på geriatriska universitetskliniker, där man dels har etiska diskussioner, dels vet vad etik innebär. […](0 kommentar)

Ledare

Bättre förr?

Lars Werkö och Christer Enkvist går på ledarplats i DN i förra veckan till angrepp mot penningsugna läkare som de anser arbetar för lite. Att en pensionerad kollega ser tillbaka på sin verksamma tid med nostalgi må vara hänt, men att en medicinsk rådgivare för Västra Götalandsregionen i så svepande ordalag går till angrepp mot […](0 kommentar)

Läkares utbildning och forskning

I årets budgetproposition inleds stycket om universitet och högskolor med lovvärda skrivningar om kvalitetsförstärkningar. Regeringen och den ansvarige ministern Lars Leijonborg skriver att kvalitetshöjande åtgärder måste prioriteras före en utbyggnad av den högre utbildningen. Uttalandet följs även upp med ett tillskott på totalt 136 miljoner kronor för just kvalitetsförstärkning. Detta är ljuv musik i Läkarförbundets […](0 kommentar)

Lämplighetskontroller för doktorer

Ställningen som Chief Medical Officer (i USA Surgeon General) innebär att man är regeringens specielle medicinske rådgivare och talesman i folkhälsofrågor. I Storbritannien är man även den medicinska professionens främste representant i frågor rörande yrkesskicklighet och etik. Att som i anglosaxiska länder låta en läkare med anknytning till regeringen, och inte en anonym myndighet, stå […](0 kommentar)

Aktuellt

Ihre backar ur styrelsen för grupptalan

– Jag blev egentligen bara kontrakterad för interimsstyrelsen, nu har vi bestämt att välja någon ny ledamot på årsstämman, säger Thomas Ihre, som inte vill ge fler förklaringar till varför han avgår. Han har varit överläkare vid den kirurgiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Mellan 1984 och 1988 var han ordförande i Läkarförbundet och senare […](0 kommentar)

Upprop ska locka läkare till grupptalan

Så många som 2000 medlemmar, som vardera betalar medlemsavgift på 500 kronor, behövs för att få ihop till de 1 miljon kronor som krävs för att täcka de rättsliga kostnaderna. – Föreningen försöker nå flera läkarföreningar, i första hand medlemmarna i Samfundet äldre läkare där vi ska gå ut med upprop i medlemsbladet, säger Erik […](0 kommentar)

Halland långt framme med ISO-kvalitetsledning

I juli fick de båda sjukhusen certifieringen efter att särskilda revisorer granskat verksamheten. Tre månader är dock alltför kort tid för att nya processer ska smälta in i det vardagliga arbetet. Inga revolutioner har ännu skett, minst ett–två år krävs innan effekten syns, förklarar Kristina Wallentin, sjukhuschef på Varbergs sjukhus. Men hon ser redan mer […](0 kommentar)

Salus styrelse sa nej till utredning

För Salus Ansvars VD Carl-Viggo Östlund var det ett naturligt beslut. – Vi har vänt på alla stenar redan i och med de undersökningar som Finansinspektionen har gjort kring affärerna. Det finns ingen anledning att tro att det skett några oegentligheter, säger Östlund. Det var Läkarförbundet som nyligen begärde att frågan om en utredning skulle […](0 kommentar)

Alf Svensson citerar Läkartidningen i motion

– Jättebra! säger Olle Svensson, professor i ortopedi i Umeå. I Läkartidningens temanummer om osteoporos nyligen efterlyser Olle Svensson tillsammans med ortopediprofessorn Karl-Göran Thorngren just en sådan nationell handlingsplan. Och i motionen motiverar Alf Svensson sitt förslag med ett långt citat ur de båda professorernas artikel, sid 2955, nr 40/2006. – Det var väldigt glädjande […](0 kommentar)

»Det är samverkan som behövs«

Det är tid och samverkan som saknas, inte förtroende, tycker Distriktsläkarföreningens ordförande Benny Ståhlberg. Debattartikeln i DN hade rubriken »Försäkringskassan kan inte lita på läkarnas bedömning«. En olycklig rubriksättning, tycker Benny Ståhlberg. – Det är ju inte meningsfullt att säga att man inte tror på varandra. Om jag möter patienten måste det bygga på förtroende. […](0 kommentar)

Sveriges yrkesmedicinare oroade

Arbetslivsinstitutet ska läggas ned och Arbetsmiljöverket bantas med en tredjedel, enligt regeringens budgetproposition, se LT nr 43/2006. Förslaget skapar oro bland landets specialister i yrkes- och miljömedicin. Tillsyn, utbildning och forskning på arbetsmiljöområdet behöver utvecklas – inte avvecklas, anser de. – Folk är förvånade att så stora förändringar kom så snabbt. Det är stora viktiga […](0 kommentar)

Sjukskrivningsrollen problematisk för allmänläkarna

»Jag vet i stort sett hur jag ska arbeta med sjukskrivningar men jag orkar inte ta ständiga konflikter. Svenska folket anser att sjukskrivning är en rättighet«. Så säger en läkare i rapporten från Försäkringskassans så kallade SKA-projekt som undersökt attityder hos enskilda, läkare, arbetsledare och försäkringskassehandläggare. Undersökningen presenterades på DN Debatt 24 oktober. Flera slutsatser […](0 kommentar)

ISO ska höja kvaliteten i svensk sjukvård

Det mest populära ledningssystemet i världen, ISO 9001, har översatts för sjukvårdens arbetssätt. Systemet sprids långsamt över landet, än har bara några kliniker certifierats. Internationella erfarenheter visar att kvalitetssystemet kan minska antalet felbehandlingar, leda till mer patientfokus och minska dubbelarbete. Förra året blev den första tolkningsguiden av ISO 9001 för hälso- och sjukvårdsområdet klar. ISO-standarder […](0 kommentar)

Notiser

A-kasseförslaget en »straffbeskattning«

Regeringens förslag om förändringar i a-kassan är »illa underbyggda«, »orimliga« och »rättsosäkra« bland annat för akademikerna, anser Saco. – Den förhöjda avgiften överträffar med 150 procent vad som behövs för vår a-kassas kostnader. AEAs medlemmar får betala 1000 kronor mer än vad som behövs varje år. Detta är en ren straffbeskattning av akademiker, säger Saco-ordföranden […](0 kommentar)

Ännu inget svar i arbetstidsfrågan

Tolkningstvisten mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer att avgöras på ett särskilt möte i Arbetsmiljöverkets arbetstidsnämnd den 6 november. Saken gäller om arbetsgivaren kan hävda att störningar under beredskapen är tillåtna avbrott i dygnsvilan, se även LT nr 42/2006, vilket Läkarförbundet efterlyst ett svar på. Motparten SKL hade inte hunnit inkomma med […](0 kommentar)

Förbundet positivt till finskt förslag om jourtid

EUs ordförandeland Finland har lagt ett kompromissförslag om arbetstidsregler som Sverige kommer att rösta ja till. Om förslaget klubbas igenom den 7 november blir det möjligt att genom kollektivavtal lösa vissa jourfrågor. Primärjour kan få räknas in i kravet på elva timmars dygnsvila. – Det nya begreppet »inaktiv del av jourtid« innebär varken vila eller […](0 kommentar)